Паун Ес Дурлић,

Власац - васкрс потoпљеног археолошког локалитета,

"Развитак", број 217-218, Зајечар, 2004, стр. 7

Сл. 7 Коштана алатка (инв. бр. А88) - случајни налаз са Власца.