SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(2823) vîrtuos (rom. vârtos) густ  [pridev]
vîrtuos (vîrtuosă) (mn. vîrtuoș, vîrtuasă) [akc. vîrtuos] (prid.) — (za žitke i tečne materije) gust; tvrd; stvrdnut ∎ mĭastîkă bińe koļașa, să nu fiĭe prĭa vîrtuasă — mešaj dobro kačamak, da ne bude previše tvrd ∎ lapćiļi uoilor tuamna ĭe vîrtuos — ovčje mleko je u jesen gusto (za stoku sa vimenom) teškomuzno ∎ sa ḑîśe đi vakă, uaĭe or kapră, kî ĭe vîrtuasă, kînd are mik svîrk la țîță, șî grĭeu sa mulźe — kaže se za kravu, ovcu ili kozu, da je teškomuzna, kada ima mali otvor na vimenu, i teško se muze ♦ supr. mulguos ♦ up. vîrtuće [Por.]vîrtuos

(1) mĭastîkă bińe koļașa, să nu fiĭe prĭa vîrtuasă
— mešaj dobro kačamak, da ne bude previše tvrd

(2) lapćiļi uoilor tuamna ĭe vîrtuos
— ovčje mleko je u jesen gusto

(3) sa ḑîśe đi vakă, uaĭe or kapră, kî ĭe vîrtuasă, kînd are mik svîrk la țîță, șî grĭeu sa mulźe
— kaže se za kravu, ovcu ili kozu, da je teškomuzna, kada ima mali otvor na vimenu, i teško se muze


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź