LISTA SORTIRANIH VLAŠKIH FRAZA

 a, ă, b, ț, č, ć, d, , ğ, đ, ď, e, f, g, h, i, î, ĭ, k, l, ļ, m, n, ń, o, p, r, s, ş, ś, t, ť, u, v, z, ž, ź,

Svega vlaških fraza : 12273
Svega reči u vlaškim frazama : 139711

a

1 a adauga fir la fir 718
2 a aduna unu ku duoĭ 184
3 a avut aĭ miĭ în sat doă skruafe șî un maskur 4218
4 a bagat mîna în rîu pănă-n kuot, șă n-ažuns la fund 6219
5 a batut apa-n mal ș-a fakut mînkatură adînkă în prund 4063
6 a batut în parĭaćiļi muori doă kuś đi kuorn uskat 4226
7 a batut klopîtu, șî tuoț șkolari a statut în rînd 4043
8 a batut la pruńe ku o suopă lungă 4540
9 a batut muĭarĭa pănă n-a slućito 3919
10 a batut parĭ pi lînga țapă, akuma ĭe întarită bińe să nu sa măĭ klaćińe 5826
11 a batut pin krĭanźe un aburĭel kald 90
12 a batut pĭatra grîu, l-a fakut fļeś 2048
13 a batut pĭatra, ș-a ramas pi luok numa turuĭaźe guaļe 4459
14 a batut un țankuș sî înțapeńaskă sakurĭa în držală 1020
15 a batut vînt tare, ń-a luvat kîramida đi pi kasă 5823
16 a batuto uomu, ș-aveńit la parinț pļină đi vînațîaļe 5468
17 a baut apă rîaśe, śă-l îngļimpă-n gît, a raśit sî ĭară o sî-ĭ sa umfļe śerbiśi 3380
18 a baut numa doă-triĭ pară đi rakiu, șî sa-mbatat ka kurka, kă n-a mînkat ńimika 5094
19 a baut prîamult, ș-akuma ĭe buzmeńit 833
20 a baut prĭa mult, șî akuma iĭ amunka 355
21 a baut rakiu tuata ĭarna, șî butuońu s-a goļit 3884
22 a baut tuata nuapća, ș-a veńit la kasă bat 4209
23 a beļit lubari ku sakurĭa, ĭ-a însamnat đi taĭat 661
24 a beļit pĭaļa 661
25 a beļit pula 661
26 a bîrbarit drumu pi kulmĭe 623
27 a boboșat salka, ažuns primovara 1528
28 a brĭe ćuzuļe, așa tu vorbĭeșć đi mińe? 1166
29 a țasut bun, ma n-a do șćut să aļiagă fărburĭ putrîviće, kă nu mĭarźe tuota farba una ku alta 3324
30 a țasut o pîătură ku fluorĭ 1889
31 a țînut pitulat pi puodu ștăļi duoĭ rańiț đi vrĭamĭa đi rat 5295
32 a țînut pușka umplută atîrnată-n kuń, să-ĭ fiĭe întođeuna îndamînă 5966
33 a da đi rușîńe 4000
34 a danaśit prĭa puțîn, s-a însurat ćinîr 1176
35 a darîmat ļamńiļi, da darîmatura a lasato-n drum 1198
36 a dat dunga dupa skapît 1285
37 a dat đi șćetă 4253
38 a dat fuga đi frikă kă-l prind 3288
39 a dat gîzdariĭa pi bĭețîĭe 5900
40 a dat în fĭară 1915
41 a dat în laț 5016
42 a dat ku kapu-n parĭaće, ș-a spart truaka 2744
43 a dat ku kuasa în bușćan, ș-a frînto đin kalkîń 3079
44 a dat ku pĭatra, a spart ferĭasta 2397
45 a dat la ibomńikă numa la sărutat, kă s-a grabit, da a fuost tare dorńik đi țukaćiļi iĭ 4667
46 a dat mare zuort, ama ĭară n-a gaćit lukru 3911
47 a dat mită la apsanźiu, să-l kaće kîta măĭ bun 142
48 a dat pista poćakă, să skurće drumu 2927
49 a dat pĭaļa 600
50 a dat suariļi ș-akuma pomîntu ĭe zbiśit kalumĭa, ruaua s-a dus 5658
51 a dat suariļi, zapada s-a moĭat șî poćaka ĭe tuată śir, nu măĭ mĭerź 2333
52 a dîrîmat frunḑă, șă nu faśe brațu botur la botur, numa krĭanźiļi brățuĭe ăntulćișat 2611
53 a doĭļa 300
54 a drumait tuota nuapća, șî la koļibă ažuns în varsatu zuorilor 3951
55 a dubarît đi la uoĭ đin munće tuot rîpuos 5773
56 a duoĭļa uară lu tata a operesît uokĭu 1262
57 a durmit ku evangeļa supt kîpatîń 2747
58 a dus đi fuok numa ńișći gruoș, nu-ĭ măĭ sparźe ńima 2662
59 a dus la muoș koźa mare buș đi ĭaskă 3378
60 a dus o gramadă đi țrĭepurĭ, șî ĭa lasat l-înga gard 1076
61 a dus o pļuadă đin lumĭa albă, o ĭapă fućićuasă fara parĭake în aritu nuostru 1953
62 a dus pĭesîk mazarat, nuĭe bun đi mîltîresît 2617
63 a dus pluaĭa ńișći pomîntarĭ, ș-akuma ĭe kolovuozu pļin đi dîlmurĭ 1211
64 a ḑakut trînćit đi buală apruape o stamînă đi ḑîļe 4283
65 a ḑîaśeļa ḑîuă buturirîm la o kasă 1387
66 a ḑîăśiļa uorĭ ț-am prospus, da tu înga n-aĭ luvat la kap 1387
67 a ḑîs muma sî veńiț mîńe la pomană 1384
68 a fakut adapatuare đin butuarkă 126
69 a fakut bașćauă lînga rîu, ku mare drag kă n-o să fiĭe nakaz ku udatu, ama a veńit pouodu ș-a luvat tuot 3671
70 a fakut borđiu la luok înkis, n-a fuost țug đestul să tragă fumu, șî ma mir kum nu ĭa kĭorît gluaćiļi đ-atîta fumaćeu 1124
71 a fakut bun șî pintru mińe, șî pintru ćińe 4872
72 a fakut țoļiță đi kopilaș kare a pļekat la șkuală 70
73 a fakut drum đi kară pănă la munće, ama drumu ĭe prĭa strîmt la o kĭaĭe, đi nu puot duauă kare sî sa petrĭakă 4400
74 a fakut fraćiļi la sora mikă papușă ku puort batrîńesk, șî ku opinkuță đi puork, kum a purtat mamî-sa 6007
75 a fakut fuoku la kamin, ș-a îngalḑît oźaku bińe kă vin kopiĭi đ-a fară îngețaț đi frig 5060
76 a fakut gard mare pi lînga strungă, sî sa sigurĭaḑă đi lupĭ 4460
77 a fakut gaura la mižluoku blăńi 2884
78 a fakut învățu sî taĭe kodru mare đin marźina pîńi 5560
79 a fakut koļașă bună, a śinat faĭn, șî s-a kulkat să duarmă 4403
80 a fakut koļiba în vîru śuośi, să nol îńaśe fumu đi la kamin 4291
81 a fakut la uom în kuzńiță arnă-barnă, ș-a skapat ńibatut 1251
82 a fakut ļigatură đi ćiĭ, șî ku ĭa a ļegat snuopi đi grîu 4331
83 a fakut mare bińe 557
84 a fakut nuntă mare, a fuost pista doasuće đi nuntaș 3256
85 a fakut o buskofĭală đi ḑamă, pućem numa s-o lupadăm la puorś 822
86 a fakut pista ogaš un pođișuor slabuț, n-o sî țînă ńiś lumĭa pi piśuare să trĭakă pista ĭel 5275
87 a fakut pîsarika un kuĭbiț supt streșînă la kasa batrînă 3893
88 a fakut puod înalt, sî no-l ĭa apa mare 2968
89 a fakut rîaļe, șî lumĭa l-a blîstamat 615
90 a fakut un kopil đi kuopil, n-a fuost kununată 2955
91 a fakut ușa đin blană tare, să n-o poată străbaća ńimika 5185
92 a fakut vro kîkalare pi la lukru, kum l-a dudait 5172
93 a fakut vro skripsuare ku furiș, ș-a trîmĭeso pi pîkurarĭ la uoț în padurĭe, să fugă kă vin potîrńiśi bugarilor să-ĭ omuară 4781
94 a fakut źuramînt în bisărikă, la lumanare 5462
95 a fatat kapriļi, ama n-a fakut ńiś o ĭadă, tuoț puĭ sînt ĭeḑ 2040
96 a fatat vaka, a fakut un vițăl ku păru roșkaćik 3213
97 a fĭert skimburļi ș-a umplut suoba đi aburĭ, nu puoț să sufļi đi suđală 4894
98 a fost Fașanź-aĭ miś la Zîpostîto-l mik, șî Fașanź-aĭ marĭ kare a kaḑut la Zîpostîto-l mare 5792
99 a fost kopiĭ la Bufań, kare la ușă a žukat pi Țar Irod, glumă śe ĭ-a-nvațat popi în biserikă 5517
100 a frînt držaļa la sakurĭe 3079
101 a frînt mîna șî ku frîntura-ĭa nu s-a dus la dupturĭ, șî ĭ-a ramas mîna sakă 3080
102 a frînt piśuoru la žuakă, ș-akuma fîrîmat ḑaśe în pat 1809
103 a frînt un bît lunguț đin đin ļiemn, șî s-a pus ku bataĭa pi kopilașo-la 2324
104 a fuost ađet la-ĭ nuoștri aĭ batrîń să-ngruape ku al muort șî țuaļili luĭ purtarĭață 5564
105 a fuost arkaș bun, a putut ku pĭatra să putrîvĭaskă pasîrĭa pănă zbuară 3323
106 a fuost atîta đi sarak đi țuaļiļi luĭ a fuost numa pĭaćik pi pĭaćik 5595
107 a fuost aźutat đin tuaće părțîļi, șî ĭară ńimika 1773
108 a fuost bîksală, șî ĭa, saraka, fusă apipiĭată đin tuaće părțîļi 752
109 a fuost bulnaviśuos, șî n-a putut sî sa însuare, a ramas, saraku, bekĭar, baĭat batrîn, ș-așa șî a do murit, ńinsurat 933
110 a fuost bun lăutarĭ kare a șćut mulće kînćiśe fećeșć 4317
111 a fuost bun șkolarĭ, adîns la skrisuare ńima nu l-a putut întreśa 4780
112 a fuost buń păĭtaș 3250
113 a fuost buńe păĭtașîță đi la kopilariĭe, pănă la muarće 3253
114 a fuost ćinîr șî naruod, ș-a mĭers đin greșală în greșală 2712
115 a fuost đemult un fĭeļ îi soļńiță, fakută ka kućiĭa ku kapak, șî s-a țînut atîrnată în kuń pi parĭaće 3506
116 a fuost đeparće, ń-a trăbuit un śas șî măĭ tare 4
117 a fuost fraț dăspră mumî-sa 1678
118 a fuost fuamiće mare, n-avut alta đi mînkare, numa a mînkat kuažă đi śaruoń 4062
119 a fuost fugarĭ đi vrĭamĭa đi namț 638
120 a fuost graśin đi la ursa înga în śasu kînd s-a naskut 2710
121 a fuost guoșć măĭ puțîń đikîț śe s-a așćetat, ș-a ramas multă bĭare ńibaută 4954
122 a fuost în apsă pintru furaluk 143
123 a fuost kăńală adînsă ku kare muĭeriļi a kăńit păru în ńegru 4663
124 a fuost kopiĭ puțîń pi śuakă, đes ńiś đi puarkă n-a fuost źukatuorĭ đ-aźuns 4281
125 a fuost kređința batrînă đimult kî ĭe pomîntu ļaspiđe 6113
126 a fuost krśumarĭ, ama bakșîșu a fuost puțîn, kă lumĭa n-avut bań 959
127 a fuost kulkat ku gogoļaĭa spartă 889
128 a fuost kutariță în tot fĭeļu: măĭ miś, đi dus pi mînă, șî đ-aļi marĭ, đi kuļes la kukuruḑ 2840
129 a fuost la klakă șî s-a omorît đi lukru: a tuors numa un flokiț đi lînă 2053
130 a fuost la nuoĭ golîmbĭ lupĭeșć, kĭemaț așa kî a kîntat un-lup! un-lup!", șî golîmbĭ popĭeșć, guļeraț 1533
131 a fuost lovit în kap đintîń, minće kî s-a lovit la lukru 4869
132 a fuost lukratuorĭ bun, ku plată bună 5680
133 a fuost mare dragu vînatorilor kă kopuoĭi a do dat pista urmă ĭepurĭaskă 5338
134 a fuost martur la sud, ș-a spus sluobîd tuot kum a fuost 4359
135 a fuost mik kînd s-a întîńit măĭ întîń ku așa nakaz 3206
136 a fuost mik ș-a putut să lukre numa vrun lukru pruost 3960
137 a fuost mult amețît, pănă n-a turnat apă pĭe ĭel să-l đizmećiśaskă 5870
138 a fuost nuapća șî ńiś n-a vaḑut kînd s-a pitrekut 5212
139 a fuost ńipîkatuos, șî avut muarće ușuară 2942
140 a fuost o ală ńivaḑută pi lumĭa-sta 5422
141 a fuost olarĭ kare a fakut bļidurĭ đi pomînt 680
142 a fuost patru fĭelurĭ đi kaśuļ batrîńe: kaśulă ku bițurĭ, kalabăț, kaśulă ku urĭekĭ, șî stragană 3680
143 a fuost păkurarĭ đi mik, întîń a pazît mńiĭi, da kînd a-npļińit noă ań, ĭ-a dat să pazîaskă șî uoĭiļi 5691
144 a fuost pi la uńi luokurĭ o suartă đi strugurĭ ku buobe miś, tarĭ șă akri, a kĭemato aĭ batrîń ćibrik 4973
145 a fuost prĭaćiń buń, akuma sînt đipartaț ka śerĭu ku pomîntu 1469
146 a fuost pruost, muĭarĭa la koțkarit șî l-a tras đi nas kum a vrut 5545
147 a fuost rău la șkuală, n-a-nvațat să skriĭe frumuos, numa skîržîĭe pi arćiĭe śuaua śe ńiś ĭel nu-nțaļaźe 4789
148 a fuost rușîńe suokru să vadă păru lu nuora ćinîră, șî ĭa întra ĭel ńiśkînd n-a fuost đispurpađită 3044
149 a fuost săk đ-o mînă, i-s-a uskat mîna đi vro buală 4382
150 a fuost sigurat kă trĭaśe pista apă ku piśoruaźiļi, ama la žumataća rîuluĭ matka la trînćit, șî la luvat 4207
151 a fuost sîrbatuorĭ babĭeșć, șî sîrbatuorĭ popĭeșć, lumĭa măĭ mult a țînut pĭ-aļi babĭeșć 4059
152 a fuost stapîn țapîn, avut koļibă ku triĭ odăĭ 5440
153 a fuost stapîn vaḑut în tuot țînutu, nu numa în satu luĭ 5421
154 a fuost sus, la luok mare, akuma ĭe dubarît  1221
155 a fuost tare bîksîț în kar, șî luĭ ĭ-a kaḑut grĭeu 624
156 a fuost tare frumuasă ș-a katato baĭețî đin oraș, ama ĭa la urmă s-a mîritat dupa un pomînćan 77
157 a fuost tuont la mumî-sa șî tare đi kap la tatî-su, șî đ-aĭa nu ĭ-a mĭers șkuala 3867
158 a fuost uom bun, tuata lumĭa s-a plîns dupa ĭel 3239
159 a fuost uom labdat șă kunoskut 4182
160 a fuost uom sîrbaćik, a-npuļit vro fećiță șî ĭ-a rupt primĭeḑu 4322
161 a fuost uom sus, a fuost pućerńik ș-ĭ s-a putut đi tuaće 5529
162 a fuost uom śinstît, poșćeńit șî kurat ka sfîntu 2657
163 a fuost ursată đi șoĭmań să fiĭe vrăžîtuare 5996
164 a fuost uskat ka bîtu, da đi kînd ĭe pi mînkarĭa-mĭa, sa boboșaḑă frumuos 1528
165 a fuost ustańit, și la furat suomnu 2208
166 a fuost veśin apruape, s-a otarît ku moșîĭa 5662
167 a fuost vrĭańik, șî aźuns să fiĭe la luok mare 342
168 a furat înpreuna, d-akum unu labdă vina unu la altu 4242
169 a furat o fată krudă, ńidokreskută, făra țiță șî făra minće 5500
170 a fuźit đi la uom 3270
171 a fuźit đi la uom, șî s-a tras ka uļimișńița pin odăĭļi lu tuoĭa 5440
172 a fuźit frikoșat đi duraĭală supt vrun ļemn, ș-akolo la gasît trasńit, muort 3144
173 a fuźit în duos, k-a vaḑut ńiskaĭ lumĭe ńikunoskută kum trĭaśe pi lînga koļibă 4920
174 a fuźit, da miĭe mĭ-a lasat să sparg kapu ku nakazu a ĭiĭ, parke n-am đestul nakazurĭ đ-a mĭaļe 4855
175 a gaćit lukru 384
176 a gaćit șkuala șă puaće ku făduļiĭe să ĭasă-n lume 2199
177 a gaćit șkuala, ama tuot ĭ-a ramas kapu guol 3879
178 a gasît baba spînḑurată đi kļanță la ușa koļibi 4610
179 a gasît balauru, gros ka mînă, ḑaśe înćins supt skărĭ, nu l-a omorît kă aĭa ĭe vilva kășî 5190
180 a gasît bań 460
181 a gasît doltori k-a murit otravit, napasta a kaḑut pi muĭare 5480
182 a gasît în alt sat o fată așa draguță đi n-are parĭakĭe la nuoĭ 1436
183 a gasît în padurĭe o guagă đi žuavină ńikunoskută 889
184 a gasît kă ĭe lukru luĭ sufļikat, șî nu ĭ-a plaćit ńimika 3946
185 a gasît luok frumuos đi ođină supt un ļemn ku umbră gruasă 3856
186 a gasît muma un kopil đin ńam bun kare vrĭa sî sa înfrațîaskă ku nana, șî s-a dus la înfrațîĭe la morminț 4503
187 a gasît o gramadă đi banuș, kare a pitulat vrunu đa-ĭ luĭ đa-ĭ batrîń, ama s-a aratat kă nau ńiś un vrĭad 3455
188 a gasît tuaće porțîļi đeșkisă la parĭaće 5299
189 a ginđit bun, numa a fakut opaśit 2651
190 a ginđit la altśeva 328
191 a grabit ku sađitu, să nu-ĭ prindă pluaĭa 4673
192 a grabit, sî n-o vinuĭaska ńima kă s-a zîbovit vrunđeva ńiśkotrĭabă 5390
193 a îmbătrîńit, a perdut pućarĭa 5528
194 a înbunat kă vińe înđisară la mińe 4653
195 a îngrađit ļivađa ku spiń 4325
196 a înkis ușa ku paru, a ramas koļiba pustîńe 5582
197 a ĭeșît anu 356
198 a ĭeșît apșuara, akuș sa nașće 146
199 a ĭeșît Ćimuoku pîn la kîășîļi lu Dumitrașkońi 1357
200 a ĭeșît đi-ntr-o gaură în oźak ńișći furńikuță galbińe, am turnat apă fĭartă pi ĭaļe, șî ńimika, ĭaļe ĭasă șî ĭasă 2249
201 a ĭeșît đin kasă, șî s-a dus 1465
202 a ĭeșît đin tufă ku sakurĭa rîđikată, a statut đinainća luĭ, șî nu ĭ-a dat sî trĭakă 1835
203 a ĭeșît în fața luokuluĭ, adunat marturi, ș-aratat k-a vorbit đ-adaverĭe 2043
204 a ĭeșît în lumĭe ńispalat pi uokĭ 5392
205 a ĭeșît ku uoiļi la dunga krși, a kolo ĭastă skradă đi paskut 1755
206 a ĭeșît suariļi, afară ĭe tare kald 5055
207 a ĭeșît suariļi, șî pîkurari așćată numa kîta ĭarba sî sa zbiśaskă đi ruauă, șî sî mîńe uoĭiļi 4465
208 a kaḑut astupușu đi la kilă, șî bĭarĭa s-a varsat 420
209 a kaḑut bruma 542
210 a kaḑut đi pi bîsamaku al đi sus, ș-a frînt kraśi 918
211 a kaḑut đin ļemn ș-a frînt doa kuașće 4928
212 a kaḑut đin ļemn, ș-a frînt kraśi amînduoĭ 4236
213 a kaḑut đin ļiemn șî s-a fîrîmat tuot 1807
214 a kaḑut đin ļiemn, șî a ramas uloźit ku osu spinărĭ frînt 3081
215 a kaḑut în baltă, ș-a veńit la kasă tuot morśiluos 3027
216 a kaḑut în brînś, a kaḑut în patru 1557
217 a kaḑut în kur 3906
218 a kaḑut în pat, ḑaśe pi muarće 1389
219 a kaḑut la fund, ńima nu-l măĭ fuarmîĭe đi ńimika 1867
220 a kaḑut ļemnu pi pomînt, șî l-a prins putraḑala 5108
221 a kaḑut pi șîaļe 4620
222 a kaḑut ș-a vîtamat buka kuruluĭ 1560
223 a kaḑut, a dat ku kapu în pĭatră șî-n frunće ĭ-a ĭeșît un kukuoĭ ka uou 3988
224 a kaḑut, ș-a frînt drĭava la umăr 1352
225 a kaḑut, ș-a skļinćit mîna đin kuot 6219
226 a kaḑut, ș-akuma ĭe tuată modură pi șuold 2109
227 a kaḑut, ș-akuma mĭarźe ku nasu beļit 661
228 a kaskat să ḑîkă, ama s-a muśkat đi ļimbă la vrĭame 4067
229 a kîpatat ărpĭ 163
230 a kîpatat o palmă đi la uom, kî s-a spart la kapu-luĭ pănă ĭel a durmit 4855
231 a kîpatat rîndu muĭerĭesk, nuĭe înkarkată 4043
232 a kolo nuĭe ńimik, tuot barnă 1249
233 a koluo ĭe alt vilaĭt, alta ļimbă, alt puort, alta mînkarĭe, alta lume 3238
234 a kostîșat șćumpu prĭa mult, gardu o să șća strîmbaćik 4931
235 a krapat ḑîua, o să fiĭe o đimińață frumuasă 1420
236 a kreskut în mare sîraśiĭe 5289
237 a kreskut în padure ka žuavina, uom fara ńiś o sîmțîĭe 4495
238 a kreskut slugă, đes înžurat șă-n kur, șă-n kap 5460
239 a kriśit kă nu puaće să vină, kă are vrun zuort 3911
240 a kriśit să n-o așćeț, kă nuĭe sigurată kî vińe 4207
241 a krĭeskut bîrabar unu ku altu 620
242 a krĭeskut fećița, akuma ĭe o fataluankă întrĭagă 1875
243 a krĭeskut fećița, akuma ĭe puĭkă, bună đi țukat șî dragaļit 5505
244 a krĭeskut fećița, bună ĭe đi țukat 1073
245 a krĭeskut în kasă domńaskă, ș-akuma puaće sî sa bîzguaĭe kît vrĭa 970
246 a krĭeskut papura în baltă în tufan ku tuot, kapra a putut sî sa suĭe pi ĭa 5444
247 a kroit pĭaļa đi opinś, a ramas numa să înpungă găurļi 3887
248 a kuļes kukuruḑu, ș-a ramas numa tuļeńi pi luok 2701
249 a kuļes un sak đi luobîdă sî đa la puorś, kî ĭe luobîda un fĭeļ đi ĭarbă kare puorśi mult o manînkă 2136
250 a kuļes viĭa, da n-a dus un skalan đi strugurĭ sî đa la kopiĭ 3401
251 a kumparat la bîlś đi la sarafĭ un ińeluș ĭepćin, la dat la fećiță să-l pună la źeĭśtu papușî 3559
252 a kumparat un krśag đi la olarĭ, șî s-a-nbatat vrunđeva ka kurka; pi drum a kaḑut, șî krśagu s-a ćokńit la un luok, nuĭe măĭ đi trĭabă 1145
253 a kumparat un vig đi śuarik șă un vig đi pînḑă 4036
254 a kumparat șî đi mińe 1675
255 a kumpărat la muĭere ață ďe kusut 1518
256 a lasat buoĭi đižugaț în marźina luokuluĭ, șî iĭ s-a bagat în kukuruḑ 1732
257 a lasat điskarkatura-n mižluoku drumuluĭ 1746
258 a lasat karu strîkat numa kîta împins đin drum înlăturĭ 5930
259 a lasat kasa fara kasar 3892
260 a lasat kopilu sîngur la kasă, șî ĭ-a spus kă nu kućaḑă să mișće đ-aśiĭa pănă ĭa nu sa-ntuarśe 4916
261 a lasat novina đispăturată pi astal a fară, șî vîntu ĭa skimotoșît fuoiļi 1690
262 a lasat ogluoń dă ļeamńe-n mižluoku drumuluĭ 2452
263 a lasat uomu, șî s-a prontuors la mumî-sa 3197
264 a lasato baĭatu, șî ĭa ku ḑîļiļi a fuost tristă 5617
265 a lasato mumî-sa să rostîaskă kasa, kă vin guoșći, da ĭa s-a dus în proîmblare 4385
266 a lasato naĭka, șî ĭa numa ușćaḑă dupa jel 3837
267 a lălă, kată kum ploaĭe uzuoń, tuornă ka ku gaļata 3398
268 a lor țîkă tot ńișći oțomań đi kînd lumĭa țîńe minće 3547
269 a lukrat ḑîua-nuapća, șî la urmă ĭar’ ńimika 1383
270 a lukrat đestul, s-a dus la ođină 53
271 a lukrat điźaba, fara ńiśun kășćig 5667
272 a lukrat ka kalu ḑîua-nuapća, da la urmă a kîpatat pi ńetku 3730
273 a lukrat ku furiș, ama ĭară la urmă a dat în fĭară 2207
274 a lukrat mulț ań în Mńemțîĭe, într-o fărbariĭe mare 1844
275 a lukrat o țîră la rudńik, șî s-a lasat 2898
276 a lukrat pănă-pănă, fara ńiś o dobîndă 5253
277 a lukrat tare bun pănă a fuost plata bună 5824
278 a luvat apa 116
279 a luvat đi kurînd bań înprumut đi la mińe, ș-akuma ĭară a veńit sî măĭ kaće 3364
280 a luvat îmbukatură prĭa mare, șî sa-ńekat ku ĭa 5907
281 a luvat karbuńiļi, ș-a tras o vargă ńagră pi blană, ka un sămn unđe trăbe s-o taĭe 3037
282 a luvat lupu la uokĭ, a pokńit, șî gļuonțu a putrîvit lupu đirĭept în kap 3061
283 a luvat ļivađa să kosaskă-n parće 5953
284 a luvat mau, mĭarźe đisfrînat pin sat da kopiĭ bat kanta dupa ĭel 1582
285 a luvat numa kît duśe în brață 530
286 a luvat o palugă boznakîtă, ș-a-nśeput sî bată 839
287 a luvat partaļiļi șî s-a dus drakuluĭ 4171
288 a luvat pluaĭa drumu, a ramas numa žuampă lînga žuampă 3932
289 a luvat uoĭļi đi la ḑîkatuarĭe șă ļi mînă la pașće 2513
290 a luvato ku lungu, să vadă ku kare sa-npreună 2321
291 a luvato ku vuorbe dulśe, șî ĭa a kaḑut la fărbuitu luĭ kopilarĭesk 1843
292 a ļegat ață la ață, ș-akuma ĭe ața lunźită, ama are nuodurĭ 2320
293 a ļegat sfuara întra duoĭ șćumpĭ, ș-atîta a strînso đi stă drînd, numa śe nu pokńiașće 1290
294 a ļeșînat đi rîs 4327
295 a ļins strakina ku pasuĭ pănă la fund, ș-a măĭ katat șîmăĭ 4410
296 a ļins uala, ńiś atîtuśka n-a lasat đi nuoĭ 2278
297 a marturisît pi strîmb, ș-a mînat uomu la robiĭe dakă n-a fuost ńimik đivină 4676
298 a masurat lunźimĭa ku pașu 2323
299 a măĭ pus o bîrnă la punće, ș-akuma poț trĭśa ku tovaru-n șîaļe pi ĭa kă ĭe punća întarită bun 5826
300 a măĭ ramas kîta đin śuarik, șî s-a rugat đi kroĭtuorĭ să-ĭ fakă șî o burkiță đi fiu-su 864
301 a măĭ ramas śeva puțîn pănă la urmă 2603
302 a măĭ ramas śinsprîaśe ḑîļe, pă sa-nkĭaĭe anu 2066
303 a mers ku pașu kaĭesk 5653
304 a mințițo k-o țukă frațîașće, a fuost amînat kînd a-nțaļes kă minće ka kîńiļi 4499
305 a mințît lumĭa kă do fak drumu înga asta-vară, vuorbe guaļe, tunarăm în ĭarnă da đin drum ńimik 4531
306 a mințît lumĭa, ļ-a fakut kîće drîkoviń, șî la urmă l-a dudait đi la lukru 1246
307 a mînat karu noroḑîașće, șă la vrun koveĭ a zburat đin drum afară 3430
308 a mînat lukratuiri să lukră la sîlă 5175
309 a mînat ruata ku lanțu strîns, șî lanțu a pokńit 4392
310 a mînat vićiļi tuota ḑîua, ș-a fakut konak la Pĭatra galbină, întra Rnaglaua șă Ļiskuaua 6339
311 a mînkat 384
312 a mînkat brînḑă sarată, șî kînd a-nśeput însîtoșa, un krśag đi apă nu la sîturat 4377
313 a mînkat ka puorku, akuma ḑaśe înbuĭbat ș-abĭa suflă 3995
314 a mînkat puame pîșkoviće, șî l-a lovit o urđinatură đi tuot s-a stuors 3192
315 a mînkat tuot, a lasat numa o țîrikiță đi pîńe 6251
316 a mĭers bîrabar pi drum 620
317 a mĭers țîgańi pi đal ku kăneļe đi fărbuit lîna 4662
318 a mĭers đeskulț, șî s-a-nbrukat într-un spińe 4859
319 a mĭers înśet, nu ĭ-a uḑît ńima 4048
320 a mĭers ku gura kaskată, șî ĭ-a skapat vro guangă pi gît 2728
321 a mĭers ku iĭ la șkuală 3390
322 a mĭers ku ĭa đi soțîĭe, să nu mĭargă sîngură pin padure 4686
323 a mĭers ku karu pănă la un luok, ș-a dat pista o sugrumatură kare nu ļ-a dat sî măĭ mĭargă înainće 4548
324 a mĭers ku sama prîn padure 5104
325 a mĭers ku tagîrțîļi în trastă đin sat în sat 3228
326 a mĭers miriuor, paș dupa paș 4051
327 a mĭers mult în đal ș-ažuns la un tapșan, unđe a uđińit kalumĭa 3174
328 a mĭers pin pluaĭe baĭatu ku fata đi dupa kap șî ĭa trasńit: fata a kaḑut trasńită șî ĭ-a ĭeșît sufļitu, da luĭ n-a fuost ńimika 3144
329 a mĭers tot pinga ogaș, pănă n-ažuns la rîu 4095
330 a mĭeu 384
331 a mĭeu, a tĭeu, a luĭ, a luor: tot una ĭe 2888
332 a motîrșîto ku vuorbe guaļe, pănă nu ĭ-a krapat uoki ku kare are trĭabă 3922
333 a murit dă frikă kînd auḑît kă đumińață o să-l dukă la șkuală 2346
334 a murit đi frig, a-ngețat în zapadă 2377
335 a murit fara ńiśun ban pastrat 5207
336 a murit în strinataće đi duoru kășî 4742
337 a murit ku zuortu 5533
338 a murit moșu Ļubi, să-ĭ fiĭe țarîna ușoră, a fost un omoćeu ku tot 5001
339 a murit muoșu făra kopiĭ, șî ku ĭel s-a stîns vița luor a batrînă 6266
340 a murit muoșu, mult a tras, akuma sa do uśuĭat 3836
341 a murit uom ćinăr 1150
342 a noroḑît, mĭarźe a ĭevi ku drîgalașu-ĭeĭ đi supt mînă 1378
343 a notat pi Dunîre, a notat, șî kînd a ĭeșît la uskat, ĭel a kaḑut în źanunkĭ, șî a mulțamit la svići Ńikola kă la skuos la marźină 2999
344 a notat ustańit, șî la prins zgîrśu, sa fi fuost apa măĭ adînkă, sa fi îńekat sigurat 3900
345 a nunțît vro șapće ḑîļe, șî ĭar nu ļa fuost đestul 3268
346 a nunțît, șî s-a kîsîtorit 3268
347 a nuostru 300
348 a nuoștri aĭ batrîń a tutuńit tutun đin fluarĭa mare, ala tutun a fuost tare șî ĭuće 5404
349 a ńegrit śerĭu, vińe pluaĭa ku naslap 3104
350 a ńigurat đimult, vrĭamĭa ĭe đi kulkare, trăbe să ńi kulkăm kă mîńe ńi skulăm đinuapće 6036
351 a ńigurat, ș-am lasat fînu kupițît, ku nađiažđa kî n-o sî đa pluaĭa pista nuapće 2851
352 a ogoit vićiļi, șî s-a dat pi o parće să uđińaskă 3877
353 a oltańit źeĭśtu 1
354 a omorît lumĭa, șî a fakut mulće đ-alalalće rîaļe 2715
355 a patru-ļa ḑî 2538
356 a patruḑăśiļa ḑî pluaĭa a statut 2556
357 a pikat bobiku đi la kluopît, șî s-a pĭerdut vrunđiva pi munće 1570
358 a pikat brațarĭa la kapatîńu lu skamnu karuluĭ 531
359 a pitulat bańi în butuarkă 668
360 a pĭerdut aramașu 236
361 a pĭerdut puorśi în munće, ĭ-a katat triĭ ḑîļe șă ńiś krak đi puork n-a gasît 4236
362 a pĭerdut vaśiļi, șî ļ-a gasît tuma a triĭ-ļa ḑî 3947
363 a plaćit la vrîžîtuare să-ĭ nîpraćiaskă rău, numa să-l zatrĭaskă nu ĭa-r fi luva kumva moșîĭa 5721
364 a ploĭat țapîn, șî apa a fakut numa ńișći șurumpăĭe pista drum 5084
365 a ploĭat ka kînd aĭ turnat ku gaļata, șî ļivĭeḑîļi pi pođiń sînt pļińe đi boruź 791
366 a ploĭat triĭ ḑîļe șî triĭ nuopț, șî s-a fakut atîta pouod đi mare đi a luvat tuot ś-a fuost pi vaļe 3399
367 a ploĭat șî apa ń-a luvat drumu, a ramas numa ńișći dulurĭ koļa-koļa 1339
368 a ploĭat șî s-a rîđikat tuoĭu api 3512
369 a pļeka greuańe 3223
370 a pļekat baĭatu la źuok, ku kaśula strîmbată la urĭakĭe 4443
371 a pļekat dă la noĭ 1283
372 a pļekat dă la parinț, ș-akuma ĭe o ușńerkă guală kare mĭarźe dă la ușă la ușă, șî sa kulkă ku fiĭe kare, kare-ĭ dă un kuodru dă pîńe 3036
373 a pļekat đinluok, kum auḑît vĭasta rîa 5267
374 a pļekat în bankă să skimbe galbińi, ama pi drum l-a apaurît uoțî 4765
375 a pļekat înbrakat ușuor, ma pi drum s-a skimbat vramĭa, șî kînd la razbit źeru, s-a-ntuors la kasă ḑînḑaind 4462
376 a pļekat ku karu pi drum în đal 2419
377 a pļekat ku un lunguļiaće đi baĭat, nalt șî supțîrĭe ka pražîna 2326
378 a pļekat prînḑît đi la kasă 5452
379 a pļekat totodată đi la kasă, pĭeurmă unu a tîbarît, șî s-a-ntuors înapuoĭ 3549
380 a porńit ploaĭa, da ĭeu am uĭtat čedîru, și toată m-am udat 5746
381 a pośit kîmpu, a înkis drumu 5582
382 a primit plata șî s-a dus sî sa visaļaskă ku fîrtațî 4829
383 a prinso ku ibuomńiku la gramadă, ș-a batuto așa noroḑîașće đi, tuată frîntă, ku ḑîļiļi nu s-a skulat đin pat 3430
384 a priśeput mumî-sa kă śeva nuĭe bun ku kopilu 5257
385 a propćit zîdu ku blăń supțîrĭ kare n-a țînut, șî zîdu s-a sudumit 5200
386 a prorupt apa, șă nu măĭ mĭarźe pi ĭаrugă în građina lu veśin, numa kure în ogaș 5820
387 a pus apă-n lapće șî atîta la supțîĭat đi nuĭe đi mînkare 3941
388 a pus baba doă pipărś ĭuț în ḑamă, đ-aĭa ĭe ĭa atîta đi ĭuće 5077
389 a pus fĭarîļi în urma lupuluĭ 1915
390 a pus în ḑamă numa ńișći odolańe 99
391 a pus în lăturĭ karńa fara grasîme 4821
392 a pus în ļegume numa ńișći bolboćiń 981
393 a pus kare a pus în ḑamă ńișći buĭeḑ, șî ĭa sa amarî 322
394 a pus oo în ćoksoĭ, și s-a dus 4203
395 a pus pe fuok șarpĭelu, să fakă dă prînḑ 3514
396 a pus pĭaļa în luoku luĭ 600
397 a pus potluog în papuś, să no-l bată 20
398 a pus prînḑu la luok furńikuos, șî s-a umplut ļegumĭa đi furńiś 2834
399 a pus un fofik đi lînă la furkă, șî sa faśe maruasă, parke ĭe torkatuare mare 1996
400 a puvestît aĭ batrîń kă în vrĭamĭa đi rimļeń în rudńiśe a lukrat numa pićițî, kă uoknă rimļeńilor a fuost mikă 5364
401 a puvestît aĭ batrîń kă kînd a veńit aiśa sî sa kăsătorĭaskă, n-a fuost ńima pusta, numa sîrbaśiĭe în tuaće părțĭļi 4419
402 a puvestît aĭ batrîń kă kînd tună sîaśita mare, țîńe șapće ań una-ntruuna, șî dupa ĭa tună foameluku đi lumĭa nare alta-śe mînka, numa skuarță đi śaruoń 1903
403 a puvestît numa un darap đin povastă, kă n-a șćut măĭ mult 4164
404 a ramas đi la mama o furkă đi tuors ku skobituriļi lu dĭeda 4449
405 a ramas đi la mama o gramadă đi țîsaturĭ, am đi gînd să ļi vind, să nu ļi manînśe muoļi 2523
406 a ramas fara pućare, șă ažuns măĭ la urmă 3915
407 a ramas în munće să traĭaskă sîngur sîngurĭel ka kuku 4583
408 a ramas în pĭaļa guală 600
409 a ramas înkarkată ku vrunu, șî kînd a veńit vrĭamĭa, s-a kopiļit sîngură vrunđiva în munće 2956
410 a ramas kasa pustîńe, ș-a krĭeskuto ĭerbariĭa 6122
411 a ramas o kuamă ńikosîtă întra kosîtuorĭ, ma duk s-o do kosîăsk 2781
412 a ramas o mortaśină kîńaskă în mižluoku drumuluĭ, nu sa puaće treśa đi putuare 3509
413 a ramas povasta kă poļikra bîlaban a kîpatat kă a fuost uom mare, țapîn șî nu s-a dat la ńima 824
414 a ramas sarak fara parinț, șî la pis sudu pi uĭkî-su să-ĭ fiĭe tutur 5403
415 a ramas satu pustîń, s-a dus ćińerișu în țară strină 4741
416 a ramas sîngur ka kuku, stă în pragu kășî șî plînźe đi sa skutură 2095
417 a ramas skimburļi uđe pi gard, a dat źeru ș-atîta skimburļi a-ngețat đi s-a fakut pĭatră 4999
418 a ramas ușa đeșkisă, șă puorśi a tunat în koļibă 3224
419 a raśit rău, șî sa pus frigur-ļi pi ĭel: numa sa vaĭtă k-ăĭ frig, iĭ trămură đințî-n gură, ăl trîaśe apa, are fuok mare 2379
420 a rașît țapîn sî sa îmbĭaće ka kurka 5885
421 a rașît sî dubuară đi la śuakă, să traĭaskă pi vaļe 3107
422 a rașît tata să skopĭaskă maskuru, ș-a kĭemat komșîĭļi să-ĭ ažuće 4654
423 a rămîns în pťeļa goală 600
424 a răsturnat karu pļin đi duļeț pi o pođină, șî nu la măĭ skuos: stă ș-akuma akoluo răsturnat, ku ruoțîļi în sus 6085
425 a rîđikat grĭeu, ș-a-nkļeștat șîaļiļi 1747
426 a rîđikat źeĭśtu bîzdîk, șî numa ma bruśașće în uokĭ ku ĭel 948
427 a rođit bukaće đi tuotă suarta: krastavĭeț, piparkă, śapă, potloźań, varḑă, da șî karńe o sî fiĭe đi ĭarnă 805
428 a rođit dovļețî, kîće tri la un vrĭež 1252
429 a rođit kukuruḑu, turuĭagu-iĭ măĭ nalt đi kît uomu 2169
430 a rugato sî sa muće đin sato-la, n-a vrut ńiś s-audă 4492
431 a sakat rîu, a ramas numa ńișći gîltînuță koļa-koļa, ńiś piśuariļi nu puoț sî spĭeļ în ĭaļe 826
432 a sakat rîu, a ramas numa prundurĭ guaļe 5527
433 a sakat rîurļi, a ramas koļa-koļa numa ńișći lakuță, n-avĭem unđe să adapăm vićiļi 6226
434 a sapat apa ș-a fakut numa vîrtuope pi drum, nu sa mĭearźe ńiś ku vićiļi, ńiś pi piśuare 3415
435 a sapat țapîn tota ḑîua, ama ĭară ļ-a ramas o postată đi luok ńigaćită 5300
436 a sapat ku furiș ḑîua-nuapća, ș-a đizgropat uala ku bańi 1624
437 a sapat rîu ș-a fakut o înkisuare đi nu măĭ trĭeś ńiś pi piśuare pi marźină 5583
438 a sapat tota ḑîua șî sara vińe la kasă sfîrșît, ku o mînă đi sufļit 4390
439 a sapat, ș-a gasît bańi îngropaț înka-n ćimpu turśiluor 3208
440 a sară 4651
441 a sarit pi Murgu ńinșalat, șî s-a dus kîlarînd 2919
442 a sarit pista gard, șî s-a înbrukat în gļuonțu lu un par frînt 3061
443 a sămanat aĭ bașća pļină 3290
444 a skîrțait în laută tota ḑîua pănă nu sa do-nvațat să kînće kalumĭa 4456
445 a skļinćit mîna stîngă, ku kare skriĭe 4536
446 a skļinćit piśuoru đin nođiț 3552
447 a skobit o țăvuakă în ļiemn, ĭuo iĭ spun kî ĭe țaua prĭamare, ĭel nu ma krĭađe 2178
448 a skuos kuśmiļi afară, să ļi prindă vîntu 3279
449 a slubaḑît fluarĭa đin śuob un pup, n-o sî sa ușće 6291
450 a slubaḑît radionu prĭa tare, da kopiĭi înga duorm 4347
451 a slubaḑît vićiļi-n țarku ku fîn, ș-akuma ĭe akoluo fînariĭe în tuaće pîărțîļi 1812
452 a spalat skimburļi șî ļ-a-nćins pi gard sî sa ușće la suare 4768
453 a spart gardu muma sî trĭakă, kî ĭe-nvațat tuot sî lukrĭe draśașće 1356
454 a spart kapu, ș-a veńit la kasă tuot krunt 3436
455 a spart la ļamńe-n padurĭe, ș-a fakut țapîăńiț đi vinḑare 1093
456 a spart mașîna în parśaļe marunće, șă nu șćiĭe s-o aduńe 5249
457 a spart ś-a spart, ș-a lasat gramadă dă șćeraĭ dă șćiklă-n drum 5649
458 a spart truaka ku vin đi prazńik, da baba a spus kă măĭ bun a fi fuost s-a fi spart kapu đikît truaka 4855
459 a spus aĭ batrîń kă o să ńe ažungă beļauă 659
460 a spus aĭ batrîń kî șkrofla la gît nu sa taĭe, kî đin aĭa sînźiļi sa strîkă șî uomu muare 3466
461 a spus đeșkis k-ăĭ sa lasă la baĭato-la, șî traźe sî sa mariće dupa ĭel 3917
462 a spus kă pănă ĭel nu sa lasă đi bĭare, ĭa nu sa-ntuarśe la kasă 5253
463 a statut așa spînḑurat puaće-fi o stamînă đi ḑîļe, pănă nu l-a gasît vînatuori 4612
464 a statut mult la źier, ș-a-nțîpeńit atîta đi nu puaće sufla 2006
465 a stokńit buoĭi înapuoĭ, kă n-a putut să trĭakă ku karu pista rîu 4054
466 a strîgat kît a putut măĭ tare, ama ńima nu l-a auḑît đi vînt 3178
467 a strîkat burta, șî s-a pus kîkalarĭa grĭa pi ĭel 5172
468 a sufarat mulće nîkažălurĭ đi vrĭamĭa đi rat în lageru bugarĭesk, șî abĭa a ramas viu 3538
469 a supus ńișći podvaļe supt kada ku varḑă, ș-a rîđikato kîta đi la pomînt, să nu putraḑaskă 4900
470 a surḑît đintr-odată, vrîžîtuarĭa a katat în buobe, șî ĭ-a spus kî ĭ-a fakut o famĭaĭe ku al rău 4513
471 a śerkat ĭel kît șî măĭ kît, ama nu ĭ-a mĭers la mînă 2438
472 a śerkat ku măĭ mulće fĭelurĭ đi propćaļe, tuot a fuost điźaba 5203
473 a śerkat parințî s-o mariće la sîla, ama ĭa nu s-a dat, ļ-a spus kă măĭ îndată sa omuară 5175
474 a śerkat să trĭakă pista puod ku karu pļin, ama n-a putut, kă puodu s-a frînt 5195
475 a śerkat sî rađiśe sîngur, ș-a vaḑut kă nu puaće 3484
476 a śerkat sî storaskă guonźiļi ku otrauă, n-a putut, ama avut naruok mare k-a dat źeru, șî źeru ļa dostorît đi tuot 2113
477 a śinśiļa lună în an rumîńi aĭ batrîń a kĭemat florarĭ 2565
478 a śupito đin glumă, da ĭa sa plînźe kî-ĭ s-a fakut vînațală 3556
479 a taĭat gaina ș-o piguļașće đi pĭańe 5223
480 a taĭat un țapuoń, parke faśem klańe pănă-n śĭerĭ 4508
481 a tăĭnuit đi trĭaba luor, ĭuo nu ĭam askultat 4193
482 a tîrsît pi lînga luok, ș-a lasat ńișći spińamă în mižluoku drumuluĭ, sî șća ku spińi bolđiș în sus, da pi aśiĭa trĭek kopiĭi đeskulț kînd sa duk la rîu sî sa skalđe 1244
483 a tĭeu 384
484 a trait bun ku suoțu iĭ đintîń 4684
485 a trait în strinataće pista ḑîaśe ań đi ḑîļe 5195
486 a trait ka sfîntu, a kreḑut în dumńeḑîu, șă traĭu luĭ a fuost pļin đi bunatățurĭ 891
487 a trait ku ańi ka lumĭe sîrbaćikă, ku mîrză șî ku sfadă 4018
488 a trait la nuoĭ un uom pi kare la poļikrit Ĭuakă Buzduakă, kă a fuost, saraku, uom prostovan 1497
489 a trait mult ku un baĭat, șî kînd a trăbuit s-o-mpețaskă, vro varuĭka aiĭ ĭ-a fakut momuaće, șî ĭel s-a pișmańit,, saraku 5154
490 a traĭit tare bun, așa înfrațîț înga đi la kopilariĭe 4502
491 a tras dupa ĭel, đin kasa batrînă, un astaluoń ku tuot, șî n-a putut să-l baźe-n kasa nuauă numa la lasat supt șupă 841
492 a tras fuok đin tun 2328
493 a tras o dungă ruoșîĭe pista fuaĭe 1755
494 a tras să fiĭe stîna la ĭeĭ, în tîrla lor, đin kauza băļegarĭuluĭ 4885
495 a trasńit đin sańin 3935
496 a treĭ-ļa ḑîvă sînt rugoșît, kă la bîlś am bĭeut pivă rîaśe 5198
497 a trekut ĭepćin kă marturi a mințît la sud 3560
498 a trekut ku karu pista baļigă, șî ĭa a ramas turćită-n mižloku drumuluĭ 5491
499 a trekut ku karu pista troaka ku vin, ș-a pļușćito đi tuot 5623
500 a trekut ku ruata pista vro pĭatră, a-nbrukat guma ș-a-mpins ruata pănă la kasă ku guma înpunsă 3890
501 a trekut ku vićiļi pista rîu îngețat, numa a bagat sama să nu đa pista gĭață supțîre 5000
502 a trekut pin buĭeḑar, șî akuma sa vaĭtă k-ăl furńikă tuata pĭaļa 3117
503 a trekut pin morśilă, ș-a tunat în kasă ku imală pi opinś 5147
504 a trekut pin mulće greotăț pănă n-a kreskut 3225
505 a trekut pin ruź, șî ĭ-a ramas zgîrîĭturĭ adînś pi mîń șî pi piśuare 5604
506 a trekut pista Dunîre ku tuot ś-avut 5843
507 a trekut ruata pistă un dîlm, șî karu sî rasturnat 1211
508 a triĭļa ḑî sapăm la fundamĭentu kășî, șî înga nuĭe gata 1940
509 a triĭļa uorĭ va spun 300
510 a trîbuit sî sa-nsuare, ama fata s-a pișmańit 3716
511 a trîmĭes la kraļu rugamînt adîns să-l ĭarće đi rău śe l-a fakut, ama điźaba 5396
512 a trĭekut ań șî ań 356
513 a trĭekut baș pi lînga nuoĭ 797
514 a trĭekut ćimpurĭ șî ćimpurĭ đ-atunśa 1156
515 a trĭekut ka plumbu pi parća stîngă 4536
516 a trĭekut kare a fi trĭekt ku saĭna pin namĭeț, ș-a ramas brîăžđ adînś dupa ĭel 917
517 a trĭekut lumĭa înkruśiș șă-n kurmeḑîș 3846
518 a trĭekut pi drum o insă ńikunoskută 3379
519 a trĭekut pin puomĭ, șî spuńe kă pruńi ar trabui rîćeḑat 5334
520 a trĭekut pista Dunîrĭe la ĭuț, đispre Porĭeśa 1655
521 a trĭekut un kîmiuon ka sfulđiru, șî s-a rîđikat o bușnariĭe ku tuot dupa ĭel 857
522 a trĭekut un șuk đi kopiĭ, a mĭers aļergînd să nu sa amînaćaḑă đi șkuală 5778
523 a tunat apukatu în kopiĭi aĭ miś, đin tuoț șkolari la șkuală a veńit numa o triĭme 2560
524 a tunat Bugari đi pista ușă, șî ĭ-a omorît la kulkuș 5839
525 a tunat în butuoń, să-l kurîță đinuntru 1547
526 a tunat în mĭană o talalînkă ńekunoskută, ńima n-a șćut đe unđe ar vińit 3205
527 a tunat în traușă ku o skurtatură đi bît, șî kînd a sarit kînoćeĭi aĭ miĭ la ĭel, n-avut ku śe sî sa apire 2931
528 a tunat într-a îĭ o taśiare adînkă 5568
529 a tunat într-o pĭeșćiră șî sa zbĭară ka magarĭu, să audă kum rasună pĭeșćira 4757
530 a tunat ku opinśiļi imuasă, ș-a umplut oźaku đi pomîntarĭ 3555
531 a tunat lunarĭu, sa-nkĭaptură anu 3372
532 a tunat mare dușmańiĭe-n lume, fraț ku fraț nu sa măĭ sufîră 1311
533 a tunat stîrśu în gaiń 3297
534 a tunat tuamna, sa skurtă ḑîļiļi 2927
535 a tuors kairu gata tuot, ĭ-a ramas numa un zmuaćik đi lînă 4144
536 a tuors o ață gruoasă ka źeĭśtu, un ațuoń ku tuot 289
537 a turćito ku bataĭe, a trînćito la pomînt șa gazîto ku kraśi 5490
538 a uđińit un vrau bun, șî s-a pus pi lukru 4877
539 a umplut arćiĭĭa đi-nfluriturĭ, śkă, daskulu așa ĭ-a-nvațat 1894
540 a umplut đisaźi ku grîu, ļ-a pus pi kal șî s-a dus ku ĭiĭ la muară 1691
541 a urđinat đi la babă la baba să-ĭ vražîaskă sî sa-nsuare, ama điźaba 5710
542 a ustańit, s-a dat đi aranga la umbră, a pus mîna kîpatîń, śkă, să uđińaskă o țîră 1296
543 a vaḑut pi vrun kopil kum fură 3246
544 a vaḑut uom ńikunoskut, kum sa traźe pićiș pi dupa gard, ka kînd śuava aśiră 6078
545 a vaḑut vrîžîtuarĭa-n buobe kî s-a nîpraćit śe s-a nîpraćit pi ĭel, ș-aĭa nîpraćit ku mîna muĭerĭaskă 5721
546 a vazut ku oĭki luĭ, kum ĭasă dim kasa i 3419
547 a veńit ațîțîĭat đi śeva, șî sa luvă la gîlśavă 490
548 a veńit amînduoĭ într-o ḑî 3076
549 a veńit apa 116
550 a veńit apa đi la munće, a tîvaļit petruańe kare a župuit tuoț puomi pinga rîu 5800
551 a veńit apa ku tot, șî ļ-a luvat kășîļi 3547
552 a veńit apa ku tuot, șî ļ-a luvat kășîļi 5843
553 a veńit apa mare, ș-a luvat punća 2940
554 a veńit boșćinari s-aduńe boșćina 835
555 a veńit țîgańi pră pragu kășî șî kată o bukatură dă karńe, a nuoĭ măĭ saraś dă kît ĭeĭ 723
556 a veńit duauă bukĭarță, șă ļ-a spus să sa muće đ-aśiĭa ku vićiļi în alt luok 766
557 a veńit đesńață tîbarît șî frînt, kî tuata nuapća a piroćit la lukru 3064
558 a veńit đi la lukru obosît ka kalu 3068
559 a veńit đi-nkotrova un gagauz, șî ń-a strîkat visaļiĭa 2034
560 a veńit în sat kuortu țîgańiesk, ku fîrauonu luor kalărĭ pi kal 2253
561 a veńit ĭarna, da nuĭe ļiak đi kukuruḑ în puod 2730
562 a veńit ĭerĭ o țîgankă k-o țîgankuță șî ku-n țîgańel, șî kată să ļi dăm śuava đi mînkare 5110
563 a veńit k-o stîklă đi rakiĭe să ńi kĭame la nuntă 5647
564 a veńit ku karu ș-adunat fĭerariĭļi luĭ tuaće đin pîrvaļiĭa-mĭa 1918
565 a veńit ku nuoĭ la źuok, ama śuava s-a-nbufnat, șî tuata vrĭamĭa stă đi razna 3594
566 a veńit ku o bîrță împļećită, ku una đispļećită 5593
567 a veńit la kasă tuot zgîrîĭat, ama n-a vrut să spună unđe șî kare l-a zgîrîĭat 5605
568 a veńit la lukru înainća lu tuoț 2
569 a veńit la lukru sfîrșît 4390
570 a veńit la șîḑîtuare ku-n fofoluok đi lînă supt mînă 1995
571 a veńit maĭsturu, a mîtańit pi lînga kar un śas șî măĭ bińe, șî s-a lasat, śkă, karu ĭe rău strîkat 4311
572 a veńit nainće pi la mińe, șî sa vaĭtă kă ĭe bolnau grĭeu 3210
573 a veńit noă rănduĭaš, ku noă firizaš, șî ku noă sakuraș (dîn petrekatură) 5427
574 a veńit ńikemat în tuoĭu lukruluĭ, kînd lukru a fuost măĭ mare, șî s-a mîńiĭat kă ńima nu l-a luvat în samă 3512
575 a veńit ńiskaĭ uamiń ńikunoskuț, ș-a-npuļito 2442
576 a veńit ńiś đi unđe 3195
577 a veńit ńișći inș đi la vaļe, nu sa batură la nuoĭ, numa spusîră kî sînt ńigustuorĭ kare sa duk vrunđiva la bîlś 3379
578 a veńit o muĭare ńagră ku un om ńegru, șî ku duoĭ kopiĭ ńegri, katînd đi lukru 6093
579 a veńit o vrĭamĭa rău opaśită: tuot sa vinđe, șî tuot sa kumpîră, numa bań să fiĭe 4215
580 a veńit puopa la vrĭame, șî muoșu a murit spoveđit 3969
581 a veńit rîu, șî apa s-a bîrbarit ku marźina 621
582 a veńit sorița vulpița pista rîu îngețat, șî ń-a furat pĭeșći đin kutariță 6026
583 a veńit suakra șî m-a luvat ku dura la lukru, dakă mis bolnauă đ-abĭa stau în piśuare 5821
584 a veńit tuamna, a strîns źeru, o să ńi sa brumĭaḑă fluoriļi în građină 958
585 a veńit tuamna, a-ngîlbińit frunḑa în duos 3129
586 a veńit un uom al nuostru k-o muĭare ńikunoskută 3270
587 a veńit un uom đin đeparće, ńikunoskut, ama sa vĭađe pi vuorbă kî ĭe șkolait 4304
588 a veńit un uom ďi la apus 493
589 a veńit un uom, boznakît đi mare 839
590 a veńit uoțî, șî mĭ-a furat tuot đin kasă 2208
591 a veńit vrĭamĭa đi fatat, da koćețu đi mńiĭ nuĭe gata 1872
592 a veńit vrĭamĭa đi giorat la pasuĭ 1762
593 a veńit vrĭamĭa đi mînkare, da muĭarĭa n-a gaćit prînḑu 4062
594 a veńit vrĭamĭa đi trîmĭes baĭețî-n armată 5398
595 a veńit vrĭamĭa sî sa spargă baśiĭa, trîabe a razńi uoiļi đi tot nat să ĭa kîrdu luĭ 3593
596 a vindut buoĭi, șă-n luok să kumpire kar nuou, ĭel a kumparat o spartură ku tuot đi la ńiska-ĭ țîgań đi la Kraĭna 4858
597 a vindut mńelu sugarĭ, kă l-a fatat o uaĭe apļekatuarĭe 5174
598 a vindut moșiĭa la un Bîrloağan 757
599 a visat kă a prinso o mîtahală, ș-astupato pănă nu ĭ-a sarit uoki đin kap 5703
600 a vorbit prĭaćina đi rău, ș-a strîkat prĭaćeńiĭa 5162
601 a vorbito tuoț đi rău, ama ĭa ĭară mĭarźe maruasă pin lume, șĭ ku kapu rîđikat sa uĭtă la lume-n uokĭ 3243
602 a vrut s-o sprižuană, ama slabuț, n-a putut, șă stîkla ĭ-a kaḑut đin mîń, șî s-a spart đi pomînt 4748
603 a vrut să-ĭ vind ĭuo bunataća a mĭa pi duauă parîaļe 891
604 a vrut sî sa kunuaskă ku mińe, ama miĭe baĭatu nu mi sa-mparut 3983
605 a zburat kîtra amńaḑîț 429
606 a zburat un pîlk đi śuara, șî sa slubaḑî în aratură 2104
607 a zminćit drumu, ș-a pļekat în parća strîmbă 3803
608 a zminćit la numîr 3803
609 a žuđekato șî parințî da șî prĭaćińi, ama ĭa a fuost tare đi kap, șă n-askultat pi ńima 5804
610 a župuit puorku, șă pi kuțît a ramas unsura 5990
611 a źiźerat tuot pănă n-ažuns la koļibă 3358
612 a șaḑut apruape đi fuok, șî s-a pîrļit pi o parće koźa bińe 5319
613 a șaḑut ku muoșu la taĭnă, kî muoșu a șćut mulće povĭeșć đi bîtrîńață 4192
614 a șaḑut la kamin ku fuok skinćiĭuos, a sarit skinćiĭa șî ĭa ars krețanu 4451
615 a șapćesprîaśiļa ḑî 2547
616 a-ļergat la ĭa orbiuluĭ, n-avut parinț să-ĭ đeșkidă uoki 2240
617 a-nbîtrîńit, abĭa kîtva miśkă 2748
618 a-nțapat tata o pumpă ku țauă lungă în mižluoku bașćeļi, să pućem uda piparka șî krîstavĭețî kind ĭe sîaśită 6157
619 a-nflurit bužuoru đi pi kîmp 533
620 a-nflurit druogu, mirusă întoaťe părțîļi 2244
621 a-ngăurit gaura-n ļiemn ku sfrĭađiru 2671
622 a-ngețat pomîntu șî građina ĭe pļină đi gļuonțurĭ askuțîće 3061
623 a-ngropat duoĭ kopiĭ đi la ińima 2950
624 a-nkoveĭat bîtu, pănă nu l-a kurmat pista mižluok 4543
625 a-nparțît krumpiĭi: aĭ marĭ într-o parće, aĭ gigiļiś în alaltă 3360
626 a-npļećit pîăru în bĭerkă 708
627 a-nśeput ćinîr să lukre pintru bań, a ginđit tatî-su k-o să fiĭe bun đi ĭel 4872
628 a-nśeput noroḑî înga đi mik 3956
629 a-nśeput ogașu saka, o să muară vićiļi đi sîaće 4374
630 a-nśeput să armĭaḑă ćińerișu, să fiĭe sprimiț đi rat 1508
631 a-nśeput sîmanatu înga laltîĭerĭ 4595
632 a-ntuors kuțîtu ku askuțîtura kîtra mińe, ama ĭuo-l prinsăĭ đi mînă 259
633 a-nvațat bun, ș-a gaćit șkuala labdat đi la daskîl 4182
634 a-nvațat la șkuală sî kînće đin armuńikă 812
635 a-nvațat ńemțîașće parke l-a fakut ńemțuaĭka 3446
636 a-nvațat șî fata un kînćiśiel, șî tota ḑîua ăl kîntă, pazînd uoiļi pi-o śokiță đi la đal đi sat 5311
637 a-nvațato parințî đi mikă să nu krĭadă în minśuna baĭețîluor 3976
638 a?! śe ḑîś?! 419
639 aăla kare ĭa înprimut, datuorĭ ĭe să-l întuarkă pi vuorbă 5967
640 aăla kare va înpreuna pi iĭ duoĭ, mare lukru o să fakă 4241
641 aăla kopil 81
642 aăla uom 81
643 aăļa muĭerĭ 81
644 aăsta uom 80
645 abatut đin minće 227
646 abĭa adunat un sakuļeț đi grîu, să aĭbă đi samînță 6227
647 abĭa am oprit bîșńala api la un izvuor đin đal đi koļibă 900
648 abĭa așćetarîm înkeĭatu anuluĭ 3283
649 abĭa ĭeșîrîm đin morśilarĭ 83
650 abĭa sa țîńe minće kă babiļi vorbĭa đi vro lună kare a kĭemato marćiń kă pi ĭa a kaḑut Marćino-l Mare 3370
651 abĭa sa țîńe minće kă vrodată în luok đi katușă a fuost o gužbă đi kurpiń, or đi ćiĭ 3702
652 abĭa skapaĭ đi gîlśavitura-ĭa đin sat 2722
653 Abraș a fost kińez la Praova doĭspreče ań 473
654 abur đi śĭață 84
655 aț spun a trîĭ-ļa uară 2435
656 ața sa mînžîașće ku karbuńe, sa-nćinźe țapîn pi grîndă, șî sa traźe la mižluok ka la ark, șî sa slubuađe să đa-n grindă 457
657 ață đi bumbak 541
658 ață đi kusut 281
659 ață gruasă 2661
660 ațîțîĭatu fuokuluĭ 2328
661 ațîțĭe fuoku să fĭarbă uala ku bîrzaușu 117
662 ațîșuară supțîrikă 288
663 adapatuarĭa a sakat, unđe am adapa vićiļi, nu șću 126
664 adapatuarĭa ĭe pļină đi frunḑă 126
665 adastă o țîră 445
666 adăst pe čińeva 445
667 adînśimĭa rîuluĭ 363
668 adu kućiĭa đi țîmpur 1040
669 adu lumanarĭa, kă în podrum ĭe ńegura, nu sa vĭađe ńimik 2917
670 aduk kĭaĭa đin luok 264
671 adun țîăndre sî fak fuoku 1018
672 adunat doĭ ku doĭ șă aflat kî ĭe patru 284
673 adunat đi pi ļivađe petruańiļi, ș-a fakut grameźuare în șîr pi lînga ĭa, să însămńe otaru 4728
674 adunat la fîn ku grĭebla, șî n-a lasat ńiś un paĭ dupa iĭ 4904
675 adunat mulće fîmeļiĭ đin sat 1845
676 adunatuorĭ la pruńe 185
677 adună blokuku-la dupa ťińe 4690
678 adună-ț burdukaļiļi, șî ĭeș afară 976
679 adună-ț partaļiļi șă fuź, să nu ći măĭ văd 4171
680 adurmită, pi mîna luĭ, am visat kum zbuor pi śĭerĭ 350
681 adus ku śeva 267
682 aduśe minća 264
683 aduśe unu ku altu 264
684 ađet a fuost pîlariĭa sî sa dukă numa pănă la Sîntamariĭa Mikă 5955
685 ađet babĭesk 306
686 ađet đi bîtrîńață 306
687 ađet đi bîtrîńață 700
688 ađet muĭerĭesk 4643
689 ađet rău 306
690 ađetu măsuratu uoilor sa kĭamă șî măsuratu lapćiluĭ 5096
691 ađeturļi nunțăšć mult sa skimbat 3269
692 ađeturļi ńemțășć nu sînt ka ’ļi nuaștre 3447
693 afară a strîns źeru, la nuapće tuot are s-îngĭață 4999
694 afară bańi đin pungă 278
695 afară burîĭe, ĭa umbrĭelu 882
696 afară ĭe atîta źer đi tare, đi pokńașće ļemnu-n padure 3359
697 afară ĭe ğer mare 63
698 afară ĭe frig mare 2377
699 afară ĭe tare frig, da ĭel a pļekat ku îmbrîkamînt supțîre 5884
700 afară rău viskuļe 2019
701 aftaĭ, kopiļe, śe măĭ așćeț? 915
702 afumă ka mașîna đi vuoz 276
703 afumă karńa sî nu să strîśe 276
704 afumă puomi đi brumă 276
705 agîră sî trĭeś drumu kînd nuĭe ńima 293
706 aiśa nuĭe ka altunđe 330
707 aîăsta uom mĭ-a ogođit o brașuavă, đi am s-o țîn minće kît sînt viu 1367
708 aĭ batrîń a țînut albińiļi în kuoșńiță, tumu înkuaśa a ĭeșît sanduśiļi 127
709 aĭ batrîń a ginđit kî uoiļi stîngaśesk kînd ļi muśkă vro ală 4746
710 aĭ batrîń a kreḑut kă viorńița fak šoĭmańiļi 5430
711 aĭ batrîń a kunoskut mulț luśafurĭ: đi sară, đi zuorĭ, đi đimińață, đi ḑîuă, porkarĭeț, șî alțî 4720
712 aĭ batrîń a puvestît kă pi Vińirĭa Mare sa kunuosk rumîńi veńiț đin Rumîńiĭe 4077
713 aĭ batrîń a puvestît kî ĭe kapra žuavina drakuluĭ, kă are kuarńe șî barbă ka draku 3387
714 aĭ batrîń a puvestît kî ĭe sakara buĭađe măĭ batrînă đikît grîu 4427
715 aĭ batrîń a spumîntat kopiĭi să nu manînśe śapa śuarilor kă ļi sa faśe ļimba buată 5067
716 aĭ batrîń a vorbit kă nuĭe pașćuńe fara pîržuol 3214
717 aĭ batrîń a șćut să aļiagă luok putrîvit đi sapat borđiĭu 3324
718 aĭ batrîń n-a șćut đi bundă, ĭa a ĭeșît înkuaśa, a kîpatato lukratuori pi la rudńik, ka înbrîkamînt đi ĭarnă 982
719 aĭ batrîń n-a șćut đi mîrveńeś, tot nat a șćut sîngur să ļekuĭe tuaće buaļiļi în viće 4660
720 aĭ batrîń n-avut kurauă, da vruńi ńiś braśirĭ, pă a mĭers înśinș ku ćiĭ șă ku kurpiń 4186
721 aĭ batrîń s-a țînut ku vićiļi, da-r măĭ mult ku oĭariĭa 3583
722 aĭ batrîń s-a dus în peșkariĭe numa dupa pĭeșć đi prazńik kare a kaḑut în ḑîļiļi đi puost 3565
723 aĭ batrîń s-a nîkažît măĭ mult đikît nuoĭ, kă tuot a lukrat la snagă 3536
724 aĭ batrîń sa aparat đi viorńița șkipînd șă suduind: pu-pu, kakaćar mîțî 5430
725 aĭ batrîń uaĭa kăpiĭată a taĭat ku briśu la kap, șî ĭ-a skuos đin kriĭir vro guangă, gaura a uns ku său ș-a-nkiso ku katran 4004
726 aĭ batrîń, kare avut bań, ĭ-a țînut îngropaț în pomînt 2790
727 aĭ ćińirĭ nu șćiu kum ĭe fakut sîmanatu ku mîna 4595
728 Aĭ fuost la lukru? - Ba! 459
729 aĭ grižă, berbĭeku nuostru înpunźe 546
730 aĭ grižă, koluo ĭe parĭaćiļi boboșat 1007
731 aĭ înbrakat kîlțanu pi duos 1237
732 aĭ măĭ saraś baĭeț a lukrat la ĭardum: a tras ku sfuara la vopuară pi Dunîrĭe la đal 3725
733 aĭ miĭ a fuost saraś, ș-am avut o kopilariĭe graśină 2710
734 aĭ miĭ ńiśkînd nu s-a dus la bisîarikă, numa kîćodată mama sa duśa dupa moļidvă, să stropĭaskă vićiļi đi buaļe 6115
735 aĭ nuoștri 300
736 aĭ nuoștri aĭ batrîń a fuist oĭarĭ, ama tot nat a țînut șî kîć-o kapră đi lapće 3387
737 aĭ nuoștri aĭ batrîń a mistakat katran ku untură ș-a uns pulpiļi vaśilor 5995
738 aĭ nuoștri aĭ batrîń a șćut sîngurĭ să skopĭaskă maskuru, kalu șî berbĭeku 4654
739 aĭ nuoștri aĭ batrîń mînkarĭa a đintîń đimińața n-a kĭemat fruștuk, numa prînḑîșuor 5556
740 aĭ nuoștri aĭ batrîń n-a fuost ńiskaĭ pomînćeń, a trait la munće, kuprinș ku viće, măĭ mult ku oĭariĭa 77
741 aĭ nuoștri aĭ batrîń, kînd a fuźit đin Țara rumîńaskă, a trĭekut Dunîrĭa, notînd ku truaśiļi la brîu 1314
742 aĭ nuoștri aĭ batrń n-așćut đi furuń, iĭ sa-ngalḑît la kamin 2833
743 aĭ nuoștri ĭa batrîń n-a șćut đi bumb, s-a-nkiptorat ku kiptuorĭ 667
744 aĭ nuoștri, kare avut fuśiĭ, a țînut în ĭiaļe oțîăt 2257
745 aĭ putut sî ĭaĭ vro dîrkă pi ćińe, sî nu-ngeț đi frig 1391
746 aĭ saraś sa-nćins ku kurpińi în luok đi kurauă 5541
747 aĭ să ńe tăbărîm pe pivă rîaśe 2386
748 aĭ șî vaĭ 452
749 aĭ, faśem aramaș, dakă kućeḑ 236
750 aĭ’ să ńe-nkurăm dumińikă, dakă kućez 1829
751 aĭa a fi fuost, puaće fi, kîndva, ama astîḑ aĭa sigurat nuĭe 2427
752 aĭa a fuost an 356
753 aĭa a fuost đemult, ńima ńiś nu măĭ țîńe minće 3511
754 aĭa a fuost în față đi ḑîuă 2043
755 aĭa a fuost în vakol trĭekut 6001
756 aĭa a fuost koźa đemult 4011
757 aĭa a fuost vrodată, kînd a trait lupi aĭ albĭ 1708
758 aĭa așa a ramas la nuoĭ đin babaluk 829
759 aĭa fată ĭe tare frumuasă 450
760 aĭa fu ĭerĭ sara 6068
761 aĭa fu la un śas đispre zuorĭ 1655
762 aĭa ĭe moșîĭa astuora veśiń, lu kare nu ļi ḑîk pi nume, kî ńis în sfadă ku iĭ 1425
763 aĭa ĭe rușîńe mare, tuot satu ĭe rușînat 4003
764 aĭa ĭe tare urît śe vorbĭașće kînd sa-nbată 3925
765 aĭa mînkarĭe nuĭe bună 450
766 aĭa mĭ-aĭ spus, spuńem alalt śeva śe ma ĭastă nou pi la vuoĭ? 2714
767 aĭa muĭarĭe 81
768 aĭa nu păsuĭe, are nalțîme mikă 2969
769 aĭa pućină kurĭe 450
770 aĭa ś-a fakut iĭ duoĭ bĭeț, întra lume, nu vińe ńiśkum să fakă lumĭa krĭeskută 3152
771 aĭa ś-a fakut ĭel ku bańi, nu ĭ-a plakut la ńima 6195
772 aĭa ś-a fuost, trăbe zuĭta 2732
773 aĭa śe ĭe la sîrbĭ palačinka, la nuoĭ sa kĭamă ćuș, da aĭa śe nuoĭ kemăm plaśintă, sîrbi n-au, șî đ-aĭa plaśinta ńiś n-are nume sîrbĭesk 1174
774 aĭa śe nuĭe ļegat bun, sa đizļagă ĭuta 4332
775 aĭa śe s-auđe kînd uomu tușîașće, sa kĭamă tușît 6347
776 aĭa śe sa kĭmă în saćiļi poreśańe vulpĭe, o saĭnă đi tras kuarda kînd sa învaļiașće sulu, în žumataća Tănḑî kîtra Guol sa kĭamă kapră 6029
777 aĭa śi ĭe în Poreśĭa bușćan, la nuoĭ sa kĭamă buśim, da bușćeńi la nuoĭ sînt rîdaśińiļi kare ramîn șî putraḑăsk dupa buĭeḑ, kînd buĭađa sa uskă 777
778 aĭa trăbe ļegat strîns, țapîn 4332
779 aĭa vrĭamĭe a trekut đimult 450
780 aĭa, śe puvestășć tu, a fuost ĭerĭ đimińață 6069
781 aĭdană ĭe uom kîta ćokńit la kap 1082
782 aĭdańit sa ḑîśe đ-aăla kare ĭe kîta ćokńit la kap 1079
783 aĭde akuma să lukrăm, đ-adauară nu puot să vin 2435
784 aĭde akuma sî povestîm adăvarat, sî nu ńi mințîm 124
785 aĭde întiń să veđem śi ĭe adavarat đin aĭa 5337
786 aĭde, aĭde, śarkă dakă kućeḑ! 453
787 aĭde, pļekaț ku lukru 453
788 aĭde, să ńi așaḑăm pi lukru 408
789 aĭde, sîgo, sîgo! śe ći traź ka śĭața? 4412
790 aĭduk ĭe uom vićaz kare a fuźit în duos đi rău turśilor, șî đi akolo iĭ baće șî omuară 978
791 aĭman đi kopil, đi tuoț sa atîrnă șî ku tuoț sa baće 389
792 aĭman ńidoturnat, n-a putut să gaćaskă ńiś șkuala mikă 389
793 aĭna s-a purtat pistă kamașă șî pistă oprĭeź 303
794 aĭușu krĭașće în viĭ, șî pi luokurĭ uđiluasă 373
795 ak đi gĭață 292
796 ak đi înpuns vićiļi kînd sî unflă 292
797 ak đi kusut 1675
798 ak đi kusut 292
799 ak đi kusut la saś 292
800 ak đi mașînă 292
801 ak đi pîăr 292
802 ak đi ștroit 292
803 ak făr đi urĭekĭ 628
804 ak înkeptorat 292
805 ak la pușkă 292
806 ak supțîre 3937
807 akolo ĭe buriku pomîntuluĭ 540
808 akoluo ĭe așa đi țîrmuruos đi ńiś kapra nu puaće sî paskă 1059
809 akoluo ĭe đepartat, șî nu sa vĭađe, da akoļa ĭe măĭ apruape, șî sa vĭađe ku uoki 2774
810 akoluo unđe s-a luvat la kuțîće uńi ku alțî, a ramas numa biglă đi sînźe uskat 3407
811 aku lu albină ursaskă nu ramîńe în muśkatură, șî ĭa dupa śe muśkă nu muare ka albina domńaskă 3504
812 aku tunaĭ în avļiĭe 308
813 aku vińiĭ đe la lukru, numa ś-ažunsăĭ 308
814 akuma a pîržît la tuoț lukratuorĭ kîći doă uauă, da đi prînḑ o să ļi pîržaskă ḑamă đi varḑă ku karńe 5128
815 akuma aratăț barbațîĭa 513
816 akuma ažuns, a veńit 298
817 akuma ćińerișu puartă pîăru lung 1151
818 akuma duoĭ ań 298
819 akuma în Țîgańiĭe nus măĭ Țîgań, sa mutat tuoț la Ńigoćin, da uńi la Măĭdan 1117
820 akuma ĭe akuma! 298
821 akuma ĭe bună vrĭamĭa đi îngropat pruńi 2791
822 akuma ĭe nuauă śasurĭ, șî žumataće 2576
823 akuma ĭe vrĭamĭa đi kuļes buruĭańe 879
824 akuma kļet ḑîśem la odăĭ unđe sa țîn budonuoasîļi 4249
825 akuma ļipiĭa sa făśe pi plotna șporĭetuluĭ, da đemult sa kuopt pi arđauă, ļaspiđe îngalḑîta la vatra fuokuluĭ 5487
826 akuma mi ĭe karu đirĭes, șî puot să-l mîn 1427
827 akuma minće, da șćiu bińe kî ń-am vorbit ĭak-așa să fiĭe 3308
828 akuma ńima nu măĭ vorbĭașće kurat rumîńașće, numa tăntăļiașće vuorbiļi kum iĭ vińe: una rumîńaskă, doă sîrbĭeșć, pă doă rumîńeșć, ș-așa pi rînd 3499
829 akuma pîntaluońi sa ļagă ku kuraua, da đemult s-a ļegat ku bîrnaș 3905
830 akuma rar kare măĭ țîńe minće kă famiĭa śerbuluĭ vînatuori aĭ batrîń vrodată a kemato śută, tuoț astîḑ iĭ ḑîk śerbuaĭkă, dupa śerb 3383
831 akuma sa șćiĭe numa đi împrumutărĭ la bań, da vrodată a fuost împrumutarĭe în tuaće fĭelurĭ 5969
832 akuma vińe, ļenuosu, la fîrșîtura lukruluĭ, kînd ĭe tuot gata 2925
833 akuma vĭađe șî ĭel kă đin fiu-su n-o sî fiĭe ńimika 2293
834 akupit ku lukru 640
835 akuș ńi vińe muma, ńi duśe mĭnkare 3152
836 akuș-akuș! 299
837 akșiță ĭe muĭarĭa kare ažută sî sa gaćaskă pomana 4122
838 akșiu ĭe uom kare ažută la nuntă 4122
839 al batatarńik sa skuaće dă tuot luoku, fi ĭe kum dă grĭe să fiĭe 554
840 al dușman nu zauĭtă șî nu prostîașće ńiś kînd 1308
841 al đi patru 2538
842 al măĭ batrîn Binđesku đi kare sa șćiĭe kî ar vińit đin Bușńag, ĭe Kosta Binđesku 1885
843 al mĭeu 300
844 al ńegru 300
845 al triĭļa 300
846 al unsprîaśiļa stă în rînd întra al ḑîaśiļa șî al doĭsprîaśiļa 2585
847 ala a fuost pîržuol mare, a ĭeșît tumu la kuama Vizakuluĭ 2781
848 ala kășî 3041
849 alaltă vrĭame a fuost atunśa 2714
850 alaltăsară am fuost la uoră 427
851 alaltîĭerĭ đimińață 1421
852 alaltîĭerĭ fu vrĭamĭa bună đi kosît 1774
853 alaltîsară 4651
854 alaman, ńiśkînd nu sa măĭ satură 302
855 alat adîns đi un lukru 188
856 alb ka lapćiļi 2836
857 alba ĭuta sa imă, sa puńe în ĭa kîta ńegru sî sa înkidă 5581
858 albastru înkis 195
859 albina bîz koļa, bîz koļa, zbuară đi la fluarĭe la fluarĭe 666
860 albina ĭe o guangă mikă kare dă mńare dulśe 127
861 albina ursaskă are ak ku kare muśkă ka vĭaspĭa, đi măĭ mulće uorĭ, da durĭarĭa ĭe măĭ tare đi kît alu albińiļi domńeșć 3504
862 albina ursaskă are kuru galbin 3504
863 albină ursaskă faśe fagurĭ ku mńare dulśe, ka șî albina domńaskă 3504
864 albină ursaskă faśe kuĭb pi supt pomînt 3504
865 albină ursaskă ĭe guangă sîrbaćikă, ńagră, flokuasă, șî măĭ mare đi kît albina domńaskă 3504
866 albiśuasă ĭe tuata farba kare mult baće-n alb: vînît albiśuos, vĭarđe albiśuos ... 200
867 albĭaće la krastavĭaće 209
868 albĭe đi adapat vićiļi a fuost fakută ka șî albĭa muĭeriluor, numa măĭ lungă șî prinsă ku parĭ đi pomînt sî nu puată vićiļi s-o rastuarńe; în ĭa nu s-a spalat țuaļiļi 196
869 albĭe sa kĭamă o karļiță lungă șî largă, skobită în tutuk đi ļiemn, în kare muĭeriļi spală, or albĭesk rufiļi 196
870 albĭesk uoki, viđeriļi 197
871 Albuļeșći au imańe la munće 432
872 aldanu ĭe omeńesk, da kîńipa muĭerĭaskă 307
873 aldanu sî kunuașće pi nalțîmĭe, mîĭ nalt ĭe đi kĭt kîńipa 307
874 aldań ĭe kîńipa ku samînță 307
875 aldańi sî kuļeg dupa śe ļagă kîńipa 307
876 aldrakuluĭ ĭe koplio-sta, trasńirĭar dumńeḑîu gogița naruadă! 889
877 aldrakuluĭ kopil, numa faśe la nîsarîmbĭe, alta nu șćiĭe 3866
878 aldrakuluĭ kopilo-sta, a krĭeskut, da nu sa măĭ lasă đi znuabe 2336
879 aldrakuluĭ uom a fuost, s-a țînut ku mulće muĭerĭ 1052
880 alkă đi ļiemn 468
881 alkuță ĭe alkă mikă 1912
882 aloatu a kreskut mult 454
883 Alova ĭe sat aproape de otar ku Bugariĭa 649
884 Alova ĭe sat mare 649
885 Aloveńi ĭarna fak foku-n ornă 650
886 Aloveńiļi sînt muĭerĭ frumoasă 650
887 Alovĭańi, Șpikovĭańi, Grațkovĭańi șî Izvorîańi sînt bugaraș 396
888 alt nume alu luna unsprăśiļa pi an, a fuost rîpśuń 3370
889 alt uom 324
890 alta fuarmă dî ćuș sa faśe dîn fańină mistakată ku kîta apă măĭ multă, puń brînḑă, șî ĭaĭ ku ļingura șî puń în untura kaldă-n ćigańe 1174
891 alta fuarmă đi fîntînă ĭe kînd îngrađieșć izvuoru, ăl zîđeșć șă-ĭ puń śuśur, aĭa vińe un fieļ đi śieșmă 2181
892 alta nuĭe, frațîluor, đikît sî fuźim đ-aiśa 1664
893 altadată 6260
894 altă vuorbă 999
895 altă vuorbă ĭe la mńamț, altfĭeļ vorbĭesk, nu-ĭ înțaļeź fara învațat 999
896 altfĭaļ đi strugurĭ 332
897 altkum a fuost vrodată 320
898 altu sa fi fuost atîta đi șćetuit ka ĭel, ĭa fi frînt uasîļi la șćetuituorĭu-la đi uom 4255
899 alu Anta 443
900 alu Avram, alu Avramuță, alu Avraman 439
901 alu Biriș 814
902 alu Țugină 1061
903 alu Dragu 1362
904 alu Dumitrașku 1360
905 alu Dumitru 1361
906 aluna ĭe sîmburu lu alun 8
907 aluna voĭńiśaskă a dus rumîńi pin raturĭ, să-ĭ pazaskă să nu pĭară đi plumb 5159
908 alunu ĭe ļiemn ușuor, șî đin ĭel sa fak bîće đi rîḑîmat, koļinḑ đi koļindrĭeț la Aźun, șî bîće đi dat đi pomană l-aĭ muorț 319
909 alunu ĭe nașu nopîrśilor, șî kînd o lovĭeșć ku bîtu đ-alun, nopîrka muare đi rușîńe 3041
910 aluńikat pi zapadă, ș-a skapat pi o șkarpă în borugă 4213
911 aluvat aḑîm 154
912 aluvat đi malaĭ 154
913 aluvat đi puĭ 154
914 aluvat kreskut 154
915 aluvatu aźuns đi plumađit 342
916 aluvatu đi plaśintă sa plumađașće pi fund șî ku sulu sa înćinźe în fuaĭe 4151
917 aluvatu sa plumađiașće-n karļiță 154
918 aļargă ka naruodu 314
919 aļergat đeskulț pin sîmśaļe sîmśalaće 5124
920 aļergat pin padure, șî l-a lovit krĭanga pista uokĭ 4867
921 aļergat, pănă nu ĭ-a ĭeșît sufļitu 4505
922 aļergatură în tuaće părțîļi 316
923 aļes fata pi spusu lu un praćin đin sato-la 4421
924 aļes un gruos bun đi žgĭebuit žgĭabu đi adapat vićiļî în ĭel 5753
925 aļeźarĭe multă, brațîļi guaļe 191
926 aļiaźe kărțîļi kare-s śećiće, șî mută-ļi în lăturĭ 2485
927 Aļifuońi au pomînt șî kasă în Bukuva Vaļakuańi 704
928 am adunat kîća krenguță ș-am fakut un fokuļeț, numa să nu-ngĭeț đi frig 2330
929 am adunat pruńe, kuok kazanu șă fak rakiu să am bĭare đi prazńik 568
930 am adunat un śubîăr đi duđe đi rakiĭe 1268
931 am aflat aĭa śe am katat 287
932 am aļergat ku furka-n mînă pin ńișći tufe dupa viće, șî abĭa pĭe urmă am điskurkat kairu đi spińamă 1635
933 am amurțît đi șađarĭe 410
934 am askultat o ḑîkatură batrînă în fluĭer 1385
935 am avut bič, și ku biču bačam popiku, mînam popiku să-nvirćaskă 4889
936 am avut daskîl kare ń-a spomîntat ku bataĭe dakă vorbim rumîńașće 4640
937 am avut dîskaļiță ćinîră, șî la șkolarĭ mult ļ-a fuost drag đi ĭa 1280
938 am avut duoĭ barbaț 511
939 am avut duoĭ kîń la baśiĭe, unu la kĭemat Duorśa, da unu Murźa 1438
940 am avut fîn mult, da la grîmađit mĭ-ažutat numa tata ku muma 4730
941 am avut mîndră baĭațîĭe, am aļergat dupa fĭaće kît m-a tras ińima 972
942 am avut mulț sîpatuorĭ, șî am gaćit lukru ĭuta 61
943 am avut o bežuĭkă đi fakut opinś 628
944 am avut triĭ muĭerĭ la drîglat, ș-am fîrșît lukru ĭut 1331
945 am avut trĭabă ku una, frumuasă muĭarĭe, ama n-avut fluaśe numa țăvuaśe 2178
946 am avut un amnaruț, șî l-am pĭerdut 358
947 am avut un kuțît ku plasîaļe frumuasă, adîns înfrumoșaće pi plaku mĭeu, ama mi l-a furat 1999
948 am avut șasă ań, kînd muma mĭ-a pus śerśiĭ în urĭekĭ 2764
949 am ažuns într-o vrĭame ku ĭel 3232
950 am bań đi aźuns să kumpîr aĭa 342
951 am boťezat kopilu kînd avut un an 1501
952 am ćistît kalumĭa, ș-akuma nu mi rușîńe, kă așćet guoșći ku kasa ćistîtă 2482
953 am ćokńit karu pi đinainće, șî l-am mînat la un farbarĭ sî mĭ-el fărbuĭe 1842
954 am dat đi beļauă, mĭ-am frĭnt mĭna 659
955 am dat pistă bîrluog đi vulpiĭe 451
956 am doĭ berbeč în kîrd 546
957 am doĭ unkĭ, unu ďi la tată și unu ďi la mumă 3156
958 am dovadă, kî uomu a vaḑut uoĭļi tîaļe în građină mĭa 1232
959 am duauă fĭaće đizmerdaće, dakă nu ļi laș la źuok, în stare sînt sî fiĭe tuota ḑîua înbrusnaće 1967
960 am duauă uoĭ stîngaśe 4746
961 am duoi golîmbĭ, un bîrbatuș șî o muĭerușkă 608
962 am duoĭ ĭeḑ, nu sînt iĭ măĭ mîndri kîta, numa mîndri rău 2039
963 am dus piuku la maĭstur kî-ĭ s-a frînt ćiku 1143
964 am ḑakut đi apukat, șî înga mis muaļe, fara pućiare 2162
965 am ḑîaśe bușćeń đi viĭe 777
966 am fakut morśilă ku pļauă, să astup đizļipituriļi la konak 1478
967 am farbuit kîta tuort đi śiștuorĭ ku aļin 413
968 am farbuit tuortu în buordă 890
969 am fumat într-o vrĭame, pănă a fuost tutunuĭepćin, pĭe urmă m-am lasat 2477
970 am fuost alîăturĭ ku ĭel kînd la lovit saźata în pĭept 114
971 am fuost baĭat, ńinsurat, șă am fuost rău mărțînuos dupa pîrdańika-ĭa, muĭerĭaskă 2809
972 am fuost bukuruos kînd veńa mama pi la nuoĭ 559
973 am fuost în Biļigrad numă odată 13
974 am fuost în brađet dupa mrtaś đi kasă 971
975 am fuost ĭuo mult îngalḑît đi ĭa, ama m-a trekut kînd am vaḑut ku kare am trĭabă 5061
976 am fuost kopilandri dupa viće, șî măĭ drag ń-a fuost să baćem puarka, đikît să aļergăm dupa fĭaće 3676
977 am fuost la maĭstur, șî ma tokmiĭ ku ĭel đi fărbuito-la đi kare ț-am puvestît đimult 1843
978 am fuost la șîḑîtuare, tuoț puvestîră una-ntruuna, șă nu-m đațîră ragaz să ḑîk șî ĭuo śeva 2180
979 am fuost ńigustuorĭ, ș-atîta am drumait đi m-am sîturat đi drum 1272
980 am fuost sarak, n-am avut țuaļe nuoĭ, numa-m mĭers în ńiśći dîrză 1208
981 am fuost sarak, n-am avut țuaļe, am purtat ńișći drîsmańe rupće 1348
982 am fuost sarak, ș-am ćigorit đi tuaće 1498
983 am fuost tare saraś, șă tata pi mińe m-a dat să fiu slugă înga đi mik 4814
984 am fuźit đi la kasă kînd am înpļińit śinsprîaśe ań 2066
985 am gaćit tunsu, ma duk să ma spîăl kă mis tuot usukuos pi mîń șî pi țuaļe 2476
986 am gaiń mulće, pļină mi traușa đi ĭaļe 39
987 am gasît o buĭađe, ama nu șćiu kum o kĭamă 856
988 am gasît un drîmb, șî ma-nvîăț sî drîmbuon ku ĭel 1293
989 am grabit s-ažung la koļibă pănă la apus đe suare 493
990 am građină pļină đi stînžîń, da đemult stînžîńi a dat șî pi ļivĭeḑ 2108
991 am ispravit lukru, akuma uđinăm 2758
992 am în obuor un dud đ-aĭ albĭ, batrîn ka mińe 1267
993 am înbunat la fata mĭa triĭ karaturĭ pi kîrauș kînd o fi bîlśu, ma iĭ i kaḑu munkă la a đintîń, șî abĭa a sufarat numa o karatură 3491
994 am înțîpeńit đi frig, nu puot ńiś să miśk đin luok 2018
995 am îngrađit klańa ku țarku, sî nu manînśe vićiļi fînu 1060
996 am înkis pĭatra muori în sanduk dă blăn, să nu tuńe îrtî 5022
997 am întuors fuaĭa, ș-akuma sînt alt uom 1933
998 am învațat să mulg vaśiļi înga pănă am fuost mik 2829
999 am învațat să śećiesk la șkuală, pi sîrbĭașće: mulț ań am śećit, ama n-am înțaļies gata ńimika, kî sîrbĭașće ń-a fuost ļimbă strină 2484
1000 am kaḑut pi gĭață, șă am pi șuold o butavitură mare 940
1001 am katat trĭaba mĭa, șă nu mis đevină ńimika 1579
1002 am kautat numa un pup, ĭa mĭ-a dat o palmă 6290
1003 am kîpatat bataĭe odată kînd am fuost mik, pintru śe m-am bagat în ardou sî ma źuok 336
1004 am kîta vrĭame đi tăĭnuit 2439
1005 am kopiĭ tare ńimĭarńiś, șî đi mulće uorĭ îm vińe sî noroḑîăsk đi țupaĭala-luor pin kasă 1449
1006 am kosît un ĭektîr đi deteļină, șî ma duko s-o kar 1253
1007 am krĭeskut fara parinț, șî kopilariĭa-mĭa a fuost ćigorită șî amarîtă 1499
1008 am krĭeskut la munće đeparće đi rîu, đ-aĭa nu șću să nuot 3839
1009 am kuļes firiśiaļe đi busuĭuok, sî đeskînt ku ĭaļe 2255
1010 am kumparat țîmpur đi țîmpurit butuańiļi đi vin 1040
1011 am kumparat la muĭere țîpĭeļ nuoĭ 1107
1012 am kumparat o vakă, n-am bagat sama kă ĭe pańivuasă, nu vĭađe kalumĭa 2558
1013 am lapîdat sfuara pistă krĭangă, șî la kopiĭ am fakut daĭnaĭuș 1371
1014 am lasat ușa đișkuńată, kă nau uoțî śe s-îm fure đin koļibă 1617
1015 am lukrat tuata nuapća, ș-akuma mis atita đi frîmîntat đi nu puot sta în piśuare 1973
1016 am marźiaļe, numa ļi pazăsk đeșîraće într-un vas 1485
1017 am mătkait pănă-pănă, șî ĭară urḑîśiļi s-a prins đi fund 3930
1018 am mĭers đeskulț pista kîmp, șî m-am înbrukat într-un țap 1041
1019 am mĭers điskulț, șî ma-nbrukat într-un țaruș đi spińe 1019
1020 am moșîĭe la Bonduok, luok ĭe bun șî poļažńik 907
1021 am numa o kilă đi naft, da-m trĭabe triĭ kiļe đi naftă pļińe 2115
1022 am numa o parĭake đi zîrță, ļi duk kînd lukru ku aku 4042
1023 am nuoră Isîkovĭană 2799
1024 am o dorință tare să-l măĭ țuk odată 1981
1025 am o durĭarĭe la burtă, șî muara sî ma duk la duoktur 1332
1026 am o fećiță ku dulśe guriță 1873
1027 am o frengiĭe, numa ĭe skurtă, nu faśe trĭaba 2287
1028 am o ļivađe fînuosă kare n-o are ńima-n arito-sta 1813
1029 am o mîrțuagă đi kal, nuĭe đi ńimika, đi źaba ăl arańesk 2810
1030 am o vakă mulgatuare, da una ĭe starpă 2830
1031 am oltańit un dud, ș-am vaḑut kî s-a prins 1267
1032 am omarît lastavi dă la stupi 2313
1033 am oprit kopilu đi la șkuală, kă n-are kare să-m pazîaskă vićiļi 2511
1034 am parĭake đi mîț: am un mîț ku o mîță 3316
1035 am pazît uoĭļ ku Milan Bala pi śuaka Îrnaglîăvi 1883
1036 am pļakat ku amaru-n mińe 321
1037 am pļekat đampreuna la bîlś, akolo ń-am đisparțît șî ń-am întuors la kasă tot nat đi trĭaba luĭ 1634
1038 am pļekat, kă n-am vrut să măĭ fiu potluogu luor, sî ma gazîaskă kare kum vrĭa 20
1039 am pļin puzanarĭu đi mărunțîș 2979
1040 am prins drag đi ĭa 1242
1041 am pus grîu vro tri ḑîļe đi aratură 1383
1042 am pus pribuoĭ în građină dă miruos șî dă frumoșață 2128
1043 am pus spomînta în porumb 3301
1044 am putut sî ma kar ku ăroplanu, numa đi frikă n-am kućeḑat 2417
1045 am ramas sarak đi mik, pî m-a krĭeskut ćeĭkă ku mutușuońu ka pi kopilu luor 3147
1046 am ramas văduvă, ș-am skuos kopiĭi pi brînś 1557
1047 am raśit șî ma trĭaśe apa, ka kînd o sî sa pună apukatu pi mińe 240
1048 am samînță đi grîu, ama nu l-aș samana kî ĭe prĭa țapuos ș-amunkă sî ļagă snuopi 1025
1049 am să ć-așćet pi ćińe să viń sî ma karĭ, înkît nu va veńi tata înainća tĭa 5880
1050 am sî muor đi duoru luĭ 1231
1051 am sîĭ fak așa pakustă, đi o s-îl duară pîn va fi viu 1333
1052 am skļinćit piśuoru đin kișiță 2802
1053 am spart gĭața la fusu mori, ș-akuma muara lukră bun, đispanată 1688
1054 am spart ļamńiļi, am fakut țapļiź șî ļ-am vindut 1022
1055 am suoră mîritată în Brestouț, dupa un bristovĭan 647
1056 am śerkat, șî m-am lasat, nu mis kadîr đ-ala lukru 3484
1057 am śinś gîșć șî un gîsak 2660
1058 am taĭat gaina, șî ma pun s-o žumuļiesk đi pĭańe 2946
1059 am tîrsît pođina, șî mĭ-a măĭ ramas numa ńișći bușćeń đi skuos 777
1060 am tri klîăń ku fîn, una ĭe đisfîrșîtă da dua nus 1609
1061 am triḑăś đi uoĭ, žumataće sînt mîrļiće, žumataće nu 2176
1062 am trînćit ļamńe, ļ-am taĭat tutuśe, da tutuśi am skuos ku buoĭ đin ogaș la drum 2893
1063 am tuors bunbak đi arńiś 873
1064 am uḑît đi vrun mîrļitu-pomîntuluĭ, puvesta aĭ batrîń, ama n-am înțaļies bińe śi ĭe 2177
1065 am uḑît kî tu n-aĭ fuost akoluo 2445
1066 am un bankĭet đi țîglă, măĭ întrîabe triĭ đi kasă 1443
1067 am un furtat, măĭ bun ĭe dăkĭt fraćiļe al mĭeu 2459
1068 am un gutîn în traiușa kășî, sađit înga đi paradĭeda 2920
1069 am un kațăl, șî kînd ma vĭađe, înśape a bîzdîkai đin kuadă, đi mi sa-m pare k-o să-ĭ piśe 949
1070 am un lukratuorĭ, îm tîrsîașće țăļina 1096
1071 am un luok lînga rîu, apuos ku tuot, bun ĭe numa đi vîrḑariĭe 370
1072 am un luok supt kîrșe, șî în tota primovara žumataće ăl kutrupĭașće vîrsatura śe sa suduame đi pi kļanț 3949
1073 am un prĭaćin, țîrnaśan 1113
1074 am un śas batrîn, ăl țîn pi parĭaće în suobă, da țakaĭala iĭ s-auđe tumu obuor 1091
1075 am uolbă đi trîĭ kafe, kînd sînt măĭ mulț, fĭerb đi dîdauorĭ 4964
1076 am uoptsuće, măĭ îm faļiașće duauăsuće pă să am omiĭe 2196
1077 am vaḑut ku uoki miĭ 2879
1078 am vaḑut ku uoki miĭ: asară, pin kapu murguluĭ, trĭeku pista śerĭ o viđiarĭe lunguĭată, șî-m đață-n gînd kum mama mĭ-a puvestît kî așa zbuară al zburatuorĭ 469
1079 am vaḑut la un muoș o karće, ĭel spuńe kî ĭe vro sfeta pisma, are ńișći foiță atîća đi supțîriśe đi sa vĭađe pin ĭaļe 2292
1080 am vaḑut un balaur đi duauă mĭetîrĭe 573
1081 am vindut vaśiļi sî plaćesk dațîĭa la držauă 1191
1082 am visat, ama parke ĭe aĭevĭa 2922
1083 am vorbit đi mik la fiu-mĭu să poarće griža śe fată-n suară, nu ma askultat 2293
1084 am șapće kapre, ama mi pîrśu o mîrțuagă, n-o să fiĭe ĭeḑ ano-sta 2381
1085 am șćut ĭuo kă o sî-ț ĭasă pi nas atîta bîzgoĭală 969
1086 ama, kînd îț spun ĭuo, așa ĭe 875
1087 aman îț măĭ întuarśe ĭel bańi 787
1088 aman, brĭe, lasî-će đi mińe, nu ma nîkažî 787
1089 amară ka fĭarĭ 1919
1090 amară ka veńinu, ĭuće ka veńinu 5474
1091 amarĭelurĭ marĭ a tras în traĭu luĭ 2940
1092 amaru-n lapće ĭe đin ĭarbă, kare a paskuto uoiļi 321
1093 ambarĭu nuostru ĭe pļin đi samînțîĭe 4599
1094 amețît đi durĭare 359
1095 amețît đi lovitură 359
1096 amînat a bagat sama kî ĭe uomo-la un putragań grĭeu 5107
1097 amînat ĭe đi ĭel, nu-l măĭ skuaće ńimika 415
1098 amîndoă a supt la o țîță 3076
1099 amńaḑîța nuopțî 429
1100 amparațîĭa turśilor a fuost pućerńikă, ș-a kuprins țara nuastră ku tuot 5529
1101 amparatu a pĭerdut amparațîĭa 354
1102 amuțît đi frikă 436
1103 amunka ĭel doaźunźe la aĭa la ś-am aźuns ĭuo 1757
1104 amurțît ĭeș tu în kap đi kînd iș fakut 410
1105 amurțît mîńiļi đi źĭer, nu măĭ sîmće ńimika 4494
1106 amurće gura, kît ĭe đi akru 409
1107 an ćimpuriu 1157
1108 an mĭ-a fuost toaće kapriļi kalbeźoasă 3292
1109 an tîrḑîu 356
1110 an traĭit numa ku durĭerĭ șî amară 321
1111 Ana a fost nume đes dat la fĭaće 1511
1112 anțarțuoń a fuost un skuturatu pomîntuluĭ tare, șî đ-atunśa ńi koļiba strîmbată într-o parće 4443
1113 andîră pi draku 463
1114 Andriĭuońi đin saćiļi nuaștrĭe, nu sînt tot o rudă 442
1115 andrĭaua đe mult s-a kĭemat șă doă stamîń pi luna đi la urmă în an kînd s-a vișńit lupi 365
1116 andrĭaua ĭe luna đi la urmă în an, ku ĭa s-a-nkĭeptorat anu pi kîļindarĭu ăl babĭesk 365
1117 andrĭeauă ĭe ak mare ku kare s-a fakut la śarapĭ șî manușă gruasă 134
1118 Androbĭeșći sînt vrĭańiś uamiń, șî traĭesk bińe ku tuoț 433
1119 Anđeluońi a fuost triĭ fraț, șî tuoț a lukrat în maĭdan 435
1120 Anđeļiĭa a fuost muĭare ćinîră kînd a ramas văduvă 1856
1121 Angeluońi au kîăș lîngă drumu Babi-Ĭuańi 431
1122 Angeluońi, famiļa lu Angel Țîganu, kovaśu đi vrodată în Arnaglaua 431
1123 Ankuța ĭe un bobuok đi fată 901
1124 ano-la kînd nu sa muśiașće, obļiaga ĭe pașuńe; dakă sa lasă măĭ mulț ań, ĭa sa înļiveḑîașće; la urmă, porńiesk spińi, vin pănă la pragu kășî 2364
1125 ano-sta 356
1126 ano-sta a ploĭat la vrĭame, pî ĭastă șî fînariĭe đestulă 1812
1127 ano-sta a pus un luok đi kukuruḑ, șă doă luokurĭ đi grîu 3855
1128 ano-sta am fakut rakiĭe blažînă, ńiś prĭa tarĭe, ńiś prĭa muaļe 831
1129 ano-sta grîu ĭeste pļin đe tăčuńe 33
1130 ano-sta ĭuta a ogoit ku kosîtu 3877
1131 ano-sta mult măĭ întîń s-a pus vrĭamĭa ĭernaćikă 2698
1132 ano-sta n-am avut usturuoĭ sađit în bașćaua nuastră, kă ńima-n kasă nu-l manînkă 4674
1133 ano-sta ruodu a fuost mare 4626
1134 ano-sta, în agustă, a fuost sîăśită mare, a sakat șî rîu în Vaļa mare 121
1135 anol nou 356
1136 Anol nou ĭe ḑîua đintîń pi kîļindarĭ ku kare înśape sî sa sokoćiaskă anu 3542
1137 Anta ĭe poļikra lu uom kare ĭe la karće skris ka Antoniĭe, dar aăla nume la rumîń a veńit pista bisîarikă 1509
1138 anu a fuost bun, șî puamiļi s-a kuopt măĭ ćimpuriu 3363
1139 anu a fuost rău, n-a fuost o bukată sî ĭaĭ în gură 805
1140 anu a fuost săkuos, șî a dat slab ponou 4229
1141 anu đi ḑîļe 356
1142 anu n-a fuost bun đi bruobđe, n-a rođit ńiśkît 773
1143 anu trĭekut 356
1144 anu-sta pouađiļi a fakut mare șćetă la saćeń 4253
1145 anuaștre uoĭ đe bîtrîńață a fuost miś, ku lînă lungă șă aspură 3580
1146 ańińiș ĭe luok unđe ĭastă mulț ańiń 367
1147 apa a sakat, da-n ogaș a ramas numa bauț 583
1148 apa adusă đi la fîntînă 267
1149 Apa albă a fuost ogaș kare avut izvuor la Kulmeźiĭ, ș-a tunat în Șașka đi đirĭapta, la Stîlp 2902
1150 apa ḑakută în vas đi fĭer nuĭe bună ńiś đi fĭert mînkarĭa 1406
1151 apa đi pi strĭeș 116
1152 apa đi žumuļit puorku ĭe prĭa ferbinće, trăbe sî sa stîmpîre kîta, să nu ńi arđem 4424
1153 apa fĭarbe ku aburĭ 84
1154 apa fĭarbe șî aburĭașće 86
1155 apa în ogaș ĭe mult împuțînată, n-o sî avĭem unđe adapa vićiļi 2938
1156 apa în valîău ĭe đižgețată, pućem să adapîăm vićiļi 1627
1157 apa întuarsă ĭe apă kare-n matkă sa-nvîrćașće în luok, kare sa-ntuarśe napuoĭ 2904
1158 apa întuarsă sa duśe la vrîžîtuare, șî ĭa ku ĭa faśe đeskînćik kare sa kĭamă întorsură 2904
1159 apa ĭe ńentorkatuare kă kure tuot înainće 3130
1160 apa ĭe otravită, mînkarĭa ĭe otravită, kum va fi pănă la kîpatîń ku lumĭa, ńiś draku nu șćiĭe 5480
1161 apa kure ku vîžuoĭu 4807
1162 apa nuĭe skumpă, șă n-ar trăbuĭa ńima să ĭasă imuos în lume 5148
1163 apa s-a tras, poćaka śe mĭarźe pi ogaș ĭe akuma trekatuare 4921
1164 apa sa bagă-n pomînt 475
1165 apa stuarsă 116
1166 apa śurîĭe pi ĭel, șî đ-aĭa sa kĭamă śuśur 3871
1167 apa-n lak pista vară skađe gata pănă la žumataće 4571
1168 apa-n rîu ĭe kaldă, pućem ńi skalda kînd gaćim ku lukro-sta 5055
1169 apă adînkă 116
1170 apă adînkă 168
1171 apă akră 116
1172 apă albă 116
1173 apă boćeḑată 116
1174 apă bolobuokă 639
1175 apă bualkă 641
1176 apă dulśe 116
1177 apă fĭartă 116
1178 apă fĭerbinće 116
1179 apă înfundată 116
1180 apă întîńită 116
1181 apă întuarsă 116
1182 apă kaldă 116
1183 apă klośită, klośitură 116
1184 apă kurată 116
1185 apă kurată 5922
1186 apă kurgatuare în kare vrîžîtuorĭu pokńașće ku puška, s-o omuară đi sî fakă ku ĭa đeskînćiśiļi aļi măĭ tarĭ 372
1187 apă ļimpiđe 116
1188 apă ļină 116
1189 apă mare 116
1190 apă molkuță 116
1191 apă morțuagă (morțîșuagă) 116
1192 apă mută 116
1193 apă ńagră 116
1194 apă ńinśepută 116
1195 apă ńinśepută ĭe apă kurată, kare n-a bauto ńima, luvată đi la luok đi unđe apa izvorĭaḑă đin pomînt 2903
1196 apă rîaśe 2370
1197 apă rîstośită 116
1198 apă sarată 116
1199 apă skumpă 116
1200 apă skumpă 116
1201 apă skumpă 3562
1202 apă skumpă ĭe apa kare sa dă đi pomană întra Žoj marĭ șî Moșî đi fraź, kă atunśa ĭe raĭu đeșkis, 5575
1203 apă skundă 116
1204 apă slubaḑîtă 116
1205 apă spintă 116
1206 apă tulburĭe 116
1207 apîră kopiĭi đi kîń 296
1208 apļakă kopilu 148
1209 apļakă vițălu 148
1210 apļakăm krĭanga ku śerĭașă, numa bagă sama să nu sa đežgińe đi la ļiemn 1604
1211 apļekatuarĭe ĭe uaĭa kare nu lasă mńelu iĭ s-o sugă, numa pîkurari o apļeakă la sîlă 152
1212 aprinđe fuoku ku bîrḑaușu 117
1213 aprinđe-m bîtu đi mașînă 135
1214 apruape la o sută 138
1215 apruapĭe đe vizak ĭe Stuolu, vîr mare đe kîrșĭe kare sa kĭamă așa kă ĭe pļoșćenat ka astalu 4246
1216 apsanźiu mi-l zafla, ăl luva șă-l înkiđa 5348
1217 aptaș ĭe aăla kare ĭa ku aptă 1459
1218 apukatu sa ḑîs la măĭ mulće buaļe, nu numa la buaļe dusă đin raśală 240
1219 apukatura-sta ĭe buală dobînđită đin raśială 1377
1220 apukatură ĭe đeskînćik đi apukat 241
1221 apukă đin skurt 238
1222 apukă lukru 238
1223 apukă pi drum în đal 238
1224 apukă-ț drumu! 238
1225 apuriĭe în tuaće părțîļi 371
1226 apșuară ĭe apă mikă, slabă or puțînă 146
1227 ar fi bun fraćiļi să ći bată ka pi uom, da nu frațîașće, k-atunśa îț vo măĭ rămîńa vrun uos întrĭeg 4499
1228 ar fi bun kînd muĭerļi nuaștre ar puća țăsa ka babiļi nuaștre vrodată 2522
1229 ar fi bun kînd sa-r sîśara luoku pănă astară 4800
1230 ar fi bun să vină kît đi-ndată 2432
1231 ar fi bun tuota lumĭa să traĭaska într-o frațîĭe mare 4500
1232 ar fost frumosă peșće tot pomîntu 5114
1233 ar vinđa pi bĭare șî uou đi supt gaină 4215
1234 ar vińit gogomańi đi la sat, șî ń-ar luvat lukru 2260
1235 aragu ĭe un bît, śopļit în patru mukĭe, pi kare ku kuțîtu sa skobĭesk sămńiļi kînd sa masură lapćiļi la baśiĭe 147
1236 aram să fiĭe 242
1237 arambaș mare, aramiu, ńima n-are paśe đi ĭel 243
1238 arambașa puartă uoțî 243
1239 arańașće puorśi 179
1240 arat boldoruos, a ramas gļiĭ marĭ dupa plug 808
1241 aratat la marturĭ đi unđe pănă unđe ĭe moșîĭa luĭ 3195
1242 aratura ku samînțîșu đi tuot ĭe rîkait đi śuară 3496
1243 arbarĭ ĭe mĭal, purśĭal or vițăal, apļekat la țîță ku lapće dă vakă, kă mumă-sa a-nțarkat, or n-are luok la țîță dă ĭeal 572
1244 arbiu s-a fakut đi-n ļiemn tarĭe 374
1245 arț sa kĭamă ḑîļiļi dupa puosturĭ marĭ, în kare nu sa postîașće mĭerkurĭa șî vińirĭa 412
1246 arțarĭ ĭe un fĭeļ đi palćin 246
1247 arțarĭu ĭe bun đi fakut fluĭere șî dĭelurĭ đi laută 246
1248 arțurĭ măĭ întîń kad dupa Kraśun, șî țîn pănă la Boćaḑă, pĭe urmă ĭastă dupa Pașć, kînd ĭasă puostu parĭasîmiluor 412
1249 arćiĭa đi skris 161
1250 arđe fuoku fîră balbataĭe 522
1251 arđe fuoku ku stînsu 112
1252 arđe fuoku șî bîlbîĭe 672
1253 arđe suariļi 112
1254 arđe suariļi đi friźe, atîta ĭe fuok đi tare afară đi puoț sî friź pîńa pi pĭatră 2328
1255 arđeĭ palmă! 112
1256 arđimĭe mare, sa uskă tuot 491
1257 arďiĭe umpluťe 492
1258 arďiu dulče 492
1259 arďiu ĭuťe 492
1260 are ađet urît să ĭasă-n lumĭe tuată spîrloșată, ńipipćenată 4854
1261 are avuțîĭe puțînă 103
1262 are bubuoń la talpă 802
1263 are doă fĭaće đi źamînă 4985
1264 are doĭ fraț đi źamîn 4146
1265 are duoĭ fiśuorĭ, unuĭe kum trăbe, da alalalt ĭe un somsău ku tuot, pruost la kap șă urît la fire ka draku 4371
1266 are duoĭ kopiĭ, amînduoĭ grăsulań 4823
1267 are duoĭ puorś graș, unu-l taĭe đi Iginat 4822
1268 are durĭerĭ la burtă 503
1269 are đi gînd sî sa însuare 2650
1270 are fată, ama mult măĭ naltă đikît ĭel, șî nus parĭake bună 2968
1271 are frîntură đeșkisă la piśuor 3080
1272 are kîńe rău 3851
1273 are lukru bun, șî duśe la kasă plată mare 1302
1274 are lukru tare grĭeu, la rudnik împinźe la vaguańe pļińe đi rudă 5929
1275 are mare lukru, trăbuĭe să rînduĭe kasa đi nuntă 4044
1276 are mulț kopiĭ, șî ńiśkînd n-are oguoĭ đi iĭ 3876
1277 are narau bataĭuos, sa baće ku tuoț, ama șî pi ĭel ăl bat alțî 553
1278 are numa patrusprîaśe ańi, ama nu-ĭ drag đi șkuală, șî vrĭa sî sa mariće 2552
1279 are numa un fiśuor, ažuns đi kăsătorit 3726
1280 are o blană, skurtată pi masura lu vrakńiță, ama nu șćiĭe unđe a puso 2929
1281 are o gramadă đi kopiĭ, ama tuoț sînt ńișći gigiļiś, parke sînt pituļiś, da nus 3360
1282 are o șļingă sîmanată ku sakară, da triĭ luokurĭ marĭ sînt sîmanaće ku grîu 4596
1283 are plată mikă, nu puaće să kumpire aĭa śi ĭe skump 3562
1284 are pļin đi śuoburĭ ku fluorĭ 3853
1285 are primĭažđe 4984
1286 are sămn la burtă đi la nașćire 4600
1287 are sînataće, nu-ĭ trĭabe alta ńimika 3878
1288 are triĭ lukratuorĭ la sapat 60
1289 are tuot, ama sa vaĭtă kă-l manînkă sîngurataća 4523
1290 are uobḑăś đi ań, da mĭarźe ka baĭatu 2575
1291 are urît învăț s-îm borîșkîĭe pin puzanarĭe 1014
1292 are vrĭad mare 5855
1293 are șî ĭa un baĭațîăl, đi la munće 506
1294 are șî ĭel, saraku, o fećiță fusuļikă, supțîrikă ka blana uskată, numa śe nu pikă țuaļiļi đi pi ĭa 2218
1295 are șî kopilu un fluĭeruț, dakă învață ĭută, o sî-ĭ kumparăm fluir măĭ mare 2291
1296 are șî kuasa đi kosît kalkîńiļi a iĭ 5361
1297 are șîaļe țapîn 4620
1298 aripa śĭeruluĭ 163
1299 ariśu aćins sî faśe gĭem 269
1300 ariśu ku ariśuaĭka duorm în frunḑă 128
1301 aritu kăśî 165
1302 ariuș ĭe puom sîrbaćik ku puama akră 162
1303 arĭa bîtrîńaskă s-a fakut la luok vînturuos, kă grîu s-a vînturat la vînt 5867
1304 arĭaće ĭe berbĭek, ažuns đi mîrļit uoiļi 172
1305 arĭe brațărĭ mîndrĭe la zabun 531
1306 arĭe burtuoń, ka kînd la arańit ku laturĭ 3777
1307 arĭe dar đi kîntat 1187
1308 arĭe gît ka biulu 710
1309 arĭe ĭe luok unđe sa trăirat șî s-a vînturat grîu ku kalu șî ku vîntu 111
1310 arĭe o građină pļină ku fluorĭ 1889
1311 arĭe uokĭ totrlaț ka bumńița 758
1312 arĭe źaĭśće rarĭ 460
1313 arĭe źaźiće gruasă șî botoșaće 1017
1314 ark đi laută 211
1315 ark ku kare sa arunkă saźata 211
1316 arkaș a fuost uom înarmat ku ark șî saźată 212
1317 arku dă taĭat koļiașa 211
1318 arma ađiră 466
1319 armă înćinsă 219
1320 armă trasă 219
1321 armurikă ďe gură 812
1322 Arnaglaua are patru kotunurĭ marĭ, kare sa kĭamă: Bļizńa, Krșĭe, Șopît șî Bugoglaua 485
1323 Arnaglaua ĭe sat đaluruos, are mulće kulmĭe șî ogașă 485
1324 arnaglavĭană ĭe famĭaĭe muĭerĭaskă, kare ĭe naskută or traĭașće în sat rumîńesk Arnaglaua, în Porĭeśa đi Sus 3470
1325 arnaglavĭanuĭe uom đi Arnaglaua, sat rumîńesk în Porĭeśa đi Sus 486
1326 Arnaglavĭańi frig rakiu la kazan, da Tanđeńi o kuok 2897
1327 arnaut a fuost o fuarmă đe kukuruḑ gruos ku doaḑăś șî patru đi rîndurĭ đi buobe pi drugă 3992
1328 Arnauta buļuoțuluĭ pimovara ĭe turburĭe, da vară arĭe apă puțînă 425
1329 arnautu nu s-a prins la nuoĭ, șî lumĭa s-a lasat đi ĭel 3992
1330 arńiź 873
1331 arpaźiku ĭe măĭ bun sĭ sa pună tuamna, kă śĭapa, kînd krĭașće n-o prinđe sîaśita 157
1332 Arsenuońi sînt una đin śinś fameļiĭ sîrbĭeșć, karĭe a trait în Podguorț 441
1333 arsura ĭe luok unđe a ars fuoku 159
1334 Artanu la fakut žîduvi vrodată kî să puarće vînțî đi pi ĭel 235
1335 aru nuĭe masură batrînă đi pomînt 3133
1336 arunkă țuaļiļi la Suare 260
1337 arźa ĭe vuorbă zuĭtată, rar sa gasîașće vrunđiva vro babă sî măĭ țînă minće kî așa vrodată s-a kĭemat razbuoĭu đi țasut 1710
1338 arźaua a fuost borđeĭ fakut adîns đi țasut vara la tuortu đi kîńipă șî đi in, kî atunśa tuortu a prins măĭ multă uđală 115
1339 arźauă a fuost adînkatură đi žîgaraĭ supt razbuoĭ đi țasut 115
1340 arźauă s-a ḑîs đivrodată la luok unđe s-a fakut fuok 115
1341 arźintuaĭka are floriśikă albă 1890
1342 arźintuaĭka ĭe buĭađe mikă ku fluare albă, krĭașće pin ļivĭeḑ 765
1343 arșițăļi a fuost babiļi dăn sat kare a șćut să fakă kolaś dă pomană, șî kare ĭ-a plumađit șî ĭ-a kuopt 4012
1344 arșîță ĭe pomînt ars, ńirođituorĭ, fara ĭarbă șî ļamńe, numa kîć-o tufă koļa-koļa 155
1345 asară ĭe tuout una ku ĭerĭ sara 248
1346 asară la uoră s-a luvat la gîlśao ńișće baĭaț, a fakut tămbalău ș-a strîkat visaļiĭa 2729
1347 asară s-a țukat ku furiș đi parinț 1072
1348 askuțîĭ ćokîrlanu đ-amîndoă pîărț, șî akuma ma duk la tîrsît 1171
1349 askuțît ka aku 255
1350 askuțît ka kuțîtu 4357
1351 askuțît ka vîru akuluĭ 4291
1352 askultaĭ kînćiku, șî ma prinsă o blînđață 1527
1353 askultatuorĭ la nuntă 250
1354 askultatuаrĭе 250
1355 askultă ka bańișuoru 460
1356 askultă, parke s-auđe kopuoĭu kă mînă ĭepuru 249
1357 askultă: sa uđe kînd șî kînd dur! pin puod, sigurat ĭară s-a-npuĭat șobolama-ĭa 1309
1358 asta daskîl đies ńi baće 449
1359 asta dîn Mireiĭva ĭe mare turugă 3328
1360 asta đimińață 1421
1361 asta firuț ĭe prĭa supțîrĭe, nu puot sî kuos ku ĭel 2254
1362 asta fĭeļ đi înkeĭat blăńiļi nuĭe bun 3283
1363 asta ĭe fiśuoru mĭeu ku muĭarĭa đintîń 2297
1364 asta ĭe fraćiļi mĭeu al mare 2940
1365 asta ĭe kuțît dușmańesk, alu dușmanu-la kare a taĭat lumĭa đi vrĭamĭa đi rat 1313
1366 asta ĭe muĭarĭa a mĭa, sînt însurat ku ĭa pista doaḑăś đi ań 2637
1367 asta ĭe muĭarĭa mĭa 4642
1368 asta ĭe ńaćid, aĭa aspuriu, da aĭa akolo aspur 274
1369 asta ĭe pomînt bun đi aratură 144
1370 asta ĭe prĭa mare, mićikuļeḑî-ĭ marimĭa, șî sî veđem śe sî faśem 2972
1371 asta ĭe prĭa multă bĭare đi nuoĭ duoĭ 568
1372 asta kasă ĭe marĭe 449
1373 asta kopil are tată vitrîg 449
1374 asta luok ĭe bun đi kasă 3856
1375 asta muĭarĭa ĭe vrĭańikă 449
1376 asta nu kî ĭe skurt, numa ĭe skurt đi tuot 2928
1377 asta nu vińe la luok, măĭ trăbe lukrat 3152
1378 asta śe fak iĭ ku nuoĭ ĭe numa o rușîńe mare 4000
1379 asta śe sîrbi kĭamă palačinke, n-a fuost đi bîtrîńață, a ĭeșît dupa ratu-sta ku ńamțî; ļi kĭemăm șă pi rumîńașće palaćinkĭe 1174
1380 asta uom ĭe ńikunoskut 449
1381 asta vuorbă s-auđe la nuoĭ pin kînćiśe, nuĭe a nuastră, kî nuoĭ la țap iĭ ḑîśem pîrś; puaće fi kă ń-a veńit đi la Kraĭna, țarańi așa kĭamă pîrśu 1042
1382 asta-ĭarnă 449
1383 asta-nuapće uoki n-a-nkis đi durĭarĭa đințîlor 4533
1384 asta-primovară ń-a dat vorbă kă ńi ažută, ama trĭeku anu da đin vroba lor ńimika 4534
1385 asta-tuamnă fură bîlśur-ļi slabe đi tuot, ńiś nu s-a vindut ńimik, ńiś nu s-a kumparat 4535
1386 asta-vară 449
1387 astaĭarnă a fuost źer mare 1011
1388 astal đi kopiĭ 770
1389 astal đi kuĭnă 770
1390 astal đi ļiemn 770
1391 astalu đi sufļit 770
1392 astalu la pomană pļin ĭe đi bukaće în tuaće fĭelurĭ 805
1393 astanuapće (=asta + nuapće) 80
1394 astanuapće n-am durmit ńiśkum đi durĭarĭa đințîlor 3
1395 astară ńi duśem la șîḑîtuarĭe 428
1396 astară ńi duśem la șîḑîtuarĭe sî žukîăm damă 1184
1397 astatuamnă mi s-a mîritat fata, șî am fakut nuntă mare 1012
1398 astavară sa ḑîśe la vara trĭekută 1010
1399 astăḑ sa duk la șkuală tuaće fĭelurĭ đi kopiĭ: ș-aĭ miś, ș-aĭ marĭ, ș-aĭ mižlośiń 2885
1400 astîḑ amunka sa gasîașće lukru 355
1401 astîḑ înśiep a urḑî, n-o sî puot kapu rîđika đi lokru 2521
1402 astîḑ ĭastă Bobuoĭ șî-n Arnaglaua, a veńit înainća đi rat unu Marćin Șkĭopu đin ńamo-la, đin Țrnaĭka la otar ku Gorńana, a skimbat imańa ku vrunu đi la Muskidău în Bļizńe 912
1403 astîḑ ĭe frigarĭa fakută đi fĭer, șî o-nvîrćiașće motoru la struĭe 2376
1404 astîḑ ĭe lumĭa învațată, tuoț au șkuaļe 2815
1405 astîḑ ĭe mînkarĭa kumparată otravită ku mulće kare-śe 5479
1406 astîḑ ĭe noasprîaśiļa în marțîșuor, măĭ o ḑî-duauă șî tunăm în primovară 2580
1407 astîḑ ĭe vrĭamĭă bună 383
1408 astîḑ la ńima nuĭe ușuor 2942
1409 astîḑ lumĭa are ińimă rîaśe, la ńima nu-ĭ sa pasă đi ńima 2370
1410 astîḑ lumĭa gata tuată ka kînd s-a bulnavit đi strîkaśuńe, nu sa șćiĭe kare đin kare ĭe măĭ strîkat 4440
1411 astîḑ lumĭa ku tarîță arańesk vićiļi 5135
1412 astîḑ nu măĭ vĭeḑ tu kopiĭ vrĭańiś, numa đarîndu vĭeḑ gramadă đi kopilamă đizmĭerdată 1429
1413 astîḑ numa mîrveńaku skopĭașće, da đimult tot stapînu a trabuit să șćiĭe să skopĭaskă puorśi luĭ 4657
1414 astîḑ omeńiĭa a pus supt piśuare 3265
1415 astîḑ puvestîtuori s-a pĭerdut, nu kă nus, numa lumĭa n-are kînd să-ĭ askulće 5303
1416 astîḑ rar đin-tra-ĭ batrîń kare măĭ țîńe minće kă luna đi la urmă pi kîļindarĭo-l babĭesk s-a kĭemat, pi lînga andrĭauă, șî lunarĭ 3372
1417 astîḑ satu traźe la uopșćina măĭdanuluĭ 3526
1418 astîḑ să ći văĭerĭ ku glasu pănă-n śierĭ, ńima nu ć-auđe 3201
1419 astîḑ tuot nat kată trĭaba luĭ, șî lumĭa mult s-a înstrinat 4743
1420 astîḑ uomu n-are ńiś o sprižońală-n kopiĭ 4749
1421 astîḑ-mîńe 107
1422 astîḑ-mîńe, nu sa șćiĭe kînd 2490
1423 astruka samînța ku pomînt marunt 375
1424 astrukamînt đi konaśe 376
1425 astrukamînt đi lînă 376
1426 astrukamînt đi paĭe 376
1427 astrukă kasa 375
1428 astrukă kopilu đi frig 375
1429 astrukă rușîńa 375
1430 astrukă-ț uoki 375
1431 astupat ĭn pĭept, grĭeu suflă 458
1432 astupî-će, drakuluĭ, odată, nu măĭ zdrîmbońa atîta, ći askultă drumașî, șî sa rîd đi ćińe 1294
1433 astupîće, uomuļe, kî kapiț pista fļit 379
1434 aśi am fuost 305
1435 aśi ĭe rîu skund, puoț să-l trĭeś ļesńe 4085
1436 aśiră ka mîțu șokîćiļi 91
1437 atita uom đi mare n-a măĭ vaḑut, kapu ka mĭerńica, da piśuariļi ka karļița 2940
1438 atîća înkîlśiturĭ întra iĭ nu măĭ đizvîrḑîașće ńiś dumńeḑîu 1908
1439 atîća luază sa puvestăsk đi ĭa pin sat, da ĭa nu dă doă parîaļe 2811
1440 atîrnat în vrun bușćan, ș-a rîsturnat karu pļin đi fîn 3489
1441 atîrnat la grindă 311
1442 atîrnă prikoļița đi traktur 310
1443 atîrnă trasta-n kuń 310
1444 atîta a rođit puomi anu-sta, đi sa frîng înkarkaț ku puame 3079
1445 atîta a ustańit đi nu ĭ-a ramas ńiś o mînă đi sufļit 4320
1446 atîta alaviĭe đi pîăsîrĭ în viĭe pîn akuma n-a mîĭ fuost 1368
1447 atîta am fuost đi saraś, đi ńiś plug n-am avut, l-am luvat înprumut đi la veśiń 749
1448 atîta askultatură đi ĭel, șî la urmă ńimika 252
1449 atîta aśirĭală, șî la urmă ńimika 92
1450 atîta ăl traźe ińima la fata-ĭa đi sigurat o sî sa însuare ku ĭa 5997
1451 atîta boldăńi uoki kînd ma vaḑu, đi ma spumîntaĭ kî o sî-ĭ ĭasă đin kap 1005
1452 atîta đi bun a traĭit iĭ duoĭ înga đi la kopilariĭe, đi la urmă sa do înfrațît în bisîarikă 4501
1453 atîta đi greu a fuost năpăstuit đin parća veśińilor, đi nu ĭ-a ramas alta ńimika, numa să-ĭ tužaskă 3410
1454 atîta đi sarak am fuost, đ-a-nmĭers numa-n ńișći țurfurĭe, adunaće đi pin gunuaĭe 1115
1455 atîta đi tare ĭ-a dat un pumn, đi l-a trînćit đin piśuare 4282
1456 atîta grasîmĭa la îngreonat, đi nu puaće đi burta sî sa apļaśe 6183
1457 atîta ĭ-a fuost drag đi ĭa, đi la urmă s-a do luvat 381
1458 atîta ĭe afară spulburu đi tare, đi nu puoț uoki đeșkiđa 4772
1459 atîta ĭe đi budaluos kînd sa-nbată, đi n-aĭ altśe, numa să fuź đi ĭel 914
1460 atîta ĭe đi gras, đi nu puaće sî sa apļaśe sî sa-nkalță 4822
1461 atîta ĭe đi mare kĭoroman đi nu vĭađe kare ku ańi ăl traźe đi nas 6049
1462 atîta ĭe đi mare lăbdatuorĭ, đi nu sa puaće trai đi ĭel 4181
1463 atîta ĭe karu strîkat, đi nu sa măĭ puaće đirĭeźe 1426
1464 atîta ĭe muĭarĭa tare đi kap, đi ku ĭa ńima nu puaće ĭeșî la kîpatîń 5578
1465 atîta ĭe păru luĭ đi zgîrgorit đi nu sa puaće pipćena ńiś tunźa 5622
1466 atîta ĭe puork đi mare, đi puort ļuĭ n-are ńiś-o marźină kînd ĭasă-n lumĭe 5560
1467 atîta ĭe tuot đi skump, da plățîļi sînt miś 1401
1468 atîta ĭuta trĭaśe vrĭamĭa đi ĭuo ńiś n-am bagat sama kînd mĭ-a trekut a uoptsprîaśiļa an 2574
1469 atîta kĭemare đi ĭel, da nu sa raspunđe ńima 6118
1470 atîta ku ańi a nîkažîto fara ńiśkotrĭabă, đ-a fakuto la urmă sî sa spînḑure đi rău 1795
1471 atîta ma duarĭe kapu đi nu vîăd ńimika 1333
1472 atîta ma spumîntaĭ, đi ma luvară fiuoriļi đi frikă 2263
1473 atîta ma strîns în șîaļe, đu nu puot ma điskļeșta ļesńe 1750
1474 atîta mi đi grieu ku ĭel, đi-n vińe kîćodată sî ma spînḑur 2428
1475 atîta mi đi grĭeu, đi-m vińe sî bufńesk ka vita turbată 943
1476 atîta mĭ-a fuost drag đi ĭa, đi m-am spumîntat k-o să-m krîape ińima đi drag 1242
1477 atîta puće în kurĭańik, đi vĭerș đi gruază, kînd će duś să ĭaĭ vrun uou 3434
1478 atîta ruodu đi mare a fuost, đ-a pus pruopće supt pomĭ să nu sa frîngă 5194
1479 atîta s-a îngrașat đi abĭa îș duśe kurimanu, nuĭe skamn pi kare puaće șađa, da să no-l frîngă 6051
1480 atîta s-a îngrižît pintru sînataća kopiluluĭ, đi s-a bulnavit 6144
1481 atîta s-a mîńiĭat đi ĭ-a kaḑut śĭața pi uokĭ 3581
1482 atîta s-a strămućit ku pipćenatol nou đi nu sa puaće kunoșća 5924
1483 atîta samîna, ka kînd sînt đi źamînă 4985
1484 atîta źer a fuost đi uomu s-a răbiźit păn’ la uos 6009
1485 atîta źier a fuist, đi mi s-a îngĭețat buriku źeĭśtuluĭ 540
1486 atîta źier ĭe la śuaka, đi la nuapće o sî duarmă lupu ku kîńiļi într-un bîrluog 63
1487 atunśa gaińiļi nu strîź la buobe, numa ļe laș sî sa aduńe sîngure 1162
1488 atunśa s-a trait într-un fĭeļ, akum în alt 5591
1489 atunșa ĭasă Rusaļiļi șî sî puńe puostu lu Sîm-Pĭetru 1336
1490 au bań kî sînt strînș, zgîrśiț 4392
1491 au đi gînd să înśapă ku lukru luńa śe vińe 4078
1492 au fost sărśinată, dar omu n-o šćiut 5435
1493 au kuļes porumbu șî astădz au đe gînd să taie tuļeńi șî să fakă țoță 3367
1494 au, lălă! 309
1495 au, sufļețălu mĭeu, nu puot trai fara ćińe 4506
1496 aud bińe, ćokńașće śe ćokńașće la ușă toblarĭuluĭ, da kîńi nu latră 1145
1497 aud kînd șî kînd în kuzńiță: drr! drr! - śe va dîrai, draku va șći, mi frikă sî ma duk sî vîăd śiĭe 1215
1498 auḑ puorśi în gîrļeu: koik! koik! una-ntruuna un śas întrĭeg, o sî muară đi fuame dakă nu grabĭeșć ku laturļi 2867
1499 auḑ tu, mă, śe-ț spun ĭuo, nu ći faśa surd 6017
1500 auḑăl, kum sarĭaḑă, da aășća, pruoșć, tuot iĭ krĭed! 4345
1501 auḑît bińe kă uala ku tuot faśe sfîr! sfîr!, ama pănă ĭ-a ažuns, ḑama a dat în fuok 4804
1502 auḑît, ka pin vis: vîž! vîž! ama nu ĭ-a dat în gînd kă aĭa a putut să fiĭe vîžuoĭu api 6210
1503 auđe bińe la o urĭake, la alalaltă ĭe surd đi tuot 1503
1504 avĭa - nu avĭa, tuot una ĭe 102
1505 avĭem numa șapće uoĭ ku mńiĭ 2544
1506 avĭem viće marĭ șî viće miś 3212
1507 avļiĭa îngrađită s-a kĭemat șî la nuoĭ đemult obuor, ș-a fuost obuoru kășî, oboru puorśilor, obuoru vićilor 108
1508 Avraman ĭ-a ḑîs la-l mîĭ batrîń đin duoĭ kopiĭ ku nume Avram, or la uom kare ĭe đin fîmeļiĭa lu Avram, kare ĭe đi Avramuońi 1857
1509 Avramuță ĭe poļikra alu Avram măĭ mik đin duoĭ kopiĭ ku nume Avram, or ĭa ḑîs așa đi drag la kopil pi kare la bućeḑat Avram 1858
1510 Avramuońi s-a mutat đin Kurduman, ș-akuma traĭesk lîngă drumu satuluĭ 434
1511 Avramuońi, Avramĭeșći, Avramițuońi, Avramițańi, Avramĭeluońi 439
1512 avut baĭat frumuos, ńegrișuor, ku mustîață ńegrișuare 6102
1513 avut bun lukru, ama ĭel numa a fakut ńiskaĭ kufurĭelurĭ, șî la urmă la do dudait 3193
1514 avut doĭ ĭeḑ înțarkaț, șî un sugarĭ 5192
1515 avut gît skurt șî gruos, ș-a vorbit ku un glas rogoșît 2728
1516 avut ĭe uom kare are moșîĭe mare 118
1517 avut kasă lînga rîu, apa a kurs pi-nga parĭeț 5433
1518 avut kopilariĭe fara ńiś o grižă 6142
1519 avut kopilariĭe sarakă, fara ńiś o źukariĭe 4280
1520 avut ku muĭarĭa đintîń triĭ kopiĭ 2950
1521 avut mare greotaće la lukru, ama nu s-a vaĭatat la ńima 3225
1522 avut mare naruok kă plumbu la lovit lînga ińimă, ș-a ramas viu 4867
1523 avut mare naruok sî s-antuarkă viu đin rat 6220
1524 avut num un banuț atîrnat la gît, kă a fuost fată sarakă 3455
1525 avut o ḑîsă rîa 3102
1526 avut patru đinț skuoș, tot la kovaśu satuluĭ 6075
1527 avut pĭatră-n bĭeșîkă 876
1528 avut pruń marĭ, ș-a kĭemat mulț lukratuorĭ la astrîns la pruńe 4397
1529 avut śinsprăśe ań kînd aiĭ parinț ĭ-a fakut împețăńe 5156
1530 avut tare kreḑamînt numa în fraći-su 6121
1531 avut tata kopiĭ mulț, șî kînd ń-a-nparțît, miĭe mĭ-a kaḑut abĭa o șapćime đi moșîĭe 2548
1532 avut un lukru maruț, șî ĭuta la gaćit 2971
1533 avut un narau gîlśavuos, ku tuot nat s-a atîrnat 2720
1534 avut vaś buńe, akuma a skaḑut la doă kotorĭanță kare sa trag prăn obuor ka umbra 4267
1535 avut vîtamatură grĭa la mîna stîngă 4433
1536 avut șî ĭa un flakău, ama a fuost putuare đi ńitrîbuit 1337
1537 az am fost în Bruođița, sat pă Pĭek 941
1538 aznoapťe n-a durmit ďe duerea kauluĭ 7
1539 azvîrļașće aĭa în borugă 104
1540 ažung guoșći, da śinsta nuĭe krîmpoțîtă 5454
1541 ažuns amînat 415
1542 ažuns la kasă tuot ud đi pluaĭe 6154
1543 ažuns la primĭažđe grĭa 4984
1544 ažuns la puaļiļi munțî, ș-a đižugat buoi să-ĭ uđińaskă 4172
1545 ažuns la raskruče, și s-a dus la skăpatat 3520
1546 ažuns marfă ĭepćină la dućan, șî s-a fakut o gargazală đă uamiń 2350
1547 ažuns rîndu la ĭel să vorbĭaskă, ama kînd sa skulat ș-a vaḑut kîtă lume-l askultă, iî s-a strîns śoa-n gît, șî n-a putut 4391
1548 ažuns vrĭamĭa grĭa, la ńima nuĭe ļesńe 2941
1549 ažuns vrĭamĭa lu mîrļitu uoilor 2175
1550 ažută la uom kînd ĭe sîngur 214
1551 ažută sî ma điskroșńieḑ, kă nu puot sîngură sî điznuod obrăńiļi trîășći đi la pĭept 2359
1552 ažutăĭ la kopil să sumĭată urḑala la opinś, să nu sa tragă dupa ĭel 3942
1553 ažutăĭ să dubuară nuśiļi đin puod 1220
1554 ažutura ușurĭaḑă lukru 215
1555 ažuturatu nuĭe lukru ĭnprumut 217
1556 aźun ĭe ađet să nu sa manînśe înainća lu vro ḑî mare 338
1557 Aźun ĭe ḑîua înainća lu Kraśun 339
1558 aźuns kopilu đi la șkuală 342
1559 aźuns nămļaḑîțu, vreamea ĭe dă prînḑî 2678
1560 aźutaț, uamiń 1770
1561 aźutaĭ la dĭeda să muće stupi, șî kîpataĭ duoĭ fagurĭ đi mńare 1802
1562 aș ḑîśa kî ĭe đi plaku mĭeu baĭato-la prĭa đispiđekat 1480
1563 aș kînta, kînd aĭ vrĭa tu, or ar vrĭa ĭa să kîntaț ku mińe 5151
1564 aș veńi ĭuo, numa nu vrĭa muma sî ma lasă 4492
1565 aș veńi, ama nu ma lasă parințî 5151
1566 aș veńi, numa sînt akupit ku mare grižă 640
1567 așa apaș n-a măĭ vaḑut lumĭa pănă akuma, minće șă fură ka ńima 3701
1568 așa arțag n-a fuost în lumĭe đi dupa ratu ku mńamțî 244
1569 așa au așa 2436
1570 așa baĭat dragustuos n-am măĭ avut în satu nuostru 1245
1571 așa budală kum ĭe ĭel, n-a măĭ vaḑut ĭuo ku uokĭi miĭ 913
1572 așa bun ĭel întămpina doă blăń, dă întămpinala nu s-a vaḑut 3157
1573 așa țîkă đi lume rîa, n-a măĭ vaḑut ńima 1088
1574 așa furaluk ka la nuoĭ, nu m-a-ĭastă pi pomînt 76
1575 așa grozavĭ baĭeț nu sa măĭ însuară ńiśkînd 3431
1576 așa ĭe blîstamat đi la Dumńeḑîu 615
1577 așa ĭe fļankă đi muĭarĭe đi n-are parĭake-n sat 1862
1578 așa kopil aldrak n-a măĭ vaḑut pănă akuma 655
1579 așa luok tuot śuguļit đi păsîrĭ n-a măĭ vaḑut ńima 3221
1580 așa mik șî gras, n-are ńiś un stat 4624
1581 așa muĭare ponćișă n-a măĭ vaḑud lumĭa 5255
1582 așa muĭare sumĭarńikă nu gasășć în triĭ saće 2957
1583 așa muĭarĭe nu ma-ĭastă-n lume 290
1584 așa ńi ađetu 306
1585 așa pakaće grĭaļe ńiś dumńeḑîu nu puaće ĭerta 3965
1586 așa śeva 2603
1587 așa śeva/śuava 290
1588 așa uom nu sa puaće gasî în țara întrĭagă 3208
1589 așa uom sîrbaćik nuĭe-n lumĭa întrĭagă, n-o-l măĭ omeńi ńima, numa vro buată grĭa 3267
1590 așa uom znobiu dămult ar trăbuĭa să fiĭe źungĭat 2340
1591 așa visaļiĭe n-a fuost đemult la zavĭećină-n sat, noroḑîĭe mare pănă-n zuorĭ 3429
1592 așa vuorbe sînt: dofaśa (do + faśa, doraditi), dokînta (do + kînta, dopevati), dopuńa (do + puńa, dostaviti), dopļińi (do + [în]pļińi, dopuniti, napuniti), doaźunźa (do + aźunźa, dostići, dospeti), dostorî (do + storî, dotući, zatreti, uništiti), șî alćiļi 2114
1593 așa žîguare đi uom kum ĭe Trailă, n-a măĭ vaḑut ĭuo pănă akuma 2463
1594 așa-ĭ daćina, grĭeu sa đizvață 1201
1595 așaḑarĭe pistă lume 408
1596 așaḑă kîta mîĭ bińe 405
1597 așaḑă krĭanga să ažungă kopiĭi la śerĭașă 405
1598 așaḑă krĭanga, să kuļeg śerĭașă 408
1599 așaḑî-će, să nu ći vadă vrunu 408
1600 așća sînt tuoț prĭaćińi miĭ 5160
1601 așćarnut đi opinkă 349
1602 așćarnut đi pat 349
1603 așćarnut đi viće 349
1604 așćată ibuomńiku să-ĭ vină înđisară, în kapu murguluĭ 4653
1605 așćată la marźină să-nśapă skađarĭa api, șă să trĭakă rîu 4572
1606 așćată popće 5531
1607 așćată să înśapă lukra aĭ măĭ batrîń îńtîń, pă dupa aĭă sî sa pună pi lukru șî aĭ măĭ ćińirĭ 5679
1608 așćată să trĭakă śińiva pi drum 4098
1609 așćată să-ĭ kadă śeva đin śierĭ 2603
1610 așćată să-ĭ vină vrun kunoskut 3986
1611 așćernutu nu mi bun, ma baće la șîaļe 1827
1612 așćetaĭ tuota ḑîua într-un kuodńik să vină duolturu, la urmă nu veńi duolturu numa veńi o ćistuoćiță șî sa luvă dupa mińe đ-akolo 2481
1613 așćetat să vină vro insă, điźaba, n-a veńit ńima 5346
1614 așćetăm șumarĭu să vină să ńi însîamńe ļamńiļi đi taĭat 4602
1615 așćаrnut đi masă 349
1616 așťerńe patu 348
ă

1617 ă, kolo 654
1618 ăăă, kît ĭe đi marĭe!? 654
1619 ăće-ma, vin 56
1620 ăće, aĭa kolo trăbe mutat în alt luok 56
1621 ăće, akoluo s-a întîńit, șî s-a luvat la bataĭe 2773
1622 ăće, ăla uom vrĭa să vină la nuoĭ 1452
1623 ăći-ț muaka! 4027
1624 ăći, vaḑuș akuma ku uoki tiĭ 56
1625 ăĭ vińe la uom gînd urît, șî faśe aĭa śe n-ar trăbui 2650
1626 ăĭa kare sînt naskuț tuot într-o ḑîuă în stamînă, sînt ļegaț tuot k-o ursă 1756
1627 ăl ambiĭ pră vrunu kînd ăl roź dă măĭ mulće orĭ să mănînśe, da ĭel sa sviĭașće 4943
1628 ăl apukă śe-l apukă 238
1629 ăl așćată lukru gaćit 3276
1630 ăl așćată tuoț să pļaśe, da ĭel înga sa-ndoĭașće 5267
1631 ăl așćetăm, va veńi kîndva 2427
1632 ăl țîńe đi vuorbă 999
1633 ăl duare gîtu, șă tuata îngițîtura trĭaśe ku durerĭ 5374
1634 ăl duare piśoro-l stîng 4536
1635 ăl duare-n kur, nu marĭașće kî ăl vorbĭașće lumĭa đi rău 3906
1636 ăl fîrșîașće frika, kînd triĭaśe nuapća pi lînga morminț 2923
1637 ăl gasîĭ în vuoĭa bună 715
1638 ăl kolo, stă pitulat 653
1639 ăl luvară đin skurt, da ĭel, saraku: kă v-o fi, kă nu v-o fi, șî la urmă do spusă tuot 2445
1640 ăl luvă la uokĭ, șă aprinsă pușkă 135
1641 ăl manînkă pĭaļa, sa skarpină, saraku, ka kînd are rîńe 4060
1642 ăl mînă gazda ka pi lup, da śe va mînka, nu șćiĭe 4060
1643 ăl purtară pin sat ļegat șî înfirekat 1753
1644 ăl sîkîĭe, ku adîns iĭ faśe la śudă 4388
1645 ăl strînźe-n gît, nu puaće să îngită 2728
1646 ăl trasă, sa bîlbańi kîta, șî sa dusă la fund 675
1647 ăl vaḑuĭ kalumĭa kum zbuară pi śer, ș-odată mi sa pĭerdu đin uokĭ, da śerĭu sańin, fara nuvirĭ 2879
1648 ăl vaḑuĭ, stă kolo bîskîkarat dupa gard, șî varsă, kî ĭară s-a-mbatat 929
1649 ăl veńină ku vuorbe 5476
1650 ăl, zbură! 653
1651 ăma, veńiĭ 1334
1652 ăn sak a fuost apropiĭat śinḑăś đi kiļe 140
1653 ăńi, doveńirăm kumva 652
1654 ăńi, pă faśeț ku nuoĭ śe vi vuoĭa 652
1655 ăńi, unu în o žukariĭe kopilarĭaskă 1542
1656 ăsta lukru nuĭe grĭeu 1451
1657 ătă-l uomu, vińe la ușă 3003
b

1658 ba vrĭeĭ, ba nu vrĭeĭ 459
1659 ba-n kuaś, ba-n koluo 459
1660 ba, ĭuo 459
1661 baba a fuost gușată, avut o gîlkă mare la gît 2724
1662 baba a ļegat saku ku ață slabă, șî grîu s-a varsat 4332
1663 baba a murit ĭerĭ đimińață 5533
1664 baba a pitulat bańi într-o ļigatură đi kîrpă batrînă, ama kopiĭi a gasît șî ĭ-a luvat 4331
1665 baba a pĭerdut uoki, nu măĭ vĭađe bun ka-ntîń 5419
1666 baba a sarat ļegumĭa đi dîdauorĭ, șî mînkarĭa ĭe sarat morugă, ka otraua sarată, nu sa puaće mînka 4348
1667 baba a-nśeput a butavi la firĭe, n-o să traĭaskă mult 684
1668 baba a-nśeput înga dă-n ćińerĭață să stîrļezîaskă 4363
1669 baba a-nśeput să lozîaskă, nu măĭ șćiĭe śe vorbĭașće 2812
1670 baba așćarńe țîańiku pi masă 348
1671 baba batrînă a kaḑut đi pi o trĭaptă kare s-a klăćinat, ș-a frînt piśuoru 3254
1672 Baba Bîăla a fuost vrîžîtuare kunoskută 699
1673 baba țîfnuasă, sa-nfruntă ĭuta șî ļesńe 1820
1674 baba đisfaśe điemper batrîn să îmļerćiaskă manuș đi ńepuot 1551
1675 baba Fluarĭa a traĭit o sută đi ań 2025
1676 baba fonfîĭe kînd vrobĭașće, grĭeu o-nțaļeź śe ḑîśe; muoșu s-a-nvațat ku ĭa, șă iĭ duoĭ frumuos sa-nțaļieg 2147
1677 baba în vrĭamĭa đi la urmă kînd gaćaiașće mînkarĭa, nu sarĭaḑă ļegumĭa pi plaku muoșuluĭ, șî ĭel sa mîńiĭe pi ĭa 4345
1678 baba ĭe surdă, n-auđe la o urĭake 2158
1679 baba ĭe tuata muĭarĭa kare are ńepuoț 3199
1680 baba ĭe vrĭańika, da muoșu ĭe o dîrkĭelă đi uom 2282
1681 baba mĭa șćiĭe să đa ku buabiļi 670
1682 baba n-a sufarat pi ńima s-o strîźe babă 3178
1683 baba Nata ĭe mama lu Drăgomir šî mumă lu mumă-sa Kăla 3199
1684 baba răsuśașće doă fire, îndoĭașće, đin doă fire faśe unu 4210
1685 baba s-a bulnavit đi surḑală ku duoĭ ań măĭ întîń đikît muoșu, ama surḑala luĭ a fuost măĭ grĭa 4515
1686 baba s-a bulnavit, șî triĭ ḑîļe în stamînă urđină la o vrîžîtuare minśinuasă, kî sa ćiame sî sa dukă la duoltur 3191
1687 baba s-a dus în duos să aduńe tîrș uskaț, să aĭbă ĭarna đi ațîțîĭat fuoku 3330
1688 baba s-a mîńiĭat pi muoșu, șî numa fîrfuańe pin kasă 2229
1689 baba sa vaĭtă kî-ĭ s-a fakut ńiskaĭ panžîńiș la uokĭ, șî nu vĭađe ńimika, sa ćiame kă kĭorîașće 2634
1690 baba-ntr-o vrĭame a trait ku nuoĭ, numa odată ĭ-a veńit fofiku, șî sa-ntuors la feĭ-sa 1996
1691 baba-uarbă ń-a fuost žuok plakuț, kopilarĭesk 518
1692 babă batrînă 515
1693 babă Ĭana fărbuĭe burka 864
1694 babiļi a puvestît kă la-ĭ muorț ĭe mare sfiĭală să primĭaskă pomana kînd ļ-o dă vro insă kare nuĭe đin ńemeńa lor apruape 4635
1695 babiļi a-nvațat kopiĭi să nu frîngă ńiś să nu taĭe sînerișu, kî ĭe pakat 4563
1696 babiļi la źeĭśće a sokoćit kîlindarĭu pi an, întrĭeg, a kunoskut bińe tuaće luńiļi, stamîńiļi șî sîrbatuoriļi 4698
1697 babiļi măĭ mult đeskîntă-n truok 2745
1698 babiļi nuaștre n-avut ađet să śupă sprinśańiļi 2889
1699 babiļi sa kîntă la-l muort, sa ruagă sî sa skuaļe 5307
1700 Babiļi sînt aļi doasprăśe ḑîļe întra Dragobĭaće șî Sîmț, kînd tota ḑîua însamnă kîć-o lună pi an 517
1701 babiļi uskă smidaruĭśiļi, sî aĭbe pista ĭarnă fluorĭ đi dus la morminț 2315
1702 babĭesk s-a ḑîs vrodată la tuot aĭa ś-a șćut numa babiļi batrîńe vikļańe, kî șćirĭa luor a țînut șî śĭerĭu șî pomîntu 3306
1703 baț samaru să priśapă nalba (okoļeșć ku vuorba) 5781
1704 baț vita sî sa învĭață să nu sa dukă în luok 2814
1705 baćala sî puńe pi țauă đi suok karĭe sî bagă în suvĭaĭkă 555
1706 baće arîngu, a murit vrunu 464
1707 baće bîrbĭețî ku șlaĭdîru 714
1708 baće bruma 552
1709 baće țapă đi klańe 552
1710 baće drumu đi źaba 552
1711 baće đin ărpĭ 163
1712 baće đin kuadă 2996
1713 baće đin palmĭe 552
1714 baće fĭeru înśintat 552
1715 baće kopilu kînd vĭeḑ kî sa ļenoșaḑă, kă đi ļańe bataĭa ĭe măĭ bun ļak 5685
1716 baće kopilu luĭ 552
1717 baće kopilu, ama nu-l fîrîma 1807
1718 baće la fĭer să-l înkonveĭe đi plug 5588
1719 baće luopta 552
1720 baće ļimba đi đinț, da ńima nu askultă 552
1721 baće pasuĭu s-îl skuată đin postaĭka 552
1722 baće pîăsîrĭ ku prașća 552
1723 baće pĭatra 552
1724 baće pĭatra đi rupĭe, numa țîrîĭe pi puod 1086
1725 baće pruńiļi 552
1726 baće puarka 552
1727 baće ruopîta 552
1728 baće un vînt aspru 270
1729 baće un vînt friguruos đi pi Artan 235
1730 baće un vînt rîaśe, strabaće pănă la uos 4257
1731 baće vaka 552
1732 baće vîntu 552
1733 baće žuok 552
1734 baćiala la razbuoĭ sa țîasă pin urḑală 555
1735 badîńu ĭe vas strîmt șî lung, fakut numa đi skuos untu 461
1736 Bađikuońi đin Vaļakuańa s-a mutat în Buļuoț 702
1737 bag pula-n ĭel 4173
1738 bagabuont ĭe ka o mară strîkată-n podrum, kare strîkă mĭarîļi tuaće 1895
1739 bagabuont ĭe o bișćală, o uļimișńiță, uom fara rînd 1895
1740 Bagaĭuovîțu ĭe pi puaļiļi lu Tîlva Ruoșîĭe 479
1741 bagat în grižă 476
1742 bagat în kînćik 476
1743 bagat în ńivuoĭe 476
1744 bagat în povastă 476
1745 bagă ața-n ak 475
1746 bagă bań în pozanarĭ 475
1747 bagă kapu în ńivuoĭe 475
1748 bagă kîlțanu-n śuariś 475
1749 bagă kolaś în trastă 475
1750 bagă mîna-n sîn 475
1751 bagă mńiĭi-n țark, să nu sugă uoiļi pănă nu ļi mulźem 1060
1752 bagă sama 475
1753 bagă sama 5104
1754 bagă sama bińe 557
1755 bagă sama bińe, nu sa șćiĭe śe tuot puaće faśa așa daravĭelă đi uom 1366
1756 bagă sama bińe, să nu ći amnarĭaskă vrunu 360
1757 bagă sama kă kurkanu-la înśepu sî sa înfuaĭe, îț sîare-n șîaļe 1934
1758 bagă sama sî nu luńiś 475
1759 bagă sama śe vorbĭeșć, nu fi ćuș 1172
1760 bagă sama, kopiĭi nuapća sa đistrukă, puot sî raśiaskă 1595
1761 bagă sama, muĭarĭa ĭe greuańe, akuș trăbe sî sa nașće 3543
1762 bagă sama, să nu ći-nbruś în țuțuro-la 1051
1763 bagă uoĭļi-n strungă 475
1764 bagîće înluntru, nu ḑînḑai afară đi frig 1399
1765 baglamă đi ușă 478
1766 baglamĭe đi vrakńiță 478
1767 baglamĭe la uoknă 478
1768 bagramu ĭe ļiemn tarĭe, bun đi mulće trabuĭaļe 926
1769 Baińeșći đin Șarbanuț au kîăș apruapĭe đi Ćimuok 462
1770 baĭațî đi astîḑ mĭerg strîmućiț ku păru lung, ginđind kă sînt frumoș atîta đi fĭaćiļi o să kadă sîngure dupa iĭ 5925
1771 baĭațî s-a-nbrakat boĭerĭașće 921
1772 baĭațîașće (pril.) 973
1773 baĭat batrîn 505
1774 baĭat frumuos, ama kam ńegru la fire, puaće-fi a fi ńegrit lukrînd la suare 6094
1775 baĭat ĭe voĭńik ažuns đi însurat 505
1776 baĭat kare moare ńinsurat, gasașće suđina luĭ pi lumĭa-ĭa 4898
1777 baĭat ńiras ĭe urît, șî fĭaćiļi nu sa uĭta la ĭel 5815
1778 baĭat sumĭarńik nuĭe ńiś gras, ńiś uskat 2957
1779 baĭatu a iĭ ĭe tare frumuos la stat 4624
1780 baĭatu a sprižońit fata pănă a trekut pista punće 4748
1781 baĭatu al dragalaș, mîĭ mulće fĭaće arĭe 1241
1782 baĭatu đi kînd trăiră pi lînga koļiba fĭeći, ama iĭ nu-ĭ dă-n gînd să ĭasă la-ntîńală ku ĭel 5848
1783 baĭatu iĭ are trup tare sumĭarńik 6187
1784 baĭatu ĭe supțîre la stat 3937
1785 baĭatu ku fata mare sa pupă kînd prind drag unu đe altu 5343
1786 baĭatu ku fata sînt parĭake bună, kî amînduoĭ sînt înalț 5914
1787 baĭatu ku fata źuakă-n uară 4279
1788 baĭatu nuĭe ńiś đ-o trĭabă, kî ĭe o nîtafļață întrĭagă 5701
1789 baĭatu rușînuos, vińe la fată șî numa sa propćașće đi gard, ńiś în traușă nu tună 5200
1790 baĭatu s-a ratuns în oraș, șă sa țîńe maruos, da nu vĭađe kî ĭe slut ka ńima pi lumĭe 4262
1791 baĭețî đi astîḑ nu-ĭ razńeșć đin fĭaće, kî tuoț sînt flokuoș, șî iĭ puartă păru lung 2050
1792 baĭețîlor, țîńețî-va bińe, ăći vińe o fofoluankă mare pista vuoĭ 1994
1793 baĭer đi kĭes 482
1794 baĭer la kaldarĭe 482
1795 baĭer la vadră 482
1796 baĭiru la kuafă 5492
1797 baĭluogu ĭe un pĭaćik đi gumă kare sa puńe la ruată kînd iĭ sa rupe guma đin afară 2726
1798 baĭluogu sa faśe đin gumă batrînă alu ruată 2726
1799 bakuĭ ar fost poļikră đe bažokură la bufań đen Pemska 378
1800 bakuĭ ĭ-ar ḑîs kă ĭ-a țînut kă-s omiń proșć 378
1801 balauru puaće să îngită șokîćiļi întrĭeg 5371
1802 balbańală pin namĭeț 674
1803 balbataĭe mikă, balbataĭe marĭe 522
1804 balmișu sî manînkă pîn ĭe ferbinće 521
1805 balmușu a fuost măĭ mare dulśață pîkurarĭaskă 1971
1806 balta ĭe la mižluok măĭ adînkă 2884
1807 balta ĭe pļină đi apă statuare 6263
1808 baltă đin pluaĭe 534
1809 baltă vĭarđe 534
1810 baltuos luok, bun numa đi bruoșć 535
1811 Baluță, uaĭe blîndă ku lapće dulśe 645
1812 Baluțuońi au kîrd marĭe đi uoĭ la baśiĭe 691
1813 baluonu đi apă ĭe burtanuos, da kila nu 603
1814 baluos ka kîńiļi al turbat 577
1815 baluos ka slańina viĭe 577
1816 balușăl ĭe burĭaće kare krĭașće pi fag 4161
1817 baļagarĭu ĭe guangă mikă, ńagră, kunoskută kă adună skrume đi baļigă, șî mĭergînd înapuoĭ, ļi faśe buboloș ka kikirĭaḑa đi ĭepur 2121
1818 Baļańi a vińit în Măĭdan đin Banatul rumîńesk, da în Banat s-a mutat đin Kraĭova 1884
1819 baļe đi kulkumĭek 575
1820 baļigă đi kal 537
1821 baļigă đi uom 537
1822 baļigă đi vakă 537
1823 bandaś, kîntă-n bandă 578
1824 bandașî kîntă, rasună vaļa, da ĭel źuakă kișnat, nu vĭađe pi ńima 2689
1825 bandă mîĭ marĭe 578
1826 bankă ĭ-a ḑîs aĭ batrîń la un fĭeļ đi bań kare avut vrĭad ḑîaśe, doaḑăś șî triḑăś đi dinarĭ 3468
1827 banu luĭ ĭe grĭeu ka Artanu 460
1828 bań ĭastă, numa ļi s-a împuțînat vrĭadu 2935
1829 bańeće ĭe uom pļin dă bań 1135
1830 bańi trăbe sî sa pastrĭaḑă, da nu să sa strîvĭaskă pi fiĭe śe 5927
1831 bańi, gasîț pitulaț în kasă, ĭ-a înparțît kopiĭi 3209
1832 Bańiĭa sńigoćinuluĭ, la Golumbăț 994
1833 bańiuluĭ, ore-n skimb 576
1834 bańî śe ĭ-a pitrekut, ĭ-a-ngropat supt vrun nuk 5212
1835 barba ku kroviț 523
1836 barba la firiz 523
1837 barba la sakurĭe 523
1838 barba nu-ĭ șîađe ńiśkum 5676
1839 barbațî a dus žăļu ļegat đirĭept pista kaśulă albă, da muĭeriļi atirnat la kîrpă în vîru kapuluĭ 6095
1840 barbațî đemult sa ras ku briśu, da akuma ku žîļetu 5812
1841 barbațî s-a-nkalțat în obĭaļe, da muĭeriļi în kalțuoń 5832
1842 barbațî-mĭu s-a dus la lukru, kă astîḑ înśape đisfundarĭa țîăvilor đi apă 1728
1843 barbațîĭa-mĭa ku ĭel a fuost bună, ĭel a fuost bun barbat 513
1844 barbatol futaĭuos no-l țîńe luoku, luĭ nu-ĭ đestul numa o muĭarĭe 1950
1845 barbă albă 523
1846 barbă askuțîtă 523
1847 barbă lungă 523
1848 barbă rară 523
1849 barbă rasă 523
1850 barbă rasuśită 523
1851 barbiĭe ĭe grasîmĭa supt barbă, la uom, or la vro vită 526
1852 Barbuļeșći đin Izvuoru al mik sînt uamiń đi vuorbă 693
1853 barbuos k-așa vrĭa 525
1854 barbuos kî žaļașće 525
1855 Barbura are doă suruorĭ, kare sa kĭamă Vîrvare; ĭastă doă Vîrvare: a đin tîń ĭe k-o ḑî nainća Barburi, a Vîrvarĭa a doĭļa ĭe k-o ḑî dupa ĭa 741
1856 Barbura ĭe muĭare sfînțîtă, kare dă birekĭetu pomîntuluĭ 741
1857 Barbură ĭe prazńiku alu gaiń 741
1858 barda ĭe sakurĭe đ-o mînă, adîns fakută đi śopļit la ļiamńe 527
1859 bardaku a mĭers đin mînă-n mînă, pi lînga masă, șî tot nat a tras đin ĭel kît ĭ-a plakut, kă pară n-a fuost, or n-a fuost đi ažuns 867
1860 basama ĭe așa lasat đi la Dumńeḑîu 602
1861 basama nu vińe kî ĭe kuprins ku śuava 602
1862 basanka așa ĭ-a ḑîs 3102
1863 basanka așa ĭ-a fuost daćina, să nu traĭaskă mult 1201
1864 basanka n-a fuost să fiĭe, nuĭe ursat 2306
1865 baskiĭ đi svińak 582
1866 baskiĭ đi śaruoń 582
1867 bastra a ars piparka 887
1868 Baśevița ĭe sat kare vrodată a fuost bun luok đi baśiĭe 484
1869 baśiĭa-mĭa în Sîga ĭe la śuaka lu Truĭkă 644
1870 Baśilă ĭe poļikra đi bîtrîńață alu vrun Arnaglavĭan, kare a trait tot la baśiĭe, dupa ĭel ruda аluĭ s-a poļikrit Bîśiluońi 962
1871 baśivă mîĭ marĭe, kuprinđe pistă duauăḑîăś đi kazańe, da aĭa ĭe pistă duauă miĭ đi kiļ 636
1872 baśo-l mare, stapînu baśiĭi, oĭarĭ alu kare uoĭ a dat măĭ mult lapće 963
1873 bat drînd 1290
1874 bat ka kurka 4209
1875 bat muort 4209
1876 bat muort, ḑaśe blańiuluĭ în morśilă 1576
1877 bat muort, mĭarźe điduoĭļa, numa śe nu kađe 1658
1878 bat muort, mĭarźe pi drum șî sa dăĭnăĭe, numa śe nu kađe 3421
1879 bat muort, nu stă în kraś 4236
1880 bataĭa ku ńamțî la Drina 549
1881 bataĭa la Kîmpu Ĭedrĭenuluĭ 549
1882 bataĭa la Kumanuva 549
1883 bataĭe la muarće 549
1884 bată-l dumńeḑîu 552
1885 bată-l śĭerĭu 552
1886 batrîn, ama țîńe bińe-n gînd tuot ś-a-nvațat đi la parinț 2650
1887 batrîn, ama înga are uokĭ buń 2879
1888 batu un vîntuț, șî ńe aburi un miruos frumuos đi la fluorĭ đin građină 86
1889 batu vîntu șî-m înfoĭe krețanu, statuĭ o vrĭame așa ku ĭel înfoĭat, parke mis ku kuru guol 1935
1890 batu vîntu, șî rîđikă bușnariĭe boznakîtă 860
1891 Bauța ĭe o pĭatra marĭe la Maļińik pi karĭe nu krĭașće ńimika 4277
1892 bauțarĭu nuĭe ńiś akuĭ, kî pi ĭel nu rođașće ńimika 584
1893 bautuorĭ đi kînd l-a turnat mumî-sa 563
1894 bautuorĭ, da nu faśe rîaļe 563
1895 bauș tuot, ńimika nu lasaș đi mińe 2446
1896 bažuokură kopilarĭaskă 564
1897 baș ma nîkažîĭ ku aratu, ama-l dogaćiĭ ĭerĭ 2271
1898 bašćaua n-a fuost udată ku ḑîļiļi, șî s-a uskat 6156
1899 bașkașîașće mńeĭi đin kîrd sî ļi đa uruĭală 877
1900 băĭat ďe-nsurat 507
1901 băĭețăl, kopilandru kare aļeargă dupa feťe, ama înga nuĭe kopt ďe însurat 508
1902 băĭkon ĭe pĭatră mare 769
1903 Băĭkońi sîn o fămeļiĭe în Praova 769
1904 bălțuit ĭe aĭa śe nuĭe ļegat strîns 574
1905 bășkașîăsk saśi aĭ rupț đ-aĭ întrĭeź 877
1906 bețîĭuos ĭe ka șî tatî-su 566
1907 bećažîașće kopilu ku bataĭa 823
1908 bećažîașće puomu, kî nuĭe stropit la vrĭamĭe 823
1909 bećažîașće, da nu sî ļekuĭe 823
1910 bećažîĭe đi la lukru în maĭdan 817
1911 belśug đi fĭer 658
1912 belśug đi purtat biśi 658
1913 beļiașće bîtu đi alun, să-l đa đi pomană la-l muort 664
1914 beļiașće ćiĭu, să fakă buśin 664
1915 beļiașće ļiamńiļi-n padure, însamnă otaru 664
1916 beļiașće pula 664
1917 berbĭek rînkaś 546
1918 berbĭeku ĭe ćinîr, sîarĭe pi uoĭ 546
1919 berbĭeku tîău ĭe kornut 546
1920 beskĭekĭeră 925
1921 beșikuță ĭe prună kare puăće să fiĭe galbină, ruoșiĭe, vînătă 871
1922 biț đi pîăr, or đi lînă 707
1923 biku bĭelțî 2148
1924 biku ĭe vită lasată đi pripluod, să gońaskă vaśiļi, da buou ĭe skopit șî lasat đi tras în žug 2148
1925 biku-bĭelțî a fuost o ală, kare a trait în Balta ńigoćinuluĭ, ș-aĭ nuoștri tare s-a ćemut đi ĭa, kî ĭa rău urît a zbĭerat în ćikarișu bĭelțî 2149
1926 biku-bĭelțî s-a pĭerdut kînd ńigoćințî a uskat balta 2149
1927 bilovinkă ĭe fluarĭa đi bužuor, đi śerĭeș, đi pĭarsîkă ... 2110
1928 Biļigradu ĭe oraș mare 13
1929 Biļigradu ĭe skamnu lu Sîrbiĭe 3072
1930 bińe ĭaĭ spus, ama n-aĭ avut la kare 557
1931 bińișuor, nu va grabirîț, kă ĭastă vrĭamĭe 547
1932 bisaźiļi a fuost fakuće đi pîăr đi kapră 952
1933 bisîarika ĭe kasa sfîntă, kă î-ńa sa-ntîńesk kređințuoșî ku dumńeḑîu luor 4584
1934 biś đi fuok 851
1935 biś đi kuažă 851
1936 biulu puțîn manînkă, ama ĭe muaļe la tras 710
1937 bizărĭu a fuost o rîză imuasă, atîrnată-n kuń la stalpĭaće, ku kare s-a dubarît feruaĭka đi pi ḑalarĭ, ku kare s-a șćers uaļiļi đi śanușă, or alta imală đi pi vasurĭ 2001
1938 bîțîĭe ku kapu, nu-ĭ śuva pi vuoĭe 571
1939 bîțîĭe ku mîńiļi amîndoă 571
1940 bîćiļi nuaștre la botur sînt gata tot una 847
1941 bîĭbaraku măĭ đies sa faśe đi śuarik, da șî sa împļećiașće đi lină 1737
1942 bîĭbaraku puartă șî muĭeriļi, șî uamińi 1737
1943 bîksală đi nu puoț sî sufļi 625
1944 bîksîțî-vă mîĭ kîta, sî-nkĭapĭe tuoț 626
1945 Bîkuońi sînt fir đin vrun Marku Suruoń, alu kare ńepuot, śkă, ĭa ḑîs bîkă la mumî-sa kînd a fuost mik 898
1946 bîlbîĭe în tuaće părțîļi 672
1947 bîlbîĭe kîmpu, bîlbîĭe padurĭa, șî ńima n-o sî puată sî stîngă atîta fuok 672
1948 bîlguĭașće, nu-l înțaļieź ńimika 2225
1949 bîlguĭe, șî vĭađe pră mam-sa konđika 2225
1950 bîlś đi primovară 1532
1951 bîlś đi tuamnă 1532
1952 bîlś đi vară 1532
1953 bîlśo-sta a fuost slab đi tuot, ńigustuorĭ n-a fuost șî n-am putut să vind vițălu kum am ginđit; nu șću kum o sî vin la bań să plaćesk porĭezu 1532
1954 bîlśu a fuost slab, șă n-avut ńiś un kășćig đin provinḑarĭa vićiluor 5667
1955 bîr-brr! na baluța, na! 997
1956 bîrabar una ku alta 620
1957 bîrbarĭașće drumu 621
1958 Bîrlań a kîpatat poļikra kă avut uoĭ mulće, șă mînînd turmiļi pin Dîbiļug, a zberat đin tuată gura brr! brr!, sî vadă lumĭa kît sînt iĭ đi gazdă 1882
1959 Bîrloğeńi nu sînt ungureń, nu vorbesk ka și rumâńi ďi la munťe 757
1960 bîrnarĭață s-a kĭemat șî koļiba fakută đi bîrńe, da șî aĭa kare a fuost înpļećită ku nuĭaļe, șî ļipită ku morśilă 587
1961 bîrnaș ĭe frîmbĭe inpļećită dă ļegat śuariśi 607
1962 bîrnașu ĭe o împļećitură đi ață, supțîrĭe șî lungă, ku kare s-a fakut rîurĭ pi la țuaļe omeńieșć șî muĭerĭeșć 607
1963 Bîrńița ĭe sat rumîńesk, a fuost la marźina Dunări, da kînd a zătońit Dunărĭa, s-a mutat pră vaļa rîuluĭ kare-l kĭamă ĭară Bîrńița. 1004
1964 bîrśagu ĭe kuțît kare are plasîaļe, șî sa înkĭaĭe 1847
1965 bîsamaśe đi pĭatră 918
1966 bît adîns taĭat în duos đi pasuĭ în građină, sa kĭamă tîrș 3330
1967 bît đi alun 588
1968 bît đi koļindă sa župuaĭe đi kuažă, sa-nfășură ku kurîaļe đin kuaža-ĭa șî s-afumă la fuok, la urmă vińe șurguĭat ka nopîrka ku obrańe 5037
1969 bît đi kuastă 588
1970 bît đi kuorn 588
1971 bît đi pomană 588
1972 bît înkunđiĭat 588
1973 bîtu đi piskuańe đi salkă sî puaće raćeḑa, ore ćeșî 1133
1974 bîtu kare ĭe bagat đintr-o parće în lațu lu iță sa kĭamă fuśiĭu đi iță 2503
1975 bîză akră 662
1976 bîză am fakut đin țauă đi spin alb, șî am suflat î-ńa pănă am pazît vićiļi 662
1977 bîză kaĭaskă 662
1978 bîzîĭe bîza, albina, gargauńiļi, muska șî țînțarĭu 663
1979 bĭa apă 565
1980 bĭa đi nakaz 565
1981 bĭa đi sîaće 565
1982 bĭa đi uskă (paru) 565
1983 bĭa kî-ĭ plaśe 565
1984 bĭa pistă masură 565
1985 bĭa tutun 565
1986 bĭa și mînkă, kă aște sîn skursurile če a ramas de la praznik 5896
1987 bĭaĭka a mînkat puĭi 713
1988 bĭare dulśe 568
1989 bĭare rîaśe 2370
1990 bĭarĭa măĭ ĭuta sa raśiașće la fîntînă ku apă rîaśe 2369
1991 bĭat a spart tuot śe ĭ-a fuost îndamînă, șî s-a lasat tumu kînd a ustańit đi sparźare 4857
1992 bĭețîĭa ĭe grĭa buală 581
1993 bĭețîuosu, a vindut moșîĭa întrĭagă, ș-a ramas pi drumol mare 3835
1994 bĭetu uom, a murit fîră lomanarĭe 673
1995 bĭeșîkă đi puork uskată a fuost luoptă ku kare s-a źukat kopiĭi vrodată 876
1996 bĭeșînă puće 840
1997 bĭeșînă puorkuluĭ 840
1998 Blagoĭe Bîrlan a veńit źińirĭe în kasă đin Dîbiļug în Îrnaglaua 1882
1999 blagu đi ćińe, ku atîța kopiĭ 1927
2000 blana đi brad frumuos mirusă 775
2001 blana ku nuodurĭ nu sa spinćikă ļesńe 2751
2002 blana nuĭe đi ńimika, pļină đi gîlś 2724
2003 blana uskată a krapat la suare 5455
2004 blană đi frasîn 2125
2005 blană đi masă fakută ĭe ku braśinarĭe 720
2006 blană gruasă 2661
2007 blană lată žumataće đi mĭetîr, da đi lungă, ḑîaśe 2982
2008 blanuța-sta nuĭe frekată đestul, înga nuĭe ńiaćidă kum trîabe 1806
2009 blastîmă pi Dumńeḑîu kî ĭ-a dat suđină urîtă 616
2010 blažînă ka fluarĭa 831
2011 blăń dă brad 775
2012 blăń dă gorun 687
2013 blăńiļi în astal sînt înkeĭaće bińe, șî înțîpeńiće ku piruańe lunź 5987
2014 blăńiļi în astal sînt întămpinaće ku șîpurĭ 3159
2015 blăńiļi sa adună șî s-a strîng în strîngatuarĭe kînd tișleru faśe blăń đi astaļe, kare trăbe să fiĭe larź, da așa nu puot sî sa skuată đin un tutuk 6130
2016 Blizńan, uom đi la Bļizńe 896
2017 blînd ka uaĭa 3580
2018 blîstamaĭ puorko-la să-ĭ piśe fļitu dakă va măĭ rîmuĭi pin fluoriļi mĭaļe 1865
2019 bluontu ĭe buala kînd îț putraḑîașće karńa 1880
2020 bluož ĭe buala pĭeļi, în fĭeļ đi bube roșkaćiśe miś, ku mînkarime 767
2021 bļau s-a kĭemat un parśel la plugol dă ļeamn kare a mĭers prăn pomînt 1568
2022 bļauka ļagă karu đi la osîĭe pănă la stupăț la kotur, înțîpeńașće karu kînd duś vrun tovar mare șî grĭeu 1568
2023 bļid ĭe măĭ batrîn vas la rumîń 680
2024 Bļizńa ĭe un nume șî alu un rîu skurt, kare-l fak Bļizńa mikă ku Bļizńa mare 896
2025 bļizńan ĭe uom kare traĭașće în Bļizńe, al măĭ mare kotun a satuluĭ Arnaglaua 3471
2026 bļizńană ĭe famĭaĭe muĭerĭaskă đi la Bļizńe, đin kotunu al măĭ mare a satuluĭ rumîńesk Arnaglaua 3472
2027 boabiļi ďe porumb să mačină și să fače făină ďe porumb 3137
2028 boala rîa ĭe batrînă șî grĭa buala kare uomu o pațîașće pintru pakaće alu stramoșî luĭ 4088
2029 Boboĭuoń ĭe poļikra-lu ńepuoțî alu vrun Bobuoĭ 912
2030 boboluașă îs kolaśĭiei kare sî fak dîn untură șî aluvat 671
2031 Bobońeșći au kasă lîngă Drumu muskaļesk 734
2032 boboruanțîļ-așća sî kĭamă dramiĭ 1009
2033 bobuoĭ îĭ ḑîśem șî la o fluarĭe, kare sa kĭamă șî bobośĭel 912
2034 Boćuon ku Boćuanka, s-ar dus dupa kļisă la Dăbiļug 945
2035 bođikaiĭ pin tuot kuotu sî gasîăsk amnarĭu, șî nu-l gasîĭ 1573
2036 bogațîĭa-luor ĭe dobînđită ku furaluku 1377
2037 Boĭuońi đin Podguorț ku aĭ đin Osńiśa, nu sînt rudă 695
2038 bokșa đi bîtrîńață a fuost astrukată ku pomînt 2029
2039 Bolboroș ĭe izvor tare, în kare bolborosășťe apa ka kînd fĭerbe în uoală 813
2040 bolđal, sî sa muće măĭ înkolo 806
2041 bolđiu ĭe kîńe fara kuadă, dakă arĭe kuadă, kuada iĭ sa taĭe 804
2042 bolđiu ĭe kîńe mik, ăl țîń đi drag, să ći žuoś ku ĭel, șă să-ț latre pi lînga kasă 804
2043 bolnau đi gîlbinare, a-ngîlbińit ka śara 3129
2044 bolnau đi uskatură 595
2045 bolnau rîău 595
2046 bolnau, da lukră 595
2047 bolnauă đi an 595
2048 bolnaviśuos đin kopilariĭe 597
2049 bolnaviśuos, da nu sî ļekuĭe 597
2050 bolnăv, ḑaśe ogluoń pră pat 2452
2051 boļașće đi buala rîa 594
2052 boļașće đi buală grĭa 594
2053 boļașće đi frigurĭ 594
2054 boļașće đi ļańe 594
2055 boļașće în pat 594
2056 bombońașće, kî ĭe mîńiĭuos pi tuoț 965
2057 borđeĭu n-avut ńiś o ferĭastă 728
2058 borđiĭu n-avut ńiś ușă, ńiś ferĭeșć, șî lumĭa ńiś n-avut śe sî-nkĭaĭe 3284
2059 borfańală în tuaće pîărțîļi 736
2060 borfańală pin kasă 736
2061 borîlaș să-l borăsk 630
2062 borîmĭar în ćińe 630
2063 borkan ĭe vas ĭn kare s-a pastrat grĭu or faĭna 788
2064 boruga pi kare kure apa, sa kĭamă ogaș 791
2065 borugă adănkă 791
2066 borugă mikă 791
2067 botgruos ĭe o pasîrĭe mikă, ku ćiku skurt șă gruos 2060
2068 botoruog ĭe fiĭe śe lunguĭat, fara vîr frumuos, tîmpit la vîr 1015
2069 boznakît đi kînd ăl așćet 839
2070 Boža Beļa a țînut kafană în Arnaglaua 699
2071 Boșńaku ĭe astîḑ Moldova la marźina Dunîri, în prĭežba lu Golumbăț 1325
2072 braț đi tuļeń dupa kuļies s-adună șî sa faśe stup đi kukuruḑ 530
2073 brațarĭa țîńe kuasa-n držală 531
2074 brațarĭa ĭe o buśauă đi fĭer ku kare sa ļagă doă parśaļe alu śeva 531
2075 bradoaĭa ĭe un feļ đe putină mikă, đe ļemn ku kapak, în kare sa păzește pastrama 4016
2076 bradu ĭe viarđe șî ĭarna șî vara 775
2077 braḑ îs puĭ or floriśĭaļe kusuće pră kimĭașă dă fuĭuor 1567
2078 braḑ ĭe aĭa kînd muĭarĭa kuasă muskiță pi pînḑă 1567
2079 braḑ ĭe șîru kare sa kuasă la mîńiś, or la guļir, or la pĭept 1567
2080 Brańe Bastuon ĭe rîău bolnau 854
2081 braśinarĭ la kuarńiļi pluguluĭ ĭe laćiță, ore verźauă, karĭe ļi-nțîpeńașće șî ļi țîńe la masură 720
2082 braśirļi a fuost un fĭeļ đi înćingatuare 4187
2083 brăśinarĭu ĭe un ițuoń ku kare s-a ļegat śuariśi 720
2084 brebeńeĭ kuļeg muĭeriļi șă-ĭ duk la morminț, unđe-ĭ tamîĭe șă-ĭ dau đe pomană la-ĭ muorț 6197
2085 brebeńel ĭe fluare kare măĭ întîĭ dă primovara, o vîrstă ku fluare balastră, da alta ku fluare albă 6197
2086 brenu la aparat đi șfăĭsuit sa aprins ku mașîna 1574
2087 Brestuouțu ĭe lîngă Buor, șî tuoț Brestovĭańi lukră în maĭdanu Buoruluĭ 648
2088 briĭu ku buobe ruoșîĭe ĭe ļak, da aăla ku boboļi ńagre ĭe otrauă, puoț numa să ći mînžășć ku ĭel 986
2089 brîbeńel ĭe un fĭeļ đi fluarĭe padurĭaļńikă, kare-n fluare măĭ întîń primovara 742
2090 brîbeńelu ĭe buĭađe tare veńinuasă 742
2091 brîglarĭ ĭe bîtu đi kare sînt ļegaće brîgļiļi la razbuoĭu đi țasut 763
2092 brîglarĭu sî mută kînd brîgļiļi n-au luok sî bată 763
2093 brîndușauă đi primovara 683
2094 brîndușauă đi tuamnă 683
2095 brînḑa sa întarit 756
2096 brînḑa sa sarĭaḑă ku sare mazarată 2617
2097 brînḑă đi kapră 756
2098 brînḑă đi uaĭe 756
2099 brînḑă đi vakă 756
2100 brînḑă đin lapće đi uaĭe 756
2101 brînḑă đin lapće đi vakă 756
2102 brînḑă ku koļașă 756
2103 brînḑă muaļe 756
2104 brînḑă ńisarată 4349
2105 brînḑă stuarsă 756
2106 brînḑă tare 756
2107 brîu đi śiștuarĭe 529
2108 brîu ku kurauă 529
2109 brîurĭ șî brîurĭ đi rumîń a trait aiśa 529
2110 Brĭaz ĭe poļikra lu uom kare ĭe pistriț pi față, kare are pĭaće albe pi fire, da aĭ luĭ ńepuoț kapîtă poļikră Brezuońi 911
2111 brĭeză ĭe ļiemn supțîrĭe, are skuarță albă ku pĭaće ńagre 2016
2112 Brĭezńița ĭe sat rumîńesk, apruape dă Žgobița 642
2113 Brĭezńiśĭan ĭe uom kare traĭașće-n Brĭezńița, sat rumîńesk în Omuoļ 643
2114 brnarĭață ku podrum 587
2115 broskan 677
2116 brotak ĭe bruaskă đi apă 678
2117 brotaku ĭe bruaskă sărituare 678
2118 brotaku ĭe bruaskă voĭńiśaskă 678
2119 brśag ku plasîaļe đi kuorn 611
2120 brśag marĭe 611
2121 brśag mik, kopilarĭesk 611
2122 bruaska đi pi padure 677
2123 bruaska rîpată 677
2124 bruaskă ku śovańe are śovańe đi uos tare, kare grĭeu sa sparźe 4976
2125 bruaskă ku śovańe sapă kuĭb în pomînt, șî-n ĭel faśe uauă 4976
2126 bruaskă ku śuvań 677
2127 bruont ĭe karńe viĭe 1878
2128 bruoșćiļi rîkańesk tuota nuapća, nu sa puaće durmi đi iĭ 4978
2129 brus đi kuasă 1966
2130 bruśașće la glśauă 886
2131 bruśașće vrîsńiśi sî nu askulće đi parinț 886
2132 bruśi ku un bît pin orman, bruśi pi supt pat, șî nu gasî ńimika 886
2133 buabiļi ći kukuruḑ sînt fluturaće đi gîrgariț 1992
2134 buala a kîpatato la lukru 5579
2135 buala în înkeĭaturĭ 592
2136 buala rîa 3851
2137 buala rîa 592
2138 buală afurisîtă 275
2139 buală đin uală 592
2140 buală grĭa 592
2141 buală în piśuarĭe 592
2142 buală la țîță 592
2143 buarfe la nuoĭ sa kĭamă samînțîĭa-ĭa ș-alalalt, śe ĭastă în dovļeće 738
2144 Buarkă ĭe poļikra lu ăla kare are nas marĭe 2667
2145 buaska sa dîă la puorś 794
2146 buata ĭe un bît skurt șî țapîn, ku buot gruos șî tare 589
2147 buata-sta đi pasuĭ n-are buot kum trîabe 689
2148 buată đi batut în pivă 589
2149 buată đi batut parĭ 589
2150 bubă dulśe ĭe o bubă kare kriașće la kopiĭ pră kap, șî kînd sa kuaśe, ĭa kure 795
2151 bubă kuaptă 795
2152 bubă ńagră 795
2153 Buțuļeșći fak zavĭećină la Ńiđiĭa Ispasuluĭ 698
2154 budonuasă sa ḑîśe la gramadă đi lomańe batrîńe, mutaće în vrun kuot, or în podrum, kă înga nus đi lupadat đi tuot în gunuoĭ 4701
2155 buduroń đi ļingurĭ 681
2156 buduruoĭu a fuost tare grĭeu đi gasît în padurĭe 2214
2157 buduruoĭu la muară a fuost fakut đin butuarkă đi gorun, kare morarĭu adîns a katato ș-a gasîto pi padurĭe 2214
2158 buduruoń đi fusă 681
2159 buduruoń đi sarĭe 681
2160 Buḑatu, alu Buḑatu, Buḑatuońi, Buḑońi, Buzeĭa, Buzeuońi ... 799
2161 buḑîļi a iĭ sînt dulśe ka mńarĭa 539
2162 Bufańi aĭ batrîń la Măĭdan la draku ĭ-a ḑîs Marku, ș-a blîstamat: ĭa-će Marku, du-će la Marku 1248
2163 Bufańi au vińit đen Banato-l rumîńesk, măĭ mulț đin Bușńag, în prĭežba Golîmbățuluĭ 100
2164 Bufańi kred kă-n Starițîu Raĭku aĭduku a-ngropat șapće tovară đe bań 4511
2165 bufańi ku bună poftă mînkă kļisă 3057
2166 Bufańi la Măĭdan a fakut ļorfe în toće felurĭ đi vrĭamĭa đi ađet kare l-a kemat Fașanź 5791
2167 Bufańi la saćań đin saće đi pi lînga Măĭdan, iĭ ḑîk Guźi or Gogolań 100
2168 bufańi noștri ar avut gata toț viće, ș-ar avut gražđe đi bîrńe, astrukaće ku șîndră 2778
2169 bugaraș ĭe uom đin Bugariĭe 396
2170 bugari a fakut mare znuabe dă vrĭamĭa dă rat, da ńima nu ĭ-a suđit prăntu aĭa 2336
2171 bugari la nuoĭ a fakut mare rîaļe đi vrĭamĭa đi rato-l đin tîń 3852
2172 bugari traĭesk în Bugariĭe, ama bugarĭ ĭastă șî-n Srbiĭe 885
2173 Bugariĭa ĭe la rasarit đispră nuoĭ 884
2174 bugarĭaska, un fĭeļ đi uară, tare frumuasă, la rumîń în Porĭeśa 632
2175 bugarĭașće șćiu kîta, da ńamțîașće niśkît 399
2176 bugarĭu l-a vaḑut ș-a pokńit, ama ĭel, basama, avut ḑîļe: plumbu numa ĭ-a fiońat pi lînga kap 4333
2177 buĭađa l-aĭ nuoștri aĭ batrîń n-a fuost đi alta trĭabă, numa-n ĭa sî vadă kum o să fiĭe birekĭetu pi vara śe vińe 2163
2178 buĭađa sa paļașće đi suare au đi sîaśită 5248
2179 buĭađa-sta ĭe bună đi vinđakat 856
2180 buĭađa-sta sa kĭamă laptukă, kî are lapće-n dudă 2160
2181 buĭađe kodrĭană 2407
2182 buĭeḑ ku lapće 2836
2183 buĭeḑ veńinuasă 5475
2184 buĭeḑîļa-șća sînt buńe đi pus în mînkarĭe 856
2185 bukalaĭa ĭe numiļi kare sa dă la uaĭe albă ku buotu ńegru 688
2186 bukatură ĭe un parśel đi śeva śe sa înbukă kînd sa manînkă, măĭ đes sa ḑîśe așa la un parśel đi karńe 723
2187 Bukuva Osńiśi altfĭaļ sî kĭamă șî Satu al nuou 922
2188 Bulakuońi au kîăș șî imańe pi lîngă Ćimuok 783
2189 bulobrĭețî la nuoĭ sa gasăsk pi la izvuarîļi alu ogașă, traĭesk pi supt frunḑă kare a kaḑut în apă 1001
2190 bulumaku ĭe bun kînd ĭe ferbinće 609
2191 bulumanźe ĭe salată dă patlaźeańe, krastavĭeț, piparkă, usturuoĭ, śapă, praz șî brînḑă zdrumikată 3396
2192 Bulutuońi, fîmeļiĭe mare în Eresnița, veńită dîn Almăș în Banatu rumîńesk 931
2193 buļendre ďe țoaļe 724
2194 buļendre ďe oamiń 724
2195 Buļuoțu arĭe vro patru miĭ đi inș 496
2196 Buļuoțu ĭe oraș mik, k-în ĭel traĭesk puțîń Boļeviśań 497
2197 bumb galbin 667
2198 bumbarĭ ĭe o guangă flokuasă, ńagră, pistriță ku galbin 3502
2199 bumńița faśe kuĭb în butuarkă 758
2200 bun a trait, nu s-a svađit ńiśkînd 4762
2201 bun arkaș ĭe uom kare puaće să putrîvĭaskă ku pușka tuot śe ĭa la nișan 212
2202 bun dugaĭaș, la ĭel puoț pi aļes să kumpirĭ 422
2203 bun ĭe kî kopiĭi nuoștri sa păĭtașîăsk, ama să nu fakă vrun rău 3252
2204 bun ka pîńa 5073
2205 bun kă ploĭuońo-sta a țînut puțîn, a trekut ĭuta șî n-a fakut mare șćetă la bukaće 5071
2206 bun lăutarĭ kare kîntă đisfundat, ka kînd îț dîă îăripĭ pănă žuoś 1727
2207 bun lukru, să fĭ sînatos 715
2208 bun pomînt 715
2209 bun s-a-nkeĭat blăńiļi, întămpinarĭa gata nu sa vĭađe 3158
2210 bun vînatuorĭ đi tuot, unđe sa uĭtă ku uokĭu, akolo lovĭașće ku plumbu 4867
2211 bun, aĭde, lasaț aĭa aiśa 453
2212 bun, atunśa ń-am vorbit 715
2213 bun, bun, nu trăbe să-m spuń đi dîdauorĭ 715
2214 buna ḑîua 715
2215 buna sara 715
2216 bunataće đi uom 891
2217 bundușîașće lumĭa pin sat sî-nskimbĭe kińezu 859
2218 buob dă grîu 670
2219 buob đi grîu 2669
2220 buobabi ĭe o guangă ku kuarńe 790
2221 buobiļi đi ńegină sa kunuosk pin buobiļi đi grîu kă sînt ńagre 5469
2222 buobu turbuluĭ ĭe buruĭană karĭe sî samîna în građină, ore în luok 883
2223 buoĭi ćińirĭ nuĭe ļesńe înźuga, trăbe koźa sî sa đa la źug 6139
2224 buoĭi înźugaț abĭa trag în plug, kî ĭe pomîntu uskat șî tare 6140
2225 buoĭi sa buankîńe kînd sa bat în kuarńe șî rîșkîĭe pomîntu 4723
2226 buolbura ĭe bună numa đi dat la puorś, đi iĭ aĭa ĭe mare dulśață 837
2227 buoldu fusuluĭ đi tuors 803
2228 buoldu lu kalkîńu muori ĭe askuțîț, da kalkîńu ĭe îń patru muke, fakut đin oțăl đi rang 803
2229 buonțu ĭe măĭ dulśe kînd un parśiel đi brînḑă tare șî sarată baź într-un vîžmîk đi koļașă kaldă, fakută đin kukuruḑ alb, șî laș kîta sî șćia pănă brînḑa-ĭa nu sa muaĭe 1896
2230 buordă, ruoșu ka bužuoru, așa ḑîśa mama đi farba-ĭa 890
2231 buorśu a fuost ḑamă đi pruńe đi tuamnă: kînd fĭerb pruńiļi în śubăr, sa ĭa komina-ĭa sa mĭastîkă ku uasă ku tuot, sa sarĭaḑă, șî sa manînkă ku koļașa 2604
2232 buot đi krak 4236
2233 Buotu Krakuluĭ 689
2234 buou aratuorĭ 182
2235 buou blînd, nu-npunźe, da pîrdańiku đi berbĭek înpunźe ku furișu, đi la șîaļe 3887
2236 buou bufńașće la ćińe, dăće-n lîăturĭ 943
2237 buou ĭe biku lu kare sînt batuće kuaĭļi, să nu sară pi vaś, numa să fiĭe bun đi lukru 543
2238 buou sa borîșkîĭe, șî buankîĭe, ka kînd draku s-a bagat în ĭel 1014
2239 buou sî-nvață la žug pîn ĭe ćinîr 1150
2240 buou vro stamînă mĭarźe întrokĭat: uoki-ĭ sînt sînźaruoș, pļińe đi lîăkrîmĭ ... sa kunuașće kă nu vĭađe kalumĭa 2530
2241 bură ĭe un fĭeļ đi śĭață ku ploiță 881
2242 burća sa ḑîśe đi uom ku burta mare 604
2243 burćilă ĭe aăla kare ĭe ku burta mare, kare ĭe burtanuos 2806
2244 buriku ďeșťuluĭ 540
2245 burîndău faśe kuru rău 610
2246 burĭaće ĭuće ĭe śuparkă albă, pļină đi lapće, kare dă pin padure 4159
2247 burĭaćiļi dă pi ļemn, da śuparka pi kîmp 852
2248 burĭeț đ-aĭ galbiń sa măĭ kĭamă șî burĭeț đi pin sfińak 4160
2249 burĭeț đ-aĭ galbiń sînt śupĭerś galbińe ka śara 4160
2250 burĭețî aĭ ĭuț îs buń dăkă să frig în ćigańe ku uavă 852
2251 burĭețî aĭ ńegri krĭesk pră fag 852
2252 burka đe lînă ĭe kalduruăsă 864
2253 Burkeșo-l batrîn a veńit în Tanda đin Kļuś, ș-a fakut borđiĭ la Kraku uokńi, supt Guol 866
2254 Burkeșuońi au mulće krĭenź, kare s-a poļikrit dupa kopiĭi, or dupa ńepuoțî-luĭ: alu Stoĭan Burkeș, alu Ńițu Burkeș, alu Dumitru Burkeș, alu Žîuku Burkeș ... 866
2255 burta guală 3879
2256 burta mikă, burta pi žuos 503
2257 burta muaļe 503
2258 burtanuos ĭe uom ku burta mare 603
2259 burtanuos șî kurimanuos, duamńe pazîașće śe rîtatură 3907
2260 buskomĭeļńiță ie lumanarĭe numarată ku ungiĭa, kă la pomană trîabe să fiĭe tuot la număr 772
2261 Busuĭokuońi đin Bukuva sînt proboćeḑaț pi srbĭașće Lazarević" 692
2262 busuĭuok ĭe buĭađe sfîntă 1853
2263 busuĭuoku ćimpuluĭ 1853
2264 busuĭuoku kaluluĭ 1853
2265 Buśa ĭe sat rumîńesk, supt puaļiļi lu Kîrșĭa mare 1558
2266 buśaua ĭe fakută đi kovaś, ka un ińel đi fĭer 780
2267 buśaua la buśin sa faśe đin suok, kî ĭel ĭe îngăurit gata 780
2268 Buśeń ĭe poļikră lu famiļiĭ kare sînt pin saćiļi nuaștre veńiț đin Buśa; la karće sînt skriș ku prezimiļi Bučanović 1559
2269 Buśeńi sînt uamiń vrĭańiś 1559
2270 buśim ĭe kăpățîna la rotă đi kar, or la rota đi moră 778
2271 buśimu ĭe bușćanu kare ramîńe în pomînt kînd taĭ ļemnu đen piśuare 778
2272 buśinu a fakut pîkurari, pănă a pazît uoĭiļi 580
2273 buśinu sa faśe đin kuažă đi ćiĭ kînd ĭe ćiĭu în mîzgă 6320
2274 buśinu sî faśe primovara, kînd ĭe ćeĭu-n mîzgă 580
2275 buśińișu are dudă marĭ, krĭașće înalt 784
2276 buśu kuruluĭ 1560
2277 butuarka taĭată đi butuoń s-a ars bińe pi đinuntru, ku fuok đi tîrș uskaț 567
2278 butuoń đi rakiu 567
2279 butuoń đi vin 567
2280 butuońo-sta ĭe fakut đin dauoź đi gorun 1202
2281 butuońu muori 567
2282 butuońu muori rumîńi đemult a fakut đin butuarkă, lungă pista șasă-șapće pașurĭ, șă îngustă la vîr 567
2283 buturiĭ pistă aĭa baș śe-m trîabĭe 888
2284 buturiĭ pistă uom pi kare nu l-am vaḑut đin kopilariĭe 888
2285 bužuor đin građină 533
2286 bușćoruagă ĭe koļibă batrînă, urńită 1562
2287 bușćoruog, koļibă batrînă, spartă, în kare traźe în toaće părțîļi 1562
2288 bușî la nuoĭ să fak dîntr-o suartă dă kukuruḑ da-l galbin ku buobu mik 1546
2289 bușu ĭe kokoluoș mare đe zapadă muaļe, kare sa faśe kînd sa ĭa kokoluoș mik șă sa tîvaļeașće đin vîru śuośi-n vaļe, șî ĭel krĭașće boznakît, adunînd pi drum zapadă ļipiśuasă 3378
2290 bоrfańașće, katînd śaua 737
ț

2291 ț-a kriśit mum-ta să n-o așćieț, kă nu vińe îndată 2432
2292 ț-a kriśit muma să viń fuga pănă la ĭa 2045
2293 ț-a kriśit tatî-mĭu kă nu iș măĭ bińeveńit în kasa nuastră 3303
2294 ț-a roșît pĭaļe đi suarĭe 600
2295 ț-am spus đi triĭ uorĭ, đ-a patruļa uorĭ nu măĭ spun, numa o sî bat 2553
2296 țangiu, marĭeț, kare ka ĭel 1105
2297 țapa ĭe par lung karĭe sî baće în pomînt, șî pi lînga kare sa gramađiașće klańa 1021
2298 țapa nuĭe batută bińe, șî nare ńiś o țîpeńiĭe, are klańa ĭuta sî kadă 2007
2299 țapańița-sta ĭe tuată bubuasă, nuĭe đi ńimika, bună ĭe numa đi fuok 983
2300 țaparĭa ĭe ma kare mult ușurĭaḑă kînd sa înpinźe vrun tovar grĭeu 1106
2301 țapeńiĭa ĭepuruluĭ ĭe-n pișuarĭe 1023
2302 țapinuĭe fakut đi fĭer, are kuadă lungă, șî taiș întuors în źuos 1100
2303 țapuș ĭe un loman ku vîru askuțît 5732
2304 țara ĭe pomană kare sa dîă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă 1561
2305 țara nuastră a înarmat baĭețî șî ĭ-a trîmĭes în razbăl 5978
2306 Țara rumîńaskă 1045
2307 țaranśiļi puțîn lukră ku viće, ĭaļe sînt măĭ mult pomînćiańe 2900
2308 țaranuĭe rumîn đi la Kraĭna 2899
2309 țarań sînt pomînćeń, da aĭ đi pi lînga Dunîrĭe sînt șî peșkarĭ 2899
2310 țarańi sînt alt fĭeļ đi uamiń 2396
2311 țară strină 1045
2312 țarînă s-a kĭemat ușa lu gard đi stobuorĭ, ku kare đi vrodată a fuost îngrađit tuot satu 1046
2313 țark, gard pi lînga klańe 2629
2314 țasîtură đi śuarik muara sî fiĭe batută bińe 1031
2315 țasîtură đin kîńipă ĭe koźa aspră 1031
2316 țasuto-sta ĭe prĭa batut 551
2317 țasutu puaće sî fiĭe în duauă, ore-n patru iță 1029
2318 țaua s-a fakut đin bît đi suok, da modua a skuos ku razbiku đi kuor uskat 1075
2319 țauă đi fĭer 1075
2320 țauă đi ļiemn 1075
2321 țauă đi sovĭaĭkă đi razbuoĭ 1075
2322 Țăļigradu a fuost oraș turśiesk 1114
2323 Țăļigradu ĭe skamno-l turśiesk 3072
2324 țăļină ĭe kînd sa ară ļivađa măĭ întîń; arĭ la țăļină 1096
2325 țăńik a fuost un parśel đi kîrpă pin kare sa străkurat śanușa 6296
2326 Țărovana în Țîrnaĭka ĭe luok la marźina stînga alu Rîu porĭeśi, ku mulće sîamńe kare arată kă aśiĭa đimult s-a sapat șî s-a topit ruda 6344
2327 țăsatuarĭa ĭe muĭare kare țîasă în razbuoĭ 5755
2328 țăuok ĭe fluĭer fara duop 3523
2329 țăuoku are uopt găurĭ, șasă dă parća dă sus, ka la fluĭer, a șapćiļa ĭe dă źuos la đeađito-l mare, a dă uopt ĭară dă źuos, la urmă, dă đeađito-l mik 3523
2330 Țeremuoșńa ĭe kunoskută dăparće pră o pĭeșćiră lungă 5032
2331 Țeremuoșńa ĭe sat rumîńesk în țînutu Zvižduluĭ 5032
2332 țî sa uĭtă đirĭept în uokĭ, șî minće 1718
2333 țîăstu đi bîtrîńață s-a fakut đi pomînt 1080
2334 țîăstu sa astrukă ku spuḑă 1080
2335 țîăviļi sănt đisfundaće, șî apa akuș vińe 1727
2336 țîța uoĭi s-a mistakat ku măĭ mulće ĭerburĭ, ku kare la Sînźuorḑ, înainća mulsuluĭ, s-a uns țîțîļi la uoĭ 1122
2337 țîțîșuară ćinîră, boldorĭauă, ažuns fećița đi țukat 5731
2338 țîțîșuare boldorĭaļe 1047
2339 țîțîșuare boldorĭaļe 809
2340 țîțuasă ka vaka 1120
2341 țîfnă ĭe uom kare sa mîńiĭe đi fiĭe-śe 1027
2342 țîfnă sa ḑîśe la țărmur askuțît unđe sa-npreună doă ogașurĭ 1027
2343 țîganka ĭe fata or muĭarĭa lu țîgan 3473
2344 țîgankuță 3473
2345 țîganu skobĭașće ļingura în ļemn muaļe 4447
2346 Țîgań laĭeț a fuost ferarĭ, a lukrat la ńikovală șî la fuaļe, a șćut să vorbĭaskă țîgańiașće 5737
2347 Țîgań laĭeț a trait supt kuort, șî s-a mutat đin sat în sat, katînd đi lukru 5737
2348 țîgańi a dus kăńală ku kare muĭeriļi a kăńit lîna în ńegru 4663
2349 țîgańi a fakut la bļiđe, ļ-a ras la traksă đin ļiemn đi fag 680
2350 țîgańi a împļećit kutariță ku nuĭaļe đi salkă 2840
2351 țîgańi a vindut kăńală đi păr la muĭerĭ kare s-a fărbuit 4662
2352 țîgańi đin Lukuva nu șćiu țîgańașće 1050
2353 țîgańi fak fusă la traksă 2216
2354 țîĭe țî śudă pi mińe, ama n-aĭ đi śe, kă nu mis đevină 1078
2355 țîkļiaće ĭe pasîrĭe mikă, ku ćiku lung șî ku pĭańe vînîće, faśe gaură în ļiemn șî-n gaura-ĭa faśe kuĭb 1037
2356 țîn minće bińe kînd întorśam vuorba la mama, ĭa ńi žuđika: Rabĭelo tu śi ĭeș! 4024
2357 țîn minće đin kopilariĭe un ańin mare, ĭerĭa sîngur în mižluoku ļivĭeḑî, nalt șî krĭengarat, ku puaļiļi rîđikaće đi la pomînt, supt kare a fuost umbra gruasă 366
2358 țîn minće kă a fuost mult foĭonfiu pi lînga gard întraușa șkuoļi, da șî sa kînta un kînćik Frunḑă vĭarđe, foĭonfiu 2165
2359 țîn minće kă kînta muĭeriļi un kînćik Să kuļeźem la surśeaļe 2805
2360 țîn minće kă mama a kuļes klopațîaļe, șî ļ-a uskat la suare, ama đi śe ĭ-a trîbuit, nu șću; đimult a fuost 1550
2361 țîn minće kă tata-ĭ ḑîśa spećaḑă la sakurĭa đi spart la șîdîre ku kare s-a astrukat kășîļi đemult 2597
2362 țîn minće kî veńa pi la nuoĭ ńișći muoș ku śuariś saiń, ama đin śe lînă a fuost śuariku țasuț, nu șću 5050
2363 țîn minće kum mama Ļița ńi zbera ĭarna kînd tunam în kasă, sî ńi đispodobim, să nu duśem zapadă-n suobă 1696
2364 țîn minće, am fuost mik kînd a veńit la muma o babă fara nas; kînd sa dus, am întrabat pi muma đi śe baba-ĭa n-are nas, muma mĭ-a spus kî ĭe baba frengauă, șî đ-aĭa ĭ-a pikat nasu 2277
2365 țîn minće, kînd am fuost mik, m-am dus ku tata la muară, șî ĭel ăn spuńe: Dăĭ un mîldarĭ đi tuļeń la o vakă, alalt mîldarĭ la laltă! 2489
2366 țîn minće, mama puvesta kă đintođeuna a durait în śierĭ la Svićiļiĭa 1739
2367 țîn minće, muma zbera: lălă, sa umplu kasa dă fum, sa faku kuzńiță-n kasă! 3166
2368 țîn uoĭļi la suare, ma nadăĭ kă nu sa va boboći 1492
2369 Țînțari a fuost kuprinș ku ńigustoriĭa: đi la nuoĭ a kumparat marfă ĭepćină, ș-a provinduto în orașă unđe ĭa a fuost skumpă 6105
2370 țînțarĭu suźe sînźiļi, șî fuźe 1034
2371 țînće naĭkuță, nu bîtrîńi 1491
2372 țînutu alu Rîu porĭeśi kuprinđe marźina Dunîri ku Đerdapu, Miruośu, Guolu, Șașka ku Arnaglaua șî Gorńana ku Kîrșĭa mare 3849
2373 țînutu kîsîtorit ku Rumîń țîńe đila Muraua la zovîrńit, pănă la Ćimuok la rîsarit 3849
2374 țînutu măĭdanuluĭ ĭe tare paduruos, tuot ĭe krĭeskut ku padure batrînă 5228
2375 țîńće bińe, nu ći da 1365
2376 țîńe dăćinļi aļi batrîńe 1052
2377 țîńe kopilu în puală, șă-l ļagînă sî-l aduarmă 4172
2378 țîńe muĭarĭa strîns đi fuńe, las-o ku fuńa skurtă, să fiĭe kuminće, să nu sa zburđaḑă, șî sî sa dukă la altu 2270
2379 țîńe uoki la ĭa pînă trăśe pi drumu 1052
2380 țîńe ușa đeșkisă să vină rakuare đ-afară 5126
2381 țîraĭală s-auđe kînd kad țîrțari, kînd baće pĭatra, or kînd sa varsă buobiļi đin sak 1087
2382 Țîrna izvorĭaḑă supt Brĭeza, primĭașće la đirĭaptă ogașîaļe Bigru șî Ogașul mare, da đi la stînga pi Fiļișana, șî sa împreună ku Pĭeku la Dîbiļug 1111
2383 Țîrnaĭka ĭe sat rumîńesk, supt puala lu Guol 1112
2384 Țîrnaĭka sa otarîașće ku Arnaglaua, Gorńana, Tanda, Klokośuouțu șî Plamna 1112
2385 țîrnaśană ĭe însă muĭerĭaskă kare traĭașće în sat Țîrnaĭka, supt Guol, în Rîu Porĭeśi đi Sus 3469
2386 țîsatuarĭa ĭe muĭarĭe kare țîasă în razbuoĭ 2461
2387 țîșńitura-ĭa nu mîĭ askultă pi ńima 1065
2388 țĭ s-a sînźarat albîățu uokĭuluĭ 210
2389 țĭgańi ku burdușu a suflat în fuok, ș-a fakut svrĭađiļe 599
2390 țoapă grĭa, đin ĭel ĭasă num prostîĭ șî gruzaviĭ 2770
2391 țopîrlan ĭe kopilandru, ńiś kopil, ńiś baĭat, numa śuaua pintra ĭaļe 1094
2392 Țośuońi a fuźit în Gorńana đin munțîļi orașuluĭ 1110
2393 Țośuońi traĭesk în Saļișće, la luok kare-l kĭamă Mînastîrĭe 1110
2394 țrĭepu ĭe astrukamînt nuou, a ĭeșît înkuaśa, pi dupa ratu-sta ku ńamțî 1076
2395 țuafîĭe pin morśilă 1069
2396 țuala s-a imat, du-će ku ĭa la śuśur, șî dăĭ o frekatură bună 1804
2397 țuala sa điskuasă ĭuta dakă kroĭtuorĭu n-a kusut bun 1648
2398 țuala sa-nbrakă șî sa puartă 69
2399 țuala-sta îm stă faĭn 1838
2400 țuaļe barbațîășć 516
2401 țuaļiļi lukratuare sa spală đi sî sa dubuare imala đi pi ĭaļe 5147
2402 țuaļiļi muĭerĭeșć kare s-a înbrakat pi pĭaļa guală, a fuost śupagu șî puaļiļi 2926
2403 țuaļiļi pi ĭa a fuost tuaće rupće 5775
2404 țuaļiļi purtaće muma a dat la Țîgań pi fusă 5566
2405 țuaļiļi purtarĭață sînt țuaļe kare uomu ļi duśe în tuota ḑîua 5564
2406 țup-țup, op-op! 2772
2407 țupîĭe în luok sî sa îngalḑîaskă 2771
č

2408 čiĭu or salka sa župuaĭe đi kuažă, să ramînă numa albățu đi lukru 5799
2409 čina ĭe după če să duče soarele la skapît 9
2410 čina prazńikuluĭ ĭe seara în oki prazńikuluĭ 9
2411 čuok-puok! 1776
ć

2412 ćaĭu sî bĭa đin ćașkă marĭe 1130
2413 ćakă đi dus kuća, đi askuțît kuasa 1090
2414 ćakma-n puop s-a skobit ku alat karĭe s-a kĭemat pruosîk 1097
2415 ćask ĭe fakut đin patru blanuț înkruśișaće, kare sa pun pi varḑă în pućină, da pi ĭaļe sa puńe o pĭatră, să pisaḑă varḑa în apă, să nu fiĭe-n săk 3596
2416 ćasku ĭe o ļaspiđe ńaćidă, skuasă đi la fundu rîuluĭ, ku kare sa pisaḑă varḑa akră în kadă 3596
2417 će duś la ĭel, ama bagă sama, țîńe uoki đeșkiș, kă nu șćiĭ śe ć-așćată 2879
2418 će uĭtă, în śe țurfurĭ sa îmbrakat, kum nu-ĭ rușîńe? 1115
2419 ćeća la nuoĭ sa ḑîśe numa la suora lu tata 3160
2420 ćeće ĭe suora lu tata ș-alu muma 3160
2421 ćeće, unđe mutușuońu? 3147
2422 ćećo, vinu pănă la nuoĭ 3160
2423 ćeiru ĭe pașuńe đi viće, îngrađită, pi kare vićiļi pask fara pîkurarĭ 2630
2424 ćeĭka a dat đi pomană la tuoț, ama paramama n-a fuost pumeńită ș-a veńit la ćeĭka-n vis mîńiuasă 3816
2425 ćeĭkă ĭe suora lu tata ș-alu muma 3147
2426 ćemîndu-sa kă rîtaśesk, s-antuors îndarăt đi la žumataća drumuluĭ 5368
2427 ćeză n-avut tuot nat, numă găzdoćińļi 1397
2428 Ći duś mîńe la lukru? - Ma duk, dakum. 1363
2429 ći duś, or nu ći duś? 2434
2430 ći manînkă pĭaļa 600
2431 ći nadăĭ śe vreu să spun? 5393
2432 ći prinḑ ku nasu đi pomînt pănă ĭeș pi țîfnă-n sus 1027
2433 ći ustură kînd iș fîrîmat, da aźunź ku śeva sarat or akru đi fîrîmatură 3294
2434 ći vi bîrbori ku nakazurĭ numa pănă iș ćinîr, kînd înbătrîńeșć, pĭerḑ pućarĭa șî vuoĭa đ-așa trĭabă 1013
2435 Ćićuoțu ĭe sat rumîńesk întra Mlaua șî Muraua 5031
2436 ćiĭu mirusă frumuos 1525
2437 ćiĭu sa skuaće đin skuarca lu lubarĭ đi ćiĭ 5540
2438 ćikar ĭe o padure maruntă đi nu puoț sî mĭerź pin ĭa 1423
2439 ćimp rîău, ńirođituorĭ 1156
2440 ćimpo-sta a fuost berekĭetu bun 618
2441 ćimpo-sta grîu a fuost mîndru șî bobat 1002
2442 ćimpo-sta mîndru a rođit kukuruḑu: kîće tri druź la un fir 1265
2443 ćimpol trĭekut 1156
2444 ćimpu ĭe bun, kî nuĭe prĭa ploĭuos 1156
2445 ćinîr uom, ama ĭe tuot karunt 5979
2446 ćinîră, are numa śinsprîaśe ań 2065
2447 ćińerișu astîḑ n-are lukru 5681
2448 ćińerișu nu măĭ krĭađe-n dumńeḑîu 1227
2449 ćińerișu nu numa śe kară ĭuta, numa ĭastă kare kară bĭeț muorț 3490
2450 ćińerișu sa friźe la suare kînd sa duśe la rîu sî sa skalđe, da kînd lukră, fuźe đi suare ka đi draku 2373
2451 ćińerĭața ĭe mîndră dakă n-aĭ ńiś o grižă 1149
2452 ćińerĭață ĭuta trĭaśe 1149
2453 ćipsîĭa nuĭe vas batrîn, kî aĭ nuoștri aĭ batrîń a șćĭut numa đi vas đi pomînt, șî đi ļiemn: đi uaļă, śirińe, strakină, bļid ... 1152
2454 ćipșîna nuĭe ńiś đi pașuńe, ńiś đi kuasă 1164
2455 Ćirikuavĭa ĭe o ḑîvă în marta, atunśa ĭe nunta păsîrilor 1162
2456 Ćirikuva ĭe ḑîua śuarîlor aļi marĭ, șî sî kađe mńerkurĭ pi Saptamîna pistriță, karĭe ĭe înainća saptamîńi ku Muoșî đi pipćeĭ 4082
2457 ćistîră kuoșu, șî pļekară fuńiźinuoș ka draśi, kă n-au unđe sî sa spĭaļe 2210
2458 ćivigarĭa țîńe lanțu la kamin 1158
2459 ćivigarĭa la kamin țîńe ḑalarĭu 1158
2460 ćizu a mĭeu a kapatat poziu đi sud 1166
2461 ću, brĭe! kum puaće sî fakă așa nîroḑîĭ?! 1445
2462 ću! ardîće fuoku! 1445
2463 ćuaka ĭe fakută đin bît pruost ku kîrļig, da kîržîĭa ĭe bît đi rîḑîmat, fakut frumus, đi maĭsturĭ kîržań 1404
2464 ćunku s-a umplut đi fuńiźină, șî furuna slab îngalḑîașće 1393
2465 ćuok đi kuće, o kućiĭe lunguĭată, skobită-n ļiemn, pi kare kosîtuori a duso la brîu; în ĭel a țînut kuća đi askuțît kuasa 1777
2466 ćuok ĭe sapă mikă, ku kuarńe or fara ĭaļe, đi sapat în bașćauă 3078
2467 ćur! ćur! faśe vîžuoĭu đi lapće în gaļiată kînd sa mulg uoiļi 3874
2468 ćurk ku biaće 743
2469 ćurku ĭe țuală omeńaskă șă muĭerĭaskă 6264
2470 ćurku ĭe un fĭeļ dă țoală kare samînă la burkă fara mîńiś 6264
2471 ćurku sa puaće faśa dîn pĭaļe dă uaĭe, atunśa samînă la kožuok 6264
2472 ćușka sa faśe đin plamad kare ramîńe dupa śe plumađeșć pîńa 1174
2473 ćușu ḑîua nu vĭađe ńimika 1172
2474 ćușu faśem dîn fańină, ku kîta brînḑă: mĭastîś, puń în ćipsîĭe șî kuoś în șporĭet 1174
2475 ćușu sî kuĭbarĭașće în butuarkă 1172
2476 ćušuļe, đeșkiđeț uoki odată, da nu vĭeḑ śe-ț lukră muĭarĭa pin sat? 1172
d

2477 da kît va fi țaurika đi tun? 1039
2478 da or ba 1364
2479 da-Ļena a fuos’ ku doĭ ań măĭ mare đi kît mińe 1186
2480 da, așa ĭe kum tu ḑîś 1364
2481 daćină bisăriśiaskă 448
2482 dada Mariĭa ĭe suora-mĭa măĭ mare 1186
2483 daĭka mĭa, ku uoki ńegri 1183
2484 daĭkă iĭ ḑîś la ibomńikă, kînd će dragaļeșć ku ĭa 1183
2485 daĭkă ĭe nume đizmerdat; kînd la vruna-ĭ ḑîś daĭko, daĭkuțo, ĭa înțaļiaźe śi ĭe ku ćińe, șî śe tu aĭ đi gînd 1183
2486 daĭkuța are dulśe ļimbuță 6225
2487 dakă a fuost lovit, s-a tras kîćikîta, kîćikîta pi kuaće, pănă n-a ĭeșît la șļau 4617
2488 dakă a fuost rańit la doă luokurĭ, kumva a skapat ș-a ramas viu 5294
2489 dakă a fuost saćan, s-a țînut maruos, șî numa ku duomńi a șaḑut la masă 1225
2490 dakă a žaļit voĭńik, muĭeriļi a prins žăļu pi kîrpă la vîru kapuluĭ đi parća đirĭaptă, slubaḑît înapuoĭ, da dupa muĭare, la prins đi parća stîngă 6095
2491 dakă asta nuĭe bun, află śuava măĭ bun 283
2492 dakă așa ginđașće, atunśa n-avĭem śe sî măĭ vorbim 5591
2493 dakă ći înkurś ku iĭ, numa are kasa sî țî sa umpļe đi flomînźuoș 1901
2494 dakă ći-nkîlśeșć ku îĭ, nu ći măĭ điskobeļieșć ļesńe đin gĭarîļi luor 2779
2495 dakă doă blăń înkeĭaće sa uskă, șî sa larźesk, aĭ batrîń în îkeĭatură a batut un kuń đi ļiemn kare la kĭemat popik 3312
2496 dakă gaina-sta îndată nu va înśepe oua, ĭuo o taĭ, ș-o bag în ḑamă 2960
2497 dakă îm sparź truoku, ĭuo țîĭe-ț sparg truaka 2745
2498 dakă ĭe așa trĭaba, atunś đin lukru nuostru nuĭe ńimik 297
2499 dakă ĭe batrînă, înga are bună viđarĭe 5420
2500 dakă ĭe kuada lungă la skîrtaš, nu ći uḑ la piśuarĭe 732
2501 dakă ĭe lumĭa astîḑ măĭ șkolaită, șî ĭastă duokturĭ în tuaće pîărțîļi, mulț sa duk la vrîžîtuorĭ să ļi sa đeskînće đi fiĭe śe 1679
2502 dakă ĭe ļivađa mare ku fîn grĭeu, sa fak șî porkuońi măĭ marĭ, șî sa înžugă vićiļi kă așa porkouń sa traźe ku tînžala 3336
2503 dakă ĭe ļivađa pi pođină kostîșată, porkuońu sa faśe pi tîrș, șî lumĭa ăl traźe pănă la klańe tragînd tîrș-aĭa ku mîńiļi 3334
2504 dakă ĭe ļivađa pi pođină, or ĭe măĭ mikă ku fîn măĭ ușuor, șî porkuońi sînt măĭ miś kî sa trag ku mîńiļi pi tîrș, or iĭ duk duoĭ inș pi duoĭ parĭ lunź, bagaț supt porkuoń 3336
2505 dakă ĭe o sfuară skurtă, ļeź duauă, șă ļi lunźieșć sî aĭ lunźime kît îț trăbe 2318
2506 dakă kopiĭi nu struogîĭ păn’ sînt miś, iĭ sa đisfrîńaḑă kînd krĭesk, șî sa duk în lumĭa albă 1581
2507 dakă ļi va fi pi vuoĭe îmbrațîșarĭa, parințî n-o sî-ĭ puată opri 5889
2508 dakă mi ĭel naș, kî ma bućeḑat, ĭuo sînt luĭ fin 2284
2509 dakă muare ḑîvaćiku tĭeu, ĭel puaće să ći tragă ku ĭel, ș-atunśa će duś la vro vrîžîtuare să ći đizļaźe đi ĭel 1756
2510 dakă n-adurmiț điluok, vińe bau-bau la ferĭastă, șî va manînkă 2571
2511 dakă nu baź sama unđe ĭe abaćarĭa, aĭ sî rataśeșć 222
2512 dakă nu ći vi lasa đi bĭare, o să noroḑășć ĭuta 3956
2513 dakă nu kunuoșć luoku, amunka brođeșć drumu 995
2514 dakă nu puot porkuońu să-l tragă pi tîrș, lumĭa bagă un par supt ĭel, ļegat ku lanțu đi tînžală, șî pănă la klańe ăl trag ku vaśiļi înžugaće 3334
2515 dakă nu sa kunuosk akuma, sa va kunoșća vrodată sigurat 3983
2516 dakă nu sa lasă đi bĭare, o sî muară 3917
2517 dakă nu sa manînkă, sa ḑîśe șî đi fluor kă sînt pruaspiđe kînd sînt kuļasă đikurînd 6326
2518 dakă nu sa puaće karu împiđeka bińe, nu sa kućaḑă pļeka ku ĭel pi pripur în vaļe 5935
2519 dakă nu sa puńe znamînu pănă la triĭ ań, đ-aśi înkolo nu sa măĭ puaće puńa ńiśkînd 4480
2520 dakă nu va fi așa kum ḑîś tu, o să fiĭ pîkatuos pănă la muarće 3420
2521 dakă nu va gaći îndată ku lukro-la, n-o sî fiĭe bun đi nuoĭ 2759
2522 dakă nu va ploĭa măĭ îndată, o sî sa ușće tuot 5069
2523 dakă nu va puća pănă la tuamnă astrînźa bańi śe sînt daturĭ, n-o să fiĭe bun đi iĭ ńiśkum 4396
2524 dakă nu va șći ĭel, va șći śińiva altu 4098
2525 dakă nu-ĭ alta ńimik dă mînkare, bun ĭe șî făsuĭ d-asară 3339
2526 dakă ń-adunăm tuoț la vrĭame, nuoĭ vom veńi la bîlś 2896
2527 dakă pi kopil ăl prinđe ļeșîna, aļargă ku ĭel la duoktur, nu la vrîžîtuare 4328
2528 dakă plînźe șî sa ruagă, totuna o să-l las 2593
2529 dakă puće, miĭe aĭu mult îm plaśe 3290
2530 dakă puorț griža đi mînkare, ăț lunźieșć traĭu 2318
2531 dakă sa kunuașće lupadatu kî ĭe kopil muĭerĭesk, iĭ să ḑîśe ĭevuțu, dupa baba Ĭeva lu muoșu Adam 2344
2532 dakă sa masură kalumĭa, bļăńiļi în astal sa înkĭaĭe ļesńe 5409
2533 dakă sînt aiśa aĭ nuoștri kam ļenuoș, în Ńemțîĭe ĭuta skimbă narau, șî tuoț lukră pi ńemțîașće đi tuot pîrîĭe 3446
2534 dakă skruafa are doasprîaśe zatuară, da fată trisprîaśe purśiĭ, al đi trisprîaśe muare đi fuame kî n-are zatuor 3847
2535 dakă soțu nuĭe kasatuorńik, kasa sa pîrasîașće ĭuta 3727
2536 dakă tatî-su no va lasa sî sa mariće, ĭa o sî fugă dupa ĭel 3917
2537 dakă tatî-su nu va lasao sî sa mariće dupa baĭato-la, pî șî mumî-sa dakă va țîńa parća ku tatî-su, ĭa la urmă tot o să fugă, șî ĭar’ o să fiĭe pi plaku iĭ 3420
2538 dakă traĭesk la un luok, nuora iĭ ḑîśe la suokrî-su: taĭkă 4843
2539 dakă trasta ku buobe n-a fuost grĭa, dukindo în șîaļe pănă la muară, ĭa tare mi sa îngreonat 6184
2540 dakă Trikă are fiśuor, lor ļi sa ḑîśe alu Trikă, la urmă lumĭa sa-nvață ku iĭ ka ku Trikuońi 2537
2541 dakă uomu n-are ḑîļe, ńiś un ļekuituorĭ nu-ĭ ažută 3094
2542 dakă uomu nu bagă sama șă bĭa vro gușă, puaće sî sa bulnavĭaskă, pă șî sî muară 3014
2543 dakă uomu nu puaće să pună znamîn la parinț pănă la anu, ăl puńe pănă la triĭ ań 4480
2544 dakă va țîńa tuot așa, kum ĭe akuma traĭu-n Sîrbiĭe, n-o sî măĭ uđaskă ńiś krak đi uom pin saćiļu nuaștre 3177
2545 dakă va da buog, ńi veđem mîńe 5419
2546 dakă va fi așa rușînuasă șî ka fata mare, n-o sî sa măĭ mariće ńiśkînd 4001
2547 dakă va fi șî ćimpo-sta uskaśiu ka al đi an, arĭe sî fiĭe marĭe fuamiće 1156
2548 dakă va măĭ kađa așa zapada ku vînt tare kum kađe akuma, pănă la ḑîuă are sî sa namețaskă tuaće drumurļi pin munće 4777
2549 dakă vi faśa aĭa, ĭuo am să ći śinstîăsk 2656
2550 dakă vinḑ, nu da điźaba 1712
2551 dakă vĭađe kă mult greșîașće, ĭel vrĭa sî sa însuare ku ĭa, șî gata 2711
2552 dakă vrĭeĭ să kuļeź pastrăvu, nu kućeḑ să vorbĭeșć pănă nu puń mîna pi ĭel, kă no-l măĭ sprimĭeșć đi mînkare ńiśkînd 5949
2553 dakă vrĭeĭ sî baț puarka, muara sî botoșîăḑ bîtu la kapatîń, sî nu fiĭe askuțît 1961
2554 dakă vrĭeĭ sî ći skuoț đi la aăla pakat grĭeu, îț trîabe un aźunat țapîn 340
2555 dakă vrĭeĭ sî faś farbă bilovinkă, mĭastîś ruoșu ku vînît, șă-ĭ dodaĭ koźa albă sî sa đeškidă mistakatura-ĭa 2110
2556 dakă vrĭeĭ sî faś kimîtă kî vorbĭeșć țîgańașće, ḑîś ku gîtu strîns: Kar nou, par nou; sok avĭem, sok arđem! 1050
2557 dakă vrĭeĭ sî faś koļașă, îț trîabe fańină đi kukuruḑ, feruaĭkă, koļeșîărĭ, drînd șî fund 1288
2558 dakă vrĭeĭ, sî-ț dau un berbeśel đi tamazlîk 1349
2559 dakă vrun Mlađen are kopiĭ șî ńepuoț, șî dakă đin iĭ sa mulțăsk brîńe, firu luĭ kapîtă poļikră Mlăđeńieșći 2618
2560 dakă șćiĭ altkum, fă, dakă nu: taś 320
2561 dakum đi nu 1363
2562 dalaku au șî vićiļi 1182
2563 dalaku ĭe bubuoń, sa kuaśe șî învînațîașće 1182
2564 dalaśița mușkă numa pĭ-aĭ ļenuoș, k-aĭ vrĭańiś lukră, miśkă tuoata vrĭamĭa, șî muska-ĭa nu puaće sî sa prindă đi iĭ 1351
2565 dalta mi s-a-ntîmpit, trîabe s-o askut 1181
2566 daltă đi fĭer 1181
2567 daltă đi ļiemn 1181
2568 danaśel ĭeș đi la patrusprĭaśe pîn la șapćesprĭaśe ań 1175
2569 danaśesk, șî mîĭ vrĭeu șîmîĭ 1176
2570 danaśiĭa sî petrĭaśe ku mulće fĭaće 1177
2571 danțu la nuoĭ s-a žukat numa pi la nunț, șî aĭa kînd nuntașî a trĭekut pin sat 1744
2572 dangă trasă ku pļeĭvazu 862
2573 dangubă, nu lukră ńimika, traĭașće pi șîaļiļi alu tuoĭa 1330
2574 dar așa fuost đe đemult, or ĭe bažuokură đe kurînd, nu șću, ama đe kînd mis ĭuo kopilandru, la nuoĭ fofĭaḑă sa ḑîśe șî la buḑîļi pižđi 3311
2575 dar ĭastă așa, kum sa puvestîașće, or nuĭe, nu puot să șćiu 2891
2576 dar kum puaće altfĭeļ să-l fakă, kînd nu șćiĭe? 2283
2577 dar nu putuș tu sîngur sî vĭeḑ kî aĭa nu mĭarźe la bun? 2283
2578 dar va fi așa, dar nu va fi, ńima nu puaće să șćiĭe 2283
2579 dar șćiĭe ĭel aĭa, or nu, aĭa o să veđiem 2283
2580 daraku arĭe patru rîndurĭ đi đinț đi fĭer: duauă đasă, șî duauă rarĭ 1192
2581 daraku la ușă ĭe fakut đin triĭ blăń măĭ gruasă, înkeĭaće la kolțurĭ, șî prinsă đi pragu kăšî însus 3218
2582 daraśesk lîna, kî sî tuork đi pîăturĭ 1193
2583 darîm la frunḑă, fak frunḑarĭ să am ĭernaćik đi viće 1196
2584 darĭe ku narĭe sînt fraće ku suora 1190
2585 daruit ĭe đi kîntat, ńima nuĭe-n sat mîĭ bun đi-kît ĭel 1188
2586 darurļi alu guove la nuntă a dus uamiń kĭemaț adîns đ-așa lukru, șî pi iĭ ĭa kĭemat dîrzarĭ 1185
2587 daskîlu nuostru ń-a-nvațat bińe 1279
2588 daskulu a slubaḑît șkolari đi la șkuală sî sa dukă la kasă, da iĭ s-a dus đirĭept la rîu la skaldat 4347
2589 daskulu învață kopiĭi 2814
2590 daskulu nuostru nu ń-a lasat sî vorbim rumîńașće la șkuală; am kućeḑat sî vorbim tumu kînd am fi ažuns la kasă 1279
2591 daskulu ń-a-nparțît, șî miĭe đi suoț în klupă kađe Truță 4684
2592 datoriĭa îngreońaḑă viĭața, kî nu să muĭtă 1199
2593 dă țîță 1047
2594 dă țîță la kopil 1047
2595 dă țîță la sapă 1047
2596 dă Doropĭeșći sa-r puvăstuit dă dămult k-a fuost uamiń ukașĭeļńiś, ĭuta s-a mîńiĭat, a sarit la bataĭe dă fiĭe śe 3286
2597 dă ku mînă largă 2973
2598 dă la întuńerik baće vîn kare-l kĭamă pîșļa or dunarĭanu 2918
2599 dă la uară 131
2600 dă nuoĭ dîn Mlaoa, Guguļan ĭe rumîn kare traĭașće-n munće ku vićiļi 2329
2601 dă śe va fi karu-la așa dă înkućinat? 3313
2602 dă vreamĭa dă turś a fuost okituare la măĭ mulće luokurĭ pră lîngă Rănovăț 3059
2603 Dăbiļugu ĭe sat în Pĭekol đi Sus, apruape đi rudńiku măĭdanuluĭ 2794
2604 Dăbļiźană, Dăbļiźankă 2795
2605 dădăușa ĭe un feļ de țițăĭkă, kare ĭe ļegată de kraka lemnuluĭ ku frengie 4232
2606 dăĭ guană! 4334
2607 dăĭ o frîmîntare rîapiđe la aluvato-la șî bagăl în śirińe, kopiĭi sînt tare flomînḑ șî nu puot să așćiaće mult 1974
2608 dăĭ pi la mińe întuđiuna kînd puoț 2880
2609 dăĭ pi la mińe la o bĭare 568
2610 dăĭ piurmă pi la mińe 5891
2611 dăkă n-aĭ beļeturĭ, nu puoț sî-ț vinḑ vićiļi 828
2612 dăm bripta să taĭ kîta pîńe 746
2613 dăm burgiĭa să fak o gaură în parĭaće 711
2614 dăm o baklă đi olaĭ 1566
2615 dăm un bît đi țîmpur 1040
2616 dăm șî miĭe kîta ragaz să ḑîk śe am, kî đ-asară numa tu puvestîășć 2180
2617 dăm șî miĭe, să trag un fum đin lulă 2475
2618 dămăzluku ĭe măĭ bun śe aĭ în viće, ku śe kasa dîă înainće 1349
2619 dămult a fost lupĭ pļină munća, ĭarna nu sa puća durmi dă urļetu luor 2349
2620 dămult a fuost kuoș saćesk, în kare s-adunat bukaćiļi dă pră kîmp 3524
2621 dăn ĭel sa fakut șă baćală dă kuśimă 2506
2622 dăn Ram baku kară prăsta Dunăre dă mulće uorĭ prăsta ḑî 3309
2623 dăsńață a fuost mare uzuoń 3398
2624 dăstul lătraș, măĭ înkiđe kîta fļanka-ĭa tîa 1860
2625 dăzgropat ĭe aĭa śi ĭă skuos dăn pomînt 6280
2626 dim toate mărfiļi de lukrat în kîmp, če le-am adunat pin sat de muzeĭ, măĭ frumos ĭe săčeraru făkut dim lemn moale, kă pe ĭel no-l are nima altu în țara nostă 3419
2627 dî fifă s-a șćut șî-n Buļećin; aiśa fluĭerļi a fuost fakuće dîn kovragu alu duļeaće 1276
2628 dî la nuoĭ atîta, dî la vuoĭ ńiś atîta 1283
2629 dîăĭ la vaś sî manîśe, da la vițîăl puńe bășka 874
2630 dîăm o parĭake đe fuarfiś 1936
2631 dîlmu ĭe zapatuit ku zîd đi pĭatră, đi sî nu sa mîĭ suduamă în drum 3233
2632 dîn băgram să taĭe un tutuśiel dă lung vro źumătaće dă mĭetîr 2697
2633 dîn žuaviń, urlă lupi, kîńi șî vulpiļi 2348
2634 dîntr-odată s-a pus un uzuoń ku tuot, șî tuoț s-a udat fļuarkă 3398
2635 dîraśiță ĭe o guangă mikă, ńagră, ku ăripĭ ka muska, ńiś albină, ńiś vĭaspĭe, kare vara, pin zapușală, kînd ći trĭaśe apa, sa bagă supt kimĭașă, șî uomu kînd śarkă ku mîna s-o skuată, or s-omuare, ĭa-l muśkă așa đi rîău đi-ĭ sa-m pare kî l-a-nbrukat ku fĭer fĭerbinće 1351
2636 dîrdaku a žukat numa aăĭa kare a șćut să fakă pănă žuakă dîrdaĭală đin tuotă pućarĭa, șî s-o țînă mult 3355
2637 dîrîmat đi bataĭe 1197
2638 dîrlugă ĭe uom sărăkaśuos, fara ńimika 1392
2639 dîrmuoksa arĭe moduvă supțîrĭe, șî đi aĭa đin ĭa a fakut śibuk đi lulă 1278
2640 dîrpĭelă, minśinuos șî oțoman, așa ĭe ĭel 1347
2641 dîrzari sa măĭ țînut într-o vrĭame șî dupa Oslobođeńe, ama pĭe urmă înkuaśa s-a pĭerdut 1209
2642 dîrzarĭu a mĭers kalîărĭ pi kal ș-adus dîrzîļi guovi 1209
2643 dîrzarĭu nu numa śe adus dîrzîļi, numa ĭel șî ļ-aratat, sî vadă lumĭa-n sat kît ĭe mirĭasa đi sprimită 1209
2644 dîrză a kuprins țuaļiļi đi purtat, kapatîńe, așćernut șî astrukamînt 1208
2645 dîržala ĭe ļemn ńićeḑat șî supțîĭat în kare ĭe pus vrun alat śe sa țîńe-n mîń kînd sa lukră ku ĭel, kum ĭe sakurĭa, kuasa, sapa, tîrnakuopu 5027
2646 dîržala sa faśe đin ļemn ușuor șî tare, măĭ mult đi frasîn șî bagrĭem 5027
2647 dîržaļa đi kuasă sa faśe đin ļiemn ușuor șî žîlau 3075
2648 dîșkĭaptură bumbu la kamașă, kă-ĭ zapuk 667
2649 dĭeda a trait o sută đi ań, ș-a murit ku tuoț đințî-n kap, d-akuma lumĭa ćinără ramîńe fuanfă 2145
2650 dĭeda Iļiĭa a fuost măĭ bun puvestîtuorĭ la șăḑîtuorĭ în satu nuostru 5303
2651 dĭeda, kînd aprins lula, a luvat karbuńiļi ku mîna guală 2825
2652 dĭedî-mĭu a fuost kovaś, avut kuzńiță într-o kośuabă lînga kasă 3166
2653 do faś lukru, or ći laș? 2434
2654 do veńi kumva ș-a doĭsprîaśiļa lună, sa do va înkeĭa șî anu-sta odată 2586
2655 doaḑăś, doaḑăś șî unu, doaḑăś șî duoĭ ... 2590
2656 doasprăśe șî unu sînt trisprîaśe 2540
2657 doă țărĭ a înkeĭat paśa kînd s-a vaḑut kă ratu nu duśe ńimika 5409
2658 doă miĭ đi ań a trĭekut đi kînd a trait aiśa la nuoĭ Rimļeńi 6057
2659 doăsprîaśe muĭerĭ sapă-n luok 1260
2660 doăsuće sînt kînd sa adună o sută șî o sută 6059
2661 Dobrițańi sînt o krĭangă đin Bîlabańi, famiļiĭe batrînă în Arnaglaua, veńită đin luok Bușńak în Banatu-l rumîńesk 1325
2662 dobuară ogļinda đin parĭaće, s-o șćerg 1220
2663 doda Mariĭa ĭe suora-mĭa măĭ mare 1315
2664 dodăm kila-ĭa, s-o măĭ îmburiț odată 6124
2665 Dogarĭeșći-n Arnaglaua sînt fir đi fir alu vrunu Pîătru Dogarĭu 1205
2666 doĭ kopiĭ mĭerg pe drum și să uĭtă la doo feťe 1259
2667 doĭ pîkurarĭ a înpuļit vro fećiță pi munće 4175
2668 doĭsprîaśe apastuoļ 750
2669 dolap, ruată la apă, kare pista kurauă a mînat stružńița, or muara 1180
2670 domńi a dus parazolu ku ĭeĭ întotđeuna kînd a mers la șpațîr, ka un sămn domńesk 27
2671 domńiĭa luĭ a kuprins žumataće satu 1224
2672 doplaćiĭ tuot śe mĭ-a măĭ ramas đi rîndol đintîń 1759
2673 Dopuońi a avut muară astrukată ku ļespiḑ đi pĭatră 1358
2674 dor nu va veńi să ńi prindă la gramadă? 1234
2675 dorĭesk dupa ćińerĭață, k-am strîvito điźaba 1980
2676 doruțu ĭe duor mik, ama arđe ka ș-al mare 1982
2677 doveńi (do + veńi): așćetară tuota ḑîua să vină, la urmă ĭel doveńi, ama sara, kînd n-a măĭ fuost ńima 2114
2678 Dragoban ĭe baba đintîń, ș-a-nsamnat pi marta, în vrĭamĭa kînd anu a-nśeput ku aĭa lună 517
2679 Dragobĭaće ĭe ḑîua păsîrilor, atunśa sa-npreună păsîriļi șî pun paĭu unu pi altu, fak kuĭb 4081
2680 Dragu Bosan a fuost lautarĭ 735
2681 dragu ćińerișuluĭ ĭerĭa kînd pi la bîlśurĭ a veńit țîgańi ku kîrauș 3494
2682 dragu fećesk ĭe măĭ adînk 4317
2683 Dragu lu Duorća a lukrat în maĭdan la Buor 1322
2684 Dragu lu Truță Bala avut moșîĭe bună la Śuaka Arnaglăvi 1362
2685 draguțuļe, mult ći dorĭesk 1980
2686 Draguļeșći ku kasa lîngă rîu Șarbanuțuluĭ, a lukrat la fĭer 1359
2687 dragusta ĭe kînd ći ginđešć numa la unu, șî danaśi aĭlalț nu-ĭ mîĭ kunuoșć 1240
2688 draku înđamnă uomu sî fakă rîaļe 3895
2689 draku ku drakuaĭka 1435
2690 draku va șći đi unđe sa traźe țîka luor 1088
2691 draku va șći śi ĭe întra iĭ 5904
2692 draku va șći unđe s-a gasît ku vro strîkatură, șî s-a dus ku ĭel în lumĭa albă 4842
2693 draśi au nume, iĭ kĭamă Marku, Ĭordan, da pi fîrauonu luor ăl kĭamă Șoĭtan 2253
2694 drăgoļubu are fluare ruoșîĭe, la nuoĭ ĭe fluare batrînă, pusă-n građină 2100
2695 drîglaĭ kîńipa, kî am đi gînd sî țîăs đi saś 1328
2696 Drîgoćin ka un fĭeļ îi nume barbațăsk a tunat în Rumîń dupa śe s-a pĭerdut numiļi rumîńeșć aļi batrîńe kum a fuost Ĭuon șî Fluorĭa 5788
2697 Drîmbakuońi sînt în marźina satuluĭ, kîtră Kravarńik 1292
2698 drîmbu puń întra buḑă, sufļi, da ku źaĭśtu al marĭe daĭ în ļimba luĭ 1295
2699 drîn! șî drr! nuĭe tuot una: đin drr!, or kă dîrr! ĭasă dîrpońală, glas urît șî grĭeu đi urĭekĭ, da drîn ĭe măĭ frumuos, măĭ đeșkis, rasună ... 1289
2700 drîndari a mĭers đi la kasă la kasă, ku drndu-n șîaļe, șa drîndait lîna la uamiń 1291
2701 drîndari s-a rarit kînd a ĭeșît daraśiļi, da đi tuot s-a pĭerdut kînd a-nśeput sî sa fakă mașîń đi miță 1291
2702 drîndarĭ a fuost đe mult, akuma s-a pĭerdut 1291
2703 drîndu sî faśe đin ļiemn tarĭe, đi sî nu să frîngă 1288
2704 drîsman s-a ḑîs la un fĭeļ đi pînḑă supțîrĭe, kare s-a țasut atîta đi rat đ-aĭ putut pin ĭa să trĭeś ku źeĭśtu, đin kare s-a kusut nadraź đi uamiń đi vară, đi să ļi fiĭe la uamiń rakuare pănă lukră 1348
2705 drĭava ku fluiru sînt duauă uasă la piśuor 1352
2706 drĭeșu a katat drumurĭ đi kar larźe, șî mulț lukratuorĭ 2342
2707 drĭeșu ĭe mașînă đi trăirat mare, kare a mînato motuoru pista o kurao lungă, da kînd s-a ivit traktur-ļi, a mînato trakturu 2342
2708 druga a țînuto duauă kuńe batuće-n ușă, kare avut kîrļig la vîr, să țînă blanuța să nu skadă 1618
2709 druga a fuost đisupra înkreștată, unđe a veńit ļimba kĭeĭi 1618
2710 druga a slubaḑît kikă, kukuruḑu ĭe bun đi fiert 3138
2711 druga ĭe o blanuță đi ļiemn îmblatuare, ku kare sa-nkis ușa đi bătrîńață 1618
2712 drum đi kar 1266
2713 drum đi viće 1266
2714 drum înćins 1266
2715 drumaind, đață într-o munće pista o adunatură đi inș ńikunoskuț, șî trĭeku pi lînga ĭa takînd 187
2716 drumașî mĭerg pi drum, da uoțî-ĭ aśiră đin padure 1271
2717 drumo-l batrîn a fuost pļin đi kovĭaĭe, al nuou ĭe înđirĭeptat, mîndriĭe ĭe să mîń karu pi ĭel 1717
2718 drumo-l mare 1266
2719 drumo-l mik 1266
2720 drumo-sta ĭe pļin đi găurĭ, iĭ trîabe o bîrbarĭală țapînă 622
2721 drumu dupa pluaĭe ĭe pļin đi rupturĭ 5776
2722 drumu dupa pluaĭe pļin ĭe đi gruopĭ 2785
2723 drumu đi kar într-o vrĭame mĭarźe pi kuastă, pĭeurmă ĭasă la kulme șă pi vîru kulmi țîńe pănă la baśiĭe la munće 4929
2724 drumu đi kar pi kulme ĭe tuot înbrĭezdat đi apă, kare a kurs dupa pluaĭe, parke ĭe arat ku plugu 989
2725 drumu ĭe pļin đi krîmpuće đi stîklă spartă 5250
2726 drumu ĭe tuot troĭańit đi ruoț đi kar 1555
2727 drumu n-are fîrșîtură 2925
2728 drumu nuĭe putrîvit, nu l-a batut bun, a ramas pļin đi moțîkluaĭe 4731
2729 drumu pănă la munće ĭe pļin đi koveĭe 5587
2730 drumu pista kulme stă sudumit înga đ-asta-vară, ńima nu puńe mînă să-l ogođaskă 4529
2731 drumu pista munće ĭe larźit, puoț sî trĭeś șî ku karu înkarkat 2975
2732 drumu pista śuakă ĭe tare rău 3851
2733 drumu s-a umplut đi adusatură dupa pluaĭa-sta 265
2734 držaļa đi kuasă sa śopļiașće în patru mukĭe 2605
2735 du-će drakuluĭ 1302
2736 du-će drakuluĭ, larg țî drumu 2973
2737 du-će la lukru, ama ogođașći-će frumuos 875
2738 du-će, aprinđe gunuoĭu-la să ardă 135
2739 du-će, așćearńe patu 348
2740 duaḑăś đi ań am așćetat să vină 2590
2741 duamńe apîră 296
2742 duamńe aźută 1770
2743 duarme bińe, să nu viń adurmit la lukru 350
2744 duarme ușuor, kît đi înśetuńel să puvestîm, kopilu sa pumeńașće șî plînźe 4049
2745 duauăsprĭaśe luń ĭastă pi un an 1260
2746 dud đ-aĭ albĭ (Morus alba) 1267
2747 dud đ-aĭ ńegi (Morus nigra) 1267
2748 duda la șporĭet ĭe pļină đi fuńiźină 1269
2749 dudai așa bunataće đi muĭarĭe, numa pîntru parinț 1304
2750 dudait đi la lukru șîađe akas 1305
2751 dudîĭe pîăsîrļi đin viĭe, sî nu manîśe struguri 1304
2752 dudurîăĭśiļi a fuost fakuće đin duauă duđe đi laptukă, una măĭ skurtă, una măĭ lungă, đ-aĭa avut duauă glasurĭ, măĭ supțîrĭe șî măĭ gruos 1270
2753 dugaĭa ĭe înkisă, dugaĭașu primĭașće marfa șă nu puaće să lukre ku lumĭa 4659
2754 dugaĭașu n-are marunt, nu-ntuarśe kusuru la lume 2977
2755 dukenźiu nuostru ĭe koźa burćikanuos 598
2756 dukî-sa drakuluĭ, are o uĭtatură bolđișă, frika ma taĭe kînd guod îm skapă uoki sî ma uĭt la ĭel 1244
2757 dukî-sa drakuluĭ, înka nu la omorît? 2465
2758 dukĭanźiu nu đișkiđe mĭńe dukĭanu, kî ĭe ḑî marĭe 1344
2759 dulfă ĭe un fĭeļ đi kațauă 1437
2760 duluźala luĭ ku datoriĭa, arĭe sî ma mîńe sî nu-ĭ mîĭ dau ńimika 1346
2761 duļaćiļi la kovrag are dudă, șî kopiĭi fak fluir đin ĭa 1269
2762 duļaĭkă ĭe žukariĭe kopilarĭaskă, fakută đin bît đi buśińiș 1277
2763 dumińika ćinîră ĭe la svîrșîtu saptamîńi pi karĭe s-a pus luna nuauă 5035
2764 dumińika ĭe ḑîuă đi ođină șî đi dus la fameļiĭe 1336
2765 Dumińika marĭe sî kađe la șapće saptamîń dupa Pașć 1336
2766 dumińika śe vińe 1336
2767 dumińika trĭekută 1336
2768 dumińikă ćinîră ĭe șî sîptamîna întrĭagă, đin ḑîua-ĭa kînd sa puńe luna mikă 5035
2769 dumńeḑău 1228
2770 dumńișuoru ĭe măĭ mikă pasîrĭe la nuoĭ 1374
2771 dundă ĭe insă mikă șî grasă, rar s-a ḑîs așa đi uamiń 1350
2772 Dunîrĭe, apă tulburĭe 1314
2773 duodă sa ḑîśe la fiĭekare muĭare măĭ batrînă, fiva suoră, or nu 1315
2774 duoĭ đin sută 1259
2775 duor đi ibomńikă ĭe măĭ mare durĭarĭe 1980
2776 duor înka 2465
2777 duor nu sînt iĭ ńiskaĭ uamiń kum ar trăbuĭa să fiĭe, numa sînt ńișće pugańiĭ kum nu ĭastă pi lume 2442
2778 duor ușuor 1231
2779 duor-doruțuļe 1982
2780 duornu puaće să fiĭe numa đi fĭer 1446
2781 duorśa ĭe un feļ đi kal, ama aăĭa kare ĭ-avut, așa șî ļ-a ḑîs pi nume 1438
2782 duoru lu Marćin Kĭuoru 1231
2783 duosńikă, buĭađe padurĭaļnikă ku frunḑă întuarsă ku duosu una kîtra alta, a fuost kunoskută numa lu vrăžîtuorĭ 3412
2784 duosu înfrunḑîașće, a veńit primovara, 2404
2785 duosu ĭe mîĭ rîaśe, mîĭ mult țîńe raveńala, șî đi aĭa mîĭ bińe rođașće kînd ĭe ćimpu uskaśiu 1237
2786 duosu palmi; duosu mîńi 1237
2787 duosu s-a umplut đi krengarime, nu sa măĭ strabaće ńima pănă la ogaș 2856
2788 Duosu smiđakuluĭ ĭe un duos pļin dă smidă în Manastirița 4274
2789 dupa aĭa puńe un ou roșu în sîn, ĭa sakurĭa șî sa duśe în livađe, puńe sakurĭa žos, stă pe ĭa ku piśoarļi, sa întoarśe kătră răsărit șî faśe kruśe 4084
2790 dupa amńaḑîț 1285
2791 dupa amńaḑîț 429
2792 dupa amńaḑîț s-a pus pluaĭa, șî bîlśu ĭuta s-a spart 4855
2793 dupa așa mînkare guală, lukratuori numa sa va kufuri, alta ńimika nu puot lukra 3194
2794 dupa buĭađe busuĭuok, đemult la mulće fĭaće nașî a dat nume Busuĭaka 3304
2795 dupa țîfna-ĭa ĭe kasa mĭa 1027
2796 dupa dĭeda a ramas mulće puame sađiće đi mîna luĭ 4672
2797 dupa durĭarĭe la burtă, s-a pus șî o kufurĭală ku tuot pi ĭel 3193
2798 dupa floriļe-șća frumuasă, s-a dat nume la fĭaće: Brndușa 1769
2799 dupa fluiru piśuoruluĭ ĭe drĭava 6083
2800 dupa grîu đi prazńik lumĭa đin Poreśa s-a dus pi piśuare la Kraĭna ș-a dus grîu în trășć pi șîaļe 5073
2801 dupa insă ku poļikra Urḑîkă ńepuoțî sa poļekrĭesk Urḑîkuońi 4110
2802 dupa kare kît lapće a muls, sa rînduĭe kîće ḑîļe un baś o să mulgă uoiļi lu tuoț kare s-a adunat la o baśîĭe 5096
2803 dupa kosît, vićiļi sînt sluobîđe sî paskă đarîndu 4358
2804 dupa kum zbuară gîrluźiļi tuamna, lumĭa a giśit kum o să fiĭe ĭarna 2914
2805 dupa muarće fĭeći, muma atîta a oftat grĭeu đi iĭ sa-m parut kă o sî-ĭ krîape ińima 6318
2806 dupa numîru lu dîrzarĭ s-a vaḑut kît ĭe guovĭa găzdoćină 1209
2807 dupa nuntă, o așćată mare sîruĭală 4702
2808 dupa pluaĭe a ramas mulće baltuță pi luokurĭ poļiažńiśe 843
2809 dupa pluaĭe ĭasă suariļi 1285
2810 dupa pluaĭe kaldă vara, đin pomînt ĭasă multă aburiĭe 89
2811 dupa pluaĭe s-a rupt pomîntu pi pođină, ș-a veńit un suduom ku tuot, șî ļ-a kutrupit toblarĭu ku viće 4527
2812 dupa pluaĭe tare, kure apa đi pi strĭeșînă ku vîžuaĭe, gruasă ka źeĭśtu 6209
2813 dupa pluaĭe, a veńit pista nuoĭ un danf aburuos, kald 87
2814 dupa pluaĭe, adus ogașu namuol ku kare ń-a umplut bașćaua ś-a fuost la marźina ogașuluĭ 5672
2815 dupa pluaĭe, în urmiļi vaśiluor, pi unđ-a mĭers pin pomîntarĭ muaļe, đ-arîndu a ramas lakuļeț ku apă 5740
2816 dupa pluaĭe, uđală în tuaće părțîļi, nu sa puaće merźa fara śižmĭe 6155
2817 dupa pouod sa țărmurĭașće pomîntu unđe a dus apa namuol 1530
2818 dupa prînḑ 1285
2819 dupa rat a ĭeșît ńișće sukńe pļińe đi înkrețîturĭ, ļ-a kĭemat muĭeriļi plisirke 2876
2820 dupa rat a tunat mare đisparțală în lume 1721
2821 dupa rat ĭerĭa mare ńistoțală, a statut șukurĭ șî șukurĭ đi lumĭe, așćetînd să ļi sa-npartă sarĭa șă gasu 5778
2822 dupa rat tuoț a trait în mare ńeaverĭe 6207
2823 dupa rat tuoț nuoĭ am glăsuit đi Tita, kî ĭel nu ń-a mînat la kazan ka Staļin pi Rușî 6257
2824 dupa rat, adunat părtizańi găzdoćińiļi la un luok, șî ĭ-a mînat gramadă la iskaļit să tuńe-n kolkuoz 4604
2825 dupa rat, înkuaśa 2913
2826 dupa rat, kînd s-a prins lumĭa pi la lukru pin preduzeće, a-nśeput sî puarće șî alće kaśuļ: kașkĭet, barĭetă, șăĭkaće, pîlariĭe 3680
2827 dupa rato-l đintîń, s-a kîsîtorit la noĭ ńișći țîgań, bandaș, ń-a dus kînćiśe strińe ș-a strîkat pĭ-aļi nuaștre aļi batrîńe 4741
2828 dupa ratu a doĭļa, opinkari a înśeput să fakă șî opinś đi gumă 6005
2829 dupa ratu ku ńamțî, s-a lasat đi țasut, kă dugaĭașî a-nśeput să dukă sulurĭ đi pînḑă 2612
2830 dupa śe a-nśeput să fakă koļibĭ, rumîńi sa-nvațat să fakă șă paturĭ đi ļemn 5008
2831 dupa śe faś fuoku ku ćumuru dîn maĭdan, să faśe multă zgură în ćionk or în șporiĭet 782
2832 dupa śe fîrșîăsk sapatu la mińe, vin sî ț-ažut șî fîrșîșć șî tu 2923
2833 dupa śe gaćieșć luoku, aduń măldari, șî-ĭ faś glugă 2489
2834 dupa śe ĭe gata, koļașa sa tuarnă pi fund 2009
2835 dupa śe kuļieź kukuruzu, tuļeńi iĭ taĭ șî faś măldar, kăt puoț să ĭaĭ ăn brață, șă-l ļieź ku nuĭauă đi salkă 2489
2836 dupa śe l-a lasat fata, ku ḑîļiļi a fuost vĭașćid, șî la tuoț s-a vaĭtat kî-ĭ ińima frîntă 3189
2837 dupa śe ļi pașće, pîkurarĭu mînă uoiļi la borugă să ļi adîape 791
2838 dupa śe s-a kuļes kukuruḑu, lumĭa a fakut șăḑîtuorĭ adînsă, la kare la kurațat đi giž, da kare s-a kĭemat kurațat 6107
2839 dupa śe s-a pĭerdut krețańi, duamńiļi a skuos ńișći sukńe ku krĭețurĭ marĭ, kare s-a kĭemat plisirke 2872
2840 dupa śe sa ară luoku, vińe la rînd grapatu 4852
2841 dupa śe sa fĭarbe, ḑama sa gustă ku sorbitu sî sa vadă kum ĭe đi fĭartă 4615
2842 dupa śe sa mĭastîkă bun în gură, mînkara sa îngiće 5371
2843 dupa śe sa spală șî sa uskă, lîna trăbe skîrmana, đin skurt ḑîs: trăbe trekută pin mîńiļi muĭerilor, kî đemult n-a fuost mașînă đi miță 6088
2844 dupa śe sa uskă, đin otkuoș sa fak kupițîaļe, kare pĭe urmă sa adună în porkuoń 3333
2845 dupa śe sînźerĭaḑă, sînźiļi sa-ngroșaḑă șî buba sa korožîașće, șî sa faśe zgaĭbă, kare la urmă pikă sîngură 3908
2846 dupa śe strîkurăm kașu, taĭem brînḑa-n faļiĭe, șă ļi puńem în śubăr 1814
2847 dupa śe trĭek ļamńiļi, în kamin ramîńe numa žîgaraĭu 6244
2848 dupa śe zovîrńe suariļi, sa puńe ńigurĭața, kađe nuapća pi pomînt 6110
2849 dupa taĭatură avut pumeńală rău grĭa 3817
2850 dupa traĭu uomuluĭ ramîńe numa o pustîńe đi trĭaśire guală 4922
2851 dupa trămurala pomîntuluĭ, đin kăș zîđiće ku tuglă, a ramas numa sparturĭ, da la bîrnarĭeț n-a fuost ńimika 4858
2852 dupa tuot sfulđiru dă trîasńitu în vrun ļemn mare, șă-l krapă ku saźata pănă la pomînt 3139
2853 dupa uoĭ s-a kîntat kînćiśe păkurarĭeșć, kare gata tuaće a fuost đi rușîńe 5694
2854 dupa vižuļia-sta a ramas pruńi pļiń đi krĭanźe đežginaće 1605
2855 dupa șapće ań, al muort trĭaśe în zuĭtare, tuoț ăl zauĭtă 2731
2856 după nămļaḑîțî ńe duśiem la skăldat 2678
2857 după ploaĭe sa faśe atîta naruoĭ đe mare, đe nu puoț mĭerźa 5009
2858 după sat esťe un baltuoń, bun numa ďe broșťi 842
2859 dur, îrțuaźilor! 1309
2860 dur! dur! pi śĭerĭ, șî la urmă ńimika, nu pikă ńiś un struop đi pluaĭe 1309
2861 duraĭala a dus nuvirĭ grĭeĭ, ku pĭatră 3222
2862 duraĭala țîńe una-ntruuna, da pluaĭa înga nuĭe 1310
2863 durîĭe șî sfulđiră în tuaće părțîļi, așćetăm ku frikă să veđem unđe o să trasńaskă 1307
2864 durîĭe-n śerĭ 6268
2865 durîĭe-n śĭerĭ 1307
2866 durĭarĭa đințîlor 1447
2867 Durļa al măĭ batrîn a veńit đin Raśița-n Banato-l rumîńesk 1460
2868 durmitu ođińašće uomu șî-ĭ întuarśe pućarĭa đi sî puată lukra 1301
2869 duru, duru, duruĭan ḑîś kînd puń kopilo-l mik pi źanunkĭe, șă-l țupîĭ ka kînd kîlarĭașće kalu 29
2870 duruorĭ ĭe buală kare s-a ļekuit numa ku ḑakutu 1335
2871 dusă, luvată đi șoĭmańe 1303
2872 duśe amńaḑîțu la sîpatuorĭ 429
2873 duśe minća la luok 1302
2874 Dușanka Buduruońe a fost maritată dupa Ļikă lu Buĭa 865
2875 dușman, kîńe đi uom, ńiśkînd nu sa șćiĭe śe-ț ginđașće 1308

2876 ḑalarĭu a fuost fakut đin krĭangă đi kuorn, gruasă 2005
2877 ḑama đi varḑă a fĭert prĭa mult, akuma ĭe tuată fluturuasă pi đi supra 1991
2878 ḑama ĭe bun gaćită, are gust bun 3354
2879 ḑama s-a akrit, nuĭe đi mînkare 345
2880 ḑama sa đirĭaźe ku uou batut șă ku oțăt 5133
2881 ḑama strîkată, are gust grețuos, ma mînă să vărs 4994
2882 ḑama-sta la kaldură înśape akri 347
2883 ḑamă akră 343
2884 ḑamă akră 44
2885 ḑamă đi kuńe 2599
2886 ḑamă đi kuńe 44
2887 ḑamă đi pĭașće 16
2888 ḑamă đi pĭeșć 44
2889 ḑamă đi pruńe 44
2890 ḑamă đi urḑîś 4108
2891 ḑamă đi varḑă 44
2892 ḑamă guală 3879
2893 ḑamă rofită 5495
2894 ḑamă supțîre, apă guală fara o bukatură đi karńe 3937
2895 ḑară ku ḑăru la nuoĭ ĭe tuot una 2332
2896 ḑară sa faśe đin lapće fĭert, în kare puń triĭ pikurĭ đi akrĭală, șă-l laș duauă ḑîļe să șća la kaldură; sa manînkă ku đimikat đi malaĭ, vara kînd sa lukră pin zîpușală mare 2332
2897 ḑară sa faśe kînd sa mĭastîkă lapće akru ku ḑăr, șî ku ĭa sa faśe ḑamă đi șćir, kare ĭe dulśe đi tuot 2332
2898 ḑaśe dus ku ḑîļiļi, n-o sî traĭaskă mult 1303
2899 ḑaśe đi buală grĭa 1389
2900 ḑaśe pumeńit în pat, nu puaće mult s-aduarmă đi grižă 3816
2901 ḑaśe trînćit pi șîaļe, nu sa șćiĭe dar ĭe muort, or numa ļeșînat 4330
2902 ḑăru sa kapîtă đin lapće înkegat, kînd sa străkură kașu pin strîkuratuare 1380
2903 ḑău, mă, așa ĭe kum îț spusăĭ 1228
2904 ḑî ḑău 1228
2905 ḑîaļiļi a fakut țîgańi ferari 2004
2906 ḑîaśe ań am lukrat ku lopata, am fuost điskărkatuorĭ la stańița đi vuoz 1631
2907 ḑîăru a dat la puorś 1380
2908 ḑîkală ĭe vuorba đi batrîńață, șćirĭa lu lumĭa vikļană đin vrĭemuriļi trĭekuiće 1657
2909 ḑîkatura lu moșu Voĭna lăutarĭu a fuost kunoskută șî-n afară dă Mlaoa 1385
2910 ḑîļiļi đi puost 5551
2911 ḑîļiļi în stamînă sînt: luń, marț, mĭerkurĭ, žuoĭ, vińirĭ, sîmbîtă șî dumińikă 4080
2912 ḑîļiļi ploĭuasă țîn una întruuna 5070
2913 ḑînă batrînă 1714
2914 ḑînḑîĭe đi frig supt ferĭastă, kă ńima no-l lasă înuntru 2397
2915 ḑîsa ĭe sîla-ĭa śe rașîașće suđina uomuluĭ, în śasu nașćiri 3102
2916 ḑîśe în bandă mikă 578
2917 ḑîśem đi śeva kî ĭe țapiș kînd ĭe țapîn, șî stă đirĭept în sus 1119
2918 ḑîua avĭem lumină đi la suare, nuapća đi la lună 4716
2919 ḑîua đi fakut śiriń sa kĭamă Marța draśaskă, da sa măĭ kĭamă șî Ropaćinu or Lupaćinu 6294
2920 ḑîua đi întîń mama m-a dus la șkuală șî m-a dat la oćitulu kare ma bagă în ućitankă, șî mĭ-arată în śe klupă trăbe sî șăd 3688
2921 ḑîua la pîkurarĭ trĭaśe ĭuta, dakă au fîrtaț đi źuok 4278
2922 ḑîua-nuapća pin kafeń, nu sa lasă đi keltuĭală pănă nu va rămîńa fara ńimik ka kuku 4342
2923 ḑĭļiļi în kare nu sa kućaḑă lukra pintru buala rîa, sînt marța șî žuoĭa đintîń dupa Kraśun, Zîpostîtol mik, Pașć șî Rusaļe 4088
ğ

2924 ğińere în kasă 65
2925 ğińere ĭe soțu miresi la nuntă 3518
đ

2926 đ-a triĭļa uorĭ śarkă sî sa însuare 2559
2927 đ-a șasîļa uorĭ 2542
2928 đ-adauară îț spun kî aĭa nuĭe bun śe lukri 472
2929 đ-adauară nu ma zađina atîta, ma ruog đi ćińe 2487
2930 đ-aiś pîn în Buļuoț drumu ĭe larg șĭ đirĭept 1266
2931 đ-aiśa pî pănă unđe vĭeḑ ku uoki, tot anuastră moșîĭe a fuost 3547
2932 đ-akoluo 2773
2933 đ-akuluo baće vîntu 2773
2934 đ-akuma am fakut numa o fîntîńuară-n padurĭe unđe sînt ku vićiļi, kă izvuoru mi slab 2182
2935 đ-akuma înkoluo nuoĭ o să lukrăm altfĭeļ 2777
2936 đ-alalt lukru nu sa prinđe, numa șîađe șî bĭa 2714
2937 đ-alaltîsară pluaĭa țîńe una într-una 1775
2938 đ-autunśa ĭastă o ḑî șî măĭ bińe 2303
2939 đ-o țîntă mĭ-a skapat vuozu 1054
2940 đa kuasta 4929
2941 đa-nkuaś, đa-nkolo, șî đebĭa do skaparăm đi ĭel 1700
2942 đa-nkuaśa, đa-nkoluo, ș-abĭa kumva do skapaĭ đi ĭel 2686
2943 đață đintr-odată un ploĭuoń, ka kînd tuorń ku gaļata, șî numa faku ńișći dîrĭe adînś pin grîo-la-n față 1206
2944 đață ku kraku, șî skuasă ușa đin țîțînă 480
2945 đață odată dușmańașće, ș-îl trînći la pomînt 1312
2946 đaće kîta dupa dungă 1755
2947 đafĭeća ĭ-am vorbit, n-a luvat ńimika la kap 1578
2948 đarîndu l-a katat, da ĭel nuĭe ńiśunđe 1660
2949 đarîndu luok poļažńik kît vĭeḑ ku uoki, niś unđe ńiś o śokiță sî sa vadă 3773
2950 đarîndu pi lînga luok a krĭeskut ćikarĭ đes, đi nu măĭ puoț treśa 1395
2951 đasńață m-am amînatat la lukru 1414
2952 đasńață n-am putut sî manînk, ș-akuma mis flomînd 1414
2953 đe beșikuță să kuaśe bun rakiu 871
2954 đe kobilkă ĭe atîrnat un kîrļig kare traźe doă pĭańe śe sa-nțapă în truș 5326
2955 đe mult n-a fuost kasă fara kar đi buoĭ, da akumă kare ăl măĭ are, la fîrbuit, la kićit ku fluorĭ șă-l țîńe đi frumoșață în avļiĭa kășî 3489
2956 đe mult s-a ļegat snuopi ku ćiĭu, la źanunkĭe, da dupa rat a izaflat aĭ nuoštri o mîkarauă, ļigatuare 3074
2957 đe ńișće kîń sa ḑîśe kă źavļesk, kînd latră fara trĭabă, sa ḑîśă đin glumă đi iĭ kă latră la stîaļe 3620
2958 đe pļakă, đe nu pļakă, nu șćiĭe ńiś ĭel śe sî fakă, saraku 1676
2959 đe uom lu kare mațîļi đen burtă kad în kuaĭe, sa ḑîśe kî ĭe sîbarît, kă are kilă 4553
2960 đe va vrĭa, đe nu va vrĭa, tuot una-ĭ vińe 1676
2961 đe, mă, nuĭe aĭa așa kum sa puvestîașće 1676
2962 đemper ku dunźi 1755
2963 đemult a fuost ađet sî sa oltańaskă puomi pi lînga drum, sî đa drumașî đi pomană puamiļi la sufļitu lu oltanđiu 1
2964 đemult a fuost duos kît vrĭeĭ, șî tuot pļin đi žîr 3441
2965 đemult a fuost mulț fluĭeraș, akuma s-a rarit 2290
2966 đemult a fuost pļină padurĭa đi golîmbĭ, akuma s-a rarit, sa vîăd numa pi la munće 1533
2967 đemult am ĭeșît la glasańe, d-akumă ažuns ńiskaĭ aļiaźirĭ, śkă demokratija, aļieź pi kare vrĭeĭ, da kînd kaț, vĭeḑ kî puoț numa pi draku să-l aļeź 1824
2968 đemult boćeḑ în bisîarikă, ku puopa, a fakut numa aĭ gîzdoćiń 993
2969 đemult ḑîua kare a sîrbatorito aĭ nuoștri ka anol nou, a kaḑut la Sînvasîĭ 3542
2970 đemult gata n-a fuost ńima să fiĭe așa îngrașat, kum ĭastă akuma gata în tota kasa 4827
2971 đemult gazda a mînat sluga ku lungu, ka pi lup 2321
2972 đemult greu s-a lukrat, kă tuot s-a lukrat ku mîńiļi șî ku pućarĭa guală 5679
2973 đemult ku ramńiku a vinđikat fîrîmaturĭ: taĭatură, lovitură, frîntură, da uoțî șî înpușkatură 2167
2974 đemult la nuoĭ în sat nu sa măĭ argasîăsk pĭeiļi 229
2975 đemult lumĭa a sađit tutun în građina lor, șî tutunu n-a fuost otrauă kum ĭe akuma 5404
2976 đemult lumĭa n-a șćut đi kîtaramă, sa-nćins ku brăśinarĭ 1707
2977 đemult munțîļi nuaștre a fuost pļińe đi urș, da akuma kopiĭi ńiś nu șćiu śi ĭe aĭa 5523
2978 đemult munćeńi a țînut buoĭ marĭ, șî mulț inș a fuost înpunș pănă la muarće 3887
2979 đemult n-a fuost alt vas đi apă, or đi bĭare, numa truaka, kare s-a purtat ļegată la brîu 2744
2980 đemult n-a fuost ferĭeșć la borđiĭe, đ-aĭa aĭ nuoștri n-așćut đi feruanke 2256
2981 đemult n-a fuost furkuļiță la masă, lumĭa a luvat ku mîna 1713
2982 đemult n-a sakat rîu đi tuot ka vara-sta 4374
2983 đemult n-aĭ vaḑut uom gras, d-akuma șă kopiĭi gata tuoț sînt durdulăĭ 5822
2984 đemult parințî n-a dat kopiĭi la șkuală să aĭbă kare să ļi pazîaskă vićiļi 4301
2985 đemult pomînt sa mîsurat ku ḑîua đi arat, da ļivađa ku ḑîua đi kosît 3133
2986 đemult puorśi tuamna s-a mînat la munće la gindă 4130
2987 đemult rar a fuost fuolśe pin sat, kă s-a lukrat mult, da mînkarĭa a fuost slabă 2456
2988 đemult rar a fuost kîrpĭe șî muĭeriļi vara a mĭers ku kapu guol; pîăru l-adunat în muoț la vîru kapiluĭ, șî pista ĭel a pus fĭesu 2309
2989 đemult s-a adunat uauļi lu pîtpalak, a fuost ļak đi ńiskaĭ buaļe kopilarĭeșć 23
2990 đemult s-a arat ku triĭ parĭekĭ đi buoĭ, șî žordarĭu a purtat griža đi tuaće parĭeki-ļa sî tragă plugu kum trîabe 2367
2991 đemult s-a kreḑut kî aĭ tare ruoș la fire sînt vîrkolaś, kare manînkă luna șî suariļi 6162
2992 đemult s-a mînat puorśi în padure la munće, sî sa arańiaskă ku gindă 2649
2993 đemult s-a pĭerdut golîmbi ś-a trait pin butuorś 668
2994 đemult s-a purtat țuala tuot pănă nu s-a fakut zdrĭanță 4951
2995 đemult sa ńemuit lumĭ pănă la vĭerĭ a triĭļa 3170
2996 đemult skîrmanatu s-a fakut ku klakă 6090
2997 đemult tuaće șkolarițîļi a dus păr înpļećit în kike 3138
2998 đemult tuoț uamińi a fuost vînatuorĭ, kă ku vînatu s-a arańit pista ĭarnă, da s-a aparat șî đi žuaviń sîrbaćiśe, kum a fuost lupi șî urșî 3510
2999 đemult uom îngrașat s-a sokoćit kî ĭe gazdă, da akuma sa vĭađe kî ĭe grasîmĭa buală 4827
3000 đemult vînațî a țînut kîń țapiń, kare a putut ușuor să ulmĭe puorku-l sîrbaćik, or lupu, kînd s-a rîđikat urkașî să-ĭ prindă 3264
3001 đemult vînatuori a taĭat ku fuarfiśiļi žuorḑ đi plumb, șî a boboloșat drîmiĭiļi pi țîăst 1529
3002 đemult șî kășîļi a fuost ļipiće ku morśilă 3025
3003 đemult, aĭ batrîń în Porĭeśa, a taĭat buriku pi rastău 540
3004 đemult, în vrĭamĭa lu stramuoșî nuoștri, ku un grunđin đi miriśikă aĭ putut să țuś fata măĭ frumuasă-n sat 3183
3005 đemult, la întîńală ku aĭ batrîń, aĭ ćińirĭ ļ-a țukat mîna 3207
3006 đemult, măĭ đemult, șî măĭ đemult 3511
3007 đemult, n-a putut lumĭa să umbļe đin sat în sat fara pasuș 5365
3008 đemult, tuata vara lumĭa a mĭers đeskulț, fara înkîlțamînće 4028
3009 Đenă Spatarĭu a fuost în rat ku Ńamțî 1661
3010 đes a luvat împrumut đi la mińe, śikă, numa să arańaskă kopiĭi 5968
3011 đes are urduorĭ, da n-are învăț sî-ĭ șćargă 3927
3012 đes la nuoĭ aĭ măĭ saraś au o gramadă đi kopilamă 3403
3013 đes, dupa imańa în a kuĭ ĭe, kļanțu kapîtă șî nume, șî avĭem Kļanțu lu Ĭanku, lu Marku, or lu Pătru 2967
3014 đesfălorat ĭe uom kare nuĭe înbrakat kum trăbe: mĭarźe fara bumbĭ, fara kurauă, đișkiptorat 4316
3015 đeskînćik đi apukatu, đi apukatură 240
3016 đeskînćik đi aratarĭe 233
3017 đeskînćik đi dragusta 1681
3018 đeskînćik đi dragustă 1240
3019 đeskînćik đi naluś 1681
3020 đeskînćik đi skrisa 1681
3021 đeskînćik đi spurkat 4414
3022 đeskînćik ku al kurat 1681
3023 đeskînćik ku al rîău 1681
3024 đeskînćiśiļi đi dragusta au măĭ frumuasă vuorbe 1681
3025 đesńață m-am pumeńit prĭa đinuapće 1463
3026 đestul đi astîḑ, lukru ś-a ramas ănćinźem mîńe đinuapće 5189
3027 đestul, nu măĭ țălui la lume 1092
3028 đeșfațare sa faśe ku ańi, da sa pĭarđe đ-un momĭent 3425
3029 đeșkiđe uoki bińe, nu će aluńika kînd vi trĭeśa pi punće 398
3030 đeșkiđe uoki șî pazîa bińe: numa-m va faļi fiĭe śe, tu iș gata 2196
3031 đi akuma înainće 298
3032 đi akuma-n kolo 298
3033 đi aramă 175
3034 đi aranga nu puoț mult sî ḑaś, kî ći duor uasîļi, da ńiś n-aĭ kînd kî ĭe aranga ođină skurtă 1296
3035 đi aranga sa ḑîśe kînd staĭ pi o parće, rîḑîmat în kuot; așa nu puoț sî duormĭ, numa kukîĭ kîćikîta 1296
3036 đi arźint 224
3037 đi asară 248
3038 đi astăḑ pănă mîńe 107
3039 đi atunśa; đ-atunśa 297
3040 đi batut puarka sa aļaźe bît botoșat la kapatîń 1017
3041 đi bătrîńață kopiĭi nu s-a-nfășurat în skućik, numa piśorițîļ ļ-a ļegat în fașîĭe să nu sa strîmbe 4372
3042 đi bătrîńață uamińi nu sa ras șă nu sa tuns numa kînd a fuost în vrun žăļ mare, đi flokań lumĭa s-a ćemut 2052
3043 đi bîtrńață a fuost rumîń ku nume German, đin iĭ sînt astîḑ Germańeșći 3449
3044 đi bĭare la uom puot s-ă putraḑaskă fikaț-aĭ ńegri 2693
3045 đi buala rîa ļiak ĭastă numa la vrîžîtuorĭ 3091
3046 đi țîganu 1048
3047 đi darîmăt la frunḑă trîabĭe topuor askuțît 1196
3048 đi druĭare a mĭers o stamînă înkîrļigat ka lula 5412
3049 đi ḑalarĭ a fuost atîrnaće ḑîaļiļi, kare a putut sî sa skurćaḑă, or sî sa lunźaskă, kît a trîbuit vasu sî fiĭe rîđikat đi la fuok 2005
3050 đi đemult în bisîarika nuastră puopi n-a țînut služba 4815
3051 đi đesńață mîraśașće pi-nga kar, sa faśe kî șćiĭe să-l ogođaskă 5211
3052 đi đesńață n-am bagat ńimik în gură 475
3053 đi đesńață s-a pus un strănutat pi mińe, đi o sî-m sară uoki đin kap 4710
3054 đi đesńață s-auđe mare rămît la veśiń, ka kînd ĭară s-a luvat la gîlśao 4997
3055 đi điokĭ măĭ mult trîabe sî sa pazîaskă kopiĭi în ļagîn 1683
3056 đi đirĭapta 1719
3057 đi fakut țîșńituarĭe îm trîabĭe brîśag, bît đi suok, bîćiśel đi razbik, șî kîlț 1062
3058 đi fakut mușuruoń la kukuruḑ, la plugu đi prașît sî pun kormańe 749
3059 đi fată frumuasă sa ḑîśe kă ĭe frumuasă ka papușa 3136
3060 đi fikaț ĭe ļipită fĭarĭa 2690
3061 đi frig la uom sa spîrloșaḑă pĭaļa 4850
3062 đi frikă, o luvă kraku-n đal, șă o tuļi pista dungă ka ĭepuru înfrikoșat 5659
3063 đi frikă, s-a pișat în izmĭańe 5725
3064 đi frumoșața iĭ mi sa-nvîrćiașće-n kap 2000
3065 đi fuok la Žuoĭ marĭ Rumîńi kuļeg mĭerkurĭ đimińața șubĭaļe uskaće đi buož, or đi alun 5779
3066 đi gard ăț trîabe kîći duauă baskiĭ întra șćiumpĭ; sa pun poļiažńik, șî đi șćiump sa prind ku klanfe 582
3067 đi grîmađit klańa trîabe furkuoń țapîn 844
3068 đi iĭ ļi drag lu toț 3390
3069 đi insă muĭerĭaskă, șî kănd ĭe una, șî kînd sînt măĭ mulće, tot una sa ḑîśe - insă: vaḑuĭ o insă muĭerĭaskă, vaḑuĭ o gramadă đi insă muĭerĭeșć 3379
3070 đi ĭarnă măĭ mult s-a ćemut oĭeri aĭ batrîń, k-a putut să ramînă fara ĭernaćik, kînd a fuost ĭarna lungă 2985
3071 đi kap marĭe, kaśulă aļasă 189
3072 đi kaśulă ĭe bună pĭaļa đi uaĭe ku lîna aspră 270
3073 đi kînd a ĭeșît ļekurĭ đi tuata buala, traĭu lu uom ĭe lunźit 2320
3074 đi kînd aśiĭa nu traĭașće ńima, a krĭeskut dudău pănă-n gard 1264
3075 đi kînd ăl șćiu, Pîătru ĭe uom đadavĭeră, n-a mințît pi ńima ńiśkînd, pi ńima n-a lasat la ńevuoĭe ... 1699
3076 đi kînd iĭ s-a rapus mumî-sa, plînźe întruuna ḑîua, nuapća 3718
3077 đi kînd iĭ sa klăćină un đinće, ama ĭa sa ćiamĭe să-l skuată 4285
3078 đi kînd iĭ zgîțîĭe patu să-l pumeńaskă, ama ĭel duarme bat muort, șă nu sîmće ńimika 6071
3079 đi kînd lumĭa iĭ duoĭ a fuost ńeprĭaćiń grĭeĭ 5164
3080 đi kînd m-am mîritat, barbatu ma ćamĭe ku Pîătru, kî mĭ-a fuost vrodată baĭat, da ĭuo ku uomu akuma n-am ńimika 1129
3081 đi kînd mi ĭe điskļeștat șîaļiļi, ĭuo mis alt uom 1751
3082 đi kînd nu s-a dus în ĭepuriĭe, kopuoĭi a zuĭtat miruosu ĭepurĭesk 5338
3083 đi kînd nu traĭașće ńima la munće, drumu pin padure ĭe numa skobîlțîĭe lînga skobîlțîĭe 4739
3084 đi kînd ń-a veńit struĭa, kasa ĭe luminată ka kînd ĭe ḑîua 6149
3085 đi kînd ńi s-a strîkat pîrdańiku đi śastuorńik, parke sînćem pĭerduț, kă ń-am învațat ku ĭel pi parĭaće 4
3086 đi kînd s-a goļit butońu în podrum, moșu s-a fakut o țîfńitură đi uom, numa fîrfuańe, sa zbĭară pi tuoț đi fiĭe śe, da slab șî manînkă 2003
3087 đi kînd s-a mutat lumĭa-n orașă, śuośiļi s-a umplut đi đesîș 1424
3088 đi kînd stîă taraba đisprinsă đi baskiĭe, mîńiļi sî-ț piśe đi śe n-o prinḑ 1600
3089 đi kînd uaĭa-ĭa stă ku kapu apļekat, puaće-fi đi śieva ĭ-a kaḑut grĭeu 150
3090 đi kînd je trakturu, aratu ĭe ușurat 2943
3091 đi kosîtuorĭ trîăbe mînkare țapînă 1024
3092 đi kum sa ogođașće pĭatra muori, fańina puaće fi măĭ maruntă, or măĭ mare 5717
3093 đi kurînd sa-nvațat sî kare, înga nu kućaḑă sîngur la drum măĭ lung 3490
3094 đi la aluńauă sa ĭa numa fluarĭa, bună ĭe đi ćaĭ 318
3095 đi la doktur înka ńimika 2465
3096 đi la fuśiu đisupra, ițăļi sînt ļegaće đi brîglarĭu lu iță, da đi la-l đi žuos sînt ļegaće ku talpițîļi 2503
3097 đi la înśeput pănă la kîpatîń 5983
3098 đi la ĭa aĭ să auḑ numa fļekariĭ guaļe 5485
3099 đi la ĭel am auḑît mulće bazakuańe 392
3100 đi la kasă-n vaļe luoku ĭe stîrminuos, puoț kubarî numa pi piśuare 2682
3101 đi la luok putrîvit s-a mîritat în sat muntuos, șî numa blastîmă ariśu đi śe a fakut atîća śuoś 5230
3102 đi la Luśin s-a slubaḑît kîmpu, a putut sî sa paskă vićiļi đarîndu pin sat, fara ńiśun otar 4719
3103 đi la maĭdan la Lugńița, am karat ḑîaśe kară đi ćumur đi ars tugla 1168
3104 đi la slobođeńe pănă astîḑ țara sîrbĭaskă mult sa skimbat 4360
3105 đi la śuakă 3772
3106 đi la tata mĭ-a ramas numa ńikovala șî śokanu 6
3107 đi la un luok înśape suișu đi uoki-ț ĭasă pănă nu ći suĭ la vîru śuośi 2623
3108 đi la žuaviń, vuorba a trĭekut la muĭerĭ, ama aĭ batrîń a vorbit kî ĭe rușîńe șî pakat sî sa ḑîkă đi vro muĭarĭe kî fată, a ḑîs: Vaka fată, da muĭarĭa sa nașće! 1871
3109 đi lukru uomu îmbrakă țuaļe purtarĭață 5881
3110 đi ļegumĭe kare a-nśeput sî sa strîśe șî baće-n akru, sa ḑîśe kî ĭe ļegume sarbîdă, strîkată 3321
3111 đi ļemn 4880
3112 đi mik am înśeput să suflu în bandă 4504
3113 đi mik luĭ s-a zgîrgorit păru 5620
3114 đi mik s-a momit la koțkariĭe, da kînd a kreskut, đi koțkariĭļi luĭ s-aḑît đeparće 5546
3115 đi mikă a-nvațato să fiĭe sfiĭuasă întra lume ńikunoskută, sî sa uĭće-n pomînt, sî takă, să nu sa rîdă 4636
3116 đi mikă ĭ-a fuost drag đi pipćenat, pî đ-aĭa a-nvațat zanatu să tungă muĭeriļi 5263
3117 đi mirare: uomu urît, muĭarĭa șî măĭ urîtă, kopiĭi urîț ka draśi da parințî urîț ka muarća 3925
3118 đi mulće uorĭ, đin gîlśauă uomu ĭasă ku kapu spart, kî dupa ĭa vińe bataĭa 2716
3119 đi mulće uorĭ, turśi a tunat în lumĭe adunată la vro visaļiĭe, ș-a snopit pi tuoț kare n-ažuns să fugă 4688
3120 đi mult n-aĭ putut să vĭeḑ muĭarĭe kare mĭarźe pi drum fara kair în furkă 2453
3121 đi mult sa-nśins ku braśirĭ, n-a fuost kurauă 719
3122 đi napașće grĭaļe șî la sud amunka đi apirĭ 3408
3123 đi noasprîaśe ań s-a dus pin țîăriļe strińe 2577
3124 đi nuĭaļiļi lu rakită sa-nplećesk kutarițîļî 4567
3125 đi nuntă trîabĭe bautură multă 562
3126 đi nuoĭ 3388
3127 đi o sută đi uorĭ să śarkă, nu skapă đi mińe 3484
3128 đi oblînk sa ļagă tovar măĭ ușuor kare kîlarĭețu-l duśe đinainća luĭ 5656
3129 đi par sa ļagă śuava să nu kadă 5093
3130 đi pasîrĭe ḑîśem kă ćirikîĭe, da đi kopil mik ḑîśem kă grîngurĭașće 2033
3131 đi patru ĭe măĭ đes źuok kare sa źuakă pi la visaļiĭ 4278
3132 đi Pașć sa konđeĭe uauļi 2881
3133 đi pi fuga s-a fîrșît luna 2923
3134 đi pokńit ku priskopala s-a fakut duauă valușurĭ, șî s-a udat bun ku șkipĭeț să aluńiśe pi țauă 4458
3135 đi postaviță ĭe ļegat śokîtu kare totoroskîĭe pi pĭatra muori, ș-o zgîndîră đi sî piśe buobiļi đin kuoș îń gaura pĭetri 4924
3136 đi postîrmă s-a aļes đin karńe numa pĭeśina 5937
3137 đi Prerast sînt ļegaće mulće povĭeșć, măĭ mult đi vîlve kare aśiĭa s-a bat ș-astupă poarta să ńaśe lumĭa pi vaļa Șășki 4239
3138 đi primĭažđa ursată uomu nu puaće skapa ńiśkum 4984
3139 đi prins boțuoś trîabĭe bun skartaș 729
3140 đi rău boĭerilor, a fuźit đin Rumîńiĭe ku fîmeļiĭa întrĭagă 1845
3141 đi rîndo-sta a skapat, đ-altadată nu 4043
3142 đi rîs 5210
3143 đi rușîńe, înśepu sî gîngîĭe 2642
3144 đi sapă nu trîabe ńiś o șkuală 57
3145 đi sî fiĭe pusă strîns pi sul, kuarda ĭe ku kîpatîńu đinvaļe ļegată đi vulpĭe, kare ĭe-ngreonată ku petruańe 2524
3146 đi sî nu rîmuĭe bașćaļiļi, la puorś sa puńe belśug în buot 5356
3147 đi sî nu spomînće pĭ-al muort, la păsîrĭ ńagre în Porĭeśa sa dă kolak đi pomană, adîns fakut ’đi pîsaruoĭ’ 5917
3148 đi sî sa strîngă kuarda śe puaće măĭ tare, pi vulpĭe sa pun petruańe grĭaļe, or kă șăd kopiĭi măĭ maruț 6027
3149 đi sîmbriĭe s-a tokmit sluga ku stapînu la Sînźuorḑ, da a kîpatato la Sîmĭedru 3982
3150 đi skrisa luĭ uomu nu puaće să skîape 4157
3151 đi skuturatu sa bulnavĭesk muĭeriļi, kînd ļi kađe rînḑa la burta muaļe 4560
3152 đi sus 2613
3153 đi śe atîta uornîĭe kî ĭ-a fuźit fata, kînd s-a dus dupa uom bun 5436
3154 đi śe ć-aĭ ćemĭa đi moruoń, daka moruoń nu ĭastă? 1129
3155 đi śe sa va bîksî atîta, kînd ĭastă luok đi tuoț 626
3156 đi śe sa va kînta veśina atîta, sigurat vrun rău sa slućit 5307
3157 đi śe sa va mîrzî atîta, ńima nu șćiĭe 4017
3158 đi śe să fiĭe rușînat, fara ńiś o vină 4003
3159 đi śe va fi rușîńe la rumîń să spună kă sînt rumîń, rar kare șćiĭe să spună 4000
3160 đi śe? 2437
3161 đi śinsuće đi ań đin ļimba turśaskă s-a primit mulće vuorbe turśeșć 5498
3162 đi śinś uorĭ ț-am vorbit, ama tu nu-nțaļeź ńimika 2065
3163 đi triĭ uorĭ ĭ-a spus mumî-sa să nu sa strîmbe așa kînd vorbĭașće, da ĭel ńimika, ka kînd ĭe kopilu drakuluĭ 4677
3164 đi triĭ uorĭ l-a skuos đi la muarće 6073
3165 đi tuata buńață dumńeḑîu îț mulțamĭașće 2266
3166 đi tuś a fuost fakuće ńișći vasurĭ kumparaće, ama ĭel a fuost krtuv șî vasu s-a śonćit kum a dat măĭ tare în śuava 5007
3167 đi unđe a veńit atîta țîgańamă în satu nuostru? 1121
3168 đi unđe ĭeș kopiļe, đin śe sat? 3195
3169 đi unđe veńiră nuviri-șća aĭ ńegri, kî fu sańin pănă đinuarļa? 3195
3170 đi uom kare țîńe aźun sa ḑîśe kă aźuńaḑă 338
3171 đi uom kare ĭe vĭasîl șî vorbituorĭ, sa spuńe kă are narau bun 4828
3172 đi uom vĭasîl șî glumăț lu tuoț ļi drag 4992
3173 đi vaļe 3107
3174 đi varńiță în pomînt sa sapă un gropan adînk 2786
3175 đi vramĭa đi ratu-sta, nuoĭ am fuźit đi tuoț: vin Ńamțî - fuź, vin flokańi - fuź, vin partizańi - ĭară fuź 3443
3176 đi vrĭamĭ đi turś, moșîĭa la Begluk a fuost alu vrun turk Budimalaĭ 934
3177 đi vrĭamĭa aratuluĭ, plugarĭu n-are ođină 5265
3178 đi vrĭamĭa đi Bugarĭ tuota lumĭa đi pi śuoś a fuost mutată în sat 5638
3179 đi vrĭamĭa đi bugarĭ, Golubuońi a fuost în duos 1237
3180 đi vrĭamĭa đi mńamț, odată a trekut atîća ăroplańe, đi śĭerĭu nu s-a vaḑut đi iĭ 2417
3181 đi vrĭamĭa đi prînḑ, muĭeriļi înćing masa 5189
3182 đi vrĭamĭa đi rat a fuost fugariĭe mare în tuaće părțîļi 2046
3183 đi vrĭamĭa đi rat nu s-a dus ńiś unđe, a fuost tot în sat 3547
3184 đi vrĭamĭa đi rat s-a omorît multă lumĭe ńevinuită 5650
3185 đi vrĭamĭa đi rat, ńamțî a fakut mulće îăpț 1457
3186 đi vrĭamĭa đi rat, ńi ļeșîna kopiĭi đi fuame 4327
3187 đi vrĭamĭa đi rat, pi lînga alće nakazurĭ, đes s-a pus pi lumĭe șî mulće bićeșugurĭ grĭaļe 3251
3188 đi vrĭamĭa đi rat, tuata lumĭa a fuost pădukĭuasă 4315
3189 đi vrĭamĭa đi rat: vin ńamțî - fuź în duos, vin ćetńiśi - fuź în duos, vin partizańi - fuź în duos, kă pi saćanu tuoț ĭ-a apaurît 1237
3190 đi vrĭamĭa đi sapat, veśińi s-a ažutat uńi la alțî 60
3191 đi vrĭamĭa Fașanźilor mulț Bufań au făkut ļorfe 5792
3192 đi vrĭamĭa lu Tita kînd s-a dus baĭațî-n vuoĭskă, s-a fakut marĭ petrekaturĭ ku bandașî 5214
3193 đi vrĭamĭa ratuluĭ satu nuostru a fuost pļin đi bežînarĭ 637
3194 đi vrodată șî kukuruḑu s-a pus ku bruka 400
3195 đi vrunđiva s-auđe o drîmbońală 1294
3196 đi vuoĭ 3389
3197 đi vuorbă gvint aĭ nuoștri auḑît đi la Bufańi aĭ batrîń, lukrînd ku îĭ în rudńiśe 6165
3198 đi zaprĭală nu sa bulnavĭesk numa uamińi, numa șă vićiļi 6212
3199 đi źaba a fakut înpreunare, kînd nu s-a dat ńima ku iĭ 4244
3200 đi źaba atîta apipiĭală pi parĭeț, nu gasîră ńimika 753
3201 đi źaba atîta așîḑatură, strîviț pućarĭa ńiś k-o trĭabă 408
3202 đi źaba atîta beļieșć uoki-n muĭarĭa-ĭa, nuĭe ĭa đi ćińe 664
3203 đi źaba ăl vurîĭe să gaćaskă lukru pănă nu însarĭaḑă 3913
3204 đi źaba ći kinuĭ, ĭ-a pazîașće fofoluanka iĭ bińe, n-o dă la ńima 1994
3205 đi źaba ĭe luoku îngrađit, ĭară puorśi aĭ sîrbaćiś a tunat ș-a zatrit kukuruḑu 4326
3206 đi źaba lumĭa așćetat pluaĭe, đață numa o ploiță ku doĭ-triĭ struopĭ, șî alta ńimika 5072
3207 đi źaba m-am trîpadat ku atîta drum, ńiś o faĭdă n-am avut 1791
3208 đi źaba muoșu a puvestît, n-avut la kare 5302
3209 đi źaba s-a pićit dupa gard, ĭară l-a vaḑut șî l-a kunoskut lumĭa 5244
3210 đi źaba sa apîră, đe vină ĭe đi kînd s-a naskut 404
3211 đi źaba sa faśe maruos, kî tuoț ăl șćiu kare ĭe 3243
3212 đi źaba sa înđesat atîta să rađiśe saku, n-a putut kî ĭe înga slab 5959
3213 đi źiaba atîta îngăduĭală đi nuoĭ, guoșći nu veńiră 2467
3214 đi źińirĭe-n kasă s-a duśe baĭatu kare are mulț fraț, or kare ĭe sarak, da sa duśe-n kasă unđe parințî n-au fiśuorĭ numa fĭaće 6312
3215 đi șasă ań am trekut triĭ raturĭ, pistă triĭ țîărĭ, ș-am ažuns đi unđe am pļakat 1045
3216 đi șasă uorĭ s-a dus la duoltur 2541
3217 đi-ntadă 2432
3218 điđikă guală 1654
3219 đikînd ăl frînsă tatî-su ku bataĭe, ĭel sa învreńiśit đi nu sa puaće kunoșća 5689
3220 đikît va fi aĭa așa, nuoĭ o să perim 1664
3221 điluok slobuoḑ uoĭļi la pașuńe, kî muor đi fuame înkisă-n strungă 1464
3222 đimikatu sa faśe așa: puń apă ku sarĭe să fĭarbă; kînd fĭarbe apa, puń pîńe zdrumikată, șî mĭastîś; kînd s-angroșîașće, puń brînḑă, șă ĭară mĭastîś 1432
3223 đimińața ĭe vrĭamĭa đin krapat đi ḑî, pîn la prînḑu al mik, pănă pi la nuauă śasurĭ 1420
3224 đimińață îm vin ńimituori la sapat la kukuruḑ 2056
3225 đimińață; mîńe đimińață 1421
3226 đimult fărburļi a fakut muĭerļi đin buĭeḑ, d-akuma fiĭe śe farbă-ț trîabe, o gasîășć în dugaĭe 1839
3227 đimult kopiĭi a țukat mîna l-aĭ batrîń 1072
3228 đimult ku omeńiĭa a fakut măĭ mult đikît ku o gramadă đi bań akuma 3265
3229 đimult la nuntă guoviĭa lu taĭkî-su a dat kožuok đi dar 1187
3230 đimult la nuntă guoșći a dus friptură đi la kasă 2375
3231 đimult lumĭa a akrit turșîĭa ku oțîăt đi korikuvĭe 173
3232 đimult lumĭa a trait în borđeĭ 1462
3233 đimult lumĭa n-avut śasurĭ, s-a purtat dupa Suare 4
3234 đimult lunźimĭa kuorḑî s-a sokoćit la rîșkituorĭ, da akuma la mĭetîrĭe 6031
3235 đimult mulț a murit đi uskatură 2696
3236 đimult n-a fuost atîta țolamă, akumă labdă aćiĭatura întrĭagă, numa kă nu sa măĭ puartă așa fĭeļ đi aĭnă 2601
3237 đimult n-am mînkat așa pasuĭ dulśe 1316
3238 đimult s-a purtat griža să nu sa pĭardă đin moșîĭe ńiś o brĭazdă đi pomînt 4482
3239 đimult s-a pus măĭ mult sakară đikît grîu, kare la sîmanat numa să aĭbe đi kolaku prazńikuluĭ 4427
3240 đimult sa purtat opinś đi pĭaļe đi puork ńirasă 5815
3241 đimult tot nat avut bîtu luĭ ku kare dupa mînkare a skobit đințî 4447
3242 đimult, kînd s-a-ntîlńit duoĭ drumaș, unu a ḑîs: Bună kaļa!, d-alalalt s-a raspuns ku: Mulțamĭesk, dumitaļe! 1298
3243 đimult, lumĭa n-a fakut kurĭańiśe, kă gaińiļi vor să duarmă sus, pi krĭanźiļi lu vrun puom, în aritu kășî 2965
3244 đimult, măĭ đimult, șî măĭ đimult 1462
3245 đimult, pintru śe gođe napastă, uomu s-a dus la kińezu să-l žuđiśe întra marturĭ, să sa vadă fiva đevină or nu 5804
3246 đin aăla lukru n-aĭ ńiś o dobîndă 1375
3247 đin aĭ kĭemaț, kîțîva baĭeț a veńit, kîțîva nu 2748
3248 đin aĭ-lu Buambă nu ma-ĭastă ńima-n Izvuoro-l Mik 853
3249 đin aĭnuoștri, ruoț a kumparat măĭ întîń lukratuori kare a drumait la Măĭdan la lukru 6008
3250 đin Avrameluoń în Podguorț a ramas numa o kasă 440
3251 đin balmažala luĭ, ńimik n-am înțaļes 810
3252 đin Banat, Durļa a veńit în Sîrbiĭe, s-a kăsătorit în Buśa supt Stuol 1460
3253 đin bardak măĭ đes s-a baut rakiĭe pi la prazńiśe, pi la nunț, or pi la pomeń 867
3254 đin bićeșug în bićeșug 3251
3255 đin Bîlaban alu Adam, astîḑ în sat sînt Bîlabańi, Popĭeșći, Katuońi, Trifuļeșći, Bugarĭeșći, Dobrițańi, șî alțî 824
3256 đin Boșńak în Banatu rumîńesk, în prĭežba Golumbățuluĭ la Dunăre, ar vińit în Măĭdan doĭ fraț: Trailă ku Ńikolaĭe Đura; Ńikolaĭe ar fost om țapîn, tare la pućare, șî în Măĭdan a kautat poļikră țîpeńor, șî đin ĭel sînt toț Țîpeńori, da alu Trailă Đura ar rămas Đurońi 2008
3257 đin Buĭa sînt Buĭeșći or Buĭuońi, da pi srbĭașće Buĭić 1521
3258 đin buĭeḑîļi kuļasă la Sîmḑîĭańiļi sa fak kunuńe ku kare sa kićesk vrăkńițîļi, sî fiĭe în sînataća kăsîtuorilor 4691
3259 đin bumbak s-a fakut kamașă đe uamiń, măĭ mult đe baĭețî a kuĭ parințî a fuost gîzdoćiń 541
3260 đin bundușală s-a fakut raskuol 858
3261 đin buorś s-a fakut șă oțăt ku kare s-a akrit krîstavĭețî, piparka or varḑa đi ĭarnă 2604
3262 đin buož bufańi fak pekmĭez 771
3263 đin Buśa, đi rîău lu turś, ńepuoțî luĭ a fuźit în Ļiskuauă, đ-akolo, kînd s-a mulțît, uńi s-a mutat pin saćiļi đin okuol 1460
3264 đin țuaļiļi luĭ mĭarźe duguĭală ka kînd a durmit în ștală 1338
3265 đin domńiĭa luĭ nuĭe ńimika, ku aĭa nu sa arańesk gluaćiļi 1224
3266 đin duda ropanuluĭ kopiĭi vrodată a fakut fluir 2092
3267 đin duoĭ omeńeșć, un mńel las đi arĭaće 172
3268 đin ḑăr fĭert sî faśe urdă 1380
3269 đin ḑîaśe gaiń, numa una ĭe uoutuare, alalće manînkă buobiļi điźaba 2964
3270 đin glumă 4991
3271 đin grîu sa faśe pîńe 2669
3272 đin iĭ nu ma ĭastă ńima, ļi s-a stîns ruda 3150
3273 đin in s-a țasut pînḑă đi kimĭeș 5145
3274 đin kasa batrînă a ramas numa sudumitură 4530
3275 đin kîlț sa fak saśi, șî s-anvăluĭe astupușur-ļi să nu slubuadă 2991
3276 đin kîta s-îm skuată uoki un țaruș đin krĭangă frîntă 1019
3277 đin kotruo atîta așaḑarĭe? 408
3278 đin kuarńe muĭeriļi fak dulśață 3991
3279 đin kuažă đi śerĭeș s-a fakut vapaĭț đi viđerat 4162
3280 đin kulmău babiļi a fakut olațăl 2183
3281 đin kuośînă vińe putuare tare 5823
3282 đin lubarĭ đi ćiĭ pîkurari fak buśin 1525
3283 đin ļiemnu đi ćeĭ sa fakut blîăń đi loitre đi kar, da fluarĭa đi ćeĭ sî kuļaźe đi ļekuit durĭarĭarĭ la burtă 1132
3284 đin mare ļiańe, a pĭerdut lukru 5681
3285 đin mastak aĭ batrîń a fakut faulare la žug, kî ĭe ļiemn ușuor da žîlau 2017
3286 đin matasă măĭ mult s-a fakut kimĭeș đi baĭeț măĭ gîzdoćiń, șî śupaźe șî kîrpe muĭerĭeșć, ama ĭară đi aļi gîzdoćiń 2990
3287 đin mîtaśină sa fĭarbe ćaĭ tare bun đi ińimă kînd zbaće, đi durĭerĭ la burtă, đi ustańală, șî đi alće durĭerĭ 4112
3288 đin nou 5668
3289 đin nume Ana a ĭeșît poļikre Ańița șî Anuța 1511
3290 đin nume Duorća s-a fakut poļikra lu ńam Dorćuońi 1523
3291 đin nume or poļikră Patruț s-a skuos nume skurtat Truță, đes la rumîń 4478
3292 đin ogrișćană la Sînźuorḑ sa faśe kunună kare sa puńe la gira gaļețî kînd sa mulźe uaĭa đintîń 3116
3293 đin optako-l alb koļașa ĭe măĭ dulśe 3989
3294 đin padurĭe s-auđe ćirikaĭală tarĭe 1160
3295 đin palćin rumîńi a fakut sulurĭ đi razbuoĭ da pîkurari a luor ļingurĭ marĭ kare ļ-a purtat la brîu 4147
3296 đin papură a fuost împlećiće rugožîńiļi, pi kare am durmit kînd am fuost kopiĭ 2131
3297 đin parća-ĭa vin nuvirĭ ńegri 1465
3298 đin patru krĭenź ļegaće la vîr șă pusă pista porkuoń, sa faśe pîrpak kare țîńe porkuońu să nu-l sprînžaskă vîntu 2680
3299 đin Pătru a ĭeșît Petrikă șî Patruț, đin Petrikă Trikă, da đin Patruț Truța, đin Truță ĭară Truĭa, ș-așa-nainće 4476
3300 đin pîńa uoilor fĭaćiļi a-mpļećit kunună ș-a duso în kap pi la Sînźorḑ 5074
3301 đin pĭaļa đi puork s-a fakut opinś 4130
3302 đin plumb s-a turnat dramļiĭ đi pușkă la krĭamińe 510
3303 đin podrum vińe un damf puturuos, sigurat śuava sa-npuțît 5728
3304 đin poļikra Karabaș s-a fakut la karće prezimiļi Karabašević 4272
3305 đin poļikră Fîraun, a ĭeșît alće poļikre đi Țîgań: Firu, Firuļiesku, Firanu 2253
3306 đin poļikră fuĭuor, ĭasă prezimiļi rumĭńesk sîrbizat Fuĭorić or Fuĭuorović 3109
3307 đin porîmbe, mistakaće ku rînḑă đi mńel șî ku șopîrlă vĭarđe aĭ batrîń a fakut kĭag 2077
3308 đin porkuoń đi fîn sa grîmađiașće klańa 3334
3309 đin prună sa kuaśe rakiĭa 5951
3310 đin puama krudă sa strapeđaḑă đințî 5500
3311 đin roĭbă fĭartă s-a kîpatat farbă rîgovană 5631
3312 đin romańiță sa fĭarbe ćiaĭ ku kare sa spală muĭeriļi, sa dă la kopiĭi aĭ miś kare sînt ļigăĭ đi mînkarĭe, șî sa bĭa așa, đi sînataća întrĭagă 2153
3313 đin sakară s-a fakut pîńe đi uamiń, șî ku ĭa s-a arańit vićiļi 4427
3314 đin sîmḑîĭańe fĭaćiļi a-nplećit kunuń, șă ļ-a pus đisupra đi ușă, să dukă sînataće șî naruok la kasă, da birekĭet la moșîĭe 2237
3315 đin skîrțîĭe ĭasă skîrțaĭală, da đin skîrțuańe, skîrțońală 4455
3316 đin skuarță đi ćiĭ pîkurari fak buśin 4705
3317 đin skuarță đi ćiĭ s-a fakut skulă adînśa đi prins pĭeșć 4705
3318 đin stîaļe, rumîńi a kunoskut Karo-l mik șă-l mare, Kloța ku puĭi, Toldăĭe șî Luśafurĭ đi sara, đi zuorĭ Porkarușa șî Pozdărĭ 4625
3319 đin Stîlp nu ma-ĭastă ńimka, ku tuot l-a kutrupit kopu alu rudńiku đi astîḑ 4558
3320 đin suok sa faśe suok tare dulśe 4697
3321 đin śapă sa făse pîržîtură ku kare sa gaćașće ļegumĭa 5066
3322 đin śară măĭ mult sa fak lumanărĭ 4100
3323 đin śuariko-sta fă un vig duduļiu, sî puot să-l duk pi bît 1274
3324 đin tota karńa đi gaină, măĭ dulśe ĭe kotoĭu fript 4453
3325 đin tuaće saćiļi pi Vaļa Ćimuokuluĭ, Ćirikuva sî sarbĭaḑă numa în Osńiśa 4082
3326 đin tuobļe s-a faśe toblarĭu 5239
3327 đin tuoț pîkurarĭ ĭuo am fuost măĭ bun azvîrļituorĭ ku șlaĭdîru 106
3328 đin uala spartă a ramas numa îrburĭ 4958
3329 đin uala śonćită a ramas numa îrburĭ 4957
3330 đin urmă 3915
3331 đin urśuor apă bĭeĭ pi țîță 1047
3332 đin var, mistakat ku pĭesîk șî ku apă, sa faśe malter đi zîđit kășîļi 5940
3333 đin vuoz s-a dobarît numa o muĭarĭe 1220
3334 đin zapadă kopiĭi fak kukoluașă 3017
3335 đin zăpușală mare, luĭ iĭ s-a-ngreonat pașu, da la pripur l-a prins ș-o gîfaĭală grĭa 5784
3336 đin žuaviń, veńin faśe numa ńișći nopîrś, lu kare sa ḑîśe nopîrś veńinuasă 5474
3337 đin șćetă-n șćetă 4253
3338 đințî aĭ marĭ, aĭ miś, aĭ marunț 1447
3339 đințî firizuluĭ 1447
3340 đințî sa klaćină, da źinźiĭi sînźarĭaḑă 2727
3341 đindarăt < đe îndarăt 5368
3342 Đinkă țîganu a fuost tare źukatuorĭ la kărț 4281
3343 đinkuaś đi ogaș n-a ploĭat 1467
3344 đintîń mi s-a împarut kî ĭe uom đi trĭabă, pĭe urmă vaḑuĭ kî ĭe ĭel o žîguare putrîdă 1544
3345 đintr-o vrĭame sara ĭasă ńișći guonź ńagre, đimińața nus 4154
3346 đintr-odată amețîĭ, șî kaḑuĭ pi pomînt 362
3347 đintr-odată anśeput s-o sfulđire tare pista pĭept 3141
3348 đintr-odată înśepu sugița atîta đi grĭeu đi ńi spumîntarîm kî sa astupă 4606
3349 đintr-odată la munće s-a pus vižuļiĭa k-un sfik grĭeu đe zapadă, ș-a-nkis pîrća kîtra vaļe 4087
3350 đintr-odată s-a pĭerdut, śe s-a fi întîmplat ku ĭel, ńima nu șćiĭe 4307
3351 đintr-odată sa nuvară, șî sa pusă o ńegură grĭa, parke a kaḑut nuapća pi pomînt 2917
3352 đintr-odată trîkńi đi frikă lu kîńe, șî sa pusă pi fuga 5399
3353 đinuarļa ažunsăĭ, n-am avut ńiś kînd sî ma điskulț 1448
3354 điodată/đodată 6260
3355 điokĭatură ĭe muĭarĭa ku uokĭ urîț, kare sa miră kînd sa uĭtă la śuava 1684
3356 điparće ĭe Ńișu, da Beļigradu ĭe șîmîĭ điparće 1470
3357 đisfakuĭ grapa đi s-o pućem înkarka-n kar 1551
3358 đisfășură skućiku la kopil, sî nu sa nîparĭaskă 1722
3359 đisparțî (đis + sparțî) 1619
3360 đisparće kopiĭe-ĭa pănă nu sa ĭau la bataĭe 1632
3361 đispĭađikă karu, kî ažunsărîm la luok bun 1479
3362 đispre nuoĭ 3388
3363 đispre vuoĭ 3389
3364 đistrîăm điemperu 1591
3365 đistul a fuost odată să-ĭ spună 2842
3366 đistupară țaua, șî đin ĭa bîșńi un bukļuk đi imală 1734
3367 đizbraka (điz + /în/braka) 1619
3368 đizbrakat în pĭaļe 600
3369 đizbrakă kopiĭi, vrĭamĭa ĭe đi kulkuș 1586
3370 đizlokat, nuĭe la luok unđe l-am pus 1615
3371 đizļegatuorĭ la saś la muară, đizļegatuorĭ la snuopĭ la mașînă đi trîirat 1475
3372 điznuadă sfuară, ļagă vaśiļi đi par, șî pļakă 1493
3373 đizvață kopilu pănă ĭe mik să nu sa zgîmbuaĭe așa, kî ĭe tare urît 4310
3374 đižugă buoĭi sî ođińaskă, șî dîăļe kîta uruĭală 1731
3375 điźaba a mĭers la șkuală 1712
3376 điźaba așćată, đin aĭa n-o să fiĭe ńiś o kîpatare 5580
3377 điźaba s-a îndurat atîta să ĭa fata domńaskă, nu ĭ-a dat parințî kî ĭe sarak 5437
3378 điźaba źabuță 1712
3379 đișćaptîće, kî ĭe vrĭamĭa sî pļeś la lukru 1702
3380 đișkiđe pĭenđira sî ĭasă fumu đin kasă 3219
3381 đișkuńa (đis /s:ș/ + kuńa) 1619
3382 Đuĭkuońi sînt vrĭańiș, șî pazîăsk mulće vaś ku lapće 2190
3383 đurđița ĭe fluare padurĭană kare dă în primovară, șî are fluorĭ albe, marunće șî fakuće ka klopațăļiļi 2765
ď

3384 ďin ďeparťe 66
3385 ďin făina ďe porumb lumĭa fače mălaĭ ši mămăļigă 3137
3386 ďinaďins am făkut așa 1006
e

3387 e, auḑ tu śe-ț vorbĭesk, or sî-ț trag o palmă 1823
3388 e, fut, nuĭe aĭa așa kum ginđeșć tu 1952
3389 e, ma duare-n kuaĭe đi nakazu luĭ 2865
3390 e, măĭ ḑî odată, pă sî krĭed în urĭekiļi mĭaļe 1823
3391 e, muaka ăl măĭ prinđe, ĭut ĭe ka sfulđeru 4027
3392 e, pă ĭuo atîta am șćut, atîta v-am spus 1823
3393 eee, kopiĭ, ńimik n-o sî fiĭe đin vuoĭ, kă durmiț pănă-n amńaḑîț 1823
f

3394 fa arată mare dragusta întra duauă muĭerĭ 2468
3395 fa puaće să ḑîkă fiĭekare la o famĭaĭe, numa dakă sînt baș prĭaćiń buń, șî nuĭe ńiś-o mîńiĭe întra iĭ 2468
3396 fa, Mariĭo, m-auḑ tu, ba, or ći faś surdă? 2468
3397 fa, nu ma dîrî, kă kînd mi sa đistîrnă dîravĭela-sta a mĭa, are să ći farîmĭe 2041
3398 fa, prĭa mult aĭ rîđikat fļitu, slubuaḑîl kîta 1865
3399 fața ĭe pomîntu întuors kîtra suare 2043
3400 Fața lu Ĭuon 2043
3401 Fața mikă (or mare) 2043
3402 Fața muori 2043
3403 fața uomuluĭ kuprinđe frunća, uoki, nasu, obrazu, gura șî barba 2043
3404 față ĭe parća đi-nainće alu kapu uomuluĭ, da fire ĭe faktura fĭețî: puaće-fi ruoșu la fire, alb, ńegru, pusumorît, tras ... 2058
3405 faina la moră, đi supt pĭatră pikă-n lada, đin kare s-adună ku lopata șî sa puńe-n sak 3916
3406 faĭń uamiń đi tuot 1838
3407 fak kum am ginđit, pă să fiĭe śiguod va fi 2910
3408 fakînd kimîta ka pîșļaćiļi, Sîrbi a rîźîļit Rumîńi, zberînd dupa iĭ ’Vla-Vla-pîș-pîș!’, pintru śe Rumîńi întođeuna s-a batut ku iĭ 5724
3409 fakļiĭe aĭ nuoștri a fakut đin skuarță đi śerieș 1798
3410 faku albĭață-n gură 198
3411 faku ku mîna đi duauă-triĭ uorĭ 2539
3412 fakuĭ kîća țîăvĭ đi suok, k-o sî-ĭ trîabĭe mumi sî pună baćala kînd va țasa 1075
3413 fakuĭ kîta ragaz la lukru, să pun śuava-n gură 2180
3414 fakură ś-o fakură, akuma ĭe amînat 1795
3415 fakut a puļi 1796
3416 fakut adîns đ-așa trĭabă 1796
3417 fakut altfĭeļ 332
3418 fakut blańiu, fara ńiś un nuod 1576
3419 fakut đi fĭer 1913
3420 fakut đin aur 380
3421 fakut ĭe prĭa țîțuos, șî ma ćĭem kî atîrnă vrunđiva 1120
3422 fakut ka pĭașćiļi 16
3423 fakut numa đi rîs 1796
3424 fakut rotat, samînă la ruată or la śerk 4866
3425 fakută fusuļiuluĭ, supțîrĭe, înaltă, fara țîță și fara kuriț 2217
3426 faļiĭ đi brînḑă 756
3427 faļiuos sa ḑîśe đi śeva śe ĭe fakut ka faļiĭa, da n-ar trăbuĭa să fiĭe așa 1815
3428 fameĭa kăpriuoruluĭ sa kĭamă kăpriuară, da puĭu luor ĭed 3384
3429 fameĭa śerbuluĭ sa kĭamă śută 3382
3430 famĭaĭe batrînă sa kĭamă babă 1850
3431 famĭaĭe ćinîră, ńimîritată sa kĭamă fată 1850
3432 famĭaĭe mîritată ĭe muĭarĭe 1850
3433 famĭaĭe sumĭarńikă, muĭare kare lukră tuot la masură 2957
3434 fańina đi grîu ĭe pulbur alb marunt 4771
3435 fańina în saś s-a fakut boboruanță 1009
3436 fańina ĭe mîtriĭal marunt, ușuor șă pulburuos 4775
3437 fańina ĭe śernută pin sîtă điasă 3085
3438 fańina sa maśină la muară đin buobe đi mărințîș 5717
3439 fańină đi grîu 2669
3440 fańină đi pîńe 5073
3441 fara apă 116
3442 fara bań, grĭeu o sî ĭeș la đirĭeptaće 1720
3443 fara bogdapruost al muort pi lumĭa-ĭa nu primĭașće ńimika đin aĭa śe-ĭ dau aĭ viĭ đi pomană 1556
3444 fara ćiknă 3885
3445 fara dinarĭ în pîzanarĭ 1745
3446 fara gust 3354
3447 fara ĭel sa puaće 1810
3448 fara kîrabuoĭ śuariku al śerńit n-a putut sî țînă ńegriala 38
3449 fara kurđisală adîns la vrĭame, śasu đin parĭaće n-a lukrat bun: or a grabit, or s-a amînatat 2700
3450 fara lukru, uomu sa đesfrînźe ĭuta 1904
3451 fara mită, nup puoț fi ļikuit bun ńiśunđe 3093
3452 fara nakaz 3535
3453 fara ńimika 1810
3454 fara pućare 5528
3455 fara sprižońală, ńima n-o sî trĭakă punća 4749
3456 fara žuok nuĭe visaļiĭe 4830
3457 farba vînîtă 5467
3458 farbă albă 194
3459 farbă albă, galbină, ruoșîĭe, bilovinkă 1839
3460 farbă đeșkisă 3224
3461 farbă đeșkisă, farbă înkisă 1839
3462 farbă galbină 3123
3463 farbă sarbîdă, ńiś galbină, ńiś vĭarđe, ńiś vînîtă 3321
3464 farńikă faśe la farmiśe 2239
3465 faś kruśe, ĭaĭ pașćaua ku ļingura șă ći-ntuorś pi gļiĭa-ĭa đi la đirĭapta la stînga; așa faś đi triĭ uorĭ 2882
3466 faśe ban bun 460
3467 faśe farmiśe 2238
3468 faśe ku ogļinda 4271
3469 faśe la źukariĭ đi kopiĭ 4280
3470 faśiare guală 1797
3471 fata a împļińit numa șasă ań, da o să pļaśe la șkuală kînd va împļińi șapće ań 5964
3472 fata a înśepu kĭorî înga în ļagîn 6047
3473 fata a kaḑut, luvată dă vînturĭ, ș-a ḑakut pră strań pănă noĭ am źukat pră lînga ĭa s-o pumeńim 2036
3474 fata a putut să fiĭe moșćeńituare numa kînd n-avut fraț 4481
3475 fata a trait în padure, n-a fuost sărutată pănă nu s-a gasît ku ĭel 4666
3476 fata are berkă lungă 708
3477 fata are kuriț mik șî sumĭarńik, șî adîns fîrțuańe ku ĭel înainća baĭețîlor, đi iĭ sî noroḑaskă, uĭtîndu-să dupa ĭa 6052
3478 fata are păr lung, șî frumuos iĭ sa împļećiesk bîrțîļi 5592
3479 fata ažuns đi măritat 5305
3480 fata aźuns đi mîritat 342
3481 fata așază țoaļiļi pe pat 406
3482 fata ĭe blažînă la katatură, șî narau blažîn arĭe 831
3483 fata ĭe imuasă ka skruafa 4218
3484 fata ĭe mikă, șî ușurikă 2945
3485 fata kare nu șćiĭe să mătkîĭe koļașa, nu puaće sî sa mariće 3930
3486 fata kare s-a lasat la vrun baĭat, ș-a pĭerdut fećinźiĭa, a putut sî sa mariće numa dupa vrun văduvuoń batrîn șî sarak 1877
3487 fata kîntă ku glas supțîre, da uomu ku glas gruos, șî sa ogođiesk frumuos 3937
3488 fata mare are mîndru đi baĭat 4201
3489 fata mare ĭe frumuasă, a mîžlośină ĭe măĭ frumuasă đi kît ĭa, da a mikă șî măĭ frumuasă, kî ĭe măĭ frumuasă đi kît ĭaļe amîndoă, da asta śe are numa șapće ań, mi sa-m pare k-o sî fiĭe măĭ frumuasă pista tuoț 1999
3490 fata mare kare s-auđe kă urđină la vîržîtuorĭ, grĭeu sa marită, kî lumĭa ginđașće kă śuava nuĭe bun ku ĭa 5709
3491 fata mare trîabe să pazaskă fećiĭa ka uoki-n kap, kă dakă o pĭarđe, grĭeu sa marită 1876
3492 fata mi tare frikuasă, nu vrĭa sî sa kare ku fiĭe kare 3490
3493 fata mĭa a gaćit șkuala đi daskîļ ș-akuma ĭe dîskaļiță, lukră la șkuală la nuoĭ în sat, învață kopiĭi 1280
3494 fata mĭa ĭe frumuasă ka ḑîna 1714
3495 fata nu s-a pipćenat, numa s-a dus dupa viće imuasă șî žumuļită 2947
3496 fata nuĭe đi vinḑare 4216
3497 fata-sta ĭe pļesńită șî đispoĭată 1590
3498 fata-sta ĭe tare frumuasă, măĭ frumuasă đi kît ĭa nuĭe în satu nuostru 5824
3499 fata-sta kată rău, sigurat a lasato baĭatu 5384
3500 fată batrînă 1869
3501 fată ćinîră 1869
3502 fată fećiuară, înga nu șćiĭe śi ĭe lukru voĭńiśesk 1874
3503 fată frumuasă 1869
3504 fată frumuasă, ma ĭe tuată bubuasă la firĭe 983
3505 fată ĭe famĭaĭe ńimăritată 1869
3506 fată ka ḑîna, da s-a mîritat dupa un fućevînt đin oraș, numa sî skîape đi la sapă 1944
3507 fată ku uoki ńegri 2879
3508 fată mikă, supțîrika 3939
3509 fată tuata žuavina: vaka, skruafa, ĭapa, ursuaĭka, lupuaĭka; rumîńi nau vuorbĭe adînsă đi tuata suartă đi viće 1871
3510 fată vitrîgă 3161
3511 fată, nu ći bîskîkara așa pănă șîăḑ, kî ĭe rușîńe 928
3512 fată, nu șađa rîskańată, kî țî sa vĭađe rușîńa 2201
3513 faźiet đies 1800
3514 faźiet ĭe padure đi fag 1800
3515 Fașanź au fost ađet la Bufań la Măĭdan în tot anu, în ḑîļiļi đi zîpostît 5792
3516 fașîĭ sînt barbațî alu duauă suruorĭ 3169
3517 fă fuoku, dăĭ iț la kazan să fĭarbă țuĭka măĭ ĭuta 2486
3518 fă o dangă ku kuțîtu pi blana-ĭa, însamnă unđe trîabe s-o taĭ 862
3519 fă tuot, numa nu fura, kă furaluku ĭe măĭ urîtă trĭaba-n lume 2208
3520 făduļitură guală 2199
3521 făgăńiță ĭe un fieļ dă fag alb, kare ĭe bun dă blîăń, kî sa sparźe frumuos șî n-are nuodurĭ pră ĭeal 1801
3522 făgăńiță ĭe un ļiemn đi fag, ćinăr, supțîrĭe șî nalt 1801
3523 făinarĭu la nuoștri aĭ batrîń a fuost o butuarkă adîns taĭată șî ńićeḑată đi țînut fańina 5720
3524 făĭ đi adavĭeră, să nu sa mîńiĭe 122
3525 fărburļi pi pîătură, ś-a țasuto mama đimult, nu sa ogođesk prĭa bińe 1839
3526 făurarĭu ĭe lună ĭernuasă 2204
3527 fećița ĭe fată mikă, kopil 1873
3528 fećița ĭe pļină dă bube 795
3529 fećița kîntă đin gură ka prigivituarĭa 5307
3530 fećița mĭa are guriță dulśe 2706
3531 fećița-sta arĭe așa vuorbă dulśe, ka pasarika 1316
3532 fećiță frumuasă ka floriśika đin građină 1890
3533 fećițîļi ažuns đi șkuală 1873
3534 fedeleșu ĭeste vas de lemn în kare se duče apa și alta bere 5766
3535 feĭma a fatat a sară, a fakut duoĭ kopiĭ đi źiamîn 1871
3536 feĭmĭa ĭe ćistuoćiță la șkuală, șî tuot ćistîtu akoluo kađe pi ĭa 2483
3537 feĭmĭa ku naruok đ-al mare sa do điskurkat đi bĭețîoso-la a iĭ 1635
3538 feĭmĭa n-avrut să-nvĭață la șkuală, numa a gaćit șkuală skurtă đi forfikariță 1939
3539 feĭmĭa nu măĭ lukră ńimika, numa aļargă dupa danaś 1175
3540 Feļeșana ĭe un rîurĭel, izvorĭaḑă supt Pĭatra roșîĭe, la izvuor are un bobît mik; sa-npreună ku Brĭeza, șî la gura văĭu tună-n Țrna; Țîrnă măĭ amînat, la kapu satuluĭ, tună-n Pĭek 2262
3541 ferarĭu arĭe skuļiļi luĭ adînsă dă lukrat la fĭer 4689
3542 ferfeļița ĭe ḑamă dă prună, a sa pun pruńiļi la soare, pă ĭeasă ḑama dîn ĭeļe, pă aĭa s-a mînkat vrodată pănă nu sa nakrĭașće, a kînd s-a nakrit, a kĭemato kiseļiță 2275
3543 feriku đi mińe 1925
3544 feriku șî blagu đi ćińe kînd aĭ skapat đi la muarće 1925
3545 ferĭasta đeșkisă, ferĭasta înkisă 2397
3546 ferĭasta ĭe gaura-n parĭaće pin kare tună viđiarĭa 2397
3547 ferĭeșćiļi tuaće a fuost înśețoșaće đi aburĭ, nu s-a vaḑut ńimika pin ĭaļe 4892
3548 ferkeđeu sa atîrnă la am șî kînd kalu traźe-n plug, or kînd skuoț la tutuśe đin padure 1928
3549 fi bun ku tot nat 3548
3550 fi bun, borîćaș 630
3551 fi bun, kă ĭakă vińe mum-ta, șî kapiț bataĭe 3308
3552 fi bun, să nu će ĭa naĭba 3503
3553 fi bun, să nu kapiț o fļuță đi la mińe 1988
3554 fi bună, kî ći pun pi fus 2216
3555 fi dorit đin đeparće kît sî vrĭeĭ, dakă ĭa nuĭe-n brața-tĭa, ći arḑ đi duor 1983
3556 fi kuminće, kă vińe barbatî-mĭu, șî će frînźe 511
3557 fi maruos kî ĭș rumîn 3243
3558 fi mĭarńik, kă kapiț așa o fļuțaĭală đi la mińe, đi muśi o sî-ț zbuare đi pi nas 1989
3559 fi mĭarńik, să nu-ț frîng źeĭśćiļi 2362
3560 fi omeńit, șî nu ći ćemĭa đi ńima 3266
3561 fi śe vrĭeĭ, ama fi uom 2306
3562 fi uom ku lumĭa, să nu daĭ đi rușîńe șî sî pĭerḑ omeńiĭa 3265
3563 fi-va așa, or nu va fi, dumńeḑîu va șći 290
3564 fi-va așa, or nu va fi, nu puot a șći 2306
3565 fi, mă, kopiļe mĭarńik, să nu kapiț bataĭe 6017
3566 fiekare luok unđe kopiĭi a batut puarka, or k-a žukat kļisu, s-a kemat buoișće 1236
3567 fiĭe śe śe ĭe fakut lunguĭat șî sa supțîrĭaḑă la kîpatîńe da la mîžluok ĭe măĭ gruos 2216
3568 fiĭe śe śe ĭe lunguĭat da la vîr krapat în doă șî larźit, puaće sa kĭema źamînă 4986
3569 fiĭe śe śe sa învrćiașće ka uosiĭa 2216
3570 fiĭeunđe să fîĭe pitulat, žîndari ăl gasăsk 6002
3571 fikaț-aĭ albĭ 2690
3572 fikaț-aĭ ńegri 2690
3573 fikațî la uom sînt supt kuasta đirĭaptă 2690
3574 fikă ĭe muĭare marĭață, frumuasă, skuturată kare arată đeșkis kî-ĭ plaśe lukru uomeńiesk 1998
3575 fikă ku fiku 3287
3576 fiļińierĭ ĭe un fĭeļ đi lampă la gas, đi dus în mînă, kînd će duś vrunđiva la drum 2264
3577 fina ĭe famĭaĭe kare a bućeḑato nașu, or muĭarĭa lu finu, or ĭe ńam apruape alu finu mĭeu 2285
3578 fină ĭe una, da nașîța alta, ama ĭaļe sînt insă ļegaće ku bućeḑatu 2285
3579 fir đi ață 2246
3580 fir đi busuĭuok 1853
3581 fir đi busuĭuok 2246
3582 fir đi firu alu vro Anuță s-a kĭemat Anuțuońi, dupa śe poļikră s-a prizuvit la karće Anucić 1510
3583 fir đi ĭarbă 2168
3584 fir supțîrĭe, gruos 2246
3585 firiz ĭe alat đi taĭat la ļiamńe, are pînḑă đi fĭer ku đinț marunț, kare s-a askut ku ĭega 2390
3586 firizańiļi batrîńe a foust la un luok ku muorîļi, șă pi ĭaļe a mînat apa tuot într-un fĭeļ ka pi muară 2391
3587 firîļi la pîătură sînt điskîlśiće, puoț s-o kuoș pi đi lîăturĭ 1621
3588 firĭa nu sa vinđe 4215
3589 firĭaĭ afurisît 275
3590 firoĭka ĭe ață rasuśită, s-a pus la braśire, dă ĭa a fuost ļegată bripta, kare babiļi a duso-n pungă la braśirĭ, a bripta a fuost kîrśură, șî pusă-n kuorn dă berbĭek 2268
3591 Firu Brîndușan đin Vaļakuańa, a avut mulț stupĭ kînd a fuost ćinîr 703
3592 firu lu uom ku nume Dobriță sa kĭamă Dobrițuońi, or Dobrițańi, da pi sîrbĭașće Dobricanović 1522
3593 Fiu-Vaśi, numiļi alu un kopil đi-ntr-o povastă, pi kare la fakut vaka 2293
3594 fiulare sa kĭamă șî pĭaļa đi supt gît la viće, aĭa kare spînḑură đi la buot, păn-la pĭept 1787
3595 fiuorĭ đi muarće 2263
3596 fiva kopil, fiva fată, la suora măĭ batrînă trîabe sî ḑîkă dadă 1186
3597 fiva vrun đeskînćik sî ma skuată đi înkļeștare, kî đi tri-patru uorĭ pi an mi sa-nkļeșćiaḑă șîaļiļi 1749
3598 fișćaĭkă ĭe pîraman đi pînḑă, îngust șî lung 2316
3599 fișîkļiĭa ĭe kĭes đi pĭaļe đi țînut plumbi, kare sa puartă la brîu 1956
3600 fîmeļiĭe buna, fîmeļiĭe apruape 1845
3601 fîn muśeḑît vićiļu nu manînkă, ama kînd ăl împalmĭeḑ ku kîta đ-al bun, ăl manînkă tuot 3858
3602 fînka a koluo unđe nu kad đirĭept răḑîļi suariluĭ nu ĭe kald ka în uokol, la umbră întođeuna ĭe șî rakuare 6330
3603 fînka nume Pătru a fuost mulțît, să puată să-ĭ razńaskă șî sî-ĭ kunuaskă ļesńe, lumĭa a proskuos mulće fuarme đi poļikre đin nume Pătru 4476
3604 fînka sînt ļivĭeḑîļi pi śuośiļi nuaștre grĭaļe, kî ĭe ĭarba mare șî fînuasă, la nuoĭ ĭe kosîtu măĭ grĭeu lukru saćeńesk 3331
3605 fînka śața merĭeu sa rađikă, đi lumĭe kare mĭerg mirekuț kînd trăbe sî grabĭaskă, sa ḑîśe kî sa trag ka śața 3581
3606 fînkă dupa buș ramîńe luoku đizgoļit, đemult așa s-a kurațat ļivĭeḑîļi đe zapadă, đi sî puată uoĭļi să ažungă la ĭarbă, înga pănă nu sa topĭașće zapada 3378
3607 fînkă în agusta tuot sa gustă, aĭ batrîń a kĭemat luna đi uopt șî gustarĭ 3351
3608 fînkă pi śuoś luoku ku ļivĭeḑ a fuost kostîșat, aĭ batrîń a fakut porkuońi pi tîrș, șî ĭ-a tras ku mîńiļi pănă la klańe 3330
3609 fînkă varḑa kată multă apă, măĭ bun ĭe vîrḑariĭa să fiĭe apruape đi rîu, or đi vrun ogaș 3089
3610 fîntînarĭu a fuost muara să șćiĭe să gasaskă apa pă tuma prăurmă să săpe bunarĭu 4268
3611 fînu în otkuoș uskat bińe, sa adună în gramĭeḑ kare sa kĭamă kupițîaļe, da lukro-la sa kĭamă kupițît la fîn 1811
3612 fînu nu s-a strîkat, k-a fuost bîksît bińe 624
3613 fînu sa kosîașće ku kuasa 3331
3614 fînuĭe ĭarba kuaptă; pănă ĭarba nu sa kuaśe nu sa ḑîśe fîn, numa ĭarbă 1811
3615 fîră amnarĭ nu faś fuoku 358
3616 fîrbuit ku galbin 3123
3617 fîrțaĭala muĭeri ĭe momĭală đi uom, sî pĭardă kapu, șî să aļiarźe dupa ĭa ka naruodu 2300
3618 fîrțaĭală sa ḑîśe kînd vrunu miśkă đin kur, kînd șîađe, or kînd mĭarźe pi drum 2300
3619 fîrfîĭe aăla kare nare đințî đinainće, șî nu-l înțaļieź śe vorbĭașće 2229
3620 fîrfuoșńiță ka ĭa nu ma ĭastă pi lume 2231
3621 fîrtaț buń 1984
3622 fîsa ĭe un pĭașće mik, traĭașće în rîu 1866
3623 Fîtaśuńe ĭe luok kĭemat pi vaļa Ļubovi în Țîrnaĭka, unđe a fatat uoĭiļi Ĭankońilor, pi kuasta răsărićană lu Kulmĭa Mikă, la otar ku Žarku Voĭvodan 5745
3624 fîtaśuńe s-a kĭemat luoku unđe a fatat uoiļi 5745
3625 fîurarĭu ĭe a duoĭļa lună în an 3346
3626 fĭaćiļi đemult n-avut đirĭept pi moșîĭe 1718
3627 fĭaćiļi kare a fuost măĭ sprimiće, a putut în duduraĭkă sî fakă kînćik frumuos, kare a rîsunat pista vîăĭ, șî s-a-uḑît đeparće 1270
3628 fĭaćiļi marĭ a fakut dudurăĭś đin laptukă, ș-a sufļat în ĭaļe kînd a vrut s-îĭ audă baĭețî unđe sînt, șî sî vină sî sa gasîaskă 1270
3629 fĭaćiļi marĭ đemult tare a bagat sama să-nvĭață śe guod măĭ bun împuĭatură, kă măĭ mare katare avut aļa kare a împuĭat frumuos țuaļiļi 5973
3630 fĭaćiļi puartă o skurtatură đi sukńe, n-au ku śe ńiś kuru s-astruśe 2931
3631 fĭaćiļi sa înbrakat marĭeț, șî s-a dus la źuok 5999
3632 fĭaćiļi șopoćesk întra ĭaļe să n-audă baĭețî śe ginđesk đi iĭ 6173
3633 fĭară șî miś șî marĭ a fakut țîgańi la fuaļe 1915
3634 fĭarbe tuot đi mîńiĭe, numa śe nu krapă 1957
3635 fĭarigă măĭ đies krĭașće pi duos, pin krovańe apatuasă, șî apruape đi faźet 1920
3636 fĭer đi plug 1913
3637 fĭer fĭerbinće 1913
3638 fĭer raśit nu puoț să baț ku śokanu 2372
3639 fĭeru ĭe grĭeu, ama plumbu ĭe șî măĭ grĭeu 3222
3640 fĭeru kînd stă mult afară la suare șî la suđală, ruźińașće ĭuta 5837
3641 fĭeru nu sufîră prĭa multă înkonveĭală 5590
3642 fĭesu muĭeriļi a-npļećit ku kukița đin ață đi mosuor, kumparată đi la dugaĭe 2309
3643 fĭrfută ĭe uom kare una ḑîśe, alta lukră, da śe ginđiașće, aĭa ńiś draku nu șćiĭe 2469
3644 flămîndu ĭe un krîu la șăļe kare-l are vaka, bou, kalu, uaĭa șî kapra 3175
3645 flokańi a fakut în mižluoku satuluĭ spînḑuratuare đi triĭ bîrńe ńiśopļiće, ș-a spînḑurat pi Tuku Strain, kî s-a dus đi la iĭ la părtizań 4613
3646 flokańi adunat lumĭa la spînḑuratu lu un părtizan, nu sa va spumînta kumva, șî sî sa stokńaskă đi la Titu 4611
3647 flomînd ka lupu 1900
3648 floran sa ḑîśe la bagrĭem or salkim, în Tanda, Gorńiana, Topuoļńița [Por.], Tuopla, Lukĭa, Buśa; Lugńița șî-n Gînzîgrad [Crn.] 2295
3649 florarĭ ku fluorĭ marĭ 2566
3650 florarĭu a fuost la rumîńi aĭ batrîń luna śinśiļa în an 2566
3651 Florĭeșći în Îrnaglaua sînt veńiț đin Topuoļńița 2027
3652 fluarĭa a rîsarit, ș-a slubaḑît frunḑuļița, ginđesk kî o sî sa prindă 2402
3653 fluarĭa a rupt đin rîdaśină 5774
3654 fluarĭa đi bagram ĭe bună đi albiń 926
3655 fluarĭa ĭe un parśel đi buĭađe în kare sa fak samînțîļî 1889
3656 fluarĭa mare are un miruos kare nu puaće tot nat să-l sufire, așa lumĭe lasă rugamînt să nu ļi sa dukă la morminț kînd va muri 4902
3657 fluarĭa mare ĭe fluare đin građină, sa puńe numa pintru dus la morminț 4902
3658 fluarĭa mare sa kuļaźe șî sa atîrnă ku rîdaśina-n sus sî sa ușće, sî puată duśa șî ĭarna la morminț 4902
3659 fluarĭa turkuluĭ sa kuļiaźe, sa uskă, șî kînd trîabe sa duśe la morminț, unđe sa dîă đi pomană la-ĭ muorț 2286
3660 fluarĭa turśiaskă krĭașće în bașćauă, înfuare tuamna 2286
3661 fluiru piśuoruluĭ ĭe uosol lung đinainća piśuoruluĭ, kare ļagă źanunkiļi ku nođițu tălpi 6083
3662 fluiru s-a fakut đin prun uskat 2288
3663 fluoriļi alu brîbeńel sînt măĭ mult albe șî vînît đeșkis 742
3664 fluorĭ modurĭe 2109
3665 fluorĭ sađiće 4674
3666 Fluriĭļi sînt în tuot đe una dumińika, ku o stamînă înainća lu Pașć 2296
3667 fļekaćașće aăla kare vorbĭașće mult, da ńimika nu spuńe 5484
3668 fļekarĭ ĭe însa kare fļekaćiașće, kare vorbĭașće la fļekariĭ 5486
3669 fļinta ĭe muĭare fara rînd, kare fļikaćiașće mult, șî vorbĭașće lumĭa đe rău fara ńiśkotrĭabă 2462
3670 fļintă ĭe muĭarĭa kare a pļekat đi la uom, șî mĭarźe ka uļimișńița, nu puartă griža kum ĭe-nbrakată, ńiś śe vorbĭașće, or ku kare duarme 2462
3671 fļintă ĭe o žîguare dă muĭare 2462
3672 fļuarță đi uom, ar vinđa pi tatî-su đi duauă parîaļe 1863
3673 fļuarkă đi uom, nu țîńe vuorba, minće đi uskă, fură đi rupe 1864
3674 fofik ĭe atîta lînă kît puoț sî prinḑ ku triĭ źiaĭśće 1996
3675 fofiku vińe o parĭake ku vuorba kĭef: or iĭ vińe fofiku, or iĭ kĭefu đi futaĭ, tot una țî 1996
3676 fofĭaḑîļi la trăkătuare-s pusă-n kostîș ka śuoiļi la muară, să prindă bataĭa vîntuluļ kum prind śuoiļi vîžuoĭu api đin butuońu muori 3311
3677 fonfiu ĭe fluare đin građină, ku fluorĭ vînîće șî ku frunḑă tare ka alu ĭađiră 2165
3678 fraț buń, ama otarńiś răĭ, tuot ļ-a fuost puțînă moșîĭa ś-a kîpatato đi la parinț 5661
3679 frațî kată bińe la visaļiĭe să okroćeaskă pră sorî-sa dă baĭeț bĭețîuoș 3049
3680 frațîĭa ĭe adunatura frațîlor, alu ńam apruape, or alu prĭaćiń buń kare traĭesk ka frațî 4500
3681 frațîĭuor ĭe fraćiļi al mik, kînd ăl pumeńim đin milă șî ku drag 4497
3682 fraće bun 715
3683 fraće bun ĭe ăla kare ĭe naskut đin o mumă șî đin un tată 4496
3684 fraće dăorat ĭe fraće numa đi pi mumă or đi pi tată 4496
3685 fraće ĭe kopil voĭńiśesk, or đintr-o mumă or đintr-un tată 4496
3686 fraće, sora dăorată 471
3687 fraćiļi mĭeu ĭe bandaș 579
3688 frasînuĭe ļiemn žîlau, đin ĭel sa fakut dîržală đi kuasă 2125
3689 frig, măĭ frig, șî măĭ frig 2377
3690 frigarĭa ĭe o pražînă đi ļiemn tare, kurațată đi skuarță șî askuțîtă la vîr, șî ku mîńiĭu la kuadă, kare ușurĭaḑă învîrćitu 2376
3691 frikă mare 2382
3692 fript, ńidofript 2374
3693 frîmbĭa ĭe masura đi țasut, sa ĭa dupa lunźimĭa lu rîșkituorĭ 2269
3694 frîmbĭe ĭе ļegatura la trastă, ku kare sa duśe trasta prăsta umăr 2269
3695 frîu ĭe fakut đin kurîaļe kare sa pun la kal în kap 2393
3696 Frĭakă la poļikrit Golubuońi đi la Șuopît pi vrun komșîĭe đin Șćefańeșći, pi kare la gasît kă lukră lukru muĭerĭesk: frĭakă, saraku, rufiļi la albĭe, da muĭarĭa iĭ ođińiașće la umbră 2202
3697 frĭenga ĭe buală ibomńiśiaskă; đi buala-ĭa la muĭerĭ a pikat nasu 2276
3698 frumos ĭe să aĭ kasă lînga rîu, ama nuapća rîkańala bruoșćilor țîńe una-ntruuna, pă-ț vińe să noroḑășć 4979
3699 Frumoșață! 2000
3700 frumuos iĭ șîađe pipćenatu đ-akuma 5676
3701 frumuos ĭe kînd lumĭa lukră đi sat tuot înpreuna 4242
3702 frumuos ĭe kînd vĭeḑ kî ĭe tuot ćińerișu ratuns șî pipćenat 6241
3703 frumuos ĭe să fîĭ glumăț, numa să aĭ marźină 4992
3704 frumuos ĭe vara pin zăpușală, kînd vińe đi vrunđiva vrun abur đi vînt 84
3705 frumuos kîntă, ama grĭeu învață kînćik nou 2814
3706 frunća ĭe la uom parća kapuluĭ đi-nainće, đisupra đi uokĭ 1817
3707 Frunća Șășki 1817
3708 frunḑa a-ngălbińit 2401
3709 frunḑa lu țîța uoĭi ĭe bună đi durĭare la burtă 1122
3710 frunḑa pră firĭ de potlaźĭań s-a bastruit 955
3711 frunḑa tuamna gălbińașće șî roșașće, șî pikă đin ļemn pi pomînt 3125
3712 frunḑarĭu ĭe un fĭeļ đi klańe, grîmađită đin krĭanźe ku frunḑă, dîrîmaće đi pi ļiamńe, kare sa pazîașće să fiĭe ĭernaćik đi viće 2403
3713 frunḑă uskată 2401
3714 frunḑă vĭarđe 2401
3715 fruntașî ar trăbuĭa să mĭargă înainća lumi, să-ĭ puarće kîtra bunataće đi tuoț 1819
3716 fruntașî śe-s aļeș akuma sî ńi puarće satu, nus đi ńimika 189
3717 fruńikă galbină 2247
3718 fu kuminće pănă ĭerĭa kopil, da akuma ĭe atîta đi pļesńit đi ńima nu puaće ĭeșî ku ĭel în kîpatîń 5598
3719 fu mĭarńik, șî đodată sari la mińe, vrĭa sî sa bată 1709
3720 fuaĭa đi aluvat, înćinsă pi fund đi plaśintă, sa mînžîașće ku kufîrțău, șî sa-npîatură în șasă kuolțurĭ 4151
3721 fuaĭe đi arćiĭe 161
3722 fuaĭe đi kukuruḑ 1933
3723 fuaļe đi apă 606
3724 fuaļe đi fuok la kaminu đi lukrat la fĭer 606
3725 fuaļe în karĭe pakurari a dus fańina 606
3726 fuaļe la karîăbĭ 606
3727 fuamiće mare, da multă lume trăbe arańi 179
3728 fuamiće mare, nuĭe mînkare ńam 3172
3729 fuarfiś đi kusut 1936
3730 fuarfiś đi taĭat la pļek 1936
3731 fuarfiś đi taĭat la viĭe 1936
3732 fuarfiśiļi aĭ nuoștri a kumparat đi la țîgań 1936
3733 fuarfiśiļi au duauă masîaļe, șî la una îĭ sa ḑîśe fuarfikă 1936
3734 fuće kît puoț, kînd nu măĭ puoț, atîrnă-ț pula-n kuń, șî taś 1941
3735 fućelkă ĭe muĭere fućeluasă, iĭ skapîră pula đin uokĭ, da ĭa sa faśe sumĭarńikă 2984
3736 Fufu ĭe poļikră batrînă la Gorńana, da ĭastă șî pin alće saće rumîńeșć 2251
3737 Fufuļieșći în Arnaglaua sînt veńiț đi la Gorńana; a luor rudă sa stîns, a ramas numa poļikra la o krĭangă đi Bîlańeșći, kare sînt mutaț đi la Kîrșe la śuaka Rnaglîăvi, ș-a nîsļeđit moșîĭa lu Fufuļieșći 2252
3738 Fufuļieșći puvestîăsk k-a luor aĭ batrîń în Gorńana a veńit đin Buśa 2252
3739 Fufuļieșći traĭesk în Saļișće; sa puvestîașće kî akolo sînt iĭ ku Pipiĭuońi măĭ batrîń 2252
3740 fufuļiśe ĭe numiļi adoĭļa lu un fĭeļ đi ĭarbă kare o kĭamă ćipșînă 3374
3741 fug, kă ma ćem kă ma baće și ma oļigńeșće đe tot 3515
3742 fug, kă vińe śińeva 73
3743 fugarĭ đi puoćiră 638
3744 fugarĭ đin vuoĭskă 638
3745 fugarńiță ĭe muĭarĭa kare a fuźit đi la uom șî s-a dus la altu, or s-a întuors la mumî-sa 2769
3746 fuĭuor đi lînă 3109
3747 fuĭuor ĭe aĭa śe sa kapîtă kînd sa traźe kîńipa pin drîgļiaće, șî ĭe sprimit đi tuors 3109
3748 fuĭuor sa poļikrĭaḑă uomu kare ĭe nalt șî supțîrĭe 3109
3749 fulguie flotaśi, ńinźe rar 2458
3750 fum alb, fum ńiegru 2475
3751 fumărika ĭe buĭađe ku fluare bilovinkă, kare are vîr ka kînd ĭe afumat 2826
3752 fumu mĭarźe fuĭuor pi kuoș 3109
3753 fumu sa faśe đin vro arsură 2475
3754 fumuriu a ḑîs babiļi đi śeva śi ĭe sur, ka śanușa 2827
3755 Fundîrĭu ĭe kopilu al măĭ mik đintr-o povastă ku muĭarĭe kare avut mulț kopiĭ, șî iĭ a pļekat în lume, da Fundîru, kînd a krĭeskut, a pļekat să-ĭ kaće 2195
3756 fundu boruźi, ogașuluĭ, rîuluĭ 1867
3757 fundu kaldîări ĭe gogonat, nuĭe ńiaćid, numa are kîta burtă 2258
3758 fundu la kadă s-a đizlipit la înkeĭatură blăńilor 3282
3759 fundu uaļi 1867
3760 fundu zîdańițî a fuost îngăurit la mižluok 4219
3761 Funduańe, kotunu Gorńeńi, vaļe adînkă, lungă șă înkisă întra kîrșuaće, la otar întra Gorńana șî Buśa 2194
3762 fuńe đi ļegat snuopi s-a fakut đin paĭe đi ovăsk 2270
3763 fuńe ĭe sfuară skurtă la kapăstru, ku kare sa puartă vaka 2270
3764 fuńiźina sa faśe pi kuoș or pi ćunk 2209
3765 fuńiźină muĭeriļi a pus în śară topită, șă đin mistakatura-ĭa a luvat ku konđeĭu ș-ankonđeĭat uauļi đi pașć 2209
3766 fuok putoļit 2328
3767 fuok stîns 2328
3768 fuok tare 2328
3769 fuok șî pară 1461
3770 fuoku arđe ku bîlbataĭe 2328
3771 fuoku are bilă; bila ĭe para śe sa rađikă în sus kînd fuoku arđe 2470
3772 fuoku ĭe ațîțîĭat 490
3773 fuoku ĭe prĭa tare, stîmpărăl kîta, să nu sa strîvĭaskă ļamńiļi fara ńiśkotrĭabă 4424
3774 fuoku la kamin s-a putoļit în tota sara, l-astrukat ku śaunșă să nu sa stîngă pista nuapće 5464
3775 fuoku putoļit supt śanușă, țîńe tuata napća 5465
3776 furaluk mare 2502
3777 furgasît: đi śuava śe ĭe furat, da uoțu spuńe kă ĭe gasît vrunđeva 2508
3778 furka a suorî-sî ĭe tuată skobită ku fluorĭ șî păsîrĭ 4448
3779 furka đi tuors akuma sa faśe đin blană, da đimult a fuost fakută đintr-o krĭangă înfurkată 2454
3780 furka ku tri kuarńe înțapată đinuntru în zîdańiță a rarit buobiļi să nu sa izgorĭaskă đi vlagă 4219
3781 furkă đi fĭer 74
3782 furkă đi ļiemn 74
3783 furkă đi tuors 2454
3784 furkă đi tuors 74
3785 furkă ĭe fiĭe śe śe are kuadă șî ĭe raklat la vîr 74
3786 furkă ku triĭ kuarńe đi adunat la fîn 74
3787 furńikă ńagră 2247
3788 furńikă ruoșîĭe 2247
3789 furtatu mĭeu koźa s-a borkonat 850
3790 furu ĭe lukru draśesk 1355
3791 fus đi tuors 2216
3792 fusă sîaśita mare, șî pluaĭa đi astîḑ điață un adapat bun la pomînto-sta uskat 129
3793 fusăĭ datuorĭ pista masură, ama kumva ma điskobeļiĭ đin dîtoriĭ 2779
3794 fusăĭ ku ĭa asară, ńiś în vis n-a fi krĭeḑut kă ĭe o fofikă întrĭagă, ma supsă, ma măśină ka muară, șî ma frînsă tuot 1997
3795 fusăĭ tare bukuruos, numa kînd vaḑuĭ ku uoki miĭ śe sa lukră, ma întristaĭ 559
3796 fusu muori 2216
3797 fusu muori are vîr đi fĭer, askuțît blańiuluĭ đi sî tuńe-n pîrporiță, kare are gaură în patru mukĭe 1576
3798 fusu pomîntuluĭ 2216
3799 fusu purikuluĭ, la žukariĭa kopilarĭaskă 2216
3800 fuśiĭa ĭe vas lunguĭat, fakut đi duoź, ku kare Sîrbi a dus vin đi la Kraĭna 2257
3801 fut-marunt 1952
3802 futaluk ĭe futaĭ đ-al mare, șî ku pula, șî fara pulă 3108
3803 futaș bun șî kî pîntaluońi ļegaț prinđe muĭarĭa măĭ bună 1945
3804 futol-fut 1952
3805 futu-me-l în kuriț, đi naruod 6052
3806 futuĭ nakazu-n kur 1941
3807 futută șî batută, o lasară saraka lînga drum 1943
3808 fuź đi ĭel, kî ĭe fărbuit đin tuaće părțîļi 1841
3809 fuź đi ĭel, kî ĭe un bautuorĭ grĭeu 563
3810 fuź đi la mińe, slućituro 3921
3811 fuź đi uom gîlśavituorĭ, kî luĭ ļi măĭ drag đi gîlśauă đi kît đi pîńe 2719
3812 fuź đin aritu mĭeu! 165
3813 fuź înkoluo! 2044
3814 fuź înkuaśa, dakă vrieĭ sî skăpĭ đi potîrńiś 2913
3815 fuź înuntru, nu sta la pluaĭe afară 2398
3816 fuź kîta măĭ înkoluo, sî puot șî ĭuo sî șîăd 2439
3817 fuź, fa, đi lînga mińe, kă nu șćiĭ, kum ĭe kurkanu-sta-l mĭeu, kînd sa îmflă 2870
3818 fuź, kă ńi prinđe 2448
3819 fuź, nu ma zminći đin lukru 3803
3820 fuź, să nu kapiț șă tu bataĭe 5579
3821 fuź, soro, înkolo, kă mi sa skuală pîrdańiku đi buzdugan, șî o sî fiĭe beļauă! 923
3822 fuźe đi krapă 2044
3823 fuźe ĭel akuma, ama odată tuot vrunu o să-l prindă 2429
3824 fuźe ka mîța udă 2044
3825 fuźe ku kuada-n șîaļe 2044
3826 fuźe, kamguđe ĭepuru 2905
g

3827 gaća, muĭare, mînkîărĭ țapińe, da ḑămuriĭļi-șća a tĭaļe labîdă la puorś 1976
3828 gaćim lukru akuma, kî altkînd nu sa șćiĭe śe o să fiĭe 327
3829 gaćiră bîrkaĭala pin puod 820
3830 gaina a fakut uou, șî kutkurĭaḑă pi kuĭb 4294
3831 gaina a skapat đin gĭarîļu uļuluĭ, ama a fuost tuată žumuļită 2947
3832 gaina fuźe pin traușă ku o rîmă îngițîtă, da alalće gaiń aļargă dupa ĭa 5372
3833 gaina uauă în kurĭańik 2960
3834 gaina voĭńiśaskă sa kĭamă kokuoș 39
3835 gainarĭu ĭe kakatu gaińiluor 40
3836 gaină ku puĭ sa kĭamă kluoța 39
3837 gaină porîmbakă 39
3838 gaină porîmbakă 5046
3839 gaiń proîmbaśe aĭnoștri aĭ batrîń a țînut kă a fuost tare ovatuare 5047
3840 gaińiļi rîkîĭe ku gĭarîļi pin građină, maĭka kată rîme 3495
3841 galbin bîăl 699
3842 galbin đeškis 3123
3843 galbin înkis 3123
3844 galbin ku vînît dau vĭarđe 3123
3845 galbin la fire ka śiara 3123
3846 galbinu a fuost ban skump, ku kapu lu Frańa Ĭosif 3457
3847 galbinușu ĭe parśelol galbin đin uou, alalt ĭe albușu 3124
3848 galuată a fakut aĭ saraś, kare n-a putut să aĭbă kar 2496
3849 galuată ĭe žumataće ći kar đi viće, are numa driko-l đinainće 2496
3850 gaļețuĭka ĭe o țauă tolśerată la butuońu đi muară 2213
3851 gaļețuĭkă sa skobĭașće ku o skuabă adînsă kare sa kĭamă gin 2213
3852 gaļețuĭkă, gaļiată mikă la butuońu đi muară, kare sa baće-n gaļiată kînd trîabe sî sa mićikuļiaḑă apa śe kađe pi ruata muori 2212
3853 gaļiata ĭe vas skobit în ļiemn muaļe, în kare s-a dus apă pi kobilkă, în kare s-a muls uoiļi or s-a-nkĭegat lapćiļi la baśiĭe 2212
3854 gaļiată la butuońu đi muară 2212
3855 gard đi bîrńe 2629
3856 gard đi fĭer 2629
3857 gard đi nuĭaļe 2629
3858 gard đi nuĭaļe 3666
3859 gard đi parĭ 2629
3860 gard đi spiń 2629
3861 gard đi stobuorĭ 2766
3862 gard đi tarabă 2629
3863 gard đi tîrș 3330
3864 gard đi vurgiń 2629
3865 gardu înainća kośińi sa kĭamă gîrļiu 4127
3866 gardu pi lînga koļibă tuot a putraḑît, șî rău sa klaćină kum ažunźe fiĭe śe žuavină đi ĭel 4285
3867 garđin la butuoń ĭe žgĭab, însamnat ku garđinarĭu, șî skobit ku rĭenda adînsă 3012
3868 garđin la źuban ĭe luoko-l guol đi la fundo-l đisupra pănă la vîru daoźilor 3012
3869 garđinarĭu ĭe alatu lu pintărĭ đi însamnat žgĭabu la butuoń 3011
3870 garîna, or pogara, ĭe luok unđe lumĭa a taĭat padurĭa tuată, sî sa fakă ĭarbă đi viće 2624
3871 garînă sa ḑîśe đi luok în padure unđe sînt ļiamńe rare 2624
3872 gasăļńița ĭe vĭarme kare sa faśe în śară, șî puaće să zatrĭaskă stupu 3587
3873 gasăo kînd ĭe sîngură 3208
3874 gasîĭ o țaurikă đi plumb đi pușkă 1039
3875 gasîĭ o firoćină ruźińită-n drum, ș-o luvaĭ ku mińe s-o pun bińe, îm va trîbui đi śuava 1916
3876 gasîĭ un bît đi kuorn đi raḑîmat 588
3877 gata ĭe ku danaśiĭa, ažuns vrĭamĭa să ma kîsîtorĭesk 1177
3878 gata ku žuaka, a veńit vrĭamĭa đi învațat 2816
3879 gata mis, nu măĭ sîmt ńimika 4494
3880 gata pin tuot sat măĭ mare, kare avut kovaś, a ramas ș-ăn ḑî đe astîḑ poļikra Forfikarĭu: Truță Forfikarĭu în Îrnaglaua, Milan Forfikarĭu, țîgan în Țîrnaĭkă, Dinu Forfikarĭu în Vlauļa, șî alțî 1938
3881 gata tuoț Dăbļiźeńi đi vrĭamĭa lu Tita a lukrat în rudńik, ș-avut plăț buńe 2795
3882 gaura ĭe skobită în ļemn muaļe 4448
3883 gaura largă, strîmtă 2671
3884 gaura urĭeki 2158
3885 gaura-n blană n-a fuost strapunsă đi tuot 5188
3886 gaura-n pomînt 2671
3887 gaura-sta trăbe larźi ku sakurĭ 2974
3888 gaură mikă, mare 2671
3889 gavana a fuost fakută đin ļiemn adîns, kum ĭe palćinu, or źugastru, măĭ rar đin alće ļiamńe 1970
3890 gavana a fuost ļingură mare đi ļiemn, đi mistakat mînkarĭa kînd s-a sprimit pi la nunț, la prazńiśe or pi la pomeń 1970
3891 gazda kășî 5898
3892 gazdă ĭe insă alu kuĭ ĭe averĭă 5898
3893 gazdă mare 5898
3894 găćituariļi kînd s-apuka să gaćaskă đe pomană, măĭ întîń fak șapće turćiță kare sa kĭamă kalauză, șă ļi dau la morto-la să vadă k-a-nśeput sî sa gaćiaskă pomana luĭ 4009
3895 gălbinaćik nuĭe galbin đeșkis, numa galbin stîns 3126
3896 gălbinare ĭe buală đi kare la uom măĭ întîń îngalbińiașće albușu uokĭuluĭ 3122
3897 Gălbinuońi la Bļizńe sînt ńepuoț alu vrunu Trailă Galbin kare a veńit đin Balta Vĭarđe în Rumîńiĭe 3127
3898 găuri đi plumbi aĭ ńemțășć ș-akuma sa văd pi parĭețî lu kasa batrînă 4333
3899 găžđiļi pin saće avut kăș ku ćindă ku izliśe 6245
3900 gibura ĭe zmuaćiku dă lînă kare a ramas pră darak dupa dîraśit 2505
3901 gibura nu sa labdă: sa pastrĭaḑă, șî sa puńe în kîpatîń, ĭarna întra źeĭśće în opinś să nu źeźire, or în papușă kopilarĭeșć đi trĭanță 2505
3902 Giță a fuost katană la Milenko Stojković, în razbălu ku turśi kare a rîđikatu Karađorđe 5102
3903 Giță Kîtańiță ĭe insă đin kînćik bătrîńesk alu rumîń, kare s-a luptat ku Florĭa Florirol, arambașa uoțîlor 5102
3904 Giță Kîtańîța a fuost uom viu, naskut în sat Kurĭače, în komuna lu Građișće 5102
3905 Giță lu Branku a fuost fluĭeraș bun, șî frumuos a ḑîs ruopîta 709
3906 Gițe ăl Babi 768
3907 gilberĭa ĭe un fĭeļ đi ĭarbă 3373
3908 gindă au gorunu, śaruońu, fagu 2649
3909 ginđind kă la luok însamnat ku kruśiță ĭastă bań îngropaț, s-a frînt sapînd în pĭatră guală 4603
3910 ginđitură ușuară 2652
3911 ginu ĭe o skuabă đi fĭer, ku taișu înkîrśurat ka luna ćinără 2211
3912 giośelu înfluare măĭ întîń primovara, înga pănă nu sa ĭa zapada 2101
3913 giśașće, śe ța-m dus în trastă 2914
3914 giśituarĭa ĭe un fĭeļ đi minśună: una spuń, da la alta ći ginđeșć 2915
3915 gižă ĭe frunḑă kare învăluĭe skalanu đi kukuruḑ 2192
3916 gîf ĭe postaviță mikă đe ļemn, în kare s-a spalat mîńiļi înainća prînḑuluĭ 3684
3917 gîfîĭe kă s-a-ngrașat ka puorku 5783
3918 gîfîĭe sa ḑîśe đi uom or đi žuavină kare suflă grĭeu 5783
3919 gîlśaua ĭe kînd duoĭ or măĭ mulț uamiń, zbĭară mîńiuos uńi pi alțî 2716
3920 gîlśauă ĭe kînd sînt uamińi mîńiuoș șî vorbĭesk intro vrĭame; atunśa zbĭară unu pi altu kă ńima pi ńima nu askultă 2716
3921 gîltînă la rîu ĭe măĭ bun luok đi skaldat, dakă șćiĭ să nuoț 826
3922 gîltuop ĭe ćișnă mare șî adînkă 827
3923 gîndaku al vînît traĭașće supt skuarța lu frasîno-l alb, ku ĭel aĭ batrîń a ļekuit buaļiļi ibomńiśieșć: frĭenga, konkau șî vrun șenger kare a fuost măĭ rău 2124
3924 gîndu famĭeĭesk (muĭerĭesk) 1851
3925 gînž a fuost sfuară skurtă fakută đin kurpiń, đin ćiĭ, or kă đin nuĭaļe 5089
3926 gînžăĭ ĭe țauă đi ļemn, înțapată în gaura lu pĭatra muori a đi žuos, pin kare trĭaśe stăńu alu fusu muori 4936
3927 gînžăĭu ĭe fakut đin salkă ruoșe, kî ĭa ĭe muaļe đi lukru, da nu sa tośașće ĭuta 4936
3928 gîrgarița ĭe guangă ńagră, sa faśe đin buob đi grîu, đi pasuĭ or đi kukuruḑ, kînd sînt buabiļi batrîńe, kînd nu-s proîmblaće șî kînd sa-nśintă đi kaldură 1993
3929 gîrgarița manînkă ińima buobuluĭ, șî ĭel nuĭe đi ńimika, giuakă guală 1993
3930 gîrgauńi sînt răĭ, kînd ći muśkă ći umfļi tuot, da puoț șî sî muorĭ 1416
3931 gîrlă ĭe o șļingă îngustă đi pînḑă, înfrumoșată ku rîurĭ, kare a duso fĭaćiļi marĭ la gît 2677
3932 gîrliță ĭe buală porśaskă 2495
3933 gîrlugă ĭe pasîrĭe, gîskă sîrbaćikă 2665
3934 gîrļiu ĭe gardu ănainća lu kośina puorśilor 2666
3935 gîrļiu ĭe traușa kuośińi, îngrađită ku parĭ să nu ĭasă puorśi afară 2666
3936 gîrńița ĭe un fĭeļ đi gorun, numa sănt frunḑîļi a iĭ kîta măĭ marunće șî măĭ lunguĭaće đi kît alu gorun 2648
3937 gîrńița nuĭe bună đi građe, numa đi fuok șî đi bunduś đi gard ku tarabă 2648
3938 gîrńișće ĭe luok sîśarat 4801
3939 gîržab ĭe uom kare đin vro buală ĭ-a krĭeskut șauă-n șîaļe, șî ĭel s-a-ngržobat într-o parće 3998
3940 gîska are gît lung, șî pĭańe albe 2659
3941 gîska gîgîĭe 2659
3942 gîska gîgîĭe kînd ĭe flomîndă, or kînd sa spomîntă đi śeva 2658
3943 gît au vasurļi: kila, kîrśagu șî baluonu 2728
3944 gîtu puļi 2728
3945 gîzdarița ĭe soțîĭa găžđi 5903
3946 gîzdariĭa luĭ n-a țînut mult, l-a skimbat aĭ măĭ ćińirĭ 5900
3947 gîzdoćin mare 5901
3948 gîzdoćińi nu sa măĭ satură đi bogațîĭe 5901
3949 gîșć țîn aăĭa kare sînt apruape đi rîu 2659
3950 gîșćiļi s-a dus la baltă, șî kînd înśepură a țofaĭa pin apă, sa spumîntară kîńi, șî-n śepură a latra, parke lupi tună pista iĭ 1069
3951 gĭața ĭe rîaśe șî aluńikuasă 4998
3952 gĭața sa faśe đin apă kînd ĭe źer, șă kînd apa mult sa raśiașće 4998
3953 gĭanță s-a ḑîs la kuopśe ku kare muĭeriļi a prins puaļiļi la krețan 2737
3954 gĭara ĭe un fĭeļ đi ungĭe kare o au păsîrļi șî ńișći fĭeļ đi žuaviń sîrbaćiśe la piśuare, kare înțapă în žuavina vînată 6167
3955 gĭem đi ață 2411
3956 gĭepu a fuost la nuoĭ întra trăirat la arĭe ku vînt, șî trăirat la mașîń ku motuară 2341
3957 gĭepu ĭe o fuarmă dă mașînă dă trăirat, kare a mînato kalu 2341
3958 gĭorț-gĭorț fak mațîļi guaļe kînd iș flomînd 2702
3959 glas adînk 6256
3960 glas gruos șî spîrćiguos 2661
3961 glugă ĭe gramada dă tuļeĭ, kare sa faśe dupa kuļiesu kukuruḑuluĭ 2301
3962 gluźiļi đi pi luok, traź la kasă șă ļi grămađieșć 2301
3963 gļiĭa ĭe bukată đi pomînt, skuasă ku ĭarbă 3047
3964 gļuonțu ĭe vîru plumbuluĭ, bagat în țaurikă 3061
3965 gogoșu ĭe pîńe aḑîmă, kuaptă pră tabla lu șporĭet, a sa faśe dîn fańină ku apă șî ku sare, fîr dă olațăl, șî sa mursîkă ku mîńiļi spalaće 2259
3966 golae în tuaće părțîļi, numa kîć-o paduriśe koļa-koļa, n-aĭ unđe će pitula dakă ći prispĭașće vrun rău 5229
3967 golan ĭe uom sarak, fara ńimik 3880
3968 golaș ĭe kîńe fara păr ș-atît đi uskat đi-ĭ sa văd uasîļi 5395
3969 golîmb sîrbaćik 1533
3970 golîmbi sa kuĭbarĭesk în butuarkă 2963
3971 golîmbu ku golîmbița fak kuĭb în butuarkă 1533
3972 golokrak ĭe tot nata kare n-are pîntaluoń or suknă pi ĭel 4987
3973 goloprĭeșńiță ĭe bună momĭală đi pĭeșć, kînd sa prind ku ungița 801
3974 goloprĭeșńiță ĭe guangă mare kare traĭașće în tuor 801
3975 goļișman ĭe aăla kare ĭe atîta đi sarak, đi n-are ńiś țuaļe đi-nbrakat, numa mĭarźe rupćiguos 3881
3976 gorńaku ĭe vînt tare șî răśe kare baće đi la mńaḑa nopțî 4436
3977 gorun ĭe ļiemn bun đi građe 2646
3978 gorunu are albățu șî roșățu 209
3979 gorunu are gindă 2646
3980 gostîĭa ĭe ađet kînd s-adună lumĭa kĭemată la vrunu kare faśe prazńik, nuntă or źuok ku mînkare șî visaļiĭe 4405
3981 gostîĭa la nuntă a țînut triĭ ḑîļe 4405
3982 gostuońu ĭe uom kare vińe la nuntă ńikemat, numa sî manînśe șî sî bĭa 4407
3983 govĭa la nuntă a sărutat mîna la nașu șî la nașîță 4355
3984 grabiț ku lukru, kă akuma ĭe ḑîua skurtă, ĭuta kađe nuapća 2928
3985 grabim, să nu ńe prindă murgu pi drum 2919
3986 grabĭesk, adauară dau la ćińe 472
3987 grabĭesk, kă vińe taĭa ustańit đi la drum, șă trăbe să-ĭ pun śina 5330
3988 grabĭesk, nu kućeḑ să ma amînaćeḑ 418
3989 građina ĭe bașćauă lînga kasă, îngrađită pintru viće șî puorś 14
3990 građina sapată ku arșuou mîĭ bińe rođașće 776
3991 građină îngrađită 10
3992 građină ku fluorĭ 10
3993 gramada đi fîn, kare sa faśe đin kupițîaļe, la nuoĭ sa kĭamă porkuoń 3001
3994 gramadă đ-adunatuorĭ, veńiț đin tuaće părțîļi 185
3995 grapatu ĭe kînd dupa arat, sa-nmarunțîașće pomîntu ku grapa 4852
3996 grapița ĭe fluturu lu kapușă, dupa śe sa satură đi sînźe, krĭașće șî sa profaśe kîrśuabă, or kapușă 2675
3997 grapița sa aļiaźe đin kîrśuabă șî kapușă kă are triĭ parĭake đi piśuare 2675
3998 grasun ĭe purśel đi un an đi batrîn 4138
3999 grasună 4138
4000 grăunťe ďe pămînt 3185
4001 grăunťe ďe sare 3185
4002 grăunťe ďe usturoĭ 3185
4003 greu ka băĭkonu 769
4004 greu o sî ńe skoaťem ďe la beļa 1327
4005 greuańa kare vrĭa să sa nașće ușuor, trăbe să bĭa apă în kare s-a fĭert sîta ḑîńi 4704
4006 grieu îm kađe đișćeptarĭa đimińața 1703
4007 grind ĭe prund fakut đin pomîntarĭ kare l-a dus apa 5630
4008 grinda la koļibĭ a fost fakută đin grinḑ, pusă bîrabar una ku alta, da întra ĭaļe a fuost pusă valurĭ 2392
4009 grindă ĭe o bîrnă lungă đi ļiemn, śopļită-n patru mukĭe la masură 2392
4010 grinḑîļi n-a fuost înkeĭaće kum trăbe, șî koļiba s-a strîmbat đi pi fuga 3284
4011 grinḑîļi sînt tuot una đi lunź 2592
4012 grinđiĭ ĭe un parśel alu plugu đi arat 6189
4013 grîńe ĭe luok sîmanat ku mărunțîș 4996
4014 grîńișće ĭe luoku đi pi kare ĭe sîśarat grîu 2670
4015 grîu a dat rar, numa kîći un spik koluo-koluo 2775
4016 grîu a rasarit 384
4017 grîu a slubaḑît kuolțurĭ la vrĭame 5831
4018 grîu đimult s-a trăĭerat ku kalu, pănă n-a ĭeșît mașîń đi trîĭerat 5848
4019 grîu đintro vrĭame înkauśa s-a vînturat ku vînturatuarĭa, da pasuĭu tuot ku śuru la vînt 5866
4020 grîu ĭe akuma ćimpuriu, pi la Vidum o să ažungă đi sîśerat 1157
4021 grîu ĭe kaḑut đi vînt, rău grĭeu sa sîăśiră 4800
4022 grîu ĭe la nuoĭ ćinîr marunțîș, în Isîkuava ažuns tuma dupa rato-l đintîń 2669
4023 grîu s-a sîmanat numa pintru pîńe đi prazńik 2669
4024 grĭa ĭe frîmîntatura aluvatuluĭ đi muĭarĭe ļenuasă 1975
4025 grĭața țîńe o vrĭame, da kînd ma razbĭașće, sa puńe vîrsatura pi mińe 4993
4026 grĭanguru ĭe o pasîrikă ku pĭańe galbińe ka auru 2032
4027 grĭanguru ĭe pasîrĭe măĭ frumuasă la nuoĭ, đ-aĭa sa ḑîśe đi vrun baĭat kare ĭe înbrakat frumuos kî ĭe înbrakat ka grĭanguru 2032
4028 grĭauri zbuară în pîlkă mare 2102
4029 grĭeś, đin Greśiĭa 465
4030 grĭeu a fuost puostu kînd a trăbuit fomĭa în vrĭamĭa đi kosît 1899
4031 grĭeu bolnau, vĭađe șî ĭel kî ĭe traĭu luĭ skurtat 2929
4032 grĭeu duor ĭ-a kaḑut pi ińimă, șî mĭarźe kîpiĭat pin lume, katînd ku śe să-l stîmpîre 4424
4033 grĭeu ĭa la kap 5062
4034 grĭeu ĭe kînd naĭ ku śe să arańeșć kopiĭi 179
4035 grĭeu ĭe la bĭare 568
4036 grĭeu o să skîape viu numa ku ḑaśială în pat, trîabe dus la duoktur 1407
4037 grĭeu o sî ĭasă ku ĭel în kîpatîń 4641
4038 grĭeu sa pĭapćină păru pļin đi zgîrgurĭ 5621
4039 grĭeu sa traĭașće, ńiśkum să skapăm đi pîrdańiśiļi đi dîtoriĭ 1199
4040 gropar ĭe uom kare la morminț sapă gruapa đi uomo-l muort 2788
4041 gropișće ĭe luok unđe sa-ngruapă aĭ muorț 2787
4042 grosîmĭa șî lunźimĭa kuorḑî ĭasă đin lukru kare trăbe fi gaćit în razbuoĭ, ăće, đi o pătură kuardă sa lasă patru mĭetîrĭe șî žumataće 6031
4043 groșala sa faśe đin lapće fĭert ku fańină đi kukuruḑ 2334
4044 groșală ĭe mînkare țapînă șî dulśață mare đi kîń kare pazîăsk uoiļi la munće 2334
4045 grumazu ĭe luoku la trupu uomuluĭ đinapuoĭ, unđe sa-npreună gîtu ku kapu 2668
4046 grunđin đi miriśikă 3183
4047 gruos đi kap 2661
4048 gruos đi obraz 2661
4049 gruos la pungă 2661
4050 gruoso-sta ĭe butorkuos, bun ĭe đi stupină 682
4051 gruoșî đin duos sa skuot numa ku driko-l đi nainće alu karu đi buoĭ 1433
4052 guanga puturuasă puće ka ĭuda 4155
4053 Guguļiańi a kuprins munțîļi dă la Ždrĭela pănă la Ćimuok 2329
4054 guma aprinsă nu sa stînźe ļesńe 3979
4055 guma imuasă nu sa ļipĭașće bińe 3021
4056 Guolu ĭe munće mare, otar întra Kraĭna șî Porĭeśa 3883
4057 Guolu pi kuamă ĭe o golaĭe, fara ńiś un fĭeļ đi verđeț 3883
4058 guost ĭe insă kare vińe kemată la vro gostîĭe 4404
4059 guoviĭa la nuntă dăruĭe nașu șî nașîța 1185
4060 guovĭa đi bătrîńață s-a kĭemat mirĭasă 3257
4061 gura api 116
4062 gura lupuluĭ ĭe buĭađe ku fluarĭe kare la lume iĭ sa-m pare kî samînă la gura lupuluĭ kaskată 2184
4063 gura rîuluĭ 2170
4064 gura văĭi 2170
4065 gura șărpilor ĭe o buĭađe naltă, ku fluare vînîtă, kare samînă la gura șărpilor đeșkisă, ku ļimba skuasă 2171
4066 gurguoĭu ĭe vîru la opinkă đi pĭaļe 2707
4067 gurida ĭe un fĭeļ đi viĭe sîrbaćikă, kare dă pi duos, are buobe miś vînîće, kare kînd sa kuok sînt atîta akre đi gura sa strînźe đi tuot đi akrĭală 3353
4068 guridarĭu ĭe luna a đi noă pi an, vrĭamĭa kînd s-a kuļes viĭa 3362
4069 gutîn oltańit rođașće gutîńe marĭ, apruape la o kilă kîć-o gutîne 2920
4070 gutîna ĭe puama lu gutîn, galbină șî fakută ka para 2921
4071 gužba îmļećită đi kurpiń vrodată a fuost un fĭeļ đi proțap, ļegatura întra plugu đi ļiemn șî źugu, kare l-a tras buoĭi 1738
4072 gužbă ĭe înpļećitură đi kurpiń ku kare s-a ļegat gardu 1738
4073 gușă ĭe vĭarme đin apă, alb, lung șî supțîre ka păru đin kap 3014
4074 gușćira ĭe un fĭeļ đi șopîrlă; vĭarđe ĭe, traĭașće pi ļivĭeḑ șî pin buźakurĭ; manînkă guonź, kare ļi prinđe ku o ļimbă lungă 2224
h

4075 hatu tare ăl mîna, mjerźa hatu đe zbura șî la salkă ažunźa (đin đeskînćik) 5429
i

4076 i s-a înflat fofiku, ș-a pļekat în lumĭa albă dupa pulă 1996
4077 i s-a lunźit mîna, pănă la gramada ku bań 2318
4078 ibomńiśiĭa ĭe dragosta pitulată 5874
4079 ibuomńika la bundușît sî lasă muĭarĭa 859
4080 iță sînt ață ļegaće în lață, kare sînt înșîraće pi doa bîće, bagaće pin kîpatîńiļi lu lață 2503
4081 Iginatu în vrĭamĭa nuastră kađe a duoĭļa ḑî dupa Anol Nou 3541
4082 igļiśaua dă primovara măĭ întîń 2186
4083 igļiśauă ĭe fluare frumuasă, șî dupa ĭa a dat șî numĭe pi la fĭaće, Igļika 2186
4084 iĭ drag să baźe bruś în uamiń, șî să-ĭ gîlśavĭaskă 2717
4085 iĭ drag să napăstuĭe pi alțî, da kînd va napăstui vrunu pi ĭa, o să vadă kît ĭe aĭa đi urît 5246
4086 iĭ drag sî sa aramașîaska ku fiĭe kare 237
4087 iĭ ḑîśem la loko-la Brĭeză, kî ĭe o golaĭe, unđe dau numa ļamńe kare sîrbi kĭamă breză, da nuoĭ rumîńi iĭ ḑîśem mastak 942
4088 iĭ kađe grĭeu unđe lumĭe multă, unđe nuĭe luok să sufļi, unđe ĭe strînsuare mare 4394
4089 iĭ nu șćiu đi rînd, la iĭ ĭe tuot skimotoșît în tuaće părțîļi 4736
4090 iĭ nu-s rumîń đin parća nuastră, iĭ vorbĭesk alt graĭ, ama ĭară pućem ńi înțăļeźa 3390
4091 iĭ pare rău đi feĭ-sa, kă nu traĭașće bun ku uomî-su 3181
4092 iĭ rîșkiĭe opinśiļi pănă mĭarźe pi drum, kă đi ļiańe nu rađikă piśuariļi, numa ļi traźe pi pomînt 2517
4093 iĭ rușîńe la oraș să spună kă ĭe rumînă, kî tuoț o sî sa rîdă đi ĭa, ș-o sî zbată žuok 4000
4094 iĭ s-a bat, da-n okuol s-adunat o gramadă đi vilaĭt 3238
4095 iĭ s-a fakut albĭață în nainća uoki 198
4096 iĭ s-a luvat mîna đirĭaptă, șî piśuoro-l đirĭept, uloźit ḑaśe în pat 1719
4097 iĭ s-a skulat bîzdîku 948
4098 iĭ s-a strîmbat uosu spinări, șî pănă la muarće a mĭers tuot kokoșat 5522
4099 iĭ s-a suit kopiĭi în vîru kapuluĭ 4291
4100 iĭ s-a urît tuot k-o țuală sî sa dukă la visaļiĭe 3924
4101 iĭ sa miră lumĭa kum nu noroḑîașće đ-atîta învațatură 2818
4102 iĭ traĭesk đin furaluk 2502
4103 iĭ tuarnă apa să stîngă, da fuoku arđe tot măĭ tare șî măĭ tare, pănă nu do arsă koļiba đi tot 3547
4104 imańa lu Drîndarĭeșći kuprinđe izvuoru alu Ogașu Drîndarĭesk 1286
4105 imańa lu un stapîn kuprinđe tuota averĭa aluĭ la kare ĭel plaćașće porĭezu 6270
4106 in Buļećin traĭesk duauă fuarme dă rumîń, uńi vorbĭesk la pră, da uńi la pi 953
4107 in sat țîgańi a ogođit kuortu, ș-a porńit sî vindă marfă đi fĭer 1048
4108 insă ĭertată 6346
4109 insă șćirbă ĭe aĭa kare n-are đinc, or lu kare ĭe vrun đinće đinaine frînt 6305
4110 ińel đi arźint 3558
4111 ińel đi aur 3558
4112 ińel ku pĭatră skumpă 3558
4113 irikuob ĭe kîta măĭ mare dă kît śoara, șî sa arańiașće ku păsîrĭ miś, ku șopîrļe șî șărpĭ, da fură șî puĭ dă gaiń dîn avļiĭa kășî 6160
4114 Isîkovĭană 2799
4115 Isîkuva ĭe sat răsfirat 2798
4116 iśa, linga moară, ń-a fuost voĭala, ama kînd s-ă lăsat muĭeriļi să țîasă la śuariś, voĭala s-a părasît 4959
4117 ivenk sa kĭamă krĭenguța đi viĭe ku doĭ-triĭ strugurĭ, taĭată đin bușćan șî atîrnată supt strĭeșînă sî sa ușće đi ĭarnă 4989
4118 izlaz ĭe luok unđe pask vićiļi 5092
4119 izvuon ĭe kluopît đi aramă, kare sa atîrnă la viće la gît 3187
4120 izvuonu ĭe đi aramă, da kluopîtu đi fĭer 3187
4121 iș đață suariļi dupa dungă 1755
4122 ișîtoarĭa a fuost afară, aproape đi kasă 4879
î

4123 î-n gaură la fundu zîdańițî a fuost înțapată đinuntru o furkă ku triĭ kuarńe, fakută đin kuorn uskat 4219
4124 îț sînt datuorĭ śin-suće đi dinarĭ, ț-am dat patru suće, a măĭ ramas sî-ț dau măĭ o sută 2067
4125 îț spun đi altauară kî nuĭe bun aĭa śe faś 331
4126 îĭ bîțîĭe mîna 571
4127 îĭ đață ku duosu mîńi pistă nas 1237
4128 îĭ đață o fļuașkă pista nas, șî ĭa taku 3020
4129 îĭ mĭarźe lapćiļi đin țîță ka apa đin urśuor, đi aĭa ĭe kopilu marĭe șî kreskut 1047
4130 îĭ sari o țîndîră, șî să dusă 1018
4131 îl loviĭ odată berbeśiuluĭ 619
4132 îm bagă vina śe n-am ažuns la vrĭamĭe 475
4133 îm țîuańe urĭakĭa, sigurat ma vorbĭașće vrunu đi rîău 1056
4134 îm kaḑu śasńiku đin mînă, sî sparsă șî ramasă žuos tuot đisfakut 1552
4135 îm mižluoku vĭeri 3413
4136 îm pļak pĭeșći, ama kînd trăbe să-ĭ spinćik, îm kađe grĭață 2751
4137 îm trîabe un uom tare să-m fiĭe đi aźutarĭe 1772
4138 îm vińe sî ma piș 5725
4139 îmbatarĭa ĭe urîtă învățatură, tare grĭa buală 5887
4140 îmblă ka amșîța prîn sat, ku kuada răđikată 2228
4141 îmbrîkamînt kuprinđe tuot śe uomu înbrakă: đi la kimĭașă șî izmĭańe, pănă la burkă șî kaśulă 5884
4142 îmļećitură đi duauă 5594
4143 împalmĭaḑă sa ḑîśe kînd mistakăm śeva bun, śe n-avĭem đi ažuns, ku śeva măĭ rău, ś-avĭem đestul 3858
4144 împarațîĭa ĭe țara kare o stapîńaḑă împaratu 6345
4145 împarat ĭe vuorbă batrînă kare măĭ mult s-a pastrat pin povĭeșć kopilarĭeșć, șă pin kînćiśe batrîńe śe ļ-a kîntat lîutari pi lă șîḑîtuorĭ 6343
4146 împarțîtuorĭ ĭe aăla kare împarće śuava 5514
4147 împarekĭaț đi draku, multă lume a omorît amînduoĭ 5916
4148 împăkaśuńe ĭe ađet nunțăsk, kare fak parințî kînd baĭatu fură fata, or kînd fata fuźe dupa baĭat 3244
4149 împăkaśuńe puaće fi șî întra duoĭ inș, or doa kăș, kare a fuost mult în vro sfadă grĭa 3244
4150 împuțîńaḑă mînkarĭa kîći kîta, dakă vrĭeĭ sî slabĭeșć 2935
4151 împușkat, golîmbu kaḑu ku ăripiļi larźiće 2975
4152 în altfĭeļ 332
4153 în aluńișu ĭe mîĭ mîndru kînd ĭastă aluńe 323
4154 în aluvat sa puńe olațăl să krĭaskă 154
4155 în ambarĭ s-a țînut marunțîș: grîu, ovîăsk, sakară, da kukuruḑu s-a țînut în kuoș 467
4156 în an ĭastă doasprîaśe luń 2983
4157 în ardou s-a țînut komina, în vrĭamĭa kînd kazańiļi a fuost rare 336
4158 în aritu nuostru, kît ĭuo șćiu, ļordarĭ ĭastă la Dîbiļug lînga Măĭdan, la Tanda la Guol, la Miruoś șî la Țrnivîr kîtra Lazńița 2031
4159 în Arnagalua, în aritu Beglukuluĭ, ĭastă luok Kîrîmidariĭe, unđe vro śinḑăś đi ań în urmă, a fuost kîrîmidariĭa lu vrun Piroćan 3100
4160 în Arnaglaua măĭ kunoskut vîrkolak a fuost vrunu Trailă Dogarĭu, gras ka puorku șî ruoșu ka raku, kare s-a labdat kî ĭe așa đin karńa Luńi ș-a Suariluĭ 4752
4161 în arșîță ńimik nu rođașće 155
4162 în asta đimińață 1421
4163 în așa fĭeļ 290
4164 în Baba-Ĭuana izvuară Ogașu Babi-Ĭuańi 514
4165 în badîń s-a batut untu 461
4166 în baĭbuoko-sta nuĭe luok mîĭ mult đi tri inș 614
4167 în baltă traĭașće draku 534
4168 în banda nuastră am avut șî bronkaș, șî tubașîărĭ 869
4169 în baśauă am pus varḑă, piparkă, kîta praz, busuĭuok șî fluorĭ đi tuamnă 569
4170 în Biļizvuorța ĭastă raś 424
4171 în brîgļe alu razbuoĭ ĭe pusă spata, pin kare trĭaśe urḑala 760
4172 în bruankă aĭ nuoștri n-a kîntat đi bîtrîńață, mi-ntîń s-a vaḑut în taĭfiļi țîgańeșć dupa ratu ku mńamț 868
4173 în Bugariĭe traĭesk mulț țînțarĭ șî rumîń 884
4174 în Buor nu sî puaće sufla đi fum đi țîmpur 1040
4175 în buriu kure rakiĭa la kazan 739
4176 în butuarkă traĭașće zmău ku zmauaĭka-luĭ 668
4177 în țara surdă, ńima n-auđe țîpîtu-n lume, ma kît đi tare sî fiĭe 1102
4178 în ćeșîlă lukratuori a dus mînkarĭe la lukru 1398
4179 în Ćićuoț trăĭesk Ćiviśańi 5031
4180 în ćińerĭața mĭa fĭaćiļi a pipćenat păru ku muoț 4726
4181 în ćipsîĭa marĭe am kuopt pîńa, da-n a mikă karńe 1152
4182 în dalap s-a pus strîăkinļi, ļingurļi, zastruźiļi șî mînkarĭa śe a ramas 1180
4183 în daraku ferĭeșći batuće sînt țîțîńiļi, kare țîn źamu ku stîkla 3218
4184 în dosîșće nuĭe bun đi pus grîu, kî amînat să kuaśe 1238
4185 în drum s-a dorîngat un șîarpĭe marĭe, ka proțapu karuluĭ 1230
4186 în dugăĭ măĭ mult a lukrat uamińi, ama koļa-koļa, pin saće, s-a gasît șî kîć-o muĭare ka dugaĭașîță 4658
4187 în ḑîaļe a fuost atîrnată feruaĭka în kare s-a fĭert koļașa 2004
4188 în ḑîua đi astîḑ 107
4189 în đal 1415
4190 în đeskînćik: ku piparka-ĭ piparkaĭ, ku glogin ńegru i-nbrukaĭ 5219
4191 în față mîĭ îndată rasîarĭe kukuruḑu, kî ĭe pomîntu mîĭ kalduruos 2043
4192 în farńiśiĭe akuma krĭed numa muĭeriļi aļi batrîńe 2241
4193 în feruaĭkă, atîrnată pi ḑalarĭ la kamin, sa fĭarbe măĭ dulśe koļiașă 2261
4194 în fluir a șćut să kînće tuot păkurarĭu 2288
4195 în frunća źenunki ĭe skofîrțîĭa kare nu dă la piśuor să sa-nkovĭaĭe înainće 6081
4196 în frunḑa pîăruluĭ pîkurari kîntă măĭ frumuos 3042
4197 în gîltînă adînkă ĭastă pĭeșć marĭ 826
4198 în Izvor-lu Mik ĭastă tri bigără: bigăr-lu Borđan, bigăr-lu Mrļiś, bigăr-lu Dragoĭ 669
4199 în ĭad kađe insa muarta kare nu puaće să trĭakă pi punća raĭuluĭ kî ĭe îngreonată ku pakaće grĭaļe 5879
4200 în kare guod parće să pļaśe, luĭ a fuost tot una 5843
4201 în karļiță s-a skaldat lumĭa șî s-a žumuļit porśi, da ĭarna sa karat kopiĭi în-ĭa pi zapadă 5119
4202 în kasa batrînă puodu ĭe pļin đi șobuoļ 5025
4203 în kasa bătîrnă am avut kameńeće 5558
4204 în kînćik batrîńesk, Đeđu ĭe źińere al măĭ mare alu Žîgman kraļu 1663
4205 în kînćik trîabe sî sa adukă vuorbiļi ku vĭarsîku 264
4206 în kînćiśe oțășć s-a kîntat: luvaĭ pușka șî verźaua, șî ma dusăĭ în aĭduśiĭe 6041
4207 în koļibă, kaldura vińe đi la kamin, da afară đi la suare 5056
4208 în koļibiļi batrîńe rar s-a putut gasî śeva kumparat, tuot a fuost fakut đi mîna luor 5861
4209 în koptuorĭ măĭ mult s-a kuopt pîńiļi đi pomĭeń, atunśa la plumađit șî la kuopt ažutat triĭ or śinś găćituare 3368
4210 în krapat đi zuorĭ suariļi tuma sa nazîrĭașće dupa dungă 3978
4211 în kruś ș-în lat 5432
4212 în kuzńița lu tata a fuost fuaļiļi, ńikovala șî alat în tuot fĭeļu 3166
4213 în laută măĭ frumuos sa kîntă źuokurļi aļi batrîńe 2838
4214 în lok să lukre înśet șî să ginđeaskă bińe, ĭel a lukrat ku pripă, șî a greșît đe tot 5417
4215 în lokșuor în burta mumi traĭașće șî krĭașće kopilu pănă la noă luń 4632
4216 în lume s-a bagat o ćamă đi fuamiće 1131
4217 în lung șî-n larg 2973
4218 în luok đi Busuĭaka, rumîńi sîrbizaț ĭ-a pus la fĭaće nume Bosiljka, da a strîgato Bosîlka 3305
4219 în luok đi stiklă la ferĭeșć alu koļibĭ pi śuoś s-a pus șă pĭaļe đi bĭeșîkă porśaskă 5647
4220 în luok să fiĭe mĭarńik, ĭel kîta-kîta pă sa uĭtă pi ferĭastă 2439
4221 în luok să latre kînd vińe vrunu, mîrțuaga-ĭa đi kîńe sa-nćins kît ĭe đi lungă șî ḑaśe supt ļemn la umbră gruasă 5189
4222 în luok sî sa iskaļaskă frumuos, ĭel trasă o dîră pista fuaĭa-ĭa đi arćiĭe, ș-o lupadă înapuoĭ, la poștarĭ supt piśuarĭe, parke ĭe aăsta đevină 1206
4223 în luok sî taĭe bîrna đirĭept, ĭel ĭa fakut ćeșîtură 1138
4224 în Ļiskuauă kokiĭa la pomĭeń sa kĭamă șî patruḑăśiļi, kă atunśa ĭa petrĭaśe pĭ-al muort pista punća raĭuluĭ în raĭ 4228
4225 în marta în luok đi nopîrkă sa ḑîśe đ-aļi lunź 3041
4226 în marta nu sa puaće trai đi zmĭeuratu mîțîlor 4190
4227 în marta ńima nu kućaḑă să ḑîkă nopîrkă or balaur, kî aļiļi atunśa ĭasă đin pomînt, sînt flomînđe, șî kînd aud numiļi-luor, vin șî ći muśkă, numa ḑîś aļi-lunź 470
4228 în mižluoku batăĭ a ramas făra gļuonț 3061
4229 în momĭent bun aĭ veńit, tuman vorbim đi ćińe 3426
4230 în moșîĭa-mĭa, pomîntu ĭe țăļinuos 1099
4231 în mulće saće sakara a fuost poļikra lu ńișći uamiń saraś 4427
4232 în ogașîaļe nus pĭeșć, puaće sî sa gasîaskă numa bulobrĭeț 3829
4233 în oraș întîńieșć numa lume ńikunoskută 3206
4234 în Osńiśa buož uskaț sî kuļeg đi fokorĭaļe la Žuoĭ marĭ 771
4235 în parĭețî lu gaura pižđi ĭastă ńiskaĭ dulurĭ kare sa kĭamă kîrțmiĭe, șî kare duk la muĭare măĭ mare dulśață 6202
4236 în patru 2538
4237 în patru părț 5953
4238 în Peko-l đe Sus la pomana đe patruḑăś sa fak patruḑăś șî patru đe kokiĭ 4228
4239 în peșkariĭe aĭ batrîń s-a dus nuapća, ș-a prins pĭeșć ku uostiĭa la vapaĭț 3565
4240 în pivă a fakut mînkare đi uară: ku maĭu s-a batut vrĭežî, mistakaț ku kîta fańină, șî s-a dat la puĭ, la gaiń, la rîață 2687
4241 în pîsaruoĭ s-a profak aĭ muorț kare a murit ńibućeḑaț, dupa iĭ kopiĭ lupadaț, șî insă lu kare ńima nu dă đi pomană 5917
4242 în pĭaļa guală 3879
4243 în pomînt întarit ka pĭatră, nu sa puaće sapa 5826
4244 în popiso-l đi la urmă (în anu 2011), satu avut 405 đi inș, ka sîrbĭ sa skris iĭ 221, da ka rumîń 99, 80 đi inș n-a spus śe sînt 2794
4245 în Poreśa đi Sus ĭastă vro patru-śinś śetăț, șî gata đi tuaće ĭe ļegată vro povastă đi latîń-aĭ batrîń 5065
4246 în Porĭeśa asta vuorbă nuĭe kunoskută; aiśa urma pin fîn or pin grîu sa kĭamă povuoĭ 1554
4247 în Porĭeśa kînd sa înkĭaĭe anu, ńegru sa lapîdă dupa ușă, șî sa lasă să putraḑaskă a koluo 6099
4248 în Porĭeśa padure ku ļemn brad n-a fuost, kînd pi la Guol a dat vrun brad sîngur, aĭ batrîń a spus kă samînța ĭ-a dus pasîrĭa-n ćik đi la Munț-aĭ Albĭ 775
4249 în Porĭeśa, a fuost kunoskuț țîgan laĭeț, kare a lukrat la fĭer, șî țîgań rudarĭ, kare a lukrat la ļiemn 1048
4250 în Porĭeśa, znamînu la mormîntu muortuluĭ sa puńe pănă nu sa-npļińașće anu đi la muarće 4480
4251 în postaĭkă sînt bubiļi đi pasuĭ 1765
4252 în postauă đi ļemn sa plumađașće pîńa 4923
4253 în postauă mare s-a žumuļit puorko-l taĭat 4923
4254 în povĭeșć rumîńešć, Sîmpĭetru puartă lupi, țîńe kĭeiļi raĭuluĭ, baće kopiĭi pîkatuoș kare a mînkat mĭară pănă la ḑîua luĭ, șî alta 4692
4255 în Praova la sveći Gĭorge feťiļi kuļeđa mărgăritar și faťa kunuń 4261
4256 în pućińiu s-a batut laptili sî sa aleğe untu 4014
4257 în puf kuopt ĭastă pulbur ku kare păkurari a oprit sînźiļi kînd a kurs đin lovitură 4771
4258 în rađină sa bagă pĭeșći aĭ măĭ marĭ 2203
4259 în raĭ ĭastă împarțîtuorĭ kare primĭașće pomĭeńiļi, șî ļe-nparće lu kuĭ sînt nîmeńiće 5514
4260 în raĭ sa duśe tot nat kare trĭaśe pista punća raĭuluĭ 4010
4261 în raĭ uomu are numa aĭa ś-a dat đi viĭață sîngur luĭ đi pomană, kînd ĭ-a fuost măĭ frumuos 4010
4262 în ratu ku mńamțî, pi dĭeda la întîļerit în Rumîńiĭe, ș-akolo kînd a spus kî ĭe rumîn ș-a vaḑut kă vorbĭașće bun rumîńașće, iĭ la slubaḑît la kasă 3442
4263 în ratu-ļ đintîń ĭ-a-ntăļirit bugari, șî ĭ-a mînat în lagĭer în Bugariĭe 5738
4264 în razbuoĭ muĭerļi vrodată a țasut gata tuot śe-n kasă a trîbuit đi înbrîkamînt șî astrukamînt 2424
4265 în rîu nuostru puoț sî prinḑ numa bîrḑaś 786
4266 în ruata muori baće vîžuoĭu api đin butuoń, șî-nvîrćașće fusu muori, kare întuarśe pĭatră đi sus, śe maśină 4914
4267 în ruodu muĭeri ĭastă un kĭes panușîuluĭ, pļin đi apuriĭe, kare-l kĭamă apșuor 4630
4268 în saćiļi rumîńeșć đemult s-a șćut kare ĭe vîrkolak, śe manînkă Luna or Suariļi, șî faśe ńigurĭață 4752
4269 în sak s-a dus la muară buobe đi grîu or đi kukuruḑ, da đi la muară s-a-ntuors ku ĭel pļin đi fańină 3179