Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 9

Сл. 11 - Графизми на предњој страни жртвеника А/86 после конзервације.