Udruženje građana
"Pekus", ciljevi, str. 1
 

Oblast rada: Istraživanje, zaštita i unapređenje etničkog i kulturnog identiteta Vlaha i Rumuna Srbije i susednih oblasti, i ostvarivanje njihovih manjinskih i ljudskih prava u Republici Srbiji.

1.   Cilјevi u oblasti jezika:

(1) organizacija sistematskog istraživanja govornog jezika Vlaha i Rumuna kao rumunskog narodnog jezika, koji je za Vlahe istovremeno maternji jezik, i izrada dvojezičnih vlaško-srpskih frazeoloških rečnika sa građom prikuplјenom na principima lingvističke geografije, i sa ortografijom po unapređenom AFI fonetskom standardu;

(2) očuvanje tradicionalnog vlaškog naziva za sopstveni jezik „lјimba rumînjaskă“ („ļimba rumîńaskă“ = rumunski narodni jezik) kao temelјnog elementa vlaškog identiteta, i energično suprotstavlјanje tendenciji menjanja ovoga naziva u „lјimba vlaha“, a posebno suprotstavlјanje uvođenju ovako falsifikovanog imena jezika u školske programe i korišćenju u sredstvima javnog informisanja;

(3) utvrđivanje oblasti sa najočuvanijim jezičkim nasleđem, i pokretanje inicijative da se vlaška narečja u tim oblastima unesu u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije i stave pod zaštitu Uneska, kako bi se sprečilo njihovo dalјe urušavanje i potpuni nestanak; 

(4) utvrđivanje najdelotvornih oblika i metoda rada na očuvanju i afirmaciji vlaškog jezika i njegove celovite primene u svakodnevnom životu, kako u porodici tako i na javnim mestima;

(5) argumentovano protivlјenje ideji o standardizaciji vlaškoga jezika, kao štetnom laicizmu koji, preko devastacije pojedinih narečja, direktno vodi u uništavanje samoga jezika.  

2.   Cilјevi u oblasti tradicionalne duhovne i materijalne kulture:

(1) sistematsko istraživanje, prikuplјanje, obrada i prezentacija kulturnih elemenata iz predindustrijskog perioda, odnosno iz vremena kada su ti elementi bili etnički relativno čistiji;

(2) u saradnji sa nadležnim ustanovama zaštite Udruženje će raditi na stvaranju respektabilnog fundusa dobara iz prethodnog stava, koji će omogućiti objektivno naučno interpretiranje etnogenetskih procesa;

(3) pokretanje inicijative i izrada elaborata za društvenu opravdanost osnivanja ustanova zaštite specijalizovanih za prezentaciju vlaškog kulturnog nasleđa.    

3.   Cilјevi u oblasti nacionalnog registra nematerijalnog kulturnog nasleđa (u dalјem tekstku: NKN):

(1) sistematski rad na otkrivanju originalnih i samosvojnih elemenata u vlaškom nematerijalnom nasleđu, njihova stručna obrada i prosleđivanje Nacionalnom registru NKN na upis, kao esencijalnog vida trajne zaštite etničkog identiteta;

(2) sistematsko ukazivanje na ekonomski potencijal koji imaju pojedini elementi NKN, posebno u oblasti turističke privrede, i razrada konkretnih projekata koji će podsticati njihovu ekonomsku valorizaciju.