Kartica reči Reč obrađena: 14.09.2013

U sufinansiranju projekta 2015. i 2018. godine učestvovalo je Ministarstvo kulture RS

Sve fraze

Spelovanje vlaških fraza

Conv. in română:

Konv. u VNS:

Skraćenice:

Karta oblasti:

Copyright:

Br. pogleda:

1078

V A Ž N O
Godine 2023. priređena je štampana verzija Vorbara
kao znatno izmenjena i proširena knjiga na 750 strana!
Želite da vidite:
... ili da naručite knjigu po sniženoj ceni od 2500 din:

       

 (2606) andîrmuańe (rom. andârmoane) andramolje  [imenica]
andîrmuańe (mn. andîrmuańe) [akc. andîrmuańe] (i. ž.) — andramolje, dronjci, starudija; delovi neke stare naprave ∎ nu puot să-ț spun ńimik dă razbuoĭ pănă no-l vĭeḑ, kî are mulće andîrmuańe pră ĭeal — ne mogu ništa da ti kažem o razboju dok ga sam ne vidiš, jer ima mnogo andrmolja na njemu [Stig] ♦ dij. var. andarmaļe (Tanda) ♦ sin. ondoroasă [Por.] ∞ andarmală

Etimologija: grč. chondromallon
Grupa reči: Kuća, pokućstvo, okućnica, imovina [=209 pojmova]
Reč zapisao: Durlić Mesto: Kobilje Opština: Malo Crniće
Područje: 10 Ungurjani (Mlavljani)

IZ RUMUNSKIH REČNIKA: www.dexonline.ro I DRUGE NAUČNE LITERATURE


andr(a)mólji, gen. -ólja m pl. »dronjci što od pocijepanih haljina vise na čeljadetu«.Po tome i »drugo što bi kao oni visjelo na čeljadetu ili čemu god« = (disimilacija n — m> n — v) andravolji (Vuk) »isto; pejorativan izraz za odijelo« = andramttje n (Vuk) »kao nešto ljepše od andravolja« (eufemističku unakrštavanje sa milje) = antràmanja f (Lika)»(metafora) cima krumpira povučena zajedno sa gomoljikom«. Prema Daničiću od grčke složenice χονδρόμαΛλον »gruba vuna, vuna s runjama«, prema Vasmeru vjerojatnije uvezi s katal. androminas: »1° Habseligkeiten,2° im Wege stehende Gegenstände«. To je daleko upoređenje. Možda je njem. složenica Haderwolle s umetnutim r pred dentalom.Lit.: ARj l, 84. 93. Vasmer, GL 44. Sursa: Skok, Etimologijski rječnik
Dopunska pretraga
Po gnezdu reči:  

andarmală

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź