Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 7

Сл. 6 - Камени тучак (инв. бр. А/68) од грано-диорита, са плитко урезаним и укрштеним линијама.