Vlaĭku Rumînu vorbĭaşće rumîńaşće!  
NAŠA AKCIJA * AKŢIĬA A NUASTRĂ
Inicijative * Predlozi * Peticije * Protosti
 

Akcija započeta 5. IV 2012:
PROTEST PROTIV SPRDNJE SA VLAŠKIM JEZIKOM!
PROTEST ÎMPOTRIVA BATJOCORIRII LIMBII RUMÂN’EŞTI!
PROTEST AGAINST RIDICULE TO THE VLACH LANGUAGE!

OPRIŢ BAŽUOKURA KU ĻIMBA RUMÎŃASKĂ!

PRESLUŠAJTE PAŽLJIVO VIDEO KLIP!

URMĂRIŢI CU ATENŢIE VIDEOCLIPUL!

LISTEN CAREFULLY TO THIS VIDEO

Na snimku je televizijska emisija "Retrospektiva", koju proizvodi i preko nekih lokalnih televizija u borskom okrugu, emituje RTV Bor. http://rtvbor.rs/ Direktor: Vladan Novović. Odgovorni urednik: Danijela Novović, autor prevoda na vlaški jezik, montažer i spiker: Aleksander Ilić.

Aceasta este înregistrarea emisiunii „Retrospectivă”, produsă şi emisă la televiziunile locale din districtul Bor de către RTV Bor. http://rtvbor.rs/ Director: Vladan Novović. Redactor responsabil: Danijela Novović, autorul traducerii în limba rumân’ască, editor şi crainic: Aleksander Ilić.

This is the telecast “Retrospective”, produced by RTV Bor and broadcasted at some local television stations in the Bor district. http://rtvbor.rs/ Director: Vladan Novović. Editor: Danijela Novović, author of translation into Vlach, sub-editor and newsreader: Aleksander Ilić.

"Jezik" koji se čuje u emisiji skaradan je primer kako otuđeni i ispolitizovani Nacionalni savet Vlaha zamišlja tzv. "standardizovani" vlaški jezik; ovakav "jezik" treba da preplavi televiziju, radio, novine, knjige, časopise, njega treba vlaška deca da uče u školama, pomoću njega - na kraju krajeva - Vlasi treba da očuvaju svoj etnički identitet! I tu ne bi bio problem da svaka druga reč u ovome "jeziku" nije srpska, iako u svakodnevnom govoru Vlaha za većinu takvih pojmova još uvek postoje žive, opšteraširene i svima dobro poznate reči; tu su takođe u upotrebi rečeničke konstrukcije koje nisu u duhu vlaškoga jezika, a samo u prva dva minuta ima više rečenica koje su kao celina potpune besmislice! Najgore je što to nije posledica neznanja, već političkog stava Nacionalnog saveta Vlaha, koji je oličen u "direktivi" njihovog Odbora za obaveštavanje i izdavačku delatnost da se upravo ovakav obogaljeni jezik, nazvan od drugoga Odbora "ljimba vlahă" (?!?!?), ima upotrebiti u sredstvima informisanja.

Umesto da radi na negovanju jezika u onome duhu u kome su ga stvarali naši preci, i da jeziku produži život u onome stanju u kome su nam ga oni predali, Vlaški nacionalni savet radi na skrnavljenju i ubijanju jezika, i to tako što ga živog sahranjuje! 

Za one koji ne znaju vlaški, sugerišemo da zamisle jezik Rokera s Moravu kao "standard" za srpski jezik kojim se čitaju vesti na našoj televiziji! Ali, stvarno!

„Limba” care se aude în această emisiune este un exemplu hidos al modului în care alienatul şi intens politizatul Consiliu Naţional al Rumân’ilor din Serbia îşi imaginează „standardizarea” aşa-numitei limbi rumân’eşti; această „limbă” trebuie să inunde posturile de televiziune şi de radio, ziarele, cărţile, revistele, trebuie să fie învăţată de copii în şcoli şi, într-un final, trebuie să îi ajute pe rumân’ii din Serbia să îşi păstreze identitatea naţională! Nu ar fi nicio problemă dacă jumătate dintre cuvintele acestei „limbi” nu ar fi sârbeşti, în ciuda faptului că, în vorbirea de zi cu zi a rumân’ilor din Serbia, pentru majoritatea acestor noţiuni încă mai există termeni vii, cunoscuţi de toată lumea şi larg răspândiţi!

În loc să acţioneze în scopul păstrării limbii în spiritul în care au creat-o înaintaşii noştri şi să îi prelungească viaţa în forma în care ne-au lăsat-o aceştia moştenire, Consiliul Naţional al Rumân’ilor din Serbia se străduieşte să profaneze şi să distrugă limba rumân’ască, îngropând-o, practic, de vie! 

 

The “language” which can be heard here is a hideous example of how the alienated and politicized National Council of the Vlachs imagines the so-called “standardized” Vlach language; this “language” is supposed to flood the television and radio programs, newspapers, books, magazines, it is supposed to be learnt by Vlach pupils in schools, and, last but not least, it is supposed to be used by the Vlachs in order to preserve their ethnic identity! And there would not be a problem if every other word in this “language” is not Serbian, even if the Vlachs have, for most of these concepts, in their everyday speech, still living, widely spread and well-known words!

Instead of fostering the language in that spirit in which it was created by our ancestors and extending its life in that state in which they left it to us as a legacy, the National Council of the Vlachs tries to desecrate and kill the Vlach language by burying it alive!

 IZVODI IZ PRVA DVA MINUTA EMISIJE
(primeri su dati na modifikovanom APHI pismu, kako bi ih razumeli lingvisti koji se interesuju za vlaške dijalekte)

  Izgovorio službeni spiker: Izgovorio bi običan Vlah:  
1 Goran P. daoḑă-ş patru ań, a pĭerit în rudniku đi lignit, Lubniţă ... Goran P. batrîn doaḑăś şî patru đi ań, a pĭerit în rudniku đi lingit đin Lubniţa.
2 Asta s-a desît kînd la tras bobină kărĭe porńaşće trakă đie transpuort ... asta s-a-ntînplat kînd la tras bobina kare porńaşće /mînă kurauă śe duśe ruda ...
3 Inspekţiĭa la teren, dar dupa uviđăĭu sî să şćiĭe ku tuotu (?) śe să desît Inspekţîĭa a ĭeşît la faţa luokuluĭ, şî dupa śe va veđa tuot śe trîabe, o sî s-a şćiĭe kum s-a-ntîmplat aăsta rău.
4 La Buor păn-akuma virusu gripuluĭ nuĭe izoluit La Buor pănă akuma virusu alu apukatură nuĭe đisparţît / kunoskut
5 ĭastă uamiń bolnavĭ đi infekţiĭ, dar numîru bolnavilor ĭe în prosek kînd ĭe vuorba đi periodu ăsta anuluĭ (?!?!?) ĭastă uamiń bolnavĭ đi infekţîĭe, dar numîru aluor ĭe tuot la o masură ku numîru ś-a fuost an în vrĭamĭa-sta (ili: în ćimpo-sta).
6 Rehabilitaţii gratis în băĭili Sîrbiĭi đin komuna Buoruluĭ anu ăsta o să puată koristî şapćeḑăś şî uopt penziońerĭ Pin bîăĭ în Sîrbiĭe ano-sta o sî puată sî s-a ļekuĭe điźaba şapćeḑăś şî uopt đi penziońerĭ đin komuna Buoruluĭ.
7 Pi lînga asta, uslovu ĭe sî nu măĭ kapiće alţ bań ... Pi lînga asta, s-a kată şî sî nu măĭ kapiće alţ bań ...
8 Penziońeri kare ispuńesk tuaće uslovurļi trăbuĭe sî s-a priivĭaskă pănă pi doăḑă-şî tri mart Penziońeri kare au tuot śe s-a kată, trăbuĭe sî s-a ivĭaskă pănă la ḑîua a đi doaḑăś şî triĭ în marta
9 Kum a spus predsedńiku alu udružeńe penzionerilor la Bor ... pîn-akuma s-a priivit pistă doăsuće śinḑăś penzionerĭ Kum a spus predsedńiku (?) alu udružeńa penziońerilor đi la Buor ... pănă akuma s-a ivit pista doăsuće şî śinḑăś đi penziońerĭ
10 ... dar în plan ĭe akolo sî s-a organizuĭaskă mulće aktivnosturĭ pintru ăia kare voĭesk sporturļi în aĭer (!?!?!), şî zburatu ku avion ... dar au đi gînd sî fakă mulće lukrurĭ pintru aăĭa lu kare ļi drag sî zbuare ku avionu
11 Pintru a luva parća kît măĭ mulţ privrĭedńiś la saĭmu ăsta, (!?!?!?) la okrugu Buoruluĭ a fuost organizuit o prezentaţiĭe şî sastanku ku preduzetńiśi đin Buor. ?!?!?!?!?
12 Ţiļu saĭmuluĭ ĭe sî să fakă promoţîĭe preduzetńiśilor şî privredńiśilor đin parća asta Sîrbiĭi (?!?), prîn proizvodurļi şî uslugurļi, dar şî prezentaţîĭe samoupravilor lokaļe. ???!?!?!??!
13 Înparţîtu buonurilor pintru naftă regresirită la săćeńi în okrugu Buoruluĭ, o s-înśapă pi sfîrşîtu la săptămîna asta, or pi-nśeputu la săptămînă śe vińe. Buonurļi đi naftă ku regresu, đi săćeńi în okrugu lu Buor, o s-înśape sî s-a înpartă sîmbîtă şî dumińikă pi stamîna-sta, or luń şî marţ pi stamina alaltă.
14 Bonurļi trîăbuĭe sî s-a koristaskă pănă pi śinsprîaśe april, pintru kă dupa ḑîua asta nu o sî măĭ văžuĭe ?!?!?!?
  itd ...    

Poštovani, poštovana:
UKOLIKO NALAZITE DA JE PROTEST OPRAVDAN,
MOLIM VAS DA SLEDITE LINK I POPUNITE FORMULAR
KOJIM ĆETE SE UPISATI U LISTU UČESNIKA U PROTESTU!

S poštovanjem,
Paun Es Durlić, dipl. etnolog

UPIS U LISTU


                                                 
 
     
 
                     aa
  
ăă
  
bb
  
ţţ
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź