SPELOVANJE VLAŠKIH FRAZA

(probno korišćenje google translate TTS za rumunski jezik)

Govorni primeri sa područja:

(2919) murg (rom. murg) мрк  [pridev]
murg (murgă) (mn. murź, murźe) [akc. murg] (prid.) — (color) mrk, mrke boje, murgav; braon ∎ murg ĭe farbă înkisă — mrko je tamna boja ∎ ĭerĭa uoĭ ku lâna murgă — behu ovce sa mrkom vunom (za doba dana) mrak, noć ∎ grabim, să nu ńe prindă murgu pi drum — žurimo, da nas mrak ne uhvati na putu ∎ (u izr.) kap đi murg — sumrak, prvi mrak (zool.) nadimak za domaće životinje mrke boje, najčešće za konje i pse ∎ Murgu, Murguļeț — Mrkov, Mrkovče, konj mrke boje ∎ a sarit pi Murgu ńinșalat, șî s-a dus kîlarînd — skočo je na neosedlanog Mrkova, i otišao jašući ∎ Murźa — Mrki, naziv za pastirskog psa mrke boje [Por.]murg

(1) murg ĭe farbă înkisă
— mrko je tamna boja

(2) ĭerĭa uoĭ ku lâna murgă
— behu ovce sa mrkom vunom

(3) grabim, să nu ńe prindă murgu pi drum
— žurimo, da nas mrak ne uhvati na putu

(4) kap đi murg
— sumrak, prvi mrak

(5) Murgu, Murguļeț
— Mrkov, Mrkovče, konj mrke boje

(6) a sarit pi Murgu ńinșalat, șî s-a dus kîlarînd
— skočo je na neosedlanog Mrkova, i otišao jašući

(7) Murźa
— Mrki, naziv za pastirskog psa mrke boje


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź