LISTA SORTIRANIH VLAŠKIH FRAZA

 a, ă, b, ț, č, ć, d, , ğ, đ, ď, e, f, g, h, i, î, ĭ, k, l, ļ, m, n, ń, o, p, r, s, ş, ś, t, ť, u, v, z, ž, ź,

Svega vlaških fraza : 12403
Svega reči u vlaškim frazama : 141708

a

1 a adauga fir la fir 718
2 a aduna unu ku duoĭ 184
3 a avut aĭ miĭ în sat doă skruafe șî un maskur 4218
4 a bagat mîna în rîu pănă-n kuot, șă n-ažuns la fund 6219
5 a batut apa-n mal ș-a fakut mînkatură adînkă în prund 4063
6 a batut în parĭaćiļi muori doă kuś đi kuorn uskat 4226
7 a batut klopîtu, șî tuoț șkolari a statut în rînd 4043
8 a batut la pruńe ku o suopă lungă 4540
9 a batut muĭarĭa pănă n-a slućito 3919
10 a batut parĭ pi lînga țapă, akuma ĭe întarită bińe să nu sa măĭ klaćińe 5826
11 a batut pin krĭanźe un aburĭel kald 90
12 a batut pĭatra grîu, l-a fakut fļeś 2048
13 a batut pĭatra, ș-a ramas pi luok numa turuĭaźe guaļe 4459
14 a batut un țankuș sî înțapeńaskă sakurĭa în držală 1020
15 a batut vînt tare, ń-a luvat kîramida đi pi kasă 5823
16 a batuto uomu, ș-aveńit la parinț pļină đi vînațîaļe 5468
17 a baut apă rîaśe, śă-l îngļimpă-n gît, a raśit sî ĭară o sî-ĭ sa umfļe śerbiśi 3380
18 a baut numa doă-triĭ pară đi rakiu, șî sa-mbatat ka kurka, kă n-a mînkat ńimika 5094
19 a baut prîamult, ș-akuma ĭe buzmeńit 833
20 a baut prĭa mult, șî akuma iĭ amunka 355
21 a baut rakiu tuata ĭarna, șî butuońu s-a goļit 3884
22 a baut tuata nuapća, ș-a veńit la kasă bat 4209
23 a beļit lubari ku sakurĭa, ĭ-a însamnat đi taĭat 661
24 a beļit pĭaļa 661
25 a beļit pula 661
26 a bîrbarit drumu pi kulmĭe 623
27 a boboșat salka, ažuns primovara 1528
28 a brĭe ćuzuļe, așa tu vorbĭeșć đi mińe? 1166
29 a țasut bun, ma n-a do șćut să aļiagă fărburĭ putrîviće, kă nu mĭarźe tuota farba una ku alta 3324
30 a țasut o pîătură ku fluorĭ 1889
31 a țînut pitulat pi puodu ștăļi duoĭ rańiț đi vrĭamĭa đi rat 5295
32 a țînut pușka umplută atîrnată-n kuń, să-ĭ fiĭe întođeuna îndamînă 5966
33 a da đi rușîńe 4000
34 a danaśit prĭa puțîn, s-a însurat ćinîr 1176
35 a darîmat ļamńiļi, da darîmatura a lasato-n drum 1198
36 a dat dunga dupa skapît 1285
37 a dat đi șćetă 4253
38 a dat fuga đi frikă kă-l prind 3288
39 a dat gîzdariĭa pi bĭețîĭe 5900
40 a dat în fĭară 1915
41 a dat în laț 5016
42 a dat ku kapu-n parĭaće, ș-a spart truaka 2744
43 a dat ku kuasa în bușćan, ș-a frînto đin kalkîń 3079
44 a dat ku pĭatra, a spart ferĭasta 2397
45 a dat la ibomńikă numa la sărutat, kă s-a grabit, da a fuost tare dorńik đi țukaćiļi iĭ 4667
46 a dat mare zuort, ama ĭară n-a gaćit lukru 3911
47 a dat mită la apsanźiu, să-l kaće kîta măĭ bun 142
48 a dat pista poćakă, să skurće drumu 2927
49 a dat pĭaļa 600
50 a dat suariļi ș-akuma pomîntu ĭe zbiśit kalumĭa, ruaua s-a dus 5658
51 a dat suariļi, zapada s-a moĭat șî poćaka ĭe tuată śir, nu măĭ mĭerź 2333
52 a dîrîmat frunḑă, șă nu faśe brațu botur la botur, numa krĭanźiļi brățuĭe ăntulćișat 2611
53 a doĭļa 300
54 a drumait tuota nuapća, șî la koļibă ažuns în varsatu zuorilor 3951
55 a dubarît đi la uoĭ đin munće tuot rîpuos 5773
56 a duoĭļa uară lu tata a operesît uokĭu 1262
57 a durmit ku evangeļa supt kîpatîń 2747
58 a dus đi fuok numa ńișći gruoș, nu-ĭ măĭ sparźe ńima 2662
59 a dus la muoș koźa mare buș đi ĭaskă 3378
60 a dus o gramadă đi țrĭepurĭ, șî ĭa lasat l-înga gard 1076
61 a dus o pļuadă đin lumĭa albă, o ĭapă fućićuasă fara parĭake în aritu nuostru 1953
62 a dus pĭesîk mazarat, nuĭe bun đi mîltîresît 2617
63 a dus pluaĭa ńișći pomîntarĭ, ș-akuma ĭe kolovuozu pļin đi dîlmurĭ 1211
64 a ḑakut trînćit đi buală apruape o stamînă đi ḑîļe 4283
65 a ḑîaśeļa ḑîuă buturirîm la o kasă 1387
66 a ḑîăśiļa uorĭ ț-am prospus, da tu înga n-aĭ luvat la kap 1387
67 a ḑîs muma sî veńiț mîńe la pomană 1384
68 a fakut adapatuare đin butuarkă 126
69 a fakut bașćauă lînga rîu, ku mare drag kă n-o să fiĭe nakaz ku udatu, ama a veńit pouodu ș-a luvat tuot 3671
70 a fakut borđiu la luok înkis, n-a fuost țug đestul să tragă fumu, șî ma mir kum nu ĭa kĭorît gluaćiļi đ-atîta fumaćeu 1124
71 a fakut bun șî pintru mińe, șî pintru ćińe 4872
72 a fakut țoļiță đi kopilaș kare a pļekat la șkuală 70
73 a fakut drum đi kară pănă la munće, ama drumu ĭe prĭa strîmt la o kĭaĭe, đi nu puot duauă kare sî sa petrĭakă 4400
74 a fakut fraćiļi la sora mikă papușă ku puort batrîńesk, șî ku opinkuță đi puork, kum a purtat mamî-sa 6007
75 a fakut fuoku la kamin, ș-a îngalḑît oźaku bińe kă vin kopiĭi đ-a fară îngețaț đi frig 5060
76 a fakut gard mare pi lînga strungă, sî sa sigurĭaḑă đi lupĭ 4460
77 a fakut gaura la mižluoku blăńi 2884
78 a fakut învățu sî taĭe kodru mare đin marźina pîńi 5560
79 a fakut koļașă bună, a śinat faĭn, șî s-a kulkat să duarmă 4403
80 a fakut koļiba în vîru śuośi, să nol îńaśe fumu đi la kamin 4291
81 a fakut la uom în kuzńiță arnă-barnă, ș-a skapat ńibatut 1251
82 a fakut ļigatură đi ćiĭ, șî ku ĭa a ļegat snuopi đi grîu 4331
83 a fakut mare bińe 557
84 a fakut nuntă mare, a fuost pista doasuće đi nuntaș 3256
85 a fakut o buskofĭală đi ḑamă, pućem numa s-o lupadăm la puorś 822
86 a fakut pista ogaš un pođișuor slabuț, n-o sî țînă ńiś lumĭa pi piśuare să trĭakă pista ĭel 5275
87 a fakut pîsarika un kuĭbiț supt streșînă la kasa batrînă 3893
88 a fakut puod înalt, sî no-l ĭa apa mare 2968
89 a fakut rîaļe, șî lumĭa l-a blîstamat 615
90 a fakut un kopil đi kuopil, n-a fuost kununată 2955
91 a fakut ușa đin blană tare, să n-o poată străbaća ńimika 5185
92 a fakut vro kîkalare pi la lukru, kum l-a dudait 5172
93 a fakut vro skripsuare ku furiș, ș-a trîmĭeso pi pîkurarĭ la uoț în padurĭe, să fugă kă vin potîrńiśi bugarilor să-ĭ omuară 4781
94 a fakut źuramînt în bisărikă, la lumanare 5462
95 a fatat kapriļi, ama n-a fakut ńiś o ĭadă, tuoț puĭ sînt ĭeḑ 2040
96 a fatat vaka, a fakut un vițăl ku păru roșkaćik 3213
97 a fĭert skimburļi ș-a umplut suoba đi aburĭ, nu puoț să sufļi đi suđală 4894
98 a fost Fașanź-aĭ miś la Zîpostîto-l mik, șî Fașanź-aĭ marĭ kare a kaḑut la Zîpostîto-l mare 5792
99 a fost kopiĭ la Bufań, kare la ușă a žukat pi Țar Irod, glumă śe ĭ-a-nvațat popi în biserikă 5517
100 a frînt držaļa la sakurĭe 3079
101 a frînt mîna șî ku frîntura-ĭa nu s-a dus la dupturĭ, șî ĭ-a ramas mîna sakă 3080
102 a frînt piśuoru la žuakă, ș-akuma fîrîmat ḑaśe în pat 1809
103 a frînt un bît lunguț đin đin ļiemn, șî s-a pus ku bataĭa pi kopilașo-la 2324
104 a fuost ađet la-ĭ nuoștri aĭ batrîń să-ngruape ku al muort șî țuaļili luĭ purtarĭață 5564
105 a fuost arkaș bun, a putut ku pĭatra să putrîvĭaskă pasîrĭa pănă zbuară 3323
106 a fuost atîta đi sarak đi țuaļiļi luĭ a fuost numa pĭaćik pi pĭaćik 5595
107 a fuost aźutat đin tuaće părțîļi, șî ĭară ńimika 1773
108 a fuost bîksală, șî ĭa, saraka, fusă apipiĭată đin tuaće părțîļi 752
109 a fuost bulnaviśuos, șî n-a putut sî sa însuare, a ramas, saraku, bekĭar, baĭat batrîn, ș-așa șî a do murit, ńinsurat 933
110 a fuost bun lăutarĭ kare a șćut mulće kînćiśe fećeșć 4317
111 a fuost bun șkolarĭ, adîns la skrisuare ńima nu l-a putut întreśa 4780
112 a fuost buń păĭtaș 3250
113 a fuost buńe păĭtașîță đi la kopilariĭe, pănă la muarće 3253
114 a fuost ćinîr șî naruod, ș-a mĭers đin greșală în greșală 2712
115 a fuost đemult un fĭeļ îi soļńiță, fakută ka kućiĭa ku kapak, șî s-a țînut atîrnată în kuń pi parĭaće 3506
116 a fuost đeparće, ń-a trăbuit un śas șî măĭ tare 4
117 a fuost fraț dăspră mumî-sa 1678
118 a fuost fuamiće mare, n-avut alta đi mînkare, numa a mînkat kuažă đi śaruoń 4062
119 a fuost fugarĭ đi vrĭamĭa đi namț 638
120 a fuost graśin đi la ursa înga în śasu kînd s-a naskut 2710
121 a fuost guoșć măĭ puțîń đikîț śe s-a așćetat, ș-a ramas multă bĭare ńibaută 4954
122 a fuost în apsă pintru furaluk 143
123 a fuost kăńală adînsă ku kare muĭeriļi a kăńit păru în ńegru 4663
124 a fuost kopiĭ puțîń pi śuakă, đes ńiś đi puarkă n-a fuost źukatuorĭ đ-aźuns 4281
125 a fuost kređința batrînă đimult kî ĭe pomîntu ļaspiđe 6113
126 a fuost krśumarĭ, ama bakșîșu a fuost puțîn, kă lumĭa n-avut bań 959
127 a fuost kulkat ku gogoļaĭa spartă 889
128 a fuost kutariță în tot fĭeļu: măĭ miś, đi dus pi mînă, șî đ-aļi marĭ, đi kuļes la kukuruḑ 2840
129 a fuost la klakă șî s-a omorît đi lukru: a tuors numa un flokiț đi lînă 2053
130 a fuost la nuoĭ golîmbĭ lupĭeșć, kĭemaț așa kî a kîntat un-lup! un-lup!", șî golîmbĭ popĭeșć, guļeraț 1533
131 a fuost lovit în kap đintîń, minće kî s-a lovit la lukru 4869
132 a fuost lukratuorĭ bun, ku plată bună 5680
133 a fuost mare dragu vînatorilor kă kopuoĭi a do dat pista urmă ĭepurĭaskă 5338
134 a fuost martur la sud, ș-a spus sluobîd tuot kum a fuost 4359
135 a fuost mik kînd s-a întîńit măĭ întîń ku așa nakaz 3206
136 a fuost mik ș-a putut să lukre numa vrun lukru pruost 3960
137 a fuost mult amețît, pănă n-a turnat apă pĭe ĭel să-l đizmećiśaskă 5870
138 a fuost nuapća șî ńiś n-a vaḑut kînd s-a pitrekut 5212
139 a fuost ńipîkatuos, șî avut muarće ușuară 2942
140 a fuost o ală ńivaḑută pi lumĭa-sta 5422
141 a fuost olarĭ kare a fakut bļidurĭ đi pomînt 680
142 a fuost patru fĭelurĭ đi kaśuļ batrîńe: kaśulă ku bițurĭ, kalabăț, kaśulă ku urĭekĭ, șî stragană 3680
143 a fuost păkurarĭ đi mik, întîń a pazît mńiĭi, da kînd a-npļińit noă ań, ĭ-a dat să pazîaskă șî uoĭiļi 5691
144 a fuost pi la uńi luokurĭ o suartă đi strugurĭ ku buobe miś, tarĭ șă akri, a kĭemato aĭ batrîń ćibrik 4973
145 a fuost prĭaćiń buń, akuma sînt đipartaț ka śerĭu ku pomîntu 1469
146 a fuost pruost, muĭarĭa la koțkarit șî l-a tras đi nas kum a vrut 5545
147 a fuost rău la șkuală, n-a-nvațat să skriĭe frumuos, numa skîržîĭe pi arćiĭe śuaua śe ńiś ĭel nu-nțaļaźe 4789
148 a fuost rușîńe suokru să vadă păru lu nuora ćinîră, șî ĭa întra ĭel ńiśkînd n-a fuost đispurpađită 3044
149 a fuost săk đ-o mînă, i-s-a uskat mîna đi vro buală 4382
150 a fuost sigurat kă trĭaśe pista apă ku piśoruaźiļi, ama la žumataća rîuluĭ matka la trînćit, șî la luvat 4207
151 a fuost sîrbatuorĭ babĭeșć, șî sîrbatuorĭ popĭeșć, lumĭa măĭ mult a țînut pĭ-aļi babĭeșć 4059
152 a fuost stapîn țapîn, avut koļibă ku triĭ odăĭ 5440
153 a fuost stapîn vaḑut în tuot țînutu, nu numa în satu luĭ 5421
154 a fuost sus, la luok mare, akuma ĭe dubarît  1221
155 a fuost tare bîksîț în kar, șî luĭ ĭ-a kaḑut grĭeu 624
156 a fuost tare frumuasă ș-a katato baĭețî đin oraș, ama ĭa la urmă s-a mîritat dupa un pomînćan 77
157 a fuost tuont la mumî-sa șî tare đi kap la tatî-su, șî đ-aĭa nu ĭ-a mĭers șkuala 3867
158 a fuost uom bun, tuata lumĭa s-a plîns dupa ĭel 3239
159 a fuost uom labdat șă kunoskut 4182
160 a fuost uom sîrbaćik, a-npuļit vro fećiță șî ĭ-a rupt primĭeḑu 4322
161 a fuost uom sus, a fuost pućerńik ș-ĭ s-a putut đi tuaće 5529
162 a fuost uom śinstît, poșćeńit șî kurat ka sfîntu 2657
163 a fuost ursată đi șoĭmań să fiĭe vrăžîtuare 5996
164 a fuost uskat ka bîtu, da đi kînd ĭe pi mînkarĭa-mĭa, sa boboșaḑă frumuos 1528
165 a fuost ustańit, și la furat suomnu 2208
166 a fuost veśin apruape, s-a otarît ku moșîĭa 5662
167 a fuost vrĭańik, șî aźuns să fiĭe la luok mare 342
168 a furat înpreuna, d-akum unu labdă vina unu la altu 4242
169 a furat o fată krudă, ńidokreskută, făra țiță șî făra minće 5500
170 a fuźit đi la uom 3270
171 a fuźit đi la uom, șî s-a tras ka uļimișńița pin odăĭļi lu tuoĭa 5440
172 a fuźit frikoșat đi duraĭală supt vrun ļemn, ș-akolo la gasît trasńit, muort 3144
173 a fuźit în duos, k-a vaḑut ńiskaĭ lumĭe ńikunoskută kum trĭaśe pi lînga koļibă 4920
174 a fuźit, da miĭe mĭ-a lasat să sparg kapu ku nakazu a ĭiĭ, parke n-am đestul nakazurĭ đ-a mĭaļe 4855
175 a gaćit lukru 384
176 a gaćit șkuala șă puaće ku făduļiĭe să ĭasă-n lume 2199
177 a gaćit șkuala, ama tuot ĭ-a ramas kapu guol 3879
178 a gasît baba spînḑurată đi kļanță la ușa koļibi 4610
179 a gasît balauru, gros ka mînă, ḑaśe înćins supt skărĭ, nu l-a omorît kă aĭa ĭe vilva kășî 5190
180 a gasît bań 460
181 a gasît doltori k-a murit otravit, napasta a kaḑut pi muĭare 5480
182 a gasît în alt sat o fată așa draguță đi n-are parĭakĭe la nuoĭ 1436
183 a gasît în padurĭe o guagă đi žuavină ńikunoskută 889
184 a gasît kă ĭe lukru luĭ sufļikat, șî nu ĭ-a plaćit ńimika 3946
185 a gasît luok frumuos đi ođină supt un ļemn ku umbră gruasă 3856
186 a gasît muma un kopil đin ńam bun kare vrĭa sî sa înfrațîaskă ku nana, șî s-a dus la înfrațîĭe la morminț 4503
187 a gasît o gramadă đi banuș, kare a pitulat vrunu đa-ĭ luĭ đa-ĭ batrîń, ama s-a aratat kă nau ńiś un vrĭad 3455
188 a gasît tuaće porțîļi đeșkisă la parĭaće 5299
189 a ginđit bun, numa a fakut opaśit 2651
190 a ginđit la altśeva 328
191 a grabit ku sađitu, să nu-ĭ prindă pluaĭa 4673
192 a grabit, sî n-o vinuĭaska ńima kă s-a zîbovit vrunđeva ńiśkotrĭabă 5390
193 a îmbătrîńit, a perdut pućarĭa 5528
194 a înbunat kă vińe înđisară la mińe 4653
195 a îngrađit ļivađa ku spiń 4325
196 a înkis ușa ku paru, a ramas koļiba pustîńe 5582
197 a ĭeșît anu 356
198 a ĭeșît apșuara, akuș sa nașće 146
199 a ĭeșît Ćimuoku pîn la kîășîļi lu Dumitrașkońi 1357
200 a ĭeșît đi-ntr-o gaură în oźak ńișći furńikuță galbińe, am turnat apă fĭartă pi ĭaļe, șî ńimika, ĭaļe ĭasă șî ĭasă 2249
201 a ĭeșît đin kasă, șî s-a dus 1465
202 a ĭeșît đin tufă ku sakurĭa rîđikată, a statut đinainća luĭ, șî nu ĭ-a dat sî trĭakă 1835
203 a ĭeșît în fața luokuluĭ, adunat marturi, ș-aratat k-a vorbit đ-adaverĭe 2043
204 a ĭeșît în lumĭe ńispalat pi uokĭ 5392
205 a ĭeșît ku uoiļi la dunga krși, a kolo ĭastă skradă đi paskut 1755
206 a ĭeșît suariļi, afară ĭe tare kald 5055
207 a ĭeșît suariļi, șî pîkurari așćată numa kîta ĭarba sî sa zbiśaskă đi ruauă, șî sî mîńe uoĭiļi 4465
208 a kaḑut astupușu đi la kilă, șî bĭarĭa s-a varsat 420
209 a kaḑut bruma 542
210 a kaḑut đi pi bîsamaku al đi sus, ș-a frînt kraśi 918
211 a kaḑut đin ļemn ș-a frînt doa kuașće 4928
212 a kaḑut đin ļemn, ș-a frînt kraśi amînduoĭ 4236
213 a kaḑut đin ļiemn șî s-a fîrîmat tuot 1807
214 a kaḑut đin ļiemn, șî a ramas uloźit ku osu spinărĭ frînt 3081
215 a kaḑut în baltă, ș-a veńit la kasă tuot morśiluos 3027
216 a kaḑut în brînś, a kaḑut în patru 1557
217 a kaḑut în kur 3906
218 a kaḑut în pat, ḑaśe pi muarće 1389
219 a kaḑut la fund, ńima nu-l măĭ fuarmîĭe đi ńimika 1867
220 a kaḑut ļemnu pi pomînt, șî l-a prins putraḑala 5108
221 a kaḑut pi șîaļe 4620
222 a kaḑut ș-a vîtamat buka kuruluĭ 1560
223 a kaḑut, a dat ku kapu în pĭatră șî-n frunće ĭ-a ĭeșît un kukuoĭ ka uou 3988
224 a kaḑut, ș-a frînt drĭava la umăr 1352
225 a kaḑut, ș-a skļinćit mîna đin kuot 6219
226 a kaḑut, ș-akuma ĭe tuată modură pi șuold 2109
227 a kaḑut, ș-akuma mĭarźe ku nasu beļit 661
228 a kaskat să ḑîkă, ama s-a muśkat đi ļimbă la vrĭame 4067
229 a kîpatat ărpĭ 163
230 a kîpatat o palmă đi la uom, kî s-a spart la kapu-luĭ pănă ĭel a durmit 4855
231 a kîpatat rîndu muĭerĭesk, nuĭe înkarkată 4043
232 a kolo nuĭe ńimik, tuot barnă 1249
233 a koluo ĭe alt vilaĭt, alta ļimbă, alt puort, alta mînkarĭe, alta lume 3238
234 a kostîșat șćumpu prĭa mult, gardu o să șća strîmbaćik 4931
235 a krapat ḑîua, o să fiĭe o đimińață frumuasă 1420
236 a kreskut în mare sîraśiĭe 5289
237 a kreskut în padure ka žuavina, uom fara ńiś o sîmțîĭe 4495
238 a kreskut slugă, đes înžurat șă-n kur, șă-n kap 5460
239 a kriśit kă nu puaće să vină, kă are vrun zuort 3911
240 a kriśit să n-o așćeț, kă nuĭe sigurată kî vińe 4207
241 a krĭeskut bîrabar unu ku altu 620
242 a krĭeskut fećița, akuma ĭe o fataluankă întrĭagă 1875
243 a krĭeskut fećița, akuma ĭe puĭkă, bună đi țukat șî dragaļit 5505
244 a krĭeskut fećița, bună ĭe đi țukat 1073
245 a krĭeskut în kasă domńaskă, ș-akuma puaće sî sa bîzguaĭe kît vrĭa 970
246 a krĭeskut papura în baltă în tufan ku tuot, kapra a putut sî sa suĭe pi ĭa 5444
247 a kroit pĭaļa đi opinś, a ramas numa să înpungă găurļi 3887
248 a kuļes kukuruḑu, ș-a ramas numa tuļeńi pi luok 2701
249 a kuļes un sak đi luobîdă sî đa la puorś, kî ĭe luobîda un fĭeļ đi ĭarbă kare puorśi mult o manînkă 2136
250 a kuļes viĭa, da n-a dus un skalan đi strugurĭ sî đa la kopiĭ 3401
251 a kumparat la bîlś đi la sarafĭ un ińeluș ĭepćin, la dat la fećiță să-l pună la źeĭśtu papușî 3559
252 a kumparat un krśag đi la olarĭ, șî s-a-nbatat vrunđeva ka kurka; pi drum a kaḑut, șî krśagu s-a ćokńit la un luok, nuĭe măĭ đi trĭabă 1145
253 a kumparat un vig đi śuarik șă un vig đi pînḑă 4036
254 a kumparat șî đi mińe 1675
255 a kumpărat la muĭere ață ďe kusut 1518
256 a lasat buoĭi đižugaț în marźina luokuluĭ, șî iĭ s-a bagat în kukuruḑ 1732
257 a lasat điskarkatura-n mižluoku drumuluĭ 1746
258 a lasat karu strîkat numa kîta împins đin drum înlăturĭ 5930
259 a lasat kasa fara kasar 3892
260 a lasat kopilu sîngur la kasă, șî ĭ-a spus kă nu kućaḑă să mișće đ-aśiĭa pănă ĭa nu sa-ntuarśe 4916
261 a lasat muoșu gazît în drum, ș-a fuźit în duos 6412
262 a lasat novina đispăturată pi astal a fară, șî vîntu ĭa skimotoșît fuoiļi 1690
263 a lasat ogluoń dă ļeamńe-n mižluoku drumuluĭ 2452
264 a lasat uomu, șî s-a prontuors la mumî-sa 3197
265 a lasato baĭatu, șî ĭa ku ḑîļiļi a fuost tristă 5617
266 a lasato mumî-sa să rostîaskă kasa, kă vin guoșći, da ĭa s-a dus în proîmblare 4385
267 a lasato naĭka, șî ĭa numa ușćaḑă dupa jel 3837
268 a lălă, kată kum ploaĭe uzuoń, tuornă ka ku gaļata 3398
269 a lor țîkă tot ńișći oțomań đi kînd lumĭa țîńe minće 3547
270 a lukrat ḑîua-nuapća, șî la urmă ĭar’ ńimika 1383
271 a lukrat đestul, s-a dus la ođină 53
272 a lukrat điźaba, fara ńiśun kășćig 5667
273 a lukrat ka kalu ḑîua-nuapća, da la urmă a kîpatat pi ńetku 3730
274 a lukrat ku furiș, ama ĭară la urmă a dat în fĭară 2207
275 a lukrat mulț ań în Mńemțîĭe, într-o fărbariĭe mare 1844
276 a lukrat o țîră la rudńik, șî s-a lasat 2898
277 a lukrat pănă-pănă, fara ńiś o dobîndă 5253
278 a lukrat tare bun pănă a fuost plata bună 5824
279 a luvat apa 116
280 a luvat đi kurînd bań înprumut đi la mińe, ș-akuma ĭară a veńit sî măĭ kaće 3364
281 a luvat îmbukatură prĭa mare, șî sa-ńekat ku ĭa 5907
282 a luvat karbuńiļi, ș-a tras o vargă ńagră pi blană, ka un sămn unđe trăbe s-o taĭe 3037
283 a luvat lupu la uokĭ, a pokńit, șî gļuonțu a putrîvit lupu đirĭept în kap 3061
284 a luvat ļivađa să kosaskă-n parće 5953
285 a luvat mau, mĭarźe đisfrînat pin sat da kopiĭ bat kanta dupa ĭel 1582
286 a luvat numa kît duśe în brață 530
287 a luvat o palugă boznakîtă, ș-a-nśeput sî bată 839
288 a luvat partaļiļi șî s-a dus drakuluĭ 4171
289 a luvat pluaĭa drumu, a ramas numa žuampă lînga žuampă 3932
290 a luvat uoĭļi đi la ḑîkatuarĭe șă ļi mînă la pașće 2513
291 a luvato ku lungu, să vadă ku kare sa-npreună 2321
292 a luvato ku vuorbe dulśe, șî ĭa a kaḑut la fărbuitu luĭ kopilarĭesk 1843
293 a ļegat ață la ață, ș-akuma ĭe ața lunźită, ama are nuodurĭ 2320
294 a ļegat sfuara întra duoĭ șćumpĭ, ș-atîta a strînso đi stă drînd, numa śe nu pokńiașće 1290
295 a ļeșînat đi rîs 4327
296 a ļins strakina ku pasuĭ pănă la fund, ș-a măĭ katat șîmăĭ 4410
297 a ļins uala, ńiś atîtuśka n-a lasat đi nuoĭ 2278
298 a marturisît pi strîmb, ș-a mînat uomu la robiĭe dakă n-a fuost ńimik đivină 4676
299 a masurat lunźimĭa ku pașu 2323
300 a măĭ pus o bîrnă la punće, ș-akuma poț trĭśa ku tovaru-n șîaļe pi ĭa kă ĭe punća întarită bun 5826
301 a măĭ ramas kîta đin śuarik, șî s-a rugat đi kroĭtuorĭ să-ĭ fakă șî o burkiță đi fiu-su 864
302 a măĭ ramas śeva puțîn pănă la urmă 2603
303 a măĭ ramas śinsprîaśe ḑîļe, pă sa-nkĭaĭe anu 2066
304 a mers ku pașu kaĭesk 5653
305 a mințițo k-o țukă frațîașće, a fuost amînat kînd a-nțaļes kă minće ka kîńiļi 4499
306 a mințît lumĭa kă do fak drumu înga asta-vară, vuorbe guaļe, tunarăm în ĭarnă da đin drum ńimik 4531
307 a mințît lumĭa, ļ-a fakut kîće drîkoviń, șî la urmă l-a dudait đi la lukru 1246
308 a mînat karu noroḑîașće, șă la vrun koveĭ a zburat đin drum afară 3430
309 a mînat lukratuiri să lukră la sîlă 5175
310 a mînat ruata ku lanțu strîns, șî lanțu a pokńit 4392
311 a mînat vićiļi tuota ḑîua, ș-a fakut konak la Pĭatra galbină, întra Rnaglaua șă Ļiskuaua 6339
312 a mînkat 384
313 a mînkat brînḑă sarată, șî kînd a-nśeput însîtoșa, un krśag đi apă nu la sîturat 4377
314 a mînkat ka puorku, akuma ḑaśe înbuĭbat ș-abĭa suflă 3995
315 a mînkat puame pîșkoviće, șî l-a lovit o urđinatură đi tuot s-a stuors 3192
316 a mînkat tuot, a lasat numa o țîrikiță đi pîńe 6251
317 a mĭers bîrabar pi drum 620
318 a mĭers țîgańi pi đal ku kăneļe đi fărbuit lîna 4662
319 a mĭers đeskulț, șî s-a-nbrukat într-un spińe 4859
320 a mĭers înśet, nu ĭ-a uḑît ńima 4048
321 a mĭers ku gura kaskată, șî ĭ-a skapat vro guangă pi gît 2728
322 a mĭers ku iĭ la șkuală 3390
323 a mĭers ku ĭa đi soțîĭe, să nu mĭargă sîngură pin padure 4686
324 a mĭers ku karu pănă la un luok, ș-a dat pista o sugrumatură kare nu ļ-a dat sî măĭ mĭargă înainće 4548
325 a mĭers ku sama prîn padure 5104
326 a mĭers ku tagîrțîļi în trastă đin sat în sat 3228
327 a mĭers miriuor, paș dupa paș 4051
328 a mĭers mult în đal ș-ažuns la un tapșan, unđe a uđińit kalumĭa 3174
329 a mĭers pin pluaĭe baĭatu ku fata đi dupa kap șî ĭa trasńit: fata a kaḑut trasńită șî ĭ-a ĭeșît sufļitu, da luĭ n-a fuost ńimika 3144
330 a mĭers tot pinga ogaș, pănă n-ažuns la rîu 4095
331 a mĭeu 384
332 a mĭeu, a tĭeu, a luĭ, a luor: tot una ĭe 2888
333 a motîrșîto ku vuorbe guaļe, pănă nu ĭ-a krapat uoki ku kare are trĭabă 3922
334 a murit dă frikă kînd auḑît kă đumińață o să-l dukă la șkuală 2346
335 a murit đi frig, a-ngețat în zapadă 2377
336 a murit fara ńiśun ban pastrat 5207
337 a murit în strinataće đi duoru kășî 4742
338 a murit ku zuortu 5533
339 a murit moșu Ļubi, să-ĭ fiĭe țarîna ușoră, a fost un omoćeu ku tot 5001
340 a murit muoșu făra kopiĭ, șî ku ĭel s-a stîns vița luor a batrînă 6266
341 a murit muoșu, mult a tras, akuma sa do uśuĭat 3836
342 a murit uom ćinăr 1150
343 a noroḑît, mĭarźe a ĭevi ku drîgalașu-ĭeĭ đi supt mînă 1378
344 a notat pi Dunîre, a notat, șî kînd a ĭeșît la uskat, ĭel a kaḑut în źanunkĭ, șî a mulțamit la svići Ńikola kă la skuos la marźină 2999
345 a notat ustańit, șî la prins zgîrśu, sa fi fuost apa măĭ adînkă, sa fi îńekat sigurat 3900
346 a nunțît vro șapće ḑîļe, șî ĭar nu ļa fuost đestul 3268
347 a nunțît, șî s-a kîsîtorit 3268
348 a nuostru 300
349 a nuoștri aĭ batrîń a tutuńit tutun đin fluarĭa mare, ala tutun a fuost tare șî ĭuće 5404
350 a ńegrit śerĭu, vińe pluaĭa ku naslap 3104
351 a ńigurat đimult, vrĭamĭa ĭe đi kulkare, trăbe să ńi kulkăm kă mîńe ńi skulăm đinuapće 6036
352 a ńigurat, ș-am lasat fînu kupițît, ku nađiažđa kî n-o sî đa pluaĭa pista nuapće 2851
353 a ogoit vićiļi, șî s-a dat pi o parće să uđińaskă 3877
354 a oltańit źeĭśtu 1
355 a omorît lumĭa, șî a fakut mulće đ-alalalće rîaļe 2715
356 a patru-ļa ḑî 2538
357 a patruḑăśiļa ḑî pluaĭa a statut 2556
358 a pikat bobiku đi la kluopît, șî s-a pĭerdut vrunđiva pi munće 1570
359 a pikat brațarĭa la kapatîńu lu skamnu karuluĭ 531
360 a pitulat bańi în butuarkă 668
361 a pĭerdut aramașu 236
362 a pĭerdut puorśi în munće, ĭ-a katat triĭ ḑîļe șă ńiś krak đi puork n-a gasît 4236
363 a pĭerdut vaśiļi, șî ļ-a gasît tuma a triĭ-ļa ḑî 3947
364 a plaćit la vrîžîtuare să-ĭ nîpraćiaskă rău, numa să-l zatrĭaskă nu ĭa-r fi luva kumva moșîĭa 5721
365 a ploĭat țapîn, șî apa a fakut numa ńișći șurumpăĭe pista drum 5084
366 a ploĭat ka kînd aĭ turnat ku gaļata, șî ļivĭeḑîļi pi pođiń sînt pļińe đi boruź 791
367 a ploĭat triĭ ḑîļe șî triĭ nuopț, șî s-a fakut atîta pouod đi mare đi a luvat tuot ś-a fuost pi vaļe 3399
368 a ploĭat șî apa ń-a luvat drumu, a ramas numa ńișći dulurĭ koļa-koļa 1339
369 a ploĭat șî s-a rîđikat tuoĭu api 3512
370 a pļeka greuańe 3223
371 a pļekat baĭatu la źuok, ku kaśula strîmbată la urĭakĭe 4443
372 a pļekat dă la noĭ 1283
373 a pļekat dă la parinț, ș-akuma ĭe o ușńerkă guală kare mĭarźe dă la ușă la ușă, șî sa kulkă ku fiĭe kare, kare-ĭ dă un kuodru dă pîńe 3036
374 a pļekat đinluok, kum auḑît vĭasta rîa 5267
375 a pļekat în bankă să skimbe galbińi, ama pi drum l-a apaurît uoțî 4765
376 a pļekat înbrakat ușuor, ma pi drum s-a skimbat vramĭa, șî kînd la razbit źeru, s-a-ntuors la kasă ḑînḑaind 4462
377 a pļekat ku karu pi drum în đal 2419
378 a pļekat ku un lunguļiaće đi baĭat, nalt șî supțîrĭe ka pražîna 2326
379 a pļekat prînḑît đi la kasă 5452
380 a pļekat totodată đi la kasă, pĭeurmă unu a tîbarît, șî s-a-ntuors înapuoĭ 3549
381 a porńit ploaĭa, da ĭeu am uĭtat čedîru, și toată m-am udat 5746
382 a pośit kîmpu, a înkis drumu 5582
383 a primit plata șî s-a dus sî sa visaļaskă ku fîrtațî 4829
384 a prinso ku ibuomńiku la gramadă, ș-a batuto așa noroḑîașće đi, tuată frîntă, ku ḑîļiļi nu s-a skulat đin pat 3430
385 a priśeput mumî-sa kă śeva nuĭe bun ku kopilu 5257
386 a propćit zîdu ku blăń supțîrĭ kare n-a țînut, șî zîdu s-a sudumit 5200
387 a prorupt apa, șă nu măĭ mĭarźe pi ĭаrugă în građina lu veśin, numa kure în ogaș 5820
388 a pus apă-n lapće șî atîta la supțîĭat đi nuĭe đi mînkare 3941
389 a pus baba doă pipărś ĭuț în ḑamă, đ-aĭa ĭe ĭa atîta đi ĭuće 5077
390 a pus fĭarîļi în urma lupuluĭ 1915
391 a pus în ḑamă numa ńișći odolańe 99
392 a pus în lăturĭ karńa fara grasîme 4821
393 a pus în ļegume numa ńișći bolboćiń 981
394 a pus kare a pus în ḑamă ńișći buĭeḑ, șî ĭa sa amarî 322
395 a pus oo în ćoksoĭ, și s-a dus 4203
396 a pus pe fuok șarpĭelu, să fakă dă prînḑ 3514
397 a pus pĭaļa în luoku luĭ 600
398 a pus potluog în papuś, să no-l bată 20
399 a pus prînḑu la luok furńikuos, șî s-a umplut ļegumĭa đi furńiś 2834
400 a pus un fofik đi lînă la furkă, șî sa faśe maruasă, parke ĭe torkatuare mare 1996
401 a puvestît aĭ batrîń kă în vrĭamĭa đi rimļeń în rudńiśe a lukrat numa pićițî, kă uoknă rimļeńilor a fuost mikă 5364
402 a puvestît aĭ batrîń kă kînd a veńit aiśa sî sa kăsătorĭaskă, n-a fuost ńima pusta, numa sîrbaśiĭe în tuaće părțĭļi 4419
403 a puvestît aĭ batrîń kă kînd tună sîaśita mare, țîńe șapće ań una-ntruuna, șî dupa ĭa tună foameluku đi lumĭa nare alta-śe mînka, numa skuarță đi śaruoń 1903
404 a puvestît numa un darap đin povastă, kă n-a șćut măĭ mult 4164
405 a puvestît pi la șăḑîtuorĭ muoș vikļeń kă, śikă, măĭ batrînă ļaźe đi uamiń kare a trait đi vrĭamĭa lu lupi aĭ albĭ la nuoĭ, aiśa, a fuost ńiskaĭ Kńež 6421
406 a ramas đi la mama o furkă đi tuors ku skobituriļi lu dĭeda 4449
407 a ramas đi la mama o gramadă đi țîsaturĭ, am đi gînd să ļi vind, să nu ļi manînśe muoļi 2523
408 a ramas fara pućare, șă ažuns măĭ la urmă 3915
409 a ramas în munće să traĭaskă sîngur sîngurĭel ka kuku 4583
410 a ramas în pĭaļa guală 600
411 a ramas înkarkată ku vrunu, șî kînd a veńit vrĭamĭa, s-a kopiļit sîngură vrunđiva în munće 2956
412 a ramas kasa pustîńe, ș-a krĭeskuto ĭerbariĭa 6122
413 a ramas o kuamă ńikosîtă întra kosîtuorĭ, ma duk s-o do kosîăsk 2781
414 a ramas o mortaśină kîńaskă în mižluoku drumuluĭ, nu sa puaće treśa đi putuare 3509
415 a ramas povasta kă poļikra bîlaban a kîpatat kă a fuost uom mare, țapîn șî nu s-a dat la ńima 824
416 a ramas sarak fara parinț, șî la pis sudu pi uĭkî-su să-ĭ fiĭe tutur 5403
417 a ramas satu pustîń, s-a dus ćińerișu în țară strină 4741
418 a ramas sîngur ka kuku, stă în pragu kășî șî plînźe đi sa skutură 2095
419 a ramas skimburļi uđe pi gard, a dat źeru ș-atîta skimburļi a-ngețat đi s-a fakut pĭatră 4999
420 a ramas ușa đeșkisă, șă puorśi a tunat în koļibă 3224
421 a raśit rău, șî sa pus frigur-ļi pi ĭel: numa sa vaĭtă k-ăĭ frig, iĭ trămură đințî-n gură, ăl trîaśe apa, are fuok mare 2379
422 a rașît țapîn sî sa îmbĭaće ka kurka 5885
423 a rașît sî dubuară đi la śuakă, să traĭaskă pi vaļe 3107
424 a rașît tata să skopĭaskă maskuru, ș-a kĭemat komșîĭļi să-ĭ ažuće 4654
425 a rămîns în pťeļa goală 600
426 a răsturnat karu pļin đi duļeț pi o pođină, șî nu la măĭ skuos: stă ș-akuma akoluo răsturnat, ku ruoțîļi în sus 6085
427 a rîđikat grĭeu, ș-a-nkļeștat șîaļiļi 1747
428 a rîđikat źeĭśtu bîzdîk, șî numa ma bruśașće în uokĭ ku ĭel 948
429 a rođit bukaće đi tuotă suarta: krastavĭeț, piparkă, śapă, potloźań, varḑă, da șî karńe o sî fiĭe đi ĭarnă 805
430 a rođit dovļețî, kîće tri la un vrĭež 1252
431 a rođit kukuruḑu, turuĭagu-iĭ măĭ nalt đi kît uomu 2169
432 a rugato sî sa muće đin sato-la, n-a vrut ńiś s-audă 4492
433 a sakat rîu, a ramas numa ńișći gîltînuță koļa-koļa, ńiś piśuariļi nu puoț sî spĭeļ în ĭaļe 826
434 a sakat rîu, a ramas numa prundurĭ guaļe 5527
435 a sakat rîurļi, a ramas koļa-koļa numa ńișći lakuță, n-avĭem unđe să adapăm vićiļi 6226
436 a sapat apa ș-a fakut numa vîrtuope pi drum, nu sa mĭearźe ńiś ku vićiļi, ńiś pi piśuare 3415
437 a sapat țapîn tota ḑîua, ama ĭară ļ-a ramas o postată đi luok ńigaćită 5300
438 a sapat ku furiș ḑîua-nuapća, ș-a đizgropat uala ku bańi 1624
439 a sapat rîu ș-a fakut o înkisuare đi nu măĭ trĭeś ńiś pi piśuare pi marźină 5583
440 a sapat tota ḑîua șî sara vińe la kasă sfîrșît, ku o mînă đi sufļit 4390
441 a sapat, ș-a gasît bańi îngropaț înka-n ćimpu turśiluor 3208
442 a sară 4651
443 a sarit pi Murgu ńinșalat, șî s-a dus kîlarînd 2919
444 a sarit pista gard, șî s-a înbrukat în gļuonțu lu un par frînt 3061
445 a sămanat aĭ bașća pļină 3290
446 a skîrțait în laută tota ḑîua pănă nu sa do-nvațat să kînće kalumĭa 4456
447 a skļinćit mîna stîngă, ku kare skriĭe 4536
448 a skļinćit piśuoru đin nođiț 3552
449 a skobit o țăvuakă în ļiemn, ĭuo iĭ spun kî ĭe țaua prĭamare, ĭel nu ma krĭađe 2178
450 a skuos kuśmiļi afară, să ļi prindă vîntu 3279
451 a slubaḑît fluarĭa đin śuob un pup, n-o sî sa ușće 6291
452 a slubaḑît radionu prĭa tare, da kopiĭi înga duorm 4347
453 a slubaḑît vićiļi-n țarku ku fîn, ș-akuma ĭe akoluo fînariĭe în tuaće pîărțîļi 1812
454 a spalat skimburļi șî ļ-a-nćins pi gard sî sa ușće la suare 4768
455 a spart gardu muma sî trĭakă, kî ĭe-nvațat tuot sî lukrĭe draśașće 1356
456 a spart kapu, ș-a veńit la kasă tuot krunt 3436
457 a spart la ļamńe-n padurĭe, ș-a fakut țapîăńiț đi vinḑare 1093
458 a spart mașîna în parśaļe marunće, șă nu șćiĭe s-o aduńe 5249
459 a spart ś-a spart, ș-a lasat gramadă dă șćeraĭ dă șćiklă-n drum 5649
460 a spart truaka ku vin đi prazńik, da baba a spus kă măĭ bun a fi fuost s-a fi spart kapu đikît truaka 4855
461 a spus aĭ batrîń kă o să ńe ažungă beļauă 659
462 a spus aĭ batrîń kî șkrofla la gît nu sa taĭe, kî đin aĭa sînźiļi sa strîkă șî uomu muare 3466
463 a spus đeșkis k-ăĭ sa lasă la baĭato-la, șî traźe sî sa mariće dupa ĭel 3917
464 a spus kă pănă ĭel nu sa lasă đi bĭare, ĭa nu sa-ntuarśe la kasă 5253
465 a statut așa spînḑurat puaće-fi o stamînă đi ḑîļe, pănă nu l-a gasît vînatuori 4612
466 a statut mult la źier, ș-a-nțîpeńit atîta đi nu puaće sufla 2006
467 a stokńit buoĭi înapuoĭ, kă n-a putut să trĭakă ku karu pista rîu 4054
468 a strîgat kît a putut măĭ tare, ama ńima nu l-a auḑît đi vînt 3178
469 a strîkat burta, șî s-a pus kîkalarĭa grĭa pi ĭel 5172
470 a sufarat mulće nîkažălurĭ đi vrĭamĭa đi rat în lageru bugarĭesk, șî abĭa a ramas viu 3538
471 a supus ńișći podvaļe supt kada ku varḑă, ș-a rîđikato kîta đi la pomînt, să nu putraḑaskă 4900
472 a surḑît đintr-odată, vrîžîtuarĭa a katat în buobe, șî ĭ-a spus kî ĭ-a fakut o famĭaĭe ku al rău 4513
473 a śerkat ĭel kît șî măĭ kît, ama nu ĭ-a mĭers la mînă 2438
474 a śerkat ku măĭ mulće fĭelurĭ đi propćaļe, tuot a fuost điźaba 5203
475 a śerkat parințî s-o mariće la sîla, ama ĭa nu s-a dat, ļ-a spus kă măĭ îndată sa omuară 5175
476 a śerkat să trĭakă pista puod ku karu pļin, ama n-a putut, kă puodu s-a frînt 5195
477 a śerkat sî rađiśe sîngur, ș-a vaḑut kă nu puaće 3484
478 a śerkat sî storaskă guonźiļi ku otrauă, n-a putut, ama avut naruok mare k-a dat źeru, șî źeru ļa dostorît đi tuot 2113
479 a śinśiļa lună în an rumîńi aĭ batrîń a kĭemat florarĭ 2565
480 a śupito đin glumă, da ĭa sa plînźe kî-ĭ s-a fakut vînațală 3556
481 a taĭat gaina ș-o piguļașće đi pĭańe 5223
482 a taĭat un țapuoń, parke faśem klańe pănă-n śĭerĭ 4508
483 a tăĭnuit đi trĭaba luor, ĭuo nu ĭam askultat 4193
484 a tîrsît pi lînga luok, ș-a lasat ńișći spińamă în mižluoku drumuluĭ, sî șća ku spińi bolđiș în sus, da pi aśiĭa trĭek kopiĭi đeskulț kînd sa duk la rîu sî sa skalđe 1244
485 a tĭeu 384
486 a trait bun ku suoțu iĭ đintîń 4684
487 a trait în strinataće pista ḑîaśe ań đi ḑîļe 5195
488 a trait ka sfîntu, a kreḑut în dumńeḑîu, șă traĭu luĭ a fuost pļin đi bunatățurĭ 891
489 a trait ku ańi ka lumĭe sîrbaćikă, ku mîrză șî ku sfadă 4018
490 a trait la nuoĭ un uom pi kare la poļikrit Ĭuakă Buzduakă, kă a fuost, saraku, uom prostovan 1497
491 a trait mult ku un baĭat, șî kînd a trăbuit s-o-mpețaskă, vro varuĭka aiĭ ĭ-a fakut momuaće, șî ĭel s-a pișmańit,, saraku 5154
492 a traĭit tare bun, așa înfrațîț înga đi la kopilariĭe 4502
493 a tras dupa ĭel, đin kasa batrînă, un astaluoń ku tuot, șî n-a putut să-l baźe-n kasa nuauă numa la lasat supt șupă 841
494 a tras fuok đin tun 2328
495 a tras o dungă ruoșîĭe pista fuaĭe 1755
496 a tras să fiĭe stîna la ĭeĭ, în tîrla lor, đin kauza băļegarĭuluĭ 4885
497 a trasńit đin sańin 3935
498 a treĭ-ļa ḑîvă sînt rugoșît, kă la bîlś am bĭeut pivă rîaśe 5198
499 a trekut ĭepćin kă marturi a mințît la sud 3560
500 a trekut ku karu pista baļigă, șî ĭa a ramas turćită-n mižloku drumuluĭ 5491
501 a trekut ku karu pista troaka ku vin, ș-a pļușćito đi tuot 5623
502 a trekut ku ruata pista vro pĭatră, a-nbrukat guma ș-a-mpins ruata pănă la kasă ku guma înpunsă 3890
503 a trekut ku vićiļi pista rîu îngețat, numa a bagat sama să nu đa pista gĭață supțîre 5000
504 a trekut pin buĭeḑar, șî akuma sa vaĭtă k-ăl furńikă tuata pĭaļa 3117
505 a trekut pin morśilă, ș-a tunat în kasă ku imală pi opinś 5147
506 a trekut pin mulće greotăț pănă n-a kreskut 3225
507 a trekut pin ruź, șî ĭ-a ramas zgîrîĭturĭ adînś pi mîń șî pi piśuare 5604
508 a trekut pista Dunîre ku tuot ś-avut 5843
509 a trekut ruata pistă un dîlm, șî karu sî rasturnat 1211
510 a triĭļa ḑî sapăm la fundamĭentu kășî, șî înga nuĭe gata 1940
511 a triĭļa uorĭ va spun 300
512 a trîbuit sî sa-nsuare, ama fata s-a pișmańit 3716
513 a trîmĭes la kraļu rugamînt adîns să-l ĭarće đi rău śe l-a fakut, ama điźaba 5396
514 a trĭekut ań șî ań 356
515 a trĭekut baș pi lînga nuoĭ 797
516 a trĭekut ćimpurĭ șî ćimpurĭ đ-atunśa 1156
517 a trĭekut ka plumbu pi parća stîngă 4536
518 a trĭekut kare a fi trĭekt ku saĭna pin namĭeț, ș-a ramas brîăžđ adînś dupa ĭel 917
519 a trĭekut lumĭa înkruśiș șă-n kurmeḑîș 3846
520 a trĭekut pi drum o insă ńikunoskută 3379
521 a trĭekut pin puomĭ, șî spuńe kă pruńi ar trabui rîćeḑat 5334
522 a trĭekut pista Dunîrĭe la ĭuț, đispre Porĭeśa 1655
523 a trĭekut un kîmiuon ka sfulđiru, șî s-a rîđikat o bușnariĭe ku tuot dupa ĭel 857
524 a trĭekut un șuk đi kopiĭ, a mĭers aļergînd să nu sa amînaćaḑă đi șkuală 5778
525 a tunat apukatu în kopiĭi aĭ miś, đin tuoț șkolari la șkuală a veńit numa o triĭme 2560
526 a tunat Bugari đi pista ușă, șî ĭ-a omorît la kulkuș 5839
527 a tunat în butuoń, să-l kurîță đinuntru 1547
528 a tunat în mĭană o talalînkă ńekunoskută, ńima n-a șćut đe unđe ar vińit 3205
529 a tunat în traușă ku o skurtatură đi bît, șî kînd a sarit kînoćeĭi aĭ miĭ la ĭel, n-avut ku śe sî sa apire 2931
530 a tunat într-a îĭ o taśiare adînkă 5568
531 a tunat într-o pĭeșćiră șî sa zbĭară ka magarĭu, să audă kum rasună pĭeșćira 4757
532 a tunat ku opinśiļi imuasă, ș-a umplut oźaku đi pomîntarĭ 3555
533 a tunat lunarĭu, sa-nkĭaptură anu 3372
534 a tunat mare dușmańiĭe-n lume, fraț ku fraț nu sa măĭ sufîră 1311
535 a tunat stîrśu în gaiń 3297
536 a tunat tuamna, sa skurtă ḑîļiļi 2927
537 a tuors kairu gata tuot, ĭ-a ramas numa un zmuaćik đi lînă 4144
538 a tuors o ață gruoasă ka źeĭśtu, un ațuoń ku tuot 289
539 a turćito ku bataĭe, a trînćito la pomînt șa gazîto ku kraśi 5490
540 a uđińit un vrau bun, șî s-a pus pi lukru 4877
541 a umplut arćiĭĭa đi-nfluriturĭ, śkă, daskulu așa ĭ-a-nvațat 1894
542 a umplut đisaźi ku grîu, ļ-a pus pi kal șî s-a dus ku ĭiĭ la muară 1691
543 a urđinat đi la babă la baba să-ĭ vražîaskă sî sa-nsuare, ama điźaba 5710
544 a ustańit, s-a dat đi aranga la umbră, a pus mîna kîpatîń, śkă, să uđińaskă o țîră 1296
545 a vaḑut pi vrun kopil kum fură 3246
546 a vaḑut uom ńikunoskut, kum sa traźe pićiș pi dupa gard, ka kînd śuava aśiră 6078
547 a vaḑut vrîžîtuarĭa-n buobe kî s-a nîpraćit śe s-a nîpraćit pi ĭel, ș-aĭa nîpraćit ku mîna muĭerĭaskă 5721
548 a vazut ku oĭki luĭ, kum ĭasă dim kasa i 3419
549 a veńit ațîțîĭat đi śeva, șî sa luvă la gîlśavă 490
550 a veńit amînduoĭ într-o ḑî 3076
551 a veńit apa 116
552 a veńit apa đi la munće, a tîvaļit petruańe kare a župuit tuoț puomi pinga rîu 5800
553 a veńit apa ku tot, șî ļ-a luvat kășîļi 3547
554 a veńit apa ku tuot, șî ļ-a luvat kășîļi 5843
555 a veńit apa mare, ș-a luvat punća 2940
556 a veńit boșćinari s-aduńe boșćina 835
557 a veńit țîgańi pră pragu kășî șî kată o bukatură dă karńe, a nuoĭ măĭ saraś dă kît ĭeĭ 723
558 a veńit duauă bukĭarță, șă ļ-a spus să sa muće đ-aśiĭa ku vićiļi în alt luok 766
559 a veńit đesńață tîbarît șî frînt, kî tuata nuapća a piroćit la lukru 3064
560 a veńit đi la lukru obosît ka kalu 3068
561 a veńit đi-nkotrova un gagauz, șî ń-a strîkat visaļiĭa 2034
562 a veńit în sat kuortu țîgańiesk, ku fîrauonu luor kalărĭ pi kal 2253
563 a veńit ĭarna, da nuĭe ļiak đi kukuruḑ în puod 2730
564 a veńit ĭerĭ o țîgankă k-o țîgankuță șî ku-n țîgańel, șî kată să ļi dăm śuava đi mînkare 5110
565 a veńit k-o stîklă đi rakiĭe să ńi kĭame la nuntă 5647
566 a veńit ku karu ș-adunat fĭerariĭļi luĭ tuaće đin pîrvaļiĭa-mĭa 1918
567 a veńit ku nuoĭ la źuok, ama śuava s-a-nbufnat, șî tuata vrĭamĭa stă đi razna 3594
568 a veńit ku o bîrță împļećită, ku una đispļećită 5593
569 a veńit la kasă tuot zgîrîĭat, ama n-a vrut să spună unđe șî kare l-a zgîrîĭat 5605
570 a veńit la lukru înainća lu tuoț 2
571 a veńit la lukru sfîrșît 4390
572 a veńit la șîḑîtuare ku-n fofoluok đi lînă supt mînă 1995
573 a veńit maĭsturu, a mîtańit pi lînga kar un śas șî măĭ bińe, șî s-a lasat, śkă, karu ĭe rău strîkat 4311
574 a veńit nainće pi la mińe, șî sa vaĭtă kă ĭe bolnau grĭeu 3210
575 a veńit noă rănduĭaš, ku noă firizaš, șî ku noă sakuraș (dîn petrekatură) 5427
576 a veńit ńikemat în tuoĭu lukruluĭ, kînd lukru a fuost măĭ mare, șî s-a mîńiĭat kă ńima nu l-a luvat în samă 3512
577 a veńit ńiskaĭ uamiń ńikunoskuț, ș-a-npuļito 2442
578 a veńit ńiś đi unđe 3195
579 a veńit ńișći inș đi la vaļe, nu sa batură la nuoĭ, numa spusîră kî sînt ńigustuorĭ kare sa duk vrunđiva la bîlś 3379
580 a veńit o muĭare ńagră ku un om ńegru, șî ku duoĭ kopiĭ ńegri, katînd đi lukru 6093
581 a veńit o vrĭamĭa rău opaśită: tuot sa vinđe, șî tuot sa kumpîră, numa bań să fiĭe 4215
582 a veńit pista nuoĭ o bukĭarță đi la oraș, ń-a aratat un portokuol kare, śikă, a iskaļit kîńezu, numa să ńi spomînće 6410
583 a veńit puopa la vrĭame, șî muoșu a murit spoveđit 3969
584 a veńit rîu, șî apa s-a bîrbarit ku marźina 621
585 a veńit sorița vulpița pista rîu îngețat, șî ń-a furat pĭeșći đin kutariță 6026
586 a veńit suakra șî m-a luvat ku dura la lukru, dakă mis bolnauă đ-abĭa stau în piśuare 5821
587 a veńit tuamna, a strîns źeru, o să ńi sa brumĭaḑă fluoriļi în građină 958
588 a veńit tuamna, a-ngîlbińit frunḑa în duos 3129
589 a veńit un uom al nuostru k-o muĭare ńikunoskută 3270
590 a veńit un uom đin đeparće, ńikunoskut, ama sa vĭađe pi vuorbă kî ĭe șkolait 4304
591 a veńit un uom ďi la apus 493
592 a veńit un uom, boznakît đi mare 839
593 a veńit uoțî, șî mĭ-a furat tuot đin kasă 2208
594 a veńit vrĭamĭa đi fatat, da koćețu đi mńiĭ nuĭe gata 1872
595 a veńit vrĭamĭa đi giorat la pasuĭ 1762
596 a veńit vrĭamĭa đi mînkare, da muĭarĭa n-a gaćit prînḑu 4062
597 a veńit vrĭamĭa đi trîmĭes baĭețî-n armată 5398
598 a veńit vrĭamĭa sî sa spargă baśiĭa, trîabe a razńi uoiļi đi tot nat să ĭa kîrdu luĭ 3593
599 a vindut buoĭi, șă-n luok să kumpire kar nuou, ĭel a kumparat o spartură ku tuot đi la ńiska-ĭ țîgań đi la Kraĭna 4858
600 a vindut mńelu sugarĭ, kă l-a fatat o uaĭe apļekatuarĭe 5174
601 a vindut moșiĭa la un Bîrloağan 757
602 a visat kă a prinso o mîtahală, ș-astupato pănă nu ĭ-a sarit uoki đin kap 5703
603 a vorbit prĭaćina đi rău, ș-a strîkat prĭaćeńiĭa 5162
604 a vorbito tuoț đi rău, ama ĭa ĭară mĭarźe maruasă pin lume, șĭ ku kapu rîđikat sa uĭtă la lume-n uokĭ 3243
605 a vrut s-o sprižuană, ama slabuț, n-a putut, șă stîkla ĭ-a kaḑut đin mîń, șî s-a spart đi pomînt 4748
606 a vrut să-ĭ vind ĭuo bunataća a mĭa pi duauă parîaļe 891
607 a vrut sî sa kunuaskă ku mińe, ama miĭe baĭatu nu mi sa-mparut 3983
608 a zburat kîtra amńaḑîț 429
609 a zburat un pîlk đi śuara, șî sa slubaḑî în aratură 2104
610 a zminćit drumu, ș-a pļekat în parća strîmbă 3803
611 a zminćit la numîr 3803
612 a žuđekato șî parințî da șî prĭaćińi, ama ĭa a fuost tare đi kap, șă n-askultat pi ńima 5804
613 a župuit puorku, șă pi kuțît a ramas unsura 5990
614 a źiźerat tuot pănă n-ažuns la koļibă 3358
615 a șaḑut apruape đi fuok, șî s-a pîrļit pi o parće koźa bińe 5319
616 a șaḑut ku muoșu la taĭnă, kî muoșu a șćut mulće povĭeșć đi bîtrîńață 4192
617 a șaḑut la kamin ku fuok skinćiĭuos, a sarit skinćiĭa șî ĭa ars krețanu 4451
618 a șapćesprîaśiļa ḑî 2547
619 a-ļergat la ĭa orbiuluĭ, n-avut parinț să-ĭ đeșkidă uoki 2240
620 a-nbîtrîńit, abĭa kîtva miśkă 2748
621 a-nțapat tata o pumpă ku țauă lungă în mižluoku bașćeļi, să pućem uda piparka șî krîstavĭețî kind ĭe sîaśită 6157
622 a-nflurit bužuoru đi pi kîmp 533
623 a-nflurit druogu, mirusă întoaťe părțîļi 2244
624 a-ngăurit gaura-n ļiemn ku sfrĭađiru 2671
625 a-ngețat pomîntu șî građina ĭe pļină đi gļuonțurĭ askuțîće 3061
626 a-ngropat duoĭ kopiĭ đi la ińima 2950
627 a-nkoveĭat bîtu, pănă nu l-a kurmat pista mižluok 4543
628 a-nparțît krumpiĭi: aĭ marĭ într-o parće, aĭ gigiļiś în alaltă 3360
629 a-npļećit pîăru în bĭerkă 708
630 a-nśeput ćinîr să lukre pintru bań, a ginđit tatî-su k-o să fiĭe bun đi ĭel 4872
631 a-nśeput noroḑî înga đi mik 3956
632 a-nśeput ogașu saka, o să muară vićiļi đi sîaće 4374
633 a-nśeput să armĭaḑă ćińerișu, să fiĭe sprimiț đi rat 1508
634 a-nśeput sîmanatu înga laltîĭerĭ 4595
635 a-ntuors kuțîtu ku askuțîtura kîtra mińe, ama ĭuo-l prinsăĭ đi mînă 259
636 a-nvațat bun, ș-a gaćit șkuala labdat đi la daskîl 4182
637 a-nvațat la șkuală sî kînće đin armuńikă 812
638 a-nvațat ńemțîașće parke l-a fakut ńemțuaĭka 3446
639 a-nvațat șî fata un kînćiśiel, șî tota ḑîua ăl kîntă, pazînd uoiļi pi-o śokiță đi la đal đi sat 5311
640 a-nvațato parințî đi mikă să nu krĭadă în minśuna baĭețîluor 3976
641 a?! śe ḑîś?! 419
642 aăla kare ĭa înprimut, datuorĭ ĭe să-l întuarkă pi vuorbă 5967
643 aăla kare va înpreuna pi iĭ duoĭ, mare lukru o să fakă 4241
644 aăla kopil 81
645 aăla uom 81
646 aăļa muĭerĭ 81
647 aăsta uom 80
648 abatut đin minće 227
649 abĭa adunat un sakuļeț đi grîu, să aĭbă đi samînță 6227
650 abĭa am oprit bîșńala api la un izvuor đin đal đi koļibă 900
651 abĭa așćetarîm înkeĭatu anuluĭ 3283
652 abĭa ĭeșîrîm đin morśilarĭ 83
653 abĭa sa țîńe minće kă babiļi vorbĭa đi vro lună kare a kĭemato marćiń kă pi ĭa a kaḑut Marćino-l Mare 3370
654 abĭa sa țîńe minće kă vrodată în luok đi katușă a fuost o gužbă đi kurpiń, or đi ćiĭ 3702
655 abĭa skapaĭ đi gîlśavitura-ĭa đin sat 2722
656 Abraș a fost kińez la Praova doĭspreče ań 473
657 abur đi śĭață 84
658 aț spun a trîĭ-ļa uară 2435
659 ața sa mînžîașće ku karbuńe, sa-nćinźe țapîn pi grîndă, șî sa traźe la mižluok ka la ark, șî sa slubuađe să đa-n grindă 457
660 ață đi bumbak 541
661 ață đi kusut 281
662 ață gruasă 2661
663 ațîțîĭatu fuokuluĭ 2328
664 ațîțĭe fuoku să fĭarbă uala ku bîrzaușu 117
665 ațîșuară supțîrikă 288
666 adapatuarĭa a sakat, unđe am adapa vićiļi, nu șću 126
667 adapatuarĭa ĭe pļină đi frunḑă 126
668 adastă o țîră 445
669 adăst pe čińeva 445
670 adînśimĭa rîuluĭ 363
671 adu kućiĭa đi țîmpur 1040
672 adu lumanarĭa, kă în podrum ĭe ńegura, nu sa vĭađe ńimik 2917
673 aduk kĭaĭa đin luok 264
674 adun țîăndre sî fak fuoku 1018
675 adunat doĭ ku doĭ șă aflat kî ĭe patru 284
676 adunat đi pi ļivađe petruańiļi, ș-a fakut grameźuare în șîr pi lînga ĭa, să însămńe otaru 4728
677 adunat la fîn ku grĭebla, șî n-a lasat ńiś un paĭ dupa iĭ 4904
678 adunat mulće fîmeļiĭ đin sat 1845
679 adunatuorĭ la pruńe 185
680 adună blokuku-la dupa ťińe 4690
681 adună-ț burdukaļiļi, șî ĭeș afară 976
682 adună-ț partaļiļi șă fuź, să nu ći măĭ văd 4171
683 adurmită, pi mîna luĭ, am visat kum zbuor pi śĭerĭ 350
684 adus ku śeva 267
685 aduśe minća 264
686 aduśe unu ku altu 264
687 ađet a fuost pîlariĭa sî sa dukă numa pănă la Sîntamariĭa Mikă 5955
688 ađet babĭesk 306
689 ađet đi bîtrîńață 306
690 ađet đi bîtrîńață 700
691 ađet muĭerĭesk 4643
692 ađet rău 306
693 ađetu măsuratu uoilor sa kĭamă șî măsuratu lapćiluĭ 5096
694 ađeturļi nunțăšć mult sa skimbat 3269
695 ađeturļi ńemțășć nu sînt ka ’ļi nuaștre 3447
696 afară a strîns źeru, la nuapće tuot are s-îngĭață 4999
697 afară bańi đin pungă 278
698 afară burîĭe, ĭa umbrĭelu 882
699 afară ĭe atîta źer đi tare, đi pokńașće ļemnu-n padure 3359
700 afară ĭe ğer mare 63
701 afară ĭe frig mare 2377
702 afară ĭe tare frig, da ĭel a pļekat ku îmbrîkamînt supțîre 5884
703 afară rău viskuļe 2019
704 aftaĭ, kopiļe, śe măĭ așćeț? 915
705 afumă ka mașîna đi vuoz 276
706 afumă karńa sî nu să strîśe 276
707 afumă puomi đi brumă 276
708 agîră sî trĭeś drumu kînd nuĭe ńima 293
709 aiś traĭesk, aiś vaku vakuĭesk 6362
710 aiśa nuĭe ka altunđe 330
711 aîăsta uom mĭ-a ogođit o brașuavă, đi am s-o țîn minće kît sînt viu 1367
712 aĭ batrîń a țînut albińiļi în kuoșńiță, tumu înkuaśa a ĭeșît sanduśiļi 127
713 aĭ batrîń a ginđit kî uoiļi stîngaśesk kînd ļi muśkă vro ală 4746
714 aĭ batrîń a kreḑut kă viorńița fak šoĭmańiļi 5430
715 aĭ batrîń a kunoskut mulț luśafurĭ: đi sară, đi zuorĭ, đi đimińață, đi ḑîuă, porkarĭeț, șî alțî 4720
716 aĭ batrîń a puvestît kă pi Vińirĭa Mare sa kunuosk rumîńi veńiț đin Rumîńiĭe 4077
717 aĭ batrîń a puvestît kî ĭe kapra žuavina drakuluĭ, kă are kuarńe șî barbă ka draku 3387
718 aĭ batrîń a puvestît kî ĭe sakara buĭađe măĭ batrînă đikît grîu 4427
719 aĭ batrîń a spumîntat kopiĭi să nu manînśe śapa śuarilor kă ļi sa faśe ļimba buată 5067
720 aĭ batrîń a vorbit kă nuĭe pașćuńe fara pîržuol 3214
721 aĭ batrîń a șćut să aļiagă luok putrîvit đi sapat borđiĭu 3324
722 aĭ batrîń n-a șćut đi bundă, ĭa a ĭeșît înkuaśa, a kîpatato lukratuori pi la rudńik, ka înbrîkamînt đi ĭarnă 982
723 aĭ batrîń n-a șćut đi mîrveńeś, tot nat a șćut sîngur să ļekuĭe tuaće buaļiļi în viće 4660
724 aĭ batrîń n-avut kurauă, da vruńi ńiś braśirĭ, pă a mĭers înśinș ku ćiĭ șă ku kurpiń 4186
725 aĭ batrîń s-a țînut ku vićiļi, da-r măĭ mult ku oĭariĭa 3583
726 aĭ batrîń s-a dus în peșkariĭe numa dupa pĭeșć đi prazńik kare a kaḑut în ḑîļiļi đi puost 3565
727 aĭ batrîń s-a nîkažît măĭ mult đikît nuoĭ, kă tuot a lukrat la snagă 3536
728 aĭ batrîń sa aparat đi viorńița șkipînd șă suduind: pu-pu, kakaćar mîțî 5430
729 aĭ batrîń uaĭa kăpiĭată a taĭat ku briśu la kap, șî ĭ-a skuos đin kriĭir vro guangă, gaura a uns ku său ș-a-nkiso ku katran 4004
730 aĭ batrîń, kare avut bań, ĭ-a țînut îngropaț în pomînt 2790
731 aĭ ćińirĭ nu șćiu kum ĭe fakut sîmanatu ku mîna 4595
732 Aĭ fuost la lukru? - Ba! 459
733 aĭ grižă, berbĭeku nuostru înpunźe 546
734 aĭ grižă, koluo ĭe parĭaćiļi boboșat 1007
735 aĭ înbrakat kîlțanu pi duos 1237
736 aĭ măĭ saraś baĭeț a lukrat la ĭardum: a tras ku sfuara la vopuară pi Dunîrĭe la đal 3725
737 aĭ miĭ a fuost saraś, ș-am avut o kopilariĭe graśină 2710
738 aĭ miĭ ńiśkînd nu s-a dus la bisîarikă, numa kîćodată mama sa duśa dupa moļidvă, să stropĭaskă vićiļi đi buaļe 6115
739 aĭ nuoștri 300
740 aĭ nuoștri aĭ batrîń a fuist oĭarĭ, ama tot nat a țînut șî kîć-o kapră đi lapće 3387
741 aĭ nuoștri aĭ batrîń a mistakat katran ku untură ș-a uns pulpiļi vaśilor 5995
742 aĭ nuoștri aĭ batrîń a șćut sîngurĭ să skopĭaskă maskuru, kalu șî berbĭeku 4654
743 aĭ nuoștri aĭ batrîń mînkarĭa a đintîń đimińața n-a kĭemat fruștuk, numa prînḑîșuor 5556
744 aĭ nuoștri aĭ batrîń n-a fuost ńiskaĭ pomînćeń, a trait la munće, kuprinș ku viće, măĭ mult ku oĭariĭa 77
745 aĭ nuoștri aĭ batrîń, kînd a fuźit đin Țara rumîńaskă, a trĭekut Dunîrĭa, notînd ku truaśiļi la brîu 1314
746 aĭ nuoștri aĭ batrń n-așćut đi furuń, iĭ sa-ngalḑît la kamin 2833
747 aĭ nuoștri ĭa batrîń n-a șćut đi bumb, s-a-nkiptorat ku kiptuorĭ 667
748 aĭ nuoștri, kare avut fuśiĭ, a țînut în ĭiaļe oțîăt 2257
749 aĭ putut sî ĭaĭ vro dîrkă pi ćińe, sî nu-ngeț đi frig 1391
750 aĭ saraś sa-nćins ku kurpińi în luok đi kurauă 5541
751 aĭ să ńe tăbărîm pe pivă rîaśe 2386
752 aĭ șî vaĭ 452
753 aĭ, faśem aramaș, dakă kućeḑ 236
754 aĭ’ să ńe-nkurăm dumińikă, dakă kućez 1829
755 aĭa a fi fuost, puaće fi, kîndva, ama astîḑ aĭa sigurat nuĭe 2427
756 aĭa a fuost an 356
757 aĭa a fuost đemult, ńima ńiś nu măĭ țîńe minće 3511
758 aĭa a fuost în față đi ḑîuă 2043
759 aĭa a fuost în vakol trĭekut 6001
760 aĭa a fuost koźa đemult 4011
761 aĭa a fuost vrodată, kînd a trait lupi aĭ albĭ 1708
762 aĭa așa a ramas la nuoĭ đin babaluk 829
763 aĭa fată ĭe tare frumuasă 450
764 aĭa fu ĭerĭ sara 6068
765 aĭa fu la un śas đispre zuorĭ 1655
766 aĭa ĭe moșîĭa astuora veśiń, lu kare nu ļi ḑîk pi nume, kî ńis în sfadă ku iĭ 1425
767 aĭa ĭe rușîńe mare, tuot satu ĭe rușînat 4003
768 aĭa ĭe tare urît śe vorbĭașće kînd sa-nbată 3925
769 aĭa mînkarĭe nuĭe bună 450
770 aĭa mĭ-aĭ spus, spuńem alalt śeva śe ma ĭastă nou pi la vuoĭ? 2714
771 aĭa muĭarĭe 81
772 aĭa nu păsuĭe, are nalțîme mikă 2969
773 aĭa pućină kurĭe 450
774 aĭa ś-a fakut iĭ duoĭ bĭeț, întra lume, nu vińe ńiśkum să fakă lumĭa krĭeskută 3152
775 aĭa ś-a fakut ĭel ku bańi, nu ĭ-a plakut la ńima 6195
776 aĭa ś-a fuost, trăbe zuĭta 2732
777 aĭa śe ĭe la sîrbĭ palačinka, la nuoĭ sa kĭamă ćuș, da aĭa śe nuoĭ kemăm plaśintă, sîrbi n-au, șî đ-aĭa plaśinta ńiś n-are nume sîrbĭesk 1174
778 aĭa śe nuĭe ļegat bun, sa đizļagă ĭuta 4332
779 aĭa śe s-auđe kînd uomu tușîașće, sa kĭamă tușît 6347
780 aĭa śe sa kĭmă în saćiļi poreśańe vulpĭe, o saĭnă đi tras kuarda kînd sa învaļiașće sulu, în žumataća Tănḑî kîtra Guol sa kĭamă kapră 6029
781 aĭa śi ĭe în Poreśĭa bușćan, la nuoĭ sa kĭamă buśim, da bușćeńi la nuoĭ sînt rîdaśińiļi kare ramîn șî putraḑăsk dupa buĭeḑ, kînd buĭađa sa uskă 777
782 aĭa trăbe ļegat strîns, țapîn 4332
783 aĭa vrĭamĭe a trekut đimult 450
784 aĭa, śe puvestășć tu, a fuost ĭerĭ đimińață 6069
785 aĭdană ĭe uom kîta ćokńit la kap 1082
786 aĭdańit sa ḑîśe đ-aăla kare ĭe kîta ćokńit la kap 1079
787 aĭde akuma să lukrăm, đ-adauară nu puot să vin 2435
788 aĭde akuma sî povestîm adăvarat, sî nu ńi mințîm 124
789 aĭde întiń să veđem śi ĭe adavarat đin aĭa 5337
790 aĭde, aĭde, śarkă dakă kućeḑ! 453
791 aĭde, pļekaț ku lukru 453
792 aĭde, să ńi așaḑăm pi lukru 408
793 aĭde, sîgo, sîgo! śe ći traź ka śĭața? 4412
794 aĭduk ĭe uom vićaz kare a fuźit în duos đi rău turśilor, șî đi akolo iĭ baće șî omuară 978
795 aĭman đi kopil, đi tuoț sa atîrnă șî ku tuoț sa baće 389
796 aĭman ńidoturnat, n-a putut să gaćaskă ńiś șkuala mikă 389
797 aĭna s-a purtat pistă kamașă șî pistă oprĭeź 303
798 aĭușu krĭașće în viĭ, șî pi luokurĭ uđiluasă 373
799 ak đi gĭață 292
800 ak đi înpuns vićiļi kînd sî unflă 292
801 ak đi kusut 1675
802 ak đi kusut 292
803 ak đi kusut la saś 292
804 ak đi mașînă 292
805 ak đi pîăr 292
806 ak đi ștroit 292
807 ak făr đi urĭekĭ 628
808 ak înkeptorat 292
809 ak la pușkă 292
810 ak supțîre 3937
811 akolo ĭe buriku pomîntuluĭ 540
812 akoluo ĭe așa đi țîrmuruos đi ńiś kapra nu puaće sî paskă 1059
813 akoluo ĭe đepartat, șî nu sa vĭađe, da akoļa ĭe măĭ apruape, șî sa vĭađe ku uoki 2774
814 akoluo unđe s-a luvat la kuțîće uńi ku alțî, a ramas numa biglă đi sînźe uskat 3407
815 aku lu albină ursaskă nu ramîńe în muśkatură, șî ĭa dupa śe muśkă nu muare ka albina domńaskă 3504
816 aku tunaĭ în avļiĭe 308
817 aku vińiĭ đe la lukru, numa ś-ažunsăĭ 308
818 akuma a pîržît la tuoț lukratuorĭ kîći doă uauă, da đi prînḑ o să ļi pîržaskă ḑamă đi varḑă ku karńe 5128
819 akuma aratăț barbațîĭa 513
820 akuma ažuns, a veńit 298
821 akuma ćińerișu puartă pîăru lung 1151
822 akuma duoĭ ań 298
823 akuma în Țîgańiĭe nus măĭ Țîgań, sa mutat tuoț la Ńigoćin, da uńi la Măĭdan 1117
824 akuma ĭe akuma! 298
825 akuma ĭe bună vrĭamĭa đi îngropat pruńi 2791
826 akuma ĭe nuauă śasurĭ, șî žumataće 2576
827 akuma ĭe vrĭamĭa đi kuļes buruĭańe 879
828 akuma kļet ḑîśem la odăĭ unđe sa țîn budonuoasîļi 4249
829 akuma ļipiĭa sa făśe pi plotna șporĭetuluĭ, da đemult sa kuopt pi arđauă, ļaspiđe îngalḑîta la vatra fuokuluĭ 5487
830 akuma mi ĭe karu đirĭes, șî puot să-l mîn 1427
831 akuma minće, da șćiu bińe kî ń-am vorbit ĭak-așa să fiĭe 3308
832 akuma ńima nu măĭ vorbĭașće kurat rumîńașće, numa tăntăļiașće vuorbiļi kum iĭ vińe: una rumîńaskă, doă sîrbĭeșć, pă doă rumîńeșć, ș-așa pi rînd 3499
833 akuma pîntaluońi sa ļagă ku kuraua, da đemult s-a ļegat ku bîrnaș 3905
834 akuma rar kare măĭ țîńe minće kă famiĭa śerbuluĭ vînatuori aĭ batrîń vrodată a kemato śută, tuoț astîḑ iĭ ḑîk śerbuaĭkă, dupa śerb 3383
835 akuma sa șćiĭe numa đi împrumutărĭ la bań, da vrodată a fuost împrumutarĭe în tuaće fĭelurĭ 5969
836 akuma vińe, ļenuosu, la fîrșîtura lukruluĭ, kînd ĭe tuot gata 2925
837 akuma vĭađe șî ĭel kă đin fiu-su n-o sî fiĭe ńimika 2293
838 akupit ku lukru 640
839 akuș ńi vińe muma, ńi duśe mĭnkare 3152
840 akuș-akuș! 299
841 akșiță ĭe muĭarĭa kare ažută sî sa gaćaskă pomana 4122
842 akșiu ĭe uom kare ažută la nuntă 4122
843 al batatarńik sa skuaće dă tuot luoku, fi ĭe kum dă grĭe să fiĭe 554
844 al dușman nu zauĭtă șî nu prostîașće ńiś kînd 1308
845 al đi patru 2538
846 al măĭ batrîn Binđesku đi kare sa șćiĭe kî ar vińit đin Bușńag, ĭe Kosta Binđesku 1885
847 al mĭeu 300
848 al ńegru 300
849 al triĭļa 300
850 al unsprîaśiļa stă în rînd întra al ḑîaśiļa șî al doĭsprîaśiļa 2585
851 ala a fuost pîržuol mare, a ĭeșît tumu la kuama Vizakuluĭ 2781
852 ala kășî 3041
853 alaltă vrĭame a fuost atunśa 2714
854 alaltăsară am fuost la uoră 427
855 alaltîĭerĭ đimińață 1421
856 alaltîĭerĭ fu vrĭamĭa bună đi kosît 1774
857 alaltîsară 4651
858 alaman, ńiśkînd nu sa măĭ satură 302
859 alat adîns đi un lukru 188
860 alb ka lapćiļi 2836
861 alba ĭuta sa imă, sa puńe în ĭa kîta ńegru sî sa înkidă 5581
862 albastru înkis 195
863 albina bîz koļa, bîz koļa, zbuară đi la fluarĭe la fluarĭe 666
864 albina ĭe o guangă mikă kare dă mńare dulśe 127
865 albina ursaskă are ak ku kare muśkă ka vĭaspĭa, đi măĭ mulće uorĭ, da durĭarĭa ĭe măĭ tare đi kît alu albińiļi domńeșć 3504
866 albina ursaskă are kuru galbin 3504
867 albină ursaskă faśe fagurĭ ku mńare dulśe, ka șî albina domńaskă 3504
868 albină ursaskă faśe kuĭb pi supt pomînt 3504
869 albină ursaskă ĭe guangă sîrbaćikă, ńagră, flokuasă, șî măĭ mare đi kît albina domńaskă 3504
870 albiśuasă ĭe tuata farba kare mult baće-n alb: vînît albiśuos, vĭarđe albiśuos ... 200
871 albĭaće la krastavĭaće 209
872 albĭe đi adapat vićiļi a fuost fakută ka șî albĭa muĭeriluor, numa măĭ lungă șî prinsă ku parĭ đi pomînt sî nu puată vićiļi s-o rastuarńe; în ĭa nu s-a spalat țuaļiļi 196
873 albĭe sa kĭamă o karļiță lungă șî largă, skobită în tutuk đi ļiemn, în kare muĭeriļi spală, or albĭesk rufiļi 196
874 albĭesk uoki, viđeriļi 197
875 Albuļeșći au imańe la munće 432
876 aldanu ĭe omeńesk, da kîńipa muĭerĭaskă 307
877 aldanu sî kunuașće pi nalțîmĭe, mîĭ nalt ĭe đi kĭt kîńipa 307
878 aldań ĭe kîńipa ku samînță 307
879 aldańi sî kuļeg dupa śe ļagă kîńipa 307
880 aldrakuluĭ ĭe koplio-sta, trasńirĭar dumńeḑîu gogița naruadă! 889
881 aldrakuluĭ kopil, numa faśe la nîsarîmbĭe, alta nu șćiĭe 3866
882 aldrakuluĭ kopilo-sta, a krĭeskut, da nu sa măĭ lasă đi znuabe 2336
883 aldrakuluĭ uom a fuost, s-a țînut ku mulće muĭerĭ 1052
884 alkă đi ļiemn 468
885 alkuță ĭe alkă mikă 1912
886 aloatu a kreskut mult 454
887 Alova ĭe sat aproape de otar ku Bugariĭa 649
888 Alova ĭe sat mare 649
889 Aloveńi ĭarna fak foku-n ornă 650
890 Aloveńiļi sînt muĭerĭ frumoasă 650
891 Alovĭańi, Șpikovĭańi, Grațkovĭańi șî Izvorîańi sînt bugaraș 396
892 alt nume alu luna unsprăśiļa pi an, a fuost rîpśuń 3370
893 alt uom 324
894 alta fuarmă dî ćuș sa faśe dîn fańină mistakată ku kîta apă măĭ multă, puń brînḑă, șî ĭaĭ ku ļingura șî puń în untura kaldă-n ćigańe 1174
895 alta fuarmă đi fîntînă ĭe kînd îngrađieșć izvuoru, ăl zîđeșć șă-ĭ puń śuśur, aĭa vińe un fieļ đi śieșmă 2181
896 alta nuĭe, frațîluor, đikît sî fuźim đ-aiśa 1664
897 altadată 6260
898 altă vuorbă 999
899 altă vuorbă ĭe la mńamț, altfĭeļ vorbĭesk, nu-ĭ înțaļeź fara învațat 999
900 altfĭaļ đi strugurĭ 332
901 altkum a fuost vrodată 320
902 altu sa fi fuost atîta đi șćetuit ka ĭel, ĭa fi frînt uasîļi la șćetuituorĭu-la đi uom 4255
903 alu Anta 443
904 alu Avram, alu Avramuță, alu Avraman 439
905 alu Biriș 814
906 alu Țugină 1061
907 alu Dragu 1362
908 alu Dumitrașku 1360
909 alu Dumitru 1361
910 aluna ĭe sîmburu lu alun 8
911 aluna voĭńiśaskă a dus rumîńi pin raturĭ, să-ĭ pazaskă să nu pĭară đi plumb 5159
912 alunu ĭe ļiemn ușuor, șî đin ĭel sa fak bîće đi rîḑîmat, koļinḑ đi koļindrĭeț la Aźun, șî bîće đi dat đi pomană l-aĭ muorț 319
913 alunu ĭe nașu nopîrśilor, șî kînd o lovĭeșć ku bîtu đ-alun, nopîrka muare đi rușîńe 3041
914 aluńikat pi zapadă, ș-a skapat pi o șkarpă în borugă 4213
915 aluvat aḑîm 154
916 aluvat đi malaĭ 154
917 aluvat đi puĭ 154
918 aluvat kreskut 154
919 aluvatu aźuns đi plumađit 342
920 aluvatu đi plaśintă sa plumađiașće pi fund, șî ku sulu sa înćinźe în fuaĭe 4151
921 aluvatu sa plumađiașće-n karļiță 154
922 aļargă ka naruodu 314
923 aļergat đeskulț pin sîmśaļe sîmśalaće 5124
924 aļergat pin padure, șî l-a lovit krĭanga pista uokĭ 4867
925 aļergat, pănă nu ĭ-a ĭeșît sufļitu 4505
926 aļergatură în tuaće părțîļi 316
927 aļes fata pi spusu lu un praćin đin sato-la 4421
928 aļes un gruos bun đi žgĭebuit žgĭabu đi adapat vićiļî în ĭel 5753
929 aļeźarĭe multă, brațîļi guaļe 191
930 aļiaźe kărțîļi kare-s śećiće, șî mută-ļi în lăturĭ 2485
931 Aļifuońi au pomînt șî kasă în Bukuva Vaļakuańi 704
932 am adunat kîća krenguță ș-am fakut un fokuļeț, numa să nu-ngĭeț đi frig 2330
933 am adunat pruńe, kuok kazanu șă fak rakiu să am bĭare đi prazńik 568
934 am adunat un śubîăr đi duđe đi rakiĭe 1268
935 am aflat aĭa śe am katat 287
936 am aļergat ku furka-n mînă pin ńișći tufe dupa viće, șî abĭa pĭe urmă am điskurkat kairu đi spińamă 1635
937 am amurțît đi șađarĭe 410
938 am askultat o ḑîkatură batrînă în fluĭer 1385
939 am avut bič, și ku biču bačam popiku, mînam popiku să-nvirćaskă 4889
940 am avut daskîl kare ń-a spomîntat ku bataĭe dakă vorbim rumîńașće 4640
941 am avut dîskaļiță ćinîră, șî la șkolarĭ mult ļ-a fuost drag đi ĭa 1280
942 am avut duoĭ barbaț 511
943 am avut duoĭ kîń la baśiĭe, unu la kĭemat Duorśa, da unu Murźa 1438
944 am avut fîn mult, da la grîmađit mĭ-ažutat numa tata ku muma 4730
945 am avut mîndră baĭațîĭe, am aļergat dupa fĭaće kît m-a tras ińima 972
946 am avut mulț sîpatuorĭ, șî am gaćit lukru ĭuta 61
947 am avut o bežuĭkă đi fakut opinś 628
948 am avut triĭ muĭerĭ la drîglat, ș-am fîrșît lukru ĭut 1331
949 am avut trĭabă ku una, frumuasă muĭarĭe, ama n-avut fluaśe numa țăvuaśe 2178
950 am avut un amnaruț, șî l-am pĭerdut 358
951 am avut un kuțît ku plasîaļe frumuasă, adîns înfrumoșaće pi plaku mĭeu, ama mi l-a furat 1999
952 am avut șasă ań, kînd muma mĭ-a pus śerśiĭ în urĭekĭ 2764
953 am ažuns într-o vrĭame ku ĭel 3232
954 am bań đi aźuns să kumpîr aĭa 342
955 am boťezat kopilu kînd avut un an 1501
956 am ćistît kalumĭa, ș-akuma nu mi rușîńe, kă așćet guoșći ku kasa ćistîtă 2482
957 am ćokńit karu pi đinainće, șî l-am mînat la un farbarĭ sî mĭ-el fărbuĭe 1842
958 am dat đi beļauă, mĭ-am frĭnt mĭna 659
959 am dat pistă bîrluog đi vulpiĭe 451
960 am doĭ berbeč în kîrd 546
961 am doĭ unkĭ, unu ďi la tată și unu ďi la mumă 3156
962 am dovadă, kî uomu a vaḑut uoĭļi tîaļe în građină mĭa 1232
963 am duauă fĭaće đizmerdaće, dakă nu ļi laș la źuok, în stare sînt sî fiĭe tuota ḑîua înbrusnaće 1967
964 am duauă uoĭ stîngaśe 4746
965 am duoi golîmbĭ, un bîrbatuș șî o muĭerușkă 608
966 am duoĭ ĭeḑ, nu sînt iĭ măĭ mîndri kîta, numa mîndri rău 2039
967 am dus piuku la maĭstur kî-ĭ s-a frînt ćiku 1143
968 am ḑakut đi apukat, șî înga mis muaļe, fara pućiare 2162
969 am ḑîaśe bușćeń đi viĭe 777
970 am fakut morśilă ku pļauă, să astup đizļipituriļi la konak 1478
971 am farbuit kîta tuort đi śiștuorĭ ku aļin 413
972 am farbuit tuortu în buordă 890
973 am fumat într-o vrĭame, pănă a fuost tutunuĭepćin, pĭe urmă m-am lasat 2477
974 am fuost alîăturĭ ku ĭel kînd la lovit saźata în pĭept 114
975 am fuost baĭat, ńinsurat, șă am fuost rău mărțînuos dupa pîrdańika-ĭa, muĭerĭaskă 2809
976 am fuost bukuruos kînd veńa mama pi la nuoĭ 559
977 am fuost în Biļigrad numă odată 13
978 am fuost în brađet dupa mrtaś đi kasă 971
979 am fuost ĭuo mult îngalḑît đi ĭa, ama m-a trekut kînd am vaḑut ku kare am trĭabă 5061
980 am fuost kopilandri dupa viće, șî măĭ drag ń-a fuost să baćem puarka, đikît să aļergăm dupa fĭaće 3676
981 am fuost la maĭstur, șî ma tokmiĭ ku ĭel đi fărbuito-la đi kare ț-am puvestît đimult 1843
982 am fuost la șîḑîtuare, tuoț puvestîră una-ntruuna, șă nu-m đațîră ragaz să ḑîk șî ĭuo śeva 2180
983 am fuost ńigustuorĭ, ș-atîta am drumait đi m-am sîturat đi drum 1272
984 am fuost sarak, n-am avut țuaļe nuoĭ, numa-m mĭers în ńiśći dîrză 1208
985 am fuost sarak, n-am avut țuaļe, am purtat ńișći drîsmańe rupće 1348
986 am fuost sarak, ș-am ćigorit đi tuaće 1498
987 am fuost tare saraś, șă tata pi mińe m-a dat să fiu slugă înga đi mik 4814
988 am fuźit đi la kasă kînd am înpļińit śinsprîaśe ań 2066
989 am gaćit tunsu, ma duk să ma spîăl kă mis tuot usukuos pi mîń șî pi țuaļe 2476
990 am gaiń mulće, pļină mi traușa đi ĭaļe 39
991 am gasît o buĭađe, ama nu șćiu kum o kĭamă 856
992 am gasît un drîmb, șî ma-nvîăț sî drîmbuon ku ĭel 1293
993 am grabit s-ažung la koļibă pănă la apus đe suare 493
994 am građină pļină đi stînžîń, da đemult stînžîńi a dat șî pi ļivĭeḑ 2108
995 am ispravit lukru, akuma uđinăm 2758
996 am în obuor un dud đ-aĭ albĭ, batrîn ka mińe 1267
997 am înbunat la fata mĭa triĭ karaturĭ pi kîrauș kînd o fi bîlśu, ma iĭ i kaḑu munkă la a đintîń, șî abĭa a sufarat numa o karatură 3491
998 am înțîpeńit đi frig, nu puot ńiś să miśk đin luok 2018
999 am îngrađit klańa ku țarku, sî nu manînśe vićiļi fînu 1060
1000 am înkis pĭatra muori în sanduk dă blăn, să nu tuńe îrtî 5022
1001 am întuors fuaĭa, ș-akuma sînt alt uom 1933
1002 am învațat să mulg vaśiļi înga pănă am fuost mik 2829
1003 am învațat să śećiesk la șkuală, pi sîrbĭașće: mulț ań am śećit, ama n-am înțaļies gata ńimika, kî sîrbĭașće ń-a fuost ļimbă strină 2484
1004 am kaḑut pi gĭață, șă am pi șuold o butavitură mare 940
1005 am katat trĭaba mĭa, șă nu mis đevină ńimika 1579
1006 am kautat numa un pup, ĭa mĭ-a dat o palmă 6290
1007 am kîpatat bataĭe odată kînd am fuost mik, pintru śe m-am bagat în ardou sî ma źuok 336
1008 am kîta vrĭame đi tăĭnuit 2439
1009 am kopiĭ tare ńimĭarńiś, șî đi mulće uorĭ îm vińe sî noroḑîăsk đi țupaĭala-luor pin kasă 1449
1010 am kosît un ĭektîr đi deteļină, șî ma duko s-o kar 1253
1011 am krĭeskut fara parinț, șî kopilariĭa-mĭa a fuost ćigorită șî amarîtă 1499
1012 am krĭeskut la munće đeparće đi rîu, đ-aĭa nu șću să nuot 3839
1013 am kuļes firiśiaļe đi busuĭuok, sî đeskînt ku ĭaļe 2255
1014 am kumparat țîmpur đi țîmpurit butuańiļi đi vin 1040
1015 am kumparat la muĭere țîpĭeļ nuoĭ 1107
1016 am kumparat o vakă, n-am bagat sama kă ĭe pańivuasă, nu vĭađe kalumĭa 2558
1017 am lapîdat sfuara pistă krĭangă, șî la kopiĭ am fakut daĭnaĭuș 1371
1018 am lasat ușa đișkuńată, kă nau uoțî śe s-îm fure đin koļibă 1617
1019 am lukrat tuata nuapća, ș-akuma mis atita đi frîmîntat đi nu puot sta în piśuare 1973
1020 am marźiaļe, numa ļi pazăsk đeșîraće într-un vas 1485
1021 am mătkait pănă-pănă, șî ĭară urḑîśiļi s-a prins đi fund 3930
1022 am mĭers đeskulț pista kîmp, șî m-am înbrukat într-un țap 1041
1023 am mĭers điskulț, șî ma-nbrukat într-un țaruș đi spińe 1019
1024 am moșîĭe la Bonduok, luok ĭe bun șî poļažńik 907
1025 am numa o kilă đi naft, da-m trĭabe triĭ kiļe đi naftă pļińe 2115
1026 am numa o parĭake đi zîrță, ļi duk kînd lukru ku aku 4042
1027 am nuoră Isîkovĭană 2799
1028 am o dorință tare să-l măĭ țuk odată 1981
1029 am o durĭarĭe la burtă, șî muara sî ma duk la duoktur 1332
1030 am o fećiță ku dulśe guriță 1873
1031 am o frengiĭe, numa ĭe skurtă, nu faśe trĭaba 2287
1032 am o ļivađe fînuosă kare n-o are ńima-n arito-sta 1813
1033 am o mîrțuagă đi kal, nuĭe đi ńimika, đi źaba ăl arańesk 2810
1034 am o vakă mulgatuare, da una ĭe starpă 2830
1035 am oltańit un dud, ș-am vaḑut kî s-a prins 1267
1036 am omarît lastavi dă la stupi 2313
1037 am oprit kopilu đi la șkuală, kă n-are kare să-m pazîaskă vićiļi 2511
1038 am parĭake đi mîț: am un mîț ku o mîță 3316
1039 am pazît uoĭļ ku Milan Bala pi śuaka Îrnaglîăvi 1883
1040 am pļakat ku amaru-n mińe 321
1041 am pļekat đampreuna la bîlś, akolo ń-am đisparțît șî ń-am întuors la kasă tot nat đi trĭaba luĭ 1634
1042 am pļekat, kă n-am vrut să măĭ fiu potluogu luor, sî ma gazîaskă kare kum vrĭa 20
1043 am pļin puzanarĭu đi mărunțîș 2979
1044 am prins drag đi ĭa 1242
1045 am pus grîu vro tri ḑîļe đi aratură 1383
1046 am pus pribuoĭ în građină dă miruos șî dă frumoșață 2128
1047 am pus spomînta în porumb 3301
1048 am putut sî ma kar ku ăroplanu, numa đi frikă n-am kućeḑat 2417
1049 am ramas sarak đi mik, pî m-a krĭeskut ćeĭkă ku mutușuońu ka pi kopilu luor 3147
1050 am ramas văduvă, ș-am skuos kopiĭi pi brînś 1557
1051 am raśit șî ma trĭaśe apa, ka kînd o sî sa pună apukatu pi mińe 240
1052 am samînță đi grîu, ama nu l-aș samana kî ĭe prĭa țapuos ș-amunkă sî ļagă snuopi 1025
1053 am să ć-așćet pi ćińe să viń sî ma karĭ, înkît nu va veńi tata înainća tĭa 5880
1054 am sî muor đi duoru luĭ 1231
1055 am sîĭ fak așa pakustă, đi o s-îl duară pîn va fi viu 1333
1056 am skļinćit piśuoru đin kișiță 2802
1057 am spart gĭața la fusu mori, ș-akuma muara lukră bun, đispanată 1688
1058 am spart ļamńiļi, am fakut țapļiź șî ļ-am vindut 1022
1059 am suoră mîritată în Brestouț, dupa un bristovĭan 647
1060 am śerkat, șî m-am lasat, nu mis kadîr đ-ala lukru 3484
1061 am śinś gîșć șî un gîsak 2660
1062 am taĭat gaina, șî ma pun s-o žumuļiesk đi pĭańe 2946
1063 am tîrsît pođina, șî mĭ-a măĭ ramas numa ńișći bușćeń đi skuos 777
1064 am tri klîăń ku fîn, una ĭe đisfîrșîtă da dua nus 1609
1065 am triḑăś đi uoĭ, žumataće sînt mîrļiće, žumataće nu 2176
1066 am trînćit ļamńe, ļ-am taĭat tutuśe, da tutuśi am skuos ku buoĭ đin ogaș la drum 2893
1067 am tuors bunbak đi arńiś 873
1068 am uḑît đi vrun mîrļitu-pomîntuluĭ, puvesta aĭ batrîń, ama n-am înțaļies bińe śi ĭe 2177
1069 am uḑît kî tu n-aĭ fuost akoluo 2445
1070 am un bankĭet đi țîglă, măĭ întrîabe triĭ đi kasă 1443
1071 am un furtat, măĭ bun ĭe dăkĭt fraćiļe al mĭeu 2459
1072 am un gutîn în traiușa kășî, sađit înga đi paradĭeda 2920
1073 am un kațăl, șî kînd ma vĭađe, înśape a bîzdîkai đin kuadă, đi mi sa-m pare k-o să-ĭ piśe 949
1074 am un lukratuorĭ, îm tîrsîașće țăļina 1096
1075 am un luok lînga rîu, apuos ku tuot, bun ĭe numa đi vîrḑariĭe 370
1076 am un luok supt kîrșe, șî în tota primovara žumataće ăl kutrupĭașće vîrsatura śe sa suduame đi pi kļanț 3949
1077 am un prĭaćin, țîrnaśan 1113
1078 am un śas batrîn, ăl țîn pi parĭaće în suobă, da țakaĭala iĭ s-auđe tumu obuor 1091
1079 am uolbă đi trîĭ kafe, kînd sînt măĭ mulț, fĭerb đi dîdauorĭ 4964
1080 am uoptsuće, măĭ îm faļiașće duauăsuće pă să am omiĭe 2196
1081 am vaḑut ku uoki miĭ 2879
1082 am vaḑut ku uoki miĭ: asară, pin kapu murguluĭ, trĭeku pista śerĭ o viđiarĭe lunguĭată, șî-m đață-n gînd kum mama mĭ-a puvestît kî așa zbuară al zburatuorĭ 469
1083 am vaḑut la un muoș o karće, ĭel spuńe kî ĭe vro sfeta pisma, are ńișći foiță atîća đi supțîriśe đi sa vĭađe pin ĭaļe 2292
1084 am vaḑut un balaur đi duauă mĭetîrĭe 573
1085 am vindut vaśiļi sî plaćesk dațîĭa la držauă 1191
1086 am visat, ama parke ĭe aĭevĭa 2922
1087 am vorbit đi mik la fiu-mĭu să poarće griža śe fată-n suară, nu ma askultat 2293
1088 am șapće kapre, ama mi pîrśu o mîrțuagă, n-o să fiĭe ĭeḑ ano-sta 2381
1089 am șćut ĭuo kă o sî-ț ĭasă pi nas atîta bîzgoĭală 969
1090 ama, kînd îț spun ĭuo, așa ĭe 875
1091 aman îț măĭ întuarśe ĭel bańi 787
1092 aman, brĭe, lasî-će đi mińe, nu ma nîkažî 787
1093 amară ka fĭarĭ 1919
1094 amară ka veńinu, ĭuće ka veńinu 5474
1095 amarĭelurĭ marĭ a tras în traĭu luĭ 2940
1096 amaru-n lapće ĭe đin ĭarbă, kare a paskuto uoiļi 321
1097 ambarĭu nuostru ĭe pļin đi samînțîĭe 4599
1098 amețît đi durĭare 359
1099 amețît đi lovitură 359
1100 amînat a bagat sama kî ĭe uomo-la un putragań grĭeu 5107
1101 amînat ĭe đi ĭel, nu-l măĭ skuaće ńimika 415
1102 amîndoă a supt la o țîță 3076
1103 amńaḑîța nuopțî 429
1104 amparațîĭa turśilor a fuost pućerńikă, ș-a kuprins țara nuastră ku tuot 5529
1105 amparatu a pĭerdut amparațîĭa 354
1106 amuțît đi frikă 436
1107 amunka ĭel doaźunźe la aĭa la ś-am aźuns ĭuo 1757
1108 amurțît ĭeș tu în kap đi kînd iș fakut 410
1109 amurțît mîńiļi đi źĭer, nu măĭ sîmće ńimika 4494
1110 amurće gura, kît ĭe đi akru 409
1111 an ćimpuriu 1157
1112 an mĭ-a fuost toaće kapriļi kalbeźoasă 3292
1113 an tîrḑîu 356
1114 an traĭit numa ku durĭerĭ șî amară 321
1115 Ana a fost nume đes dat la fĭaće 1511
1116 anțarțuoń a fuost un skuturatu pomîntuluĭ tare, șî đ-atunśa ńi koļiba strîmbată într-o parće 4443
1117 andîră pi draku 463
1118 Andriĭuońi đin saćiļi nuaștrĭe, nu sînt tot o rudă 442
1119 andrĭaua đe mult s-a kĭemat șă doă stamîń pi luna đi la urmă în an kînd s-a vișńit lupi 365
1120 andrĭaua ĭe luna đi la urmă în an, ku ĭa s-a-nkĭeptorat anu pi kîļindarĭu ăl babĭesk 365
1121 andrĭeauă ĭe ak mare ku kare s-a fakut la śarapĭ șî manușă gruasă 134
1122 Androbĭeșći sînt vrĭańiś uamiń, șî traĭesk bińe ku tuoț 433
1123 Anđeluońi a fuost triĭ fraț, șî tuoț a lukrat în maĭdan 435
1124 Anđeļiĭa a fuost muĭare ćinîră kînd a ramas văduvă 1856
1125 Angeluońi au kîăș lîngă drumu Babi-Ĭuańi 431
1126 Angeluońi, famiļa lu Angel Țîganu, kovaśu đi vrodată în Arnaglaua 431
1127 Ankuța ĭe un bobuok đi fată 901
1128 ano-la kînd nu sa muśiașće, obļiaga ĭe pașuńe; dakă sa lasă măĭ mulț ań, ĭa sa înļiveḑîașće; la urmă, porńiesk spińi, vin pănă la pragu kășî 2364
1129 ano-sta 356
1130 ano-sta a ploĭat la vrĭame, pî ĭastă șî fînariĭe đestulă 1812
1131 ano-sta a pus un luok đi kukuruḑ, șă doă luokurĭ đi grîu 3855
1132 ano-sta am fakut rakiĭe blažînă, ńiś prĭa tarĭe, ńiś prĭa muaļe 831
1133 ano-sta grîu ĭeste pļin đe tăčuńe 33
1134 ano-sta ĭuta a ogoit ku kosîtu 3877
1135 ano-sta mult măĭ întîń s-a pus vrĭamĭa ĭernaćikă 2698
1136 ano-sta n-am avut usturuoĭ sađit în bașćaua nuastră, kă ńima-n kasă nu-l manînkă 4674
1137 ano-sta ruodu a fuost mare 4626
1138 ano-sta, în agustă, a fuost sîăśită mare, a sakat șî rîu în Vaļa mare 121
1139 anol nou 356
1140 Anol nou ĭe ḑîua đintîń pi kîļindarĭ ku kare înśape sî sa sokoćiaskă anu 3542
1141 Anta ĭe poļikra lu uom kare ĭe la karće skris ka Antoniĭe, dar aăla nume la rumîń a veńit pista bisîarikă 1509
1142 anu a fuost bun, șî puamiļi s-a kuopt măĭ ćimpuriu 3363
1143 anu a fuost rău, n-a fuost o bukată sî ĭaĭ în gură 805
1144 anu a fuost săkuos, șî a dat slab ponou 4229
1145 anu đi ḑîļe 356
1146 anu n-a fuost bun đi bruobđe, n-a rođit ńiśkît 773
1147 anu trĭekut 356
1148 anu-sta pouađiļi a fakut mare șćetă la saćeń 4253
1149 anuaștre uoĭ đe bîtrîńață a fuost miś, ku lînă lungă șă aspură 3580
1150 ańińiș ĭe luok unđe ĭastă mulț ańiń 367
1151 apa a sakat, da-n ogaș a ramas numa bauț 583
1152 apa adusă đi la fîntînă 267
1153 Apa albă a fuost ogaș kare avut izvuor la Kulmeźiĭ, ș-a tunat în Șașka đi đirĭapta, la Stîlp 2902
1154 apa ḑakută în vas đi fĭer nuĭe bună ńiś đi fĭert mînkarĭa 1406
1155 apa đi pi strĭeș 116
1156 apa đi žumuļit puorku ĭe prĭa ferbinće, trăbe sî sa stîmpîre kîta, să nu ńi arđem 4424
1157 apa fĭarbe ku aburĭ 84
1158 apa fĭarbe șî aburĭașće 86
1159 apa în ogaș ĭe mult împuțînată, n-o sî avĭem unđe adapa vićiļi 2938
1160 apa în valîău ĭe đižgețată, pućem să adapîăm vićiļi 1627
1161 apa întuarsă ĭe apă kare-n matkă sa-nvîrćașće în luok, kare sa-ntuarśe napuoĭ 2904
1162 apa întuarsă sa duśe la vrîžîtuare, șî ĭa ku ĭa faśe đeskînćik kare sa kĭamă întorsură 2904
1163 apa ĭe ńentorkatuare kă kure tuot înainće 3130
1164 apa ĭe otravită, mînkarĭa ĭe otravită, kum va fi pănă la kîpatîń ku lumĭa, ńiś draku nu șćiĭe 5480
1165 apa kure ku vîžuoĭu 4807
1166 apa nuĭe skumpă, șă n-ar trăbuĭa ńima să ĭasă imuos în lume 5148
1167 apa s-a tras, poćaka śe mĭarźe pi ogaș ĭe akuma trekatuare 4921
1168 apa sa bagă-n pomînt 475
1169 apa stuarsă 116
1170 apa śurîĭe pi ĭel, șî đ-aĭa sa kĭamă śuśur 3871
1171 apa-n lak pista vară skađe gata pănă la žumataće 4571
1172 apa-n rîu ĭe kaldă, pućem ńi skalda kînd gaćim ku lukro-sta 5055
1173 apă adînkă 116
1174 apă adînkă 168
1175 apă akră 116
1176 apă albă 116
1177 apă boćeḑată 116
1178 apă bolobuokă 639
1179 apă bualkă 641
1180 apă dulśe 116
1181 apă fĭartă 116
1182 apă fĭerbinće 116
1183 apă înfundată 116
1184 apă întîńită 116
1185 apă întuarsă 116
1186 apă kaldă 116
1187 apă klośită, klośitură 116
1188 apă kurată 116
1189 apă kurată 5922
1190 apă kurgatuare în kare vrîžîtuorĭu pokńașće ku puška, s-o omuară đi sî fakă ku ĭa đeskînćiśiļi aļi măĭ tarĭ 372
1191 apă ļimpiđe 116
1192 apă ļină 116
1193 apă mare 116
1194 apă molkuță 116
1195 apă morțuagă (morțîșuagă) 116
1196 apă mută 116
1197 apă ńagră 116
1198 apă ńinśepută 116
1199 apă ńinśepută ĭe apă kurată, kare n-a bauto ńima, luvată đi la luok đi unđe apa izvorĭaḑă đin pomînt 2903
1200 apă rîaśe 2370
1201 apă rîstośită 116
1202 apă sarată 116
1203 apă skumpă 116
1204 apă skumpă 116
1205 apă skumpă 3562
1206 apă skumpă ĭe apa kare sa dă đi pomană întra Žoj marĭ șî Moșî đi fraź, kă atunśa ĭe raĭu đeșkis, 5575
1207 apă skundă 116
1208 apă slubaḑîtă 116
1209 apă spintă 116
1210 apă tulburĭe 116
1211 apîră kopiĭi đi kîń 296
1212 apļakă kopilu 148
1213 apļakă vițălu 148
1214 apļakăm krĭanga ku śerĭașă, numa bagă sama să nu sa đežgińe đi la ļiemn 1604
1215 apļekatuarĭe ĭe uaĭa kare nu lasă mńelu iĭ s-o sugă, numa pîkurari o apļeakă la sîlă 152
1216 aprinđe fuoku ku bîrḑaușu 117
1217 aprinđe-m bîtu đi mașînă 135
1218 apruape la o sută 138
1219 apruapĭe đe vizak ĭe Stuolu, vîr mare đe kîrșĭe kare sa kĭamă așa kă ĭe pļoșćenat ka astalu 4246
1220 apsanźiu mi-l zafla, ăl luva șă-l înkiđa 5348
1221 aptaș ĭe aăla kare ĭa ku aptă 1459
1222 apukatu sa ḑîs la măĭ mulće buaļe, nu numa la buaļe dusă đin raśală 240
1223 apukatura-sta ĭe buală dobînđită đin raśială 1377
1224 apukatură ĭe đeskînćik đi apukat 241
1225 apukă đin skurt 238
1226 apukă lukru 238
1227 apukă pi drum în đal 238
1228 apukă-ț drumu! 238
1229 apuriĭe în tuaće părțîļi 371
1230 apșuară ĭe apă mikă, slabă or puțînă 146
1231 ar fi bun fraćiļi să ći bată ka pi uom, da nu frațîașće, k-atunśa îț vo măĭ rămîńa vrun uos întrĭeg 4499
1232 ar fi bun kînd muĭerļi nuaștre ar puća țăsa ka babiļi nuaștre vrodată 2522
1233 ar fi bun kînd sa-r sîśara luoku pănă astară 4800
1234 ar fi bun să vină kît đi-ndată 2432
1235 ar fi bun tuota lumĭa să traĭaska într-o frațîĭe mare 4500
1236 ar fost frumosă peșće tot pomîntu 5114
1237 ar vinđa pi bĭare șî uou đi supt gaină 4215
1238 ar vińit gogomańi đi la sat, șî ń-ar luvat lukru 2260
1239 aragu ĭe un bît, śopļit în patru mukĭe, pi kare ku kuțîtu sa skobĭesk sămńiļi kînd sa masură lapćiļi la baśiĭe 147
1240 aram să fiĭe 242
1241 arambaș mare, aramiu, ńima n-are paśe đi ĭel 243
1242 arambașa puartă uoțî 243
1243 arańașće puorśi 179
1244 arat boldoruos, a ramas gļiĭ marĭ dupa plug 808
1245 aratat la marturĭ đi unđe pănă unđe ĭe moșîĭa luĭ 3195
1246 aratura ku samînțîșu đi tuot ĭe rîkait đi śuară 3496
1247 arbarĭ ĭe mĭal, purśĭal or vițăal, apļekat la țîță ku lapće dă vakă, kă mumă-sa a-nțarkat, or n-are luok la țîță dă ĭeal 572
1248 arbiu s-a fakut đi-n ļiemn tarĭe 374
1249 arț sa kĭamă ḑîļiļi dupa puosturĭ marĭ, în kare nu sa postîașće mĭerkurĭa șî vińirĭa 412
1250 arțarĭ ĭe un fĭeļ đi palćin 246
1251 arțarĭu ĭe bun đi fakut fluĭere șî dĭelurĭ đi laută 246
1252 arțurĭ măĭ întîń kad dupa Kraśun, șî țîn pănă la Boćaḑă, pĭe urmă ĭastă dupa Pașć, kînd ĭasă puostu parĭasîmiluor 412
1253 arćiĭa đi skris 161
1254 arđe fuoku fîră balbataĭe 522
1255 arđe fuoku ku stînsu 112
1256 arđe fuoku șî bîlbîĭe 672
1257 arđe suariļi 112
1258 arđe suariļi đi friźe, atîta ĭe fuok đi tare afară đi puoț sî friź pîńa pi pĭatră 2328
1259 arđeĭ palmă! 112
1260 arđimĭe mare, sa uskă tuot 491
1261 arďiĭe umpluťe 492
1262 arďiu dulče 492
1263 arďiu ĭuťe 492
1264 are ađet urît să ĭasă-n lumĭe tuată spîrloșată, ńipipćenată 4854
1265 are avuțîĭe puțînă 103
1266 are bubuoń la talpă 802
1267 are doă fĭaće đi źamînă 4985
1268 are doĭ fraț đi źamîn 4146
1269 are duoĭ fiśuorĭ, unuĭe kum trăbe, da alalalt ĭe un somsău ku tuot, pruost la kap șă urît la fire ka draku 4371
1270 are duoĭ kopiĭ, amînduoĭ grăsulań 4823
1271 are duoĭ puorś graș, unu-l taĭe đi Iginat 4822
1272 are durĭerĭ la burtă 503
1273 are đi gînd sî sa însuare 2650
1274 are fată, ama mult măĭ naltă đikît ĭel, șî nus parĭake bună 2968
1275 are frîntură đeșkisă la piśuor 3080
1276 are kîńe rău 3851
1277 are lukru bun, șî duśe la kasă plată mare 1302
1278 are lukru tare grĭeu, la rudnik împinźe la vaguańe pļińe đi rudă 5929
1279 are mare lukru, trăbuĭe să rînduĭe kasa đi nuntă 4044
1280 are mulț kopiĭ, șî ńiśkînd n-are oguoĭ đi iĭ 3876
1281 are narau bataĭuos, sa baće ku tuoț, ama șî pi ĭel ăl bat alțî 553
1282 are numa patrusprîaśe ańi, ama nu-ĭ drag đi șkuală, șî vrĭa sî sa mariće 2552
1283 are numa un fiśuor, ažuns đi kăsătorit 3726
1284 are o blană, skurtată pi masura lu vrakńiță, ama nu șćiĭe unđe a puso 2929
1285 are o gramadă đi kopiĭ, ama tuoț sînt ńișći gigiļiś, parke sînt pituļiś, da nus 3360
1286 are o șļingă sîmanată ku sakară, da triĭ luokurĭ marĭ sînt sîmanaće ku grîu 4596
1287 are plată mikă, nu puaće să kumpire aĭa śi ĭe skump 3562
1288 are pļin đi śuoburĭ ku fluorĭ 3853
1289 are primĭažđe 4984
1290 are sămn la burtă đi la nașćire 4600
1291 are sînataće, nu-ĭ trĭabe alta ńimika 3878
1292 are triĭ lukratuorĭ la sapat 60
1293 are tuot, ama sa vaĭtă kă-l manînkă sîngurataća 4523
1294 are uobḑăś đi ań, da mĭarźe ka baĭatu 2575
1295 are urît învăț s-îm borîșkîĭe pin puzanarĭe 1014
1296 are vrĭad mare 5855
1297 are șî ĭa un baĭațîăl, đi la munće 506
1298 are șî ĭel, saraku, o fećiță fusuļikă, supțîrikă ka blana uskată, numa śe nu pikă țuaļiļi đi pi ĭa 2218
1299 are șî kopilu un fluĭeruț, dakă învață ĭută, o sî-ĭ kumparăm fluir măĭ mare 2291
1300 are șî kuasa đi kosît kalkîńiļi a iĭ 5361
1301 are șîaļe țapîn 4620
1302 aripa śĭeruluĭ 163
1303 ariśu aćins sî faśe gĭem 269
1304 ariśu ku ariśuaĭka duorm în frunḑă 128
1305 aritu kăśî 165
1306 ariuș ĭe puom sîrbaćik ku puama akră 162
1307 arĭa bîtrîńaskă s-a fakut la luok vînturuos, kă grîu s-a vînturat la vînt 5867
1308 arĭaće ĭe berbĭek, ažuns đi mîrļit uoiļi 172
1309 arĭe brațărĭ mîndrĭe la zabun 531
1310 arĭe burtuoń, ka kînd la arańit ku laturĭ 3777
1311 arĭe dar đi kîntat 1187
1312 arĭe gît ka biulu 710
1313 arĭe ĭe luok unđe sa trăirat șî s-a vînturat grîu ku kalu șî ku vîntu 111
1314 arĭe o građină pļină ku fluorĭ 1889
1315 arĭe uokĭ totrlaț ka bumńița 758
1316 arĭe źaĭśće rarĭ 460
1317 arĭe źaźiće gruasă șî botoșaće 1017
1318 ark đi laută 211
1319 ark ku kare sa arunkă saźata 211
1320 arkaș a fuost uom înarmat ku ark șî saźată 212
1321 arku dă taĭat koļiașa 211
1322 arma ađiră 466
1323 armă înćinsă 219
1324 armă trasă 219
1325 armurikă ďe gură 812
1326 Arnaglaua are patru kotunurĭ marĭ, kare sa kĭamă: Bļizńa, Krșĭe, Șopît șî Bugoglaua 485
1327 Arnaglaua ĭe sat đaluruos, are mulće kulmĭe șî ogașă 485
1328 arnaglavĭană ĭe famĭaĭe muĭerĭaskă, kare ĭe naskută or traĭașće în sat rumîńesk Arnaglaua, în Porĭeśa đi Sus 3470
1329 arnaglavĭanuĭe uom đi Arnaglaua, sat rumîńesk în Porĭeśa đi Sus 486
1330 Arnaglavĭańi frig rakiu la kazan, da Tanđeńi o kuok 2897
1331 arnaut a fuost o fuarmă đe kukuruḑ gruos ku doaḑăś șî patru đi rîndurĭ đi buobe pi drugă 3992
1332 Arnauta buļuoțuluĭ pimovara ĭe turburĭe, da vară arĭe apă puțînă 425
1333 arnautu nu s-a prins la nuoĭ, șî lumĭa s-a lasat đi ĭel 3992
1334 arńiź 873
1335 arpaźiku ĭe măĭ bun sĭ sa pună tuamna, kă śĭapa, kînd krĭașće n-o prinđe sîaśita 157
1336 Arsenuońi sînt una đin śinś fameļiĭ sîrbĭeșć, karĭe a trait în Podguorț 441
1337 arsura ĭe luok unđe a ars fuoku 159
1338 Artanu la fakut žîduvi vrodată kî să puarće vînțî đi pi ĭel 235
1339 aru nuĭe masură batrînă đi pomînt 3133
1340 arunkă țuaļiļi la Suare 260
1341 arźa ĭe vuorbă zuĭtată, rar sa gasîașće vrunđiva vro babă sî măĭ țînă minće kî așa vrodată s-a kĭemat razbuoĭu đi țasut 1710
1342 arźaua a fuost borđeĭ fakut adîns đi țasut vara la tuortu đi kîńipă șî đi in, kî atunśa tuortu a prins măĭ multă uđală 115
1343 arźauă a fuost adînkatură đi žîgaraĭ supt razbuoĭ đi țasut 115
1344 arźauă s-a ḑîs đivrodată la luok unđe s-a fakut fuok 115
1345 arźintuaĭka are floriśikă albă 1890
1346 arźintuaĭka ĭe buĭađe mikă ku fluare albă, krĭașće pin ļivĭeḑ 765
1347 arșițăļi a fuost babiļi dăn sat kare a șćut să fakă kolaś dă pomană, șî kare ĭ-a plumađit șî ĭ-a kuopt 4012
1348 arșîță ĭe pomînt ars, ńirođituorĭ, fara ĭarbă șî ļamńe, numa kîć-o tufă koļa-koļa 155
1349 asară ĭe tuout una ku ĭerĭ sara 248
1350 asară la uoră s-a luvat la gîlśao ńișće baĭaț, a fakut tămbalău ș-a strîkat visaļiĭa 2729
1351 asară s-a țukat ku furiș đi parinț 1072
1352 askuțîĭ ćokîrlanu đ-amîndoă pîărț, șî akuma ma duk la tîrsît 1171
1353 askuțît ka aku 255
1354 askuțît ka kuțîtu 4357
1355 askuțît ka vîru akuluĭ 4291
1356 askultaĭ kînćiku, șî ma prinsă o blînđață 1527
1357 askultatuorĭ la nuntă 250
1358 askultatuаrĭе 250
1359 askultă ka bańișuoru 460
1360 askultă, parke s-auđe kopuoĭu kă mînă ĭepuru 249
1361 askultă: sa uđe kînd șî kînd dur! pin puod, sigurat ĭară s-a-npuĭat șobolama-ĭa 1309
1362 asta daskîl đies ńi baće 449
1363 asta dîn Mireiĭva ĭe mare turugă 3328
1364 asta đimińață 1421
1365 asta firuț ĭe prĭa supțîrĭe, nu puot sî kuos ku ĭel 2254
1366 asta fĭeļ đi înkeĭat blăńiļi nuĭe bun 3283
1367 asta ĭe fiśuoru mĭeu ku muĭarĭa đintîń 2297
1368 asta ĭe fraćiļi mĭeu al mare 2940
1369 asta ĭe kuțît dușmańesk, alu dușmanu-la kare a taĭat lumĭa đi vrĭamĭa đi rat 1313
1370 asta ĭe muĭarĭa a mĭa, sînt însurat ku ĭa pista doaḑăś đi ań 2637
1371 asta ĭe muĭarĭa mĭa 4642
1372 asta ĭe ńaćid, aĭa aspuriu, da aĭa akolo aspur 274
1373 asta ĭe pomînt bun đi aratură 144
1374 asta ĭe prĭa mare, mićikuļeḑî-ĭ marimĭa, șî sî veđem śe sî faśem 2972
1375 asta ĭe prĭa multă bĭare đi nuoĭ duoĭ 568
1376 asta kasă ĭe marĭe 449
1377 asta kopil are tată vitrîg 449
1378 asta luok ĭe bun đi kasă 3856
1379 asta muĭarĭa ĭe vrĭańikă 449
1380 asta nu kî ĭe skurt, numa ĭe skurt đi tuot 2928
1381 asta nu vińe la luok, măĭ trăbe lukrat 3152
1382 asta śe fak iĭ ku nuoĭ ĭe numa o rușîńe mare 4000
1383 asta śe sîrbi kĭamă palačinke, n-a fuost đi bîtrîńață, a ĭeșît dupa ratu-sta ku ńamțî; ļi kĭemăm șă pi rumîńașće palaćinkĭe 1174
1384 asta uom ĭe ńikunoskut 449
1385 asta vuorbă s-auđe la nuoĭ pin kînćiśe, nuĭe a nuastră, kî nuoĭ la țap iĭ ḑîśem pîrś; puaće fi kă ń-a veńit đi la Kraĭna, țarańi așa kĭamă pîrśu 1042
1386 asta-ĭarnă 449
1387 asta-nuapće uoki n-a-nkis đi durĭarĭa đințîlor 4533
1388 asta-primovară ń-a dat vorbă kă ńi ažută, ama trĭeku anu da đin vroba lor ńimika 4534
1389 asta-tuamnă fură bîlśur-ļi slabe đi tuot, ńiś nu s-a vindut ńimik, ńiś nu s-a kumparat 4535
1390 asta-vară 449
1391 astaĭarnă a fuost źer mare 1011
1392 astal đi kopiĭ 770
1393 astal đi kuĭnă 770
1394 astal đi ļiemn 770
1395 astalu đi sufļit 770
1396 astalu la pomană pļin ĭe đi bukaće în tuaće fĭelurĭ 805
1397 astanuapće (=asta + nuapće) 80
1398 astanuapće n-am durmit ńiśkum đi durĭarĭa đințîlor 3
1399 astară ńi duśem la șîḑîtuarĭe 428
1400 astară ńi duśem la șîḑîtuarĭe sî žukîăm damă 1184
1401 astatuamnă mi s-a mîritat fata, șî am fakut nuntă mare 1012
1402 astavară sa ḑîśe la vara trĭekută 1010
1403 astăḑ sa duk la șkuală tuaće fĭelurĭ đi kopiĭ: ș-aĭ miś, ș-aĭ marĭ, ș-aĭ mižlośiń 2885
1404 astîḑ amunka sa gasîașće lukru 355
1405 astîḑ înśiep a urḑî, n-o sî puot kapu rîđika đi lokru 2521
1406 astîḑ ĭastă Bobuoĭ șî-n Arnaglaua, a veńit înainća đi rat unu Marćin Șkĭopu đin ńamo-la, đin Țrnaĭka la otar ku Gorńana, a skimbat imańa ku vrunu đi la Muskidău în Bļizńe 912
1407 astîḑ ĭe frigarĭa fakută đi fĭer, șî o-nvîrćiașće motoru la struĭe 2376
1408 astîḑ ĭe lumĭa învațată, tuoț au șkuaļe 2815
1409 astîḑ ĭe mînkarĭa kumparată otravită ku mulće kare-śe 5479
1410 astîḑ ĭe noasprîaśiļa în marțîșuor, măĭ o ḑî-duauă șî tunăm în primovară 2580
1411 astîḑ ĭe vrĭamĭă bună 383
1412 astîḑ la ńima nuĭe ușuor 2942
1413 astîḑ lumĭa are ińimă rîaśe, la ńima nu-ĭ sa pasă đi ńima 2370
1414 astîḑ lumĭa gata tuată ka kînd s-a bulnavit đi strîkaśuńe, nu sa șćiĭe kare đin kare ĭe măĭ strîkat 4440
1415 astîḑ lumĭa ku tarîță arańesk vićiļi 5135
1416 astîḑ nu măĭ vĭeḑ tu kopiĭ vrĭańiś, numa đarîndu vĭeḑ gramadă đi kopilamă đizmĭerdată 1429
1417 astîḑ numa mîrveńaku skopĭașće, da đimult tot stapînu a trabuit să șćiĭe să skopĭaskă puorśi luĭ 4657
1418 astîḑ omeńiĭa a pus supt piśuare 3265
1419 astîḑ puvestîtuori s-a pĭerdut, nu kă nus, numa lumĭa n-are kînd să-ĭ askulće 5303
1420 astîḑ rar đin-tra-ĭ batrîń kare măĭ țîńe minće kă luna đi la urmă pi kîļindarĭo-l babĭesk s-a kĭemat, pi lînga andrĭauă, șî lunarĭ 3372
1421 astîḑ satu traźe la uopșćina măĭdanuluĭ 3526
1422 astîḑ să ći văĭerĭ ku glasu pănă-n śierĭ, ńima nu ć-auđe 3201
1423 astîḑ tuot nat kată trĭaba luĭ, șî lumĭa mult s-a înstrinat 4743
1424 astîḑ uomu n-are ńiś o sprižońală-n kopiĭ 4749
1425 astîḑ-mîńe 107
1426 astîḑ-mîńe, nu sa șćiĭe kînd 2490
1427 astruka samînța ku pomînt marunt 375
1428 astrukamînt đi konaśe 376
1429 astrukamînt đi lînă 376
1430 astrukamînt đi paĭe 376
1431 astrukă kasa 375
1432 astrukă kopilu đi frig 375
1433 astrukă rușîńa 375
1434 astrukă-ț uoki 375
1435 astupat ĭn pĭept, grĭeu suflă 458
1436 astupî-će, drakuluĭ, odată, nu măĭ zdrîmbońa atîta, ći askultă drumașî, șî sa rîd đi ćińe 1294
1437 astupîće, uomuļe, kî kapiț pista fļit 379
1438 aśi am fuost 305
1439 aśi ĭe rîu skund, puoț să-l trĭeś ļesńe 4085
1440 aśiră ka mîțu șokîćiļi 91
1441 atita uom đi mare n-a măĭ vaḑut, kapu ka mĭerńica, da piśuariļi ka karļița 2940
1442 atîća înkîlśiturĭ întra iĭ nu măĭ đizvîrḑîașće ńiś dumńeḑîu 1908
1443 atîća luază sa puvestăsk đi ĭa pin sat, da ĭa nu dă doă parîaļe 2811
1444 atîrnat în vrun bușćan, ș-a rîsturnat karu pļin đi fîn 3489
1445 atîrnat la grindă 311
1446 atîrnă prikoļița đi traktur 310
1447 atîrnă trasta-n kuń 310
1448 atîta a rođit puomi anu-sta, đi sa frîng înkarkaț ku puame 3079
1449 atîta a ustańit đi nu ĭ-a ramas ńiś o mînă đi sufļit 4320
1450 atîta alaviĭe đi pîăsîrĭ în viĭe pîn akuma n-a mîĭ fuost 1368
1451 atîta am fuost đi saraś, đi ńiś plug n-am avut, l-am luvat înprumut đi la veśiń 749
1452 atîta askultatură đi ĭel, șî la urmă ńimika 252
1453 atîta aśirĭală, șî la urmă ńimika 92
1454 atîta ăl traźe ińima la fata-ĭa đi sigurat o sî sa însuare ku ĭa 5997
1455 atîta boldăńi uoki kînd ma vaḑu, đi ma spumîntaĭ kî o sî-ĭ ĭasă đin kap 1005
1456 atîta đi bun a traĭit iĭ duoĭ înga đi la kopilariĭe, đi la urmă sa do înfrațît în bisîarikă 4501
1457 atîta đi greu a fuost năpăstuit đin parća veśińilor, đi nu ĭ-a ramas alta ńimika, numa să-ĭ tužaskă 3410
1458 atîta đi sarak am fuost, đ-a-nmĭers numa-n ńișći țurfurĭe, adunaće đi pin gunuaĭe 1115
1459 atîta đi tare ĭ-a dat un pumn, đi l-a trînćit đin piśuare 4282
1460 atîta đi tare mi s-a zbatut ińima-n pĭept, đi m-am spumîntat kă o să-m krîape pĭeptu 6401
1461 atîta grasîmĭa la îngreonat, đi nu puaće đi burta sî sa apļaśe 6183
1462 atîta ĭ-a fuost drag đi ĭa, đi la urmă s-a do luvat 381
1463 atîta ĭe afară spulburu đi tare, đi nu puoț uoki đeșkiđa 4772
1464 atîta ĭe đi budaluos kînd sa-nbată, đi n-aĭ altśe, numa să fuź đi ĭel 914
1465 atîta ĭe đi gras, đi nu puaće sî sa apļaśe sî sa-nkalță 4822
1466 atîta ĭe đi mare kĭoroman đi nu vĭađe kare ku ańi ăl traźe đi nas 6049
1467 atîta ĭe đi mare lăbdatuorĭ, đi nu sa puaće trai đi ĭel 4181
1468 atîta ĭe karu strîkat, đi nu sa măĭ puaće đirĭeźe 1426
1469 atîta ĭe muĭarĭa tare đi kap, đi ku ĭa ńima nu puaće ĭeșî la kîpatîń 5578
1470 atîta ĭe păru luĭ đi zgîrgorit đi nu sa puaće pipćena ńiś tunźa 5622
1471 atîta ĭe puork đi mare, đi puort ļuĭ n-are ńiś-o marźină kînd ĭasă-n lumĭe 5560
1472 atîta ĭe tuot đi skump, da plățîļi sînt miś 1401
1473 atîta ĭuta trĭaśe vrĭamĭa đi ĭuo ńiś n-am bagat sama kînd mĭ-a trekut a uoptsprîaśiļa an 2574
1474 atîta kĭemare đi ĭel, da nu sa raspunđe ńima 6118
1475 atîta ku ańi a nîkažîto fara ńiśkotrĭabă, đ-a fakuto la urmă sî sa spînḑure đi rău 1795
1476 atîta ma duarĭe kapu đi nu vîăd ńimika 1333
1477 atîta ma spumîntaĭ, đi ma luvară fiuoriļi đi frikă 2263
1478 atîta ma strîns în șîaļe, đu nu puot ma điskļeșta ļesńe 1750
1479 atîta mi đi grieu ku ĭel, đi-n vińe kîćodată sî ma spînḑur 2428
1480 atîta mi đi grĭeu, đi-m vińe sî bufńesk ka vita turbată 943
1481 atîta mĭ-a fuost drag đi ĭa, đi m-am spumîntat k-o să-m krîape ińima đi drag 1242
1482 atîta puće în kurĭańik, đi vĭerș đi gruază, kînd će duś să ĭaĭ vrun uou 3434
1483 atîta ruodu đi mare a fuost, đ-a pus pruopće supt pomĭ să nu sa frîngă 5194
1484 atîta s-a îngrașat đi abĭa îș duśe kurimanu, nuĭe skamn pi kare puaće șađa, da să no-l frîngă 6051
1485 atîta s-a îngrižît pintru sînataća kopiluluĭ, đi s-a bulnavit 6144
1486 atîta s-a mîńiĭat đi ĭ-a kaḑut śĭața pi uokĭ 3581
1487 atîta s-a strămućit ku pipćenatol nou đi nu sa puaće kunoșća 5924
1488 atîta samîna, ka kînd sînt đi źamînă 4985
1489 atîta źer a fuost đi uomu s-a răbiźit păn’ la uos 6009
1490 atîta źier a fuist, đi mi s-a îngĭețat buriku źeĭśtuluĭ 540
1491 atîta źier ĭe la śuaka, đi la nuapće o sî duarmă lupu ku kîńiļi într-un bîrluog 63
1492 atunśa gaińiļi nu strîź la buobe, numa ļe laș sî sa aduńe sîngure 1162
1493 atunśa s-a trait într-un fĭeļ, akum în alt 5591
1494 atunșa ĭasă Rusaļiļi șî sî puńe puostu lu Sîm-Pĭetru 1336
1495 au bań kî sînt strînș, zgîrśiț 4392
1496 au đi gînd să înśapă ku lukru luńa śe vińe 4078
1497 au fost sărśinată, dar omu n-o šćiut 5435
1498 au kuļes porumbu șî astădz au đe gînd să taie tuļeńi șî să fakă țoță 3367
1499 au, lălă! 309
1500 au, sufļețălu mĭeu, nu puot trai fara ćińe 4506
1501 aud bińe, ćokńașće śe ćokńașće la ușă toblarĭuluĭ, da kîńi nu latră 1145
1502 aud kînd șî kînd în kuzńiță: drr! drr! - śe va dîrai, draku va șći, mi frikă sî ma duk sî vîăd śiĭe 1215
1503 auḑ puorśi în gîrļeu: koik! koik! una-ntruuna un śas întrĭeg, o sî muară đi fuame dakă nu grabĭeșć ku laturļi 2867
1504 auḑ tu, mă, śe-ț spun ĭuo, nu ći faśa surd 6017
1505 auḑăl, kum sarĭaḑă, da aășća, pruoșć, tuot iĭ krĭed! 4345
1506 auḑît bińe kă uala ku tuot faśe sfîr! sfîr!, ama pănă ĭ-a ažuns, ḑama a dat în fuok 4804
1507 auḑît, ka pin vis: vîž! vîž! ama nu ĭ-a dat în gînd kă aĭa a putut să fiĭe vîžuoĭu api 6210
1508 auđe bińe la o urĭake, la alalaltă ĭe surd đi tuot 1503
1509 avĭa - nu avĭa, tuot una ĭe 102
1510 avĭem numa șapće uoĭ ku mńiĭ 2544
1511 avĭem viće marĭ șî viće miś 3212
1512 avļiĭa îngrađită s-a kĭemat șî la nuoĭ đemult obuor, ș-a fuost obuoru kășî, oboru puorśilor, obuoru vićilor 108
1513 Avraman ĭ-a ḑîs la-l mîĭ batrîń đin duoĭ kopiĭ ku nume Avram, or la uom kare ĭe đin fîmeļiĭa lu Avram, kare ĭe đi Avramuońi 1857
1514 Avramuță ĭe poļikra alu Avram măĭ mik đin duoĭ kopiĭ ku nume Avram, or ĭa ḑîs așa đi drag la kopil pi kare la bućeḑat Avram 1858
1515 Avramuońi s-a mutat đin Kurduman, ș-akuma traĭesk lîngă drumu satuluĭ 434
1516 Avramuońi, Avramĭeșći, Avramițuońi, Avramițańi, Avramĭeluońi 439
1517 avut baĭat frumuos, ńegrișuor, ku mustîață ńegrișuare 6102
1518 avut bun lukru, ama ĭel numa a fakut ńiskaĭ kufurĭelurĭ, șî la urmă la do dudait 3193
1519 avut doĭ ĭeḑ înțarkaț, șî un sugarĭ 5192
1520 avut gît skurt șî gruos, ș-a vorbit ku un glas rogoșît 2728
1521 avut ĭe uom kare are moșîĭe mare 118
1522 avut kasă lînga rîu, apa a kurs pi-nga parĭeț 5433
1523 avut kopilariĭe fara ńiś o grižă 6142
1524 avut kopilariĭe sarakă, fara ńiś o źukariĭe 4280
1525 avut ku muĭarĭa đintîń triĭ kopiĭ 2950
1526 avut mare greotaće la lukru, ama nu s-a vaĭatat la ńima 3225
1527 avut mare naruok kă plumbu la lovit lînga ińimă, ș-a ramas viu 4867
1528 avut mare naruok sî s-antuarkă viu đin rat 6220
1529 avut num un banuț atîrnat la gît, kă a fuost fată sarakă 3455
1530 avut o ḑîsă rîa 3102
1531 avut patru đinț skuoș, tot la kovaśu satuluĭ 6075
1532 avut pĭatră-n bĭeșîkă 876
1533 avut pruń marĭ, ș-a kĭemat mulț lukratuorĭ la astrîns la pruńe 4397
1534 avut śinsprăśe ań kînd aiĭ parinț ĭ-a fakut împețăńe 5156
1535 avut tare kreḑamînt numa în fraći-su 6121
1536 avut tata kopiĭ mulț, șî kînd ń-a-nparțît, miĭe mĭ-a kaḑut abĭa o șapćime đi moșîĭe 2548
1537 avut un lukru maruț, șî ĭuta la gaćit 2971
1538 avut un narau gîlśavuos, ku tuot nat s-a atîrnat 2720
1539 avut vaś buńe, akuma a skaḑut la doă kotorĭanță kare sa trag prăn obuor ka umbra 4267
1540 avut vîtamatură grĭa la mîna stîngă 4433
1541 avut șî ĭa un flakău, ama a fuost putuare đi ńitrîbuit 1337
1542 az am fost în Bruođița, sat pă Pĭek 941
1543 aznoapťe n-a durmit ďe duerea kauluĭ 7
1544 azvîrļașće aĭa în borugă 104
1545 ažung guoșći, da śinsta nuĭe krîmpoțîtă 5454
1546 ažuns amînat 415
1547 ažuns la kasă în kap đi murg 6380
1548 ažuns la kasă tuot ud đi pluaĭe 6154
1549 ažuns la primĭažđe grĭa 4984
1550 ažuns la puaļiļi munțî, ș-a đižugat buoi să-ĭ uđińaskă 4172
1551 ažuns la raskruče, și s-a dus la skăpatat 3520
1552 ažuns marfă ĭepćină la dućan, șî s-a fakut o gargazală đă uamiń 2350
1553 ažuns rîndu la ĭel să vorbĭaskă, ama kînd sa skulat ș-a vaḑut kîtă lume-l askultă, iî s-a strîns śoa-n gît, șî n-a putut 4391
1554 ažuns vrĭamĭa grĭa, la ńima nuĭe ļesńe 2941
1555 ažuns vrĭamĭa lu mîrļitu uoilor 2175
1556 ažută la uom kînd ĭe sîngur 214
1557 ažută sî ma điskroșńieḑ, kă nu puot sîngură sî điznuod obrăńiļi trîășći đi la pĭept 2359
1558 ažutăĭ la kopil să sumĭată urḑala la opinś, să nu sa tragă dupa ĭel 3942
1559 ažutăĭ să dubuară nuśiļi đin puod 1220
1560 ažutura ușurĭaḑă lukru 215
1561 ažuturatu nuĭe lukru ĭnprumut 217
1562 aźun ĭe ađet să nu sa manînśe înainća lu vro ḑî mare 338
1563 Aźun ĭe ḑîua înainća lu Kraśun 339
1564 aźuns kopilu đi la șkuală 342
1565 aźuns nămļaḑîțu, vreamea ĭe dă prînḑî 2678
1566 aźutaț, uamiń 1770
1567 aźutaĭ la dĭeda să muće stupi, șî kîpataĭ duoĭ fagurĭ đi mńare 1802
1568 aș ḑîśa kî ĭe đi plaku mĭeu baĭato-la prĭa đispiđekat 1480
1569 aș kînta, kînd aĭ vrĭa tu, or ar vrĭa ĭa să kîntaț ku mińe 5151
1570 aș veńi ĭuo, numa nu vrĭa muma sî ma lasă 4492
1571 aș veńi, ama nu ma lasă parințî 5151
1572 aș veńi, numa sînt akupit ku mare grižă 640
1573 așa apaș n-a măĭ vaḑut lumĭa pănă akuma, minće șă fură ka ńima 3701
1574 așa arțag n-a fuost în lumĭe đi dupa ratu ku mńamțî 244
1575 așa au așa 2436
1576 așa baĭat dragustuos n-am măĭ avut în satu nuostru 1245
1577 așa budală kum ĭe ĭel, n-a măĭ vaḑut ĭuo ku uokĭi miĭ 913
1578 așa bun ĭel întămpina doă blăń, dă întămpinala nu s-a vaḑut 3157
1579 așa țîkă đi lume rîa, n-a măĭ vaḑut ńima 1088
1580 așa fećiță plakuță pănă akuma n-a măĭ fuost în satu a nuostru 6437
1581 așa furaluk ka la nuoĭ, nu m-a-ĭastă pi pomînt 76
1582 așa grozavĭ baĭeț nu sa măĭ însuară ńiśkînd 3431
1583 așa ĭe blîstamat đi la Dumńeḑîu 615
1584 așa ĭe fļankă đi muĭarĭe đi n-are parĭake-n sat 1862
1585 așa kopil aldrak n-a măĭ vaḑut pănă akuma 655
1586 așa luok tuot śuguļit đi păsîrĭ n-a măĭ vaḑut ńima 3221
1587 așa mik șî gras, n-are ńiś un stat 4624
1588 așa muĭare ponćișă n-a măĭ vaḑud lumĭa 5255
1589 așa muĭare sumĭarńikă nu gasășć în triĭ saće 2957
1590 așa muĭarĭe nu ma-ĭastă-n lume 290
1591 așa ńi ađetu 306
1592 așa pakaće grĭaļe ńiś dumńeḑîu nu puaće ĭerta 3965
1593 așa śeva 2603
1594 așa śeva/śuava 290
1595 așa uom nu sa puaće gasî în țara întrĭagă 3208
1596 așa uom sîrbaćik nuĭe-n lumĭa întrĭagă, n-o-l măĭ omeńi ńima, numa vro buată grĭa 3267
1597 așa uom znobiu dămult ar trăbuĭa să fiĭe źungĭat 2340
1598 așa visaļiĭe n-a fuost đemult la zavĭećină-n sat, noroḑîĭe mare pănă-n zuorĭ 3429
1599 așa vuorbe sînt: dofaśa (do + faśa, doraditi), dokînta (do + kînta, dopevati), dopuńa (do + puńa, dostaviti), dopļińi (do + [în]pļińi, dopuniti, napuniti), doaźunźa (do + aźunźa, dostići, dospeti), dostorî (do + storî, dotući, zatreti, uništiti), șî alćiļi 2114
1600 așa žîguare đi uom kum ĭe Trailă, n-a măĭ vaḑut ĭuo pănă akuma 2463
1601 așa-ĭ daćina, grĭeu sa đizvață 1201
1602 așaḑarĭe pistă lume 408
1603 așaḑă kîta mîĭ bińe 405
1604 așaḑă krĭanga să ažungă kopiĭi la śerĭașă 405
1605 așaḑă krĭanga, să kuļeg śerĭașă 408
1606 așaḑî-će, să nu ći vadă vrunu 408
1607 așća sînt tuoț prĭaćińi miĭ 5160
1608 așćarnut đi opinkă 349
1609 așćarnut đi pat 349
1610 așćarnut đi viće 349
1611 așćată ibuomńiku să-ĭ vină înđisară, în kapu murguluĭ 4653
1612 așćată la marźină să-nśapă skađarĭa api, șă să trĭakă rîu 4572
1613 așćată popće 5531
1614 așćată să înśapă lukra aĭ măĭ batrîń îńtîń, pă dupa aĭă sî sa pună pi lukru șî aĭ măĭ ćińirĭ 5679
1615 așćată să trĭakă śińiva pi drum 4098
1616 așćată să-ĭ kadă śeva đin śierĭ 2603
1617 așćată să-ĭ vină vrun kunoskut 3986
1618 așćernutu nu mi bun, ma baće la șîaļe 1827
1619 așćetaĭ tuota ḑîua într-un kuodńik să vină duolturu, la urmă nu veńi duolturu numa veńi o ćistuoćiță șî sa luvă dupa mińe đ-akolo 2481
1620 așćetat să vină vro insă, điźaba, n-a veńit ńima 5346
1621 așćetăm șumarĭu să vină să ńi însîamńe ļamńiļi đi taĭat 4602
1622 așćаrnut đi masă 349
1623 așťerńe patu 348
ă

1624 ă, kolo 654
1625 ăăă, kît ĭe đi marĭe!? 654
1626 ăće-ma, vin 56
1627 ăće, aĭa kolo trăbe mutat în alt luok 56
1628 ăće, akoluo s-a întîńit, șî s-a luvat la bataĭe 2773
1629 ăće, ăla uom vrĭa să vină la nuoĭ 1452
1630 ăći-ț muaka! 4027
1631 ăći, vaḑuș akuma ku uoki tiĭ 56
1632 ăĭ vińe la uom gînd urît, șî faśe aĭa śe n-ar trăbui 2650
1633 ăĭa kare sînt naskuț tuot într-o ḑîuă în stamînă, sînt ļegaț tuot k-o ursă 1756
1634 ăl ambiĭ pră vrunu kînd ăl roź dă măĭ mulće orĭ să mănînśe, da ĭel sa sviĭașće 4943
1635 ăl apukă śe-l apukă 238
1636 ăl așćată lukru gaćit 3276
1637 ăl așćată tuoț să pļaśe, da ĭel înga sa-ndoĭașće 5267
1638 ăl așćetăm, va veńi kîndva 2427
1639 ăl țîńe đi vuorbă 999
1640 ăl duare gîtu, șă tuata îngițîtura trĭaśe ku durerĭ 5374
1641 ăl duare piśoro-l stîng 4536
1642 ăl duare-n kur, nu marĭașće kî ăl vorbĭașće lumĭa đi rău 3906
1643 ăl fîrșîașće frika, kînd triĭaśe nuapća pi lînga morminț 2923
1644 ăl gasîĭ în vuoĭa bună 715
1645 ăl kolo, stă pitulat 653
1646 ăl luvară đin skurt, da ĭel, saraku: kă v-o fi, kă nu v-o fi, șî la urmă do spusă tuot 2445
1647 ăl luvă la uokĭ, șă aprinsă pușkă 135
1648 ăl manînkă pĭaļa, sa skarpină, saraku, ka kînd are rîńe 4060
1649 ăl mînă draku să fakă aĭa śe nu trăbe 6368
1650 ăl mînă gazda ka pi lup, da śe va mînka, nu șćiĭe 4060
1651 ăl purtară pin sat ļegat șî înfirekat 1753
1652 ăl sîkîĭe, ku adîns iĭ faśe la śudă 4388
1653 ăl strînźe-n gît, nu puaće să îngită 2728
1654 ăl trasă, sa bîlbańi kîta, șî sa dusă la fund 675
1655 ăl vaḑuĭ kalumĭa kum zbuară pi śer, ș-odată mi sa pĭerdu đin uokĭ, da śerĭu sańin, fara nuvirĭ 2879
1656 ăl vaḑuĭ, stă kolo bîskîkarat dupa gard, șî varsă, kî ĭară s-a-mbatat 929
1657 ăl veńină ku vuorbe 5476
1658 ăl, zbură! 653
1659 ăma, veńiĭ 1334
1660 ăn sak a fuost apropiĭat śinḑăś đi kiļe 140
1661 ăńi, doveńirăm kumva 652
1662 ăńi, pă faśeț ku nuoĭ śe vi vuoĭa 652
1663 ăńi, unu în o žukariĭe kopilarĭaskă 1542
1664 ăsta lukru nuĭe grĭeu 1451
1665 ătă-l uomu, vińe la ușă 3003
b

1666 ba vrĭeĭ, ba nu vrĭeĭ 459
1667 ba-n kuaś, ba-n koluo 459
1668 ba, ĭuo 459
1669 baba a fuost gușată, avut o gîlkă mare la gît 2724
1670 baba a ļegat saku ku ață slabă, șî grîu s-a varsat 4332
1671 baba a murit ĭerĭ đimińață 5533
1672 baba a pitulat bańi într-o ļigatură đi kîrpă batrînă, ama kopiĭi a gasît șî ĭ-a luvat 4331
1673 baba a pĭerdut uoki, nu măĭ vĭađe bun ka-ntîń 5419
1674 baba a sarat ļegumĭa đi dîdauorĭ, șî mînkarĭa ĭe sarat morugă, ka otraua sarată, nu sa puaće mînka 4348
1675 baba a-nśeput a butavi la firĭe, n-o să traĭaskă mult 684
1676 baba a-nśeput înga dă-n ćińerĭață să stîrļezîaskă 4363
1677 baba a-nśeput să lozîaskă, nu măĭ șćiĭe śe vorbĭașće 2812
1678 baba așćarńe țîańiku pi masă 348
1679 baba batrînă a kaḑut đi pi o trĭaptă kare s-a klăćinat, ș-a frînt piśuoru 3254
1680 Baba Bîăla a fuost vrîžîtuare kunoskută 699
1681 baba țîfnuasă, sa-nfruntă ĭuta șî ļesńe 1820
1682 baba đisfaśe điemper batrîn să îmļerćiaskă manuș đi ńepuot 1551
1683 baba Fluarĭa a traĭit o sută đi ań 2025
1684 baba fonfîĭe kînd vrobĭașće, grĭeu o-nțaļeź śe ḑîśe; muoșu s-a-nvațat ku ĭa, șă iĭ duoĭ frumuos sa-nțaļieg 2147
1685 baba în vrĭamĭa đi la urmă kînd gaćaiașće mînkarĭa, nu sarĭaḑă ļegumĭa pi plaku muoșuluĭ, șî ĭel sa mîńiĭe pi ĭa 4345
1686 baba ĭe surdă, n-auđe la o urĭake 2158
1687 baba ĭe tuata muĭarĭa kare are ńepuoț 3199
1688 baba ĭe vrĭańika, da muoșu ĭe o dîrkĭelă đi uom 2282
1689 baba mĭa șćiĭe să đa ku buabiļi 670
1690 baba n-a sufarat pi ńima s-o strîźe babă 3178
1691 baba Nata ĭe mama lu Drăgomir šî mumă lu mumă-sa Kăla 3199
1692 baba răsuśașće doă fire, îndoĭașće, đin doă fire faśe unu 4210
1693 baba s-a bulnavit đi surḑală ku duoĭ ań măĭ întîń đikît muoșu, ama surḑala luĭ a fuost măĭ grĭa 4515
1694 baba s-a bulnavit, șî triĭ ḑîļe în stamînă urđină la o vrîžîtuare minśinuasă, kî sa ćiame sî sa dukă la duoltur 3191
1695 baba s-a dus în duos să aduńe tîrș uskaț, să aĭbă ĭarna đi ațîțîĭat fuoku 3330
1696 baba s-a mîńiĭat pi muoșu, șî numa fîrfuańe pin kasă 2229
1697 baba sa vaĭtă kî-ĭ s-a fakut ńiskaĭ panžîńiș la uokĭ, șî nu vĭađe ńimika, sa ćiame kă kĭorîașće 2634
1698 baba-ntr-o vrĭame a trait ku nuoĭ, numa odată ĭ-a veńit fofiku, șî sa-ntuors la feĭ-sa 1996
1699 baba-uarbă ń-a fuost žuok plakuț, kopilarĭesk 518
1700 babă batrînă 515
1701 babă Ĭana fărbuĭe burka 864
1702 babiļi a puvestît kă la-ĭ muorț ĭe mare sfiĭală să primĭaskă pomana kînd ļ-o dă vro insă kare nuĭe đin ńemeńa lor apruape 4635
1703 babiļi a-nvațat kopiĭi să nu frîngă ńiś să nu taĭe sînerișu, kî ĭe pakat 4563
1704 babiļi la źeĭśće a sokoćit kîlindarĭu pi an, întrĭeg, a kunoskut bińe tuaće luńiļi, stamîńiļi șî sîrbatuoriļi 4698
1705 babiļi măĭ mult đeskîntă-n truok 2745
1706 babiļi nuaștre n-avut ađet să śupă sprinśańiļi 2889
1707 babiļi sa kîntă la-l muort, sa ruagă sî sa skuaļe 5307
1708 Babiļi sînt aļi doasprăśe ḑîļe întra Dragobĭaće șî Sîmț, kînd tota ḑîua însamnă kîć-o lună pi an 517
1709 babiļi uskă smidaruĭśiļi, sî aĭbe pista ĭarnă fluorĭ đi dus la morminț 2315
1710 babĭesk s-a ḑîs vrodată la tuot aĭa ś-a șćut numa babiļi batrîńe vikļańe, kî șćirĭa luor a țînut șî śĭerĭu șî pomîntu 3306
1711 baț samaru să priśapă nalba (okoļeșć ku vuorba) 5781
1712 baț vita sî sa învĭață să nu sa dukă în luok 2814
1713 baćala sî puńe pi țauă đi suok karĭe sî bagă în suvĭaĭkă 555
1714 baće arîngu, a murit vrunu 464
1715 baće bîrbĭețî ku șlaĭdîru 714
1716 baće bruma 552
1717 baće țapă đi klańe 552
1718 baće drumu đi źaba 552
1719 baće đin ărpĭ 163
1720 baće đin kuadă 2996
1721 baće đin palmĭe 552
1722 baće fĭeru înśintat 552
1723 baće kopilu kînd vĭeḑ kî sa ļenoșaḑă, kă đi ļańe bataĭa ĭe măĭ bun ļak 5685
1724 baće kopilu luĭ 552
1725 baće kopilu, ama nu-l fîrîma 1807
1726 baće la fĭer să-l înkonveĭe đi plug 5588
1727 baće luopta 552
1728 baće ļimba đi đinț, da ńima nu askultă 552
1729 baće pasuĭu s-îl skuată đin postaĭka 552
1730 baće pîăsîrĭ ku prașća 552
1731 baće pĭatra 552
1732 baće pĭatra đi rupĭe, numa țîrîĭe pi puod 1086
1733 baće pruńiļi 552
1734 baće puarka 552
1735 baće ruopîta 552
1736 baće un vînt aspru 270
1737 baće un vînt friguruos đi pi Artan 235
1738 baće un vînt rîaśe, strabaće pănă la uos 4257
1739 baće vaka 552
1740 baće vîntu 552
1741 baće žuok 552
1742 baćiala la razbuoĭ sa țîasă pin urḑală 555
1743 badîńu ĭe vas strîmt șî lung, fakut numa đi skuos untu 461
1744 Bađikuońi đin Vaļakuańa s-a mutat în Buļuoț 702
1745 bag pula-n ĭel 4173
1746 bagabuont ĭe ka o mară strîkată-n podrum, kare strîkă mĭarîļi tuaće 1895
1747 bagabuont ĭe o bișćală, o uļimișńiță, uom fara rînd 1895
1748 Bagaĭuovîțu ĭe pi puaļiļi lu Tîlva Ruoșîĭe 479
1749 bagat în grižă 476
1750 bagat în kînćik 476
1751 bagat în ńivuoĭe 476
1752 bagat în povastă 476
1753 bagă ața-n ak 475
1754 bagă bań în pozanarĭ 475
1755 bagă kapu în ńivuoĭe 475
1756 bagă kîlțanu-n śuariś 475
1757 bagă kolaś în trastă 475
1758 bagă mîna-n sîn 475
1759 bagă mńiĭi-n țark, să nu sugă uoiļi pănă nu ļi mulźem 1060
1760 bagă sama 475
1761 bagă sama 5104
1762 bagă sama bińe 557
1763 bagă sama bińe, nu sa șćiĭe śe tuot puaće faśa așa daravĭelă đi uom 1366
1764 bagă sama bińe, să nu ći amnarĭaskă vrunu 360
1765 bagă sama kă kurkanu-la înśepu sî sa înfuaĭe, îț sîare-n șîaļe 1934
1766 bagă sama sî nu luńiś 475
1767 bagă sama śe vorbĭeșć, nu fi ćuș 1172
1768 bagă sama, kopiĭi nuapća sa đistrukă, puot sî raśiaskă 1595
1769 bagă sama, muĭarĭa ĭe greuańe, akuș trăbe sî sa nașće 3543
1770 bagă sama, să nu ći-nbruś în țuțuro-la 1051
1771 bagă uoĭļi-n strungă 475
1772 bagîće înluntru, nu ḑînḑai afară đi frig 1399
1773 baglamă đi ușă 478
1774 baglamĭe đi vrakńiță 478
1775 baglamĭe la uoknă 478
1776 bagramu ĭe ļiemn tarĭe, bun đi mulće trabuĭaļe 926
1777 Baińeșći đin Șarbanuț au kîăș apruapĭe đi Ćimuok 462
1778 baĭațî đi astîḑ mĭerg strîmućiț ku păru lung, ginđind kă sînt frumoș atîta đi fĭaćiļi o să kadă sîngure dupa iĭ 5925
1779 baĭațî s-a-nbrakat boĭerĭașće 921
1780 baĭațîașće (pril.) 973
1781 baĭat batrîn 505
1782 baĭat frumuos, ama kam ńegru la fire, puaće-fi a fi ńegrit lukrînd la suare 6094
1783 baĭat ĭe voĭńik ažuns đi însurat 505
1784 baĭat kare moare ńinsurat, gasașće suđina luĭ pi lumĭa-ĭa 4898
1785 baĭat ńiras ĭe urît, șî fĭaćiļi nu sa uĭta la ĭel 5815
1786 baĭat sumĭarńik nuĭe ńiś gras, ńiś uskat 2957
1787 baĭat vikļan ļesńe gasîașće luokurĭ la fată unđe ĭe ĭa gîđiluasă, șă dakă vrĭa s-o fakă în vuoĭa bună, ĭel o gîḑîlă baș a koluo 6441
1788 baĭatu a iĭ ĭe tare frumuos la stat 4624
1789 baĭatu a sprižońit fata pănă a trekut pista punće 4748
1790 baĭatu al dragalaș, mîĭ mulće fĭaće arĭe 1241
1791 baĭatu đi kînd trăiră pi lînga koļiba fĭeći, ama iĭ nu-ĭ dă-n gînd să ĭasă la-ntîńală ku ĭel 5848
1792 baĭatu iĭ are trup tare sumĭarńik 6187
1793 baĭatu ĭe supțîre la stat 3937
1794 baĭatu ku fata mare sa pupă kînd prind drag unu đe altu 5343
1795 baĭatu ku fata sînt parĭake bună, kî amînduoĭ sînt înalț 5914
1796 baĭatu ku fata źuakă-n uară 4279
1797 baĭatu nuĭe ńiś đ-o trĭabă, kî ĭe o nîtafļață întrĭagă 5701
1798 baĭatu rușînuos, vińe la fată șî numa sa propćașće đi gard, ńiś în traușă nu tună 5200
1799 baĭatu s-a ratuns în oraș, șă sa țîńe maruos, da nu vĭađe kî ĭe slut ka ńima pi lumĭe 4262
1800 baĭețî đi astîḑ nu-ĭ razńeșć đin fĭaće, kî tuoț sînt flokuoș, șî iĭ puartă păru lung 2050
1801 baĭețîlor, țîńețî-va bińe, ăći vińe o fofoluankă mare pista vuoĭ 1994
1802 baĭer đi kĭes 482
1803 baĭer la kaldarĭe 482
1804 baĭer la vadră 482
1805 baĭiru la kuafă 5492
1806 baĭluogu ĭe un pĭaćik đi gumă kare sa puńe la ruată kînd iĭ sa rupe guma đin afară 2726
1807 baĭluogu sa faśe đin gumă batrînă alu ruată 2726
1808 bakuĭ ar fost poļikră đe bažokură la bufań đen Pemska 378
1809 bakuĭ ĭ-ar ḑîs kă ĭ-a țînut kă-s omiń proșć 378
1810 balauru puaće să îngită șokîćiļi întrĭeg 5371
1811 balbańală pin namĭeț 674
1812 balbataĭe mikă, balbataĭe marĭe 522
1813 balmișu sî manînkă pîn ĭe ferbinće 521
1814 balmușu a fuost măĭ mare dulśață pîkurarĭaskă 1971
1815 balta ĭe la mižluok măĭ adînkă 2884
1816 balta ĭe pļină đi apă statuare 6263
1817 baltă đin pluaĭe 534
1818 baltă vĭarđe 534
1819 baltuos luok, bun numa đi bruoșć 535
1820 Baluță, uaĭe blîndă ku lapće dulśe 645
1821 Baluțuońi au kîrd marĭe đi uoĭ la baśiĭe 691
1822 baluonu đi apă ĭe burtanuos, da kila nu 603
1823 baluos ka kîńiļi al turbat 577
1824 baluos ka slańina viĭe 577
1825 balușăl ĭe burĭaće kare krĭașće pi fag 4161
1826 baļagarĭu ĭe guangă mikă, ńagră, kunoskută kă adună skrume đi baļigă, șî mĭergînd înapuoĭ, ļi faśe buboloș ka kikirĭaḑa đi ĭepur 2121
1827 Baļańi a vińit în Măĭdan đin Banatul rumîńesk, da în Banat s-a mutat đin Kraĭova 1884
1828 baļe đi kulkumĭek 575
1829 baļigă đi kal 537
1830 baļigă đi uom 537
1831 baļigă đi vakă 537
1832 bandaś, kîntă-n bandă 578
1833 bandașî kîntă, rasună vaļa, da ĭel źuakă kișnat, nu vĭađe pi ńima 2689
1834 bandă mîĭ marĭe 578
1835 bankă ĭ-a ḑîs aĭ batrîń la un fĭeļ đi bań kare avut vrĭad ḑîaśe, doaḑăś șî triḑăś đi dinarĭ 3468
1836 banu luĭ ĭe grĭeu ka Artanu 460
1837 bań ĭastă, numa ļi s-a împuțînat vrĭadu 2935
1838 bań, strîviț la șpațîr, sînt bań lupadaț 6413
1839 bańeće ĭe uom pļin dă bań 1135
1840 bańi trăbe sî sa pastrĭaḑă, da nu să sa strîvĭaskă pi fiĭe śe 5927
1841 bańi, gasîț pitulaț în kasă, ĭ-a înparțît kopiĭi 3209
1842 Bańiĭa sńigoćinuluĭ, la Golumbăț 994
1843 bańiuluĭ, ore-n skimb 576
1844 bańî śe ĭ-a pitrekut, ĭ-a-ngropat supt vrun nuk 5212
1845 barba ku kroviț 523
1846 barba la firiz 523
1847 barba la sakurĭe 523
1848 barba nu-ĭ șîađe ńiśkum 5676
1849 barbațî a dus žăļu ļegat đirĭept pista kaśulă albă, da muĭeriļi atirnat la kîrpă în vîru kapuluĭ 6095
1850 barbațî đemult sa ras ku briśu, da akuma ku žîļetu 5812
1851 barbațî s-a-nkalțat în obĭaļe, da muĭeriļi în kalțuoń 5832
1852 barbațî-mĭu s-a dus la lukru, kă astîḑ înśape đisfundarĭa țîăvilor đi apă 1728
1853 barbațîĭa-mĭa ku ĭel a fuost bună, ĭel a fuost bun barbat 513
1854 barbatol futaĭuos no-l țîńe luoku, luĭ nu-ĭ đestul numa o muĭarĭe 1950
1855 barbă albă 523
1856 barbă askuțîtă 523
1857 barbă lungă 523
1858 barbă rară 523
1859 barbă rasă 523
1860 barbă rasuśită 523
1861 barbiĭe ĭe grasîmĭa supt barbă, la uom, or la vro vită 526
1862 Barbuļeșći đin Izvuoru al mik sînt uamiń đi vuorbă 693
1863 barbuos k-așa vrĭa 525
1864 barbuos kî žaļașće 525
1865 Barbura are doă suruorĭ, kare sa kĭamă Vîrvare; ĭastă doă Vîrvare: a đin tîń ĭe k-o ḑî nainća Barburi, a Vîrvarĭa a doĭļa ĭe k-o ḑî dupa ĭa 741
1866 Barbura ĭe muĭare sfînțîtă, kare dă birekĭetu pomîntuluĭ 741
1867 Barbură ĭe prazńiku alu gaiń 741
1868 barda ĭe sakurĭe đ-o mînă, adîns fakută đi śopļit la ļiamńe 527
1869 bardaku a mĭers đin mînă-n mînă, pi lînga masă, șî tot nat a tras đin ĭel kît ĭ-a plakut, kă pară n-a fuost, or n-a fuost đi ažuns 867
1870 basama ĭe așa lasat đi la Dumńeḑîu 602
1871 basama nu vińe kî ĭe kuprins ku śuava 602
1872 basanka așa ĭ-a ḑîs 3102
1873 basanka așa ĭ-a fuost daćina, să nu traĭaskă mult 1201
1874 basanka n-a fuost să fiĭe, nuĭe ursat 2306
1875 baskiĭ đi svińak 582
1876 baskiĭ đi śaruoń 582
1877 bastra a ars piparka 887
1878 baś ĭe oĭarĭ kare a-npreunat uoĭļi luĭ ku uoĭļi alu veśiń într-o stînă, kare petrĭaśe o vrĭame pista an la baśiĭe 963
1879 Baśevița ĭe sat kare vrodată a fuost bun luok đi baśiĭe 484
1880 baśiĭa-mĭa în Sîga ĭe la śuaka lu Truĭkă 644
1881 Baśilă ĭe poļikra đi bîtrîńață alu vrun Arnaglavĭan, kare a trait tot la baśiĭe, dupa ĭel ruda аluĭ s-a poļikrit Bîśiluońi 962
1882 baśivă mîĭ marĭe, kuprinđe pistă duauăḑîăś đi kazańe, da aĭa ĭe pistă duauă miĭ đi kiļ 636
1883 bat drînd 1290
1884 bat ka kurka 4209
1885 bat muort 4209
1886 bat muort, ḑaśe blańiuluĭ în morśilă 1576
1887 bat muort, mĭarźe điduoĭļa, numa śe nu kađe 1658
1888 bat muort, mĭarźe pi drum șî sa dăĭnăĭe, numa śe nu kađe 3421
1889 bat muort, nu stă în kraś 4236
1890 bataĭa ku ńamțî la Drina 549
1891 bataĭa la Kîmpu Ĭedrĭenuluĭ 549
1892 bataĭa la Kumanuva 549
1893 bataĭe la muarće 549
1894 bată-l dumńeḑîu 552
1895 bată-l śĭerĭu 552
1896 batrîn, ama țîńe bińe-n gînd tuot ś-a-nvațat đi la parinț 2650
1897 batrîn, ama înga are uokĭ buń 2879
1898 batu un vîntuț, șî ńe aburi un miruos frumuos đi la fluorĭ đin građină 86
1899 batu vîntu șî-m înfoĭe krețanu, statuĭ o vrĭame așa ku ĭel înfoĭat, parke mis ku kuru guol 1935
1900 batu vîntu, șî rîđikă bușnariĭe boznakîtă 860
1901 Bauța ĭe o pĭatra marĭe la Maļińik pi karĭe nu krĭașće ńimika 4277
1902 bauțarĭu nuĭe ńiś akuĭ, kî pi ĭel nu rođașće ńimika 584
1903 bautuorĭ đi kînd l-a turnat mumî-sa 563
1904 bautuorĭ, da nu faśe rîaļe 563
1905 bauș tuot, ńimika nu lasaș đi mińe 2446
1906 bažuokură kopilarĭaskă 564
1907 baș ma nîkažîĭ ku aratu, ama-l dogaćiĭ ĭerĭ 2271
1908 bašćaua n-a fuost udată ku ḑîļiļi, șî s-a uskat 6156
1909 bașkașîașće mńeĭi đin kîrd sî ļi đa uruĭală 877
1910 băĭat ďe-nsurat 507
1911 băĭețăl, kopilandru kare aļeargă dupa feťe, ama înga nuĭe kopt ďe însurat 508
1912 băĭkon ĭe pĭatră mare 769
1913 Băĭkońi sîn o fămeļiĭe în Praova 769
1914 bălțuit ĭe aĭa śe nuĭe ļegat strîns 574
1915 bășkașîăsk saśi aĭ rupț đ-aĭ întrĭeź 877
1916 bețîĭuos ĭe ka șî tatî-su 566
1917 bećažîașće kopilu ku bataĭa 823
1918 bećažîașće puomu, kî nuĭe stropit la vrĭamĭe 823
1919 bećažîașće, da nu sî ļekuĭe 823
1920 bećažîĭe đi la lukru în maĭdan 817
1921 belśug đi fĭer 658
1922 belśug đi purtat biśi 658
1923 beļiașće bîtu đi alun, să-l đa đi pomană la-l muort 664
1924 beļiașće ćiĭu, să fakă buśin 664
1925 beļiașće ļiamńiļi-n padure, însamnă otaru 664
1926 beļiașće pula 664
1927 berbĭek rînkaś 546
1928 berbĭeku ĭe ćinîr, sîarĭe pi uoĭ 546
1929 berbĭeku tîău ĭe kornut 546
1930 beskĭekĭeră 925
1931 beșikuță ĭe prună kare puăće să fiĭe galbină, ruoșiĭe, vînătă 871
1932 biț đi pîăr, or đi lînă 707
1933 biku bĭelțî 2148
1934 biku ĭe vită lasată đi pripluod, să gońaskă vaśiļi, da buou ĭe skopit șî lasat đi tras în žug 2148
1935 biku-bĭelțî a fuost o ală, kare a trait în Balta ńigoćinuluĭ, ș-aĭ nuoștri tare s-a ćemut đi ĭa, kî ĭa rău urît a zbĭerat în ćikarișu bĭelțî 2149
1936 biku-bĭelțî s-a pĭerdut kînd ńigoćințî a uskat balta 2149
1937 bilovinkă ĭe fluarĭa đi bužuor, đi śerĭeș, đi pĭarsîkă ... 2110
1938 Biļigradu ĭe oraș mare 13
1939 Biļigradu ĭe skamnu lu Sîrbiĭe 3072
1940 bińe ĭaĭ spus, ama n-aĭ avut la kare 557
1941 bińișuor, nu va grabirîț, kă ĭastă vrĭamĭe 547
1942 bisaźiļi a fuost fakuće đi pîăr đi kapră 952
1943 bisîarika ĭe kasa sfîntă, kă î-ńa sa-ntîńesk kređințuoșî ku dumńeḑîu luor 4584
1944 biś đi fuok 851
1945 biś đi kuažă 851
1946 biulu puțîn manînkă, ama ĭe muaļe la tras 710
1947 bizărĭu a fuost o rîză imuasă, atîrnată-n kuń la stalpĭaće, ku kare s-a dubarît feruaĭka đi pi ḑalarĭ, ku kare s-a șćers uaļiļi đi śanușă, or alta imală đi pi vasurĭ 2001
1948 bîțîĭe ku kapu, nu-ĭ śuva pi vuoĭe 571
1949 bîțîĭe ku mîńiļi amîndoă 571
1950 bîćiļi nuaștre la botur sînt gata tot una 847
1951 bîĭbaraku măĭ đies sa faśe đi śuarik, da șî sa împļećiașće đi lină 1737
1952 bîĭbaraku puartă șî muĭeriļi, șî uamińi 1737
1953 bîksală đi nu puoț sî sufļi 625
1954 bîksîțî-vă mîĭ kîta, sî-nkĭapĭe tuoț 626
1955 Bîkuońi sînt fir đin vrun Marku Suruoń, alu kare ńepuot, śkă, ĭa ḑîs bîkă la mumî-sa kînd a fuost mik 898
1956 bîlbîĭe în tuaće părțîļi 672
1957 bîlbîĭe kîmpu, bîlbîĭe padurĭa, șî ńima n-o sî puată sî stîngă atîta fuok 672
1958 bîlguĭașće, nu-l înțaļieź ńimika 2225
1959 bîlguĭe, șî vĭađe pră mam-sa konđika 2225
1960 bîlś đi primovară 1532
1961 bîlś đi tuamnă 1532
1962 bîlś đi vară 1532
1963 bîlśo-sta a fuost slab đi tuot, ńigustuorĭ n-a fuost șî n-am putut să vind vițălu kum am ginđit; nu șću kum o sî vin la bań să plaćesk porĭezu 1532
1964 bîlśu a fuost slab, șă n-avut ńiś un kășćig đin provinḑarĭa vićiluor 5667
1965 bîr-brr! na baluța, na! 997
1966 bîrabar una ku alta 620
1967 bîrbarĭașće drumu 621
1968 Bîrlań a kîpatat poļikra kă avut uoĭ mulće, șă mînînd turmiļi pin Dîbiļug, a zberat đin tuată gura brr! brr!, sî vadă lumĭa kît sînt iĭ đi gazdă 1882
1969 Bîrloğeńi nu sînt ungureń, nu vorbesk ka și rumâńi ďi la munťe 757
1970 bîrnarĭață s-a kĭemat șî koļiba fakută đi bîrńe, da șî aĭa kare a fuost înpļećită ku nuĭaļe, șî ļipită ku morśilă 587
1971 bîrnaș ĭe frîmbĭe inpļećită dă ļegat śuariśi 607
1972 bîrnașu ĭe o împļećitură đi ață, supțîrĭe șî lungă, ku kare s-a fakut rîurĭ pi la țuaļe omeńieșć șî muĭerĭeșć 607
1973 Bîrńița ĭe sat rumîńesk, a fuost la marźina Dunări, da kînd a zătońit Dunărĭa, s-a mutat pră vaļa rîuluĭ kare-l kĭamă ĭară Bîrńița. 1004
1974 bîrśagu ĭe kuțît kare are plasîaļe, șî sa înkĭaĭe 1847
1975 bîsamaśe đi pĭatră 918
1976 bît adîns taĭat în duos đi pasuĭ în građină, sa kĭamă tîrș 3330
1977 bît đi alun 588
1978 bît đi koļindă sa župuaĭe đi kuažă, sa-nfășură ku kurîaļe đin kuaža-ĭa șî s-afumă la fuok, la urmă vińe șurguĭat ka nopîrka ku obrańe 5037
1979 bît đi kuastă 588
1980 bît đi kuorn 588
1981 bît đi pomană 588
1982 bît înkunđiĭat 588
1983 bîtu đi piskuańe đi salkă sî puaće raćeḑa, ore ćeșî 1133
1984 bîtu kare ĭe bagat đintr-o parće în lațu lu iță sa kĭamă fuśiĭu đi iță 2503
1985 bîză akră 662
1986 bîză am fakut đin țauă đi spin alb, șî am suflat î-ńa pănă am pazît vićiļi 662
1987 bîză kaĭaskă 662
1988 bîzîĭe bîza, albina, gargauńiļi, muska șî țînțarĭu 663
1989 bĭa apă 565
1990 bĭa đi nakaz 565
1991 bĭa đi sîaće 565
1992 bĭa đi uskă (paru) 565
1993 bĭa kî-ĭ plaśe 565
1994 bĭa pistă masură 565
1995 bĭa tutun 565
1996 bĭa și mînkă, kă aște sîn skursurile če a ramas de la praznik 5896
1997 bĭaĭka a mînkat puĭi 713
1998 bĭare dulśe 568
1999 bĭare rîaśe 2370
2000 bĭarĭa măĭ ĭuta sa raśiașće la fîntînă ku apă rîaśe 2369
2001 bĭat a spart tuot śe ĭ-a fuost îndamînă, șî s-a lasat tumu kînd a ustańit đi sparźare 4857
2002 bĭețîĭa ĭe grĭa buală 581
2003 bĭețîuosu, a vindut moșîĭa întrĭagă, ș-a ramas pi drumol mare 3835
2004 bĭetu uom, a murit fîră lomanarĭe 673
2005 bĭeșîkă đi puork uskată a fuost luoptă ku kare s-a źukat kopiĭi vrodată 876
2006 bĭeșînă puće 840
2007 bĭeșînă puorkuluĭ 840
2008 Blagoĭe Bîrlan a veńit źińirĭe în kasă đin Dîbiļug în Îrnaglaua 1882
2009 blagu đi ćińe, ku atîța kopiĭ 1927
2010 blana đi brad frumuos mirusă 775
2011 blana ku nuodurĭ nu sa spinćikă ļesńe 2751
2012 blana nuĭe đi ńimika, pļină đi gîlś 2724
2013 blana uskată a krapat la suare 5455
2014 blană đi frasîn 2125
2015 blană đi masă fakută ĭe ku braśinarĭe 720
2016 blană gruasă 2661
2017 blană lată žumataće đi mĭetîr, da đi lungă, ḑîaśe 2982
2018 blanuța-sta nuĭe frekată đestul, înga nuĭe ńiaćidă kum trîabe 1806
2019 blastîmă pi Dumńeḑîu kî ĭ-a dat suđină urîtă 616
2020 blažînă ka fluarĭa 831
2021 blăń dă brad 775
2022 blăń dă gorun 687
2023 blăńiļi în astal sînt înkeĭaće bińe, șî înțîpeńiće ku piruańe lunź 5987
2024 blăńiļi în astal sînt întămpinaće ku șîpurĭ 3159
2025 blăńiļi sa adună șî s-a strîng în strîngatuarĭe kînd tișleru faśe blăń đi astaļe, kare trăbe să fiĭe larź, da așa nu puot sî sa skuată đin un tutuk 6130
2026 Blizńan, uom đi la Bļizńe 896
2027 blînd ka uaĭa 3580
2028 blîstamaĭ puorko-la să-ĭ piśe fļitu dakă va măĭ rîmuĭi pin fluoriļi mĭaļe 1865
2029 bluontu ĭe buala kînd îț putraḑîașće karńa 1880
2030 bluož ĭe buala pĭeļi, în fĭeļ đi bube roșkaćiśe miś, ku mînkarime 767
2031 bļau s-a kĭemat un parśel la plugol dă ļeamn kare a mĭers prăn pomînt 1568
2032 bļauka ļagă karu đi la osîĭe pănă la stupăț la kotur, înțîpeńașće karu kînd duś vrun tovar mare șî grĭeu 1568
2033 bļid ĭe măĭ batrîn vas la rumîń 680
2034 Bļizńa ĭe un nume șî alu un rîu skurt, kare-l fak Bļizńa mikă ku Bļizńa mare 896
2035 bļizńan ĭe uom kare traĭașće în Bļizńe, al măĭ mare kotun a satuluĭ Arnaglaua 3471
2036 bļizńană ĭe famĭaĭe muĭerĭaskă đi la Bļizńe, đin kotunu al măĭ mare a satuluĭ rumîńesk Arnaglaua 3472
2037 boabiļi ďe porumb să mačină și să fače făină ďe porumb 3137
2038 boala rîa ĭe batrînă șî grĭa buala kare uomu o pațîașće pintru pakaće alu stramoșî luĭ 4088
2039 Boboĭuoń ĭe poļikra-lu ńepuoțî alu vrun Bobuoĭ 912
2040 boboluașă îs kolaśĭiei kare sî fak dîn untură șî aluvat 671
2041 Bobońeșći au kasă lîngă Drumu muskaļesk 734
2042 boboruanțîļ-așća sî kĭamă dramiĭ 1009
2043 bobuoĭ îĭ ḑîśem șî la o fluarĭe, kare sa kĭamă șî bobośĭel 912
2044 Boćuon ku Boćuanka, s-ar dus dupa kļisă la Dăbiļug 945
2045 bođikaiĭ pin tuot kuotu sî gasîăsk amnarĭu, șî nu-l gasîĭ 1573
2046 bogațîĭa-luor ĭe dobînđită ku furaluku 1377
2047 Boĭan a fuost đes nume kare Rumîńi a dat la buoĭ luor 6432
2048 Boĭuońi đin Podguorț ku aĭ đin Osńiśa, nu sînt rudă 695
2049 bokșa đi bîtrîńață a fuost astrukată ku pomînt 2029
2050 Bolboroș ĭe izvor tare, în kare bolborosășťe apa ka kînd fĭerbe în uoală 813
2051 bolđal, sî sa muće măĭ înkolo 806
2052 bolđiu ĭe kîńe fara kuadă, dakă arĭe kuadă, kuada iĭ sa taĭe 804
2053 bolđiu ĭe kîńe mik, ăl țîń đi drag, să ći žuoś ku ĭel, șă să-ț latre pi lînga kasă 804
2054 bolnau đi gîlbinare, a-ngîlbińit ka śara 3129
2055 bolnau đi uskatură 595
2056 bolnau rîău 595
2057 bolnau, da lukră 595
2058 bolnauă đi an 595
2059 bolnaviśuos đin kopilariĭe 597
2060 bolnaviśuos, da nu sî ļekuĭe 597
2061 bolnăv, ḑaśe ogluoń pră pat 2452
2062 boļașće đi buala rîa 594
2063 boļașće đi buală grĭa 594
2064 boļașće đi frigurĭ 594
2065 boļașće đi ļańe 594
2066 boļașće în pat 594
2067 bombońașće, kî ĭe mîńiĭuos pi tuoț 965
2068 borđeĭu n-avut ńiś o ferĭastă 728
2069 borđiĭu n-avut ńiś ușă, ńiś ferĭeșć, șî lumĭa ńiś n-avut śe sî-nkĭaĭe 3284
2070 borfańală în tuaće pîărțîļi 736
2071 borfańală pin kasă 736
2072 borîlaș să-l borăsk 630
2073 borîmĭar în ćińe 630
2074 borkan ĭe vas ĭn kare s-a pastrat grĭu or faĭna 788
2075 boruga pi kare kure apa, sa kĭamă ogaș 791
2076 borugă adănkă 791
2077 borugă mikă 791
2078 botgruos ĭe o pasîrĭe mikă, ku ćiku skurt șă gruos 2060
2079 botoruog ĭe fiĭe śe lunguĭat, fara vîr frumuos, tîmpit la vîr 1015
2080 boznakît đi kînd ăl așćet 839
2081 Boža Beļa a țînut kafană în Arnaglaua 699
2082 Boșńaku ĭe astîḑ Moldova la marźina Dunîri, în prĭežba lu Golumbăț 1325
2083 braț đi tuļeń dupa kuļies s-adună șî sa faśe stup đi kukuruḑ 530
2084 brațarĭa țîńe kuasa-n držală 531
2085 brațarĭa ĭe o buśauă đi fĭer ku kare sa ļagă doă parśaļe alu śeva 531
2086 bradoaĭa ĭe un feļ đe putină mikă, đe ļemn ku kapak, în kare sa păzește pastrama 4016
2087 bradu ĭe viarđe șî ĭarna șî vara 775
2088 braḑ îs puĭ or floriśĭaļe kusuće pră kimĭașă dă fuĭuor 1567
2089 braḑ ĭe aĭa kînd muĭarĭa kuasă muskiță pi pînḑă 1567
2090 braḑ ĭe șîru kare sa kuasă la mîńiś, or la guļir, or la pĭept 1567
2091 Brańe Bastuon ĭe rîău bolnau 854
2092 braśinarĭ la kuarńiļi pluguluĭ ĭe laćiță, ore verźauă, karĭe ļi-nțîpeńașće șî ļi țîńe la masură 720
2093 braśirļi a fuost un fĭeļ đi înćingatuare 4187
2094 brăśinarĭu ĭe un ițuoń ku kare s-a ļegat śuariśi 720
2095 brebeńeĭ kuļeg muĭeriļi șă-ĭ duk la morminț, unđe-ĭ tamîĭe șă-ĭ dau đe pomană la-ĭ muorț 6197
2096 brebeńel ĭe fluare kare măĭ întîĭ dă primovara, o vîrstă ku fluare balastră, da alta ku fluare albă 6197
2097 brenu la aparat đi șfăĭsuit sa aprins ku mașîna 1574
2098 Brestuouțu ĭe lîngă Buor, șî tuoț Brestovĭańi lukră în maĭdanu Buoruluĭ 648
2099 briĭu ku buobe ruoșîĭe ĭe ļak, da aăla ku boboļi ńagre ĭe otrauă, puoț numa să ći mînžășć ku ĭel 986
2100 brîbeńel ĭe un fĭeļ đi fluarĭe padurĭaļńikă, kare-n fluare măĭ întîń primovara 742
2101 brîbeńelu ĭe buĭađe tare veńinuasă 742
2102 brîglarĭ ĭe bîtu đi kare sînt ļegaće brîgļiļi la razbuoĭu đi țasut 763
2103 brîglarĭu sî mută kînd brîgļiļi n-au luok sî bată 763
2104 brîndușauă đi primovara 683
2105 brîndușauă đi tuamnă 683
2106 brînḑa sa întarit 756
2107 brînḑa sa sarĭaḑă ku sare mazarată 2617
2108 brînḑă đi kapră 756
2109 brînḑă đi uaĭe 756
2110 brînḑă đi vakă 756
2111 brînḑă đin lapće đi uaĭe 756
2112 brînḑă đin lapće đi vakă 756
2113 brînḑă ku koļașă 756
2114 brînḑă muaļe 756
2115 brînḑă ńisarată 4349
2116 brînḑă stuarsă 756
2117 brînḑă tare 756
2118 brîu đi śiștuarĭe 529
2119 brîu ku kurauă 529
2120 brîurĭ șî brîurĭ đi rumîń a trait aiśa 529
2121 Brĭaz ĭe poļikra lu uom kare ĭe pistriț pi față, kare are pĭaće albe pi fire, da aĭ luĭ ńepuoț kapîtă poļikră Brezuońi 911
2122 brĭeză ĭe ļiemn supțîrĭe, are skuarță albă ku pĭaće ńagre 2016
2123 Brĭezńița ĭe sat rumîńesk, apruape dă Žgobița 642
2124 Brĭezńiśĭan ĭe uom kare traĭașće-n Brĭezńița, sat rumîńesk în Omuoļ 643
2125 brnarĭață ku podrum 587
2126 broskan 677
2127 brotak ĭe bruaskă đi apă 678
2128 brotaku ĭe bruaskă sărituare 678
2129 brotaku ĭe bruaskă voĭńiśaskă 678
2130 brśag ku plasîaļe đi kuorn 611
2131 brśag marĭe 611
2132 brśag mik, kopilarĭesk 611
2133 bruaska đi pi padure 677
2134 bruaska rîpată 677
2135 bruaskă ku śovańe are śovańe đi uos tare, kare grĭeu sa sparźe 4976
2136 bruaskă ku śovańe sapă kuĭb în pomînt, șî-n ĭel faśe uauă 4976
2137 bruaskă ku śuvań 677
2138 bruont ĭe karńe viĭe 1878
2139 bruoșćiļi rîkańesk tuota nuapća, nu sa puaće durmi đi iĭ 4978
2140 brus đi kuasă 1966
2141 bruśașće la glśauă 886
2142 bruśașće vrîsńiśi sî nu askulće đi parinț 886
2143 bruśi ku un bît pin orman, bruśi pi supt pat, șî nu gasî ńimika 886
2144 buabiļi ći kukuruḑ sînt fluturaće đi gîrgariț 1992
2145 buala a kîpatato la lukru 5579
2146 buala în înkeĭaturĭ 592
2147 buala rîa 3851
2148 buala rîa 592
2149 buală afurisîtă 275
2150 buală đin uală 592
2151 buală grĭa 592
2152 buală în piśuarĭe 592
2153 buală la țîță 592
2154 buarfe la nuoĭ sa kĭamă samînțîĭa-ĭa ș-alalalt, śe ĭastă în dovļeće 738
2155 Buarkă ĭe poļikra lu ăla kare are nas marĭe 2667
2156 buaska sa dîă la puorś 794
2157 buata ĭe un bît skurt șî țapîn, ku buot gruos șî tare 589
2158 buata-sta đi pasuĭ n-are buot kum trîabe 689
2159 buată đi batut în pivă 589
2160 buată đi batut parĭ 589
2161 bubă dulśe ĭe o bubă kare kriașće la kopiĭ pră kap, șî kînd sa kuaśe, ĭa kure 795
2162 bubă kuaptă 795
2163 bubă ńagră 795
2164 Buțuļeșći fak zavĭećină la Ńiđiĭa Ispasuluĭ 698
2165 budonuasă sa ḑîśe la gramadă đi lomańe batrîńe, mutaće în vrun kuot, or în podrum, kă înga nus đi lupadat đi tuot în gunuoĭ 4701
2166 buduroń đi ļingurĭ 681
2167 buduruoĭu a fuost tare grĭeu đi gasît în padurĭe 2214
2168 buduruoĭu la muară a fuost fakut đin butuarkă đi gorun, kare morarĭu adîns a katato ș-a gasîto pi padurĭe 2214
2169 buduruoń đi fusă 681
2170 buduruoń đi sarĭe 681
2171 Buḑatu, alu Buḑatu, Buḑatuońi, Buḑońi, Buzeĭa, Buzeuońi ... 799
2172 buḑîļi a iĭ sînt dulśe ka mńarĭa 539
2173 Bufańi aĭ batrîń la Măĭdan la draku ĭ-a ḑîs Marku, ș-a blîstamat: ĭa-će Marku, du-će la Marku 1248
2174 Bufańi au vińit đen Banato-l rumîńesk, măĭ mulț đin Bușńag, în prĭežba Golîmbățuluĭ 100
2175 Bufańi kred kă-n Starițîu Raĭku aĭduku a-ngropat șapće tovară đe bań 4511
2176 bufańi ku bună poftă mînkă kļisă 3057
2177 Bufańi la Măĭdan a fakut ļorfe în toće felurĭ đi vrĭamĭa đi ađet kare l-a kemat Fașanź 5791
2178 Bufańi la saćań đin saće đi pi lînga Măĭdan, iĭ ḑîk Guźi or Gogolań 100
2179 bufańi noștri ar avut gata toț viće, ș-ar avut gražđe đi bîrńe, astrukaće ku șîndră 2778
2180 bugaraș ĭe uom đin Bugariĭe 396
2181 bugari a fakut mare znuabe dă vrĭamĭa dă rat, da ńima nu ĭ-a suđit prăntu aĭa 2336
2182 bugari la nuoĭ a fakut mare rîaļe đi vrĭamĭa đi rato-l đin tîń 3852
2183 bugari traĭesk în Bugariĭe, ama bugarĭ ĭastă șî-n Srbiĭe 885
2184 Bugariĭa ĭe la rasarit đispră nuoĭ 884
2185 bugarĭaska, un fĭeļ đi uară, tare frumuasă, la rumîń în Porĭeśa 632
2186 bugarĭașće șćiu kîta, da ńamțîașće niśkît 399
2187 bugarĭu l-a vaḑut ș-a pokńit, ama ĭel, basama, avut ḑîļe: plumbu numa ĭ-a fiońat pi lînga kap 4333
2188 buĭađa l-aĭ nuoștri aĭ batrîń n-a fuost đi alta trĭabă, numa-n ĭa sî vadă kum o să fiĭe birekĭetu pi vara śe vińe 2163
2189 buĭađa sa paļașće đi suare au đi sîaśită 5248
2190 buĭađa-sta ĭe bună đi vinđakat 856
2191 buĭađa-sta sa kĭamă laptukă, kî are lapće-n dudă 2160
2192 buĭađe kodrĭană 2407
2193 buĭeḑ ku lapće 2836
2194 buĭeḑ veńinuasă 5475
2195 buĭeḑîļa-șća sînt buńe đi pus în mînkarĭe 856
2196 bukalaĭa ĭe numiļi kare sa dă la uaĭe albă ku buotu ńegru 688
2197 bukatură ĭe un parśel đi śeva śe sa înbukă kînd sa manînkă, măĭ đes sa ḑîśe așa la un parśel đi karńe 723
2198 Bukuva Osńiśi altfĭaļ sî kĭamă șî Satu al nuou 922
2199 Bulakuońi au kîăș șî imańe pi lîngă Ćimuok 783
2200 bulobrĭețî la nuoĭ sa gasăsk pi la izvuarîļi alu ogașă, traĭesk pi supt frunḑă kare a kaḑut în apă 1001
2201 bulumaku ĭe bun kînd ĭe ferbinće 609
2202 bulumanźe ĭe salată dă patlaźeańe, krastavĭeț, piparkă, usturuoĭ, śapă, praz șî brînḑă zdrumikată 3396
2203 Bulutuońi, fîmeļiĭe mare în Eresnița, veńită dîn Almăș în Banatu rumîńesk 931
2204 buļendre ďe țoaļe 724
2205 buļendre ďe oamiń 724
2206 Buļuoțu arĭe vro patru miĭ đi inș 496
2207 Buļuoțu ĭe oraș mik, k-în ĭel traĭesk puțîń Boļeviśań 497
2208 bumb galbin 667
2209 bumbarĭ ĭe o guangă flokuasă, ńagră, pistriță ku galbin 3502
2210 bumńița faśe kuĭb în butuarkă 758
2211 bun a trait, nu s-a svađit ńiśkînd 4762
2212 bun arkaș ĭe uom kare puaće să putrîvĭaskă ku pușka tuot śe ĭa la nișan 212
2213 bun dugaĭaș, la ĭel puoț pi aļes să kumpirĭ 422
2214 bun ĭe kî kopiĭi nuoștri sa păĭtașîăsk, ama să nu fakă vrun rău 3252
2215 bun ka pîńa 5073
2216 bun kă ploĭuońo-sta a țînut puțîn, a trekut ĭuta șî n-a fakut mare șćetă la bukaće 5071
2217 bun lăutarĭ kare kîntă đisfundat, ka kînd îț dîă îăripĭ pănă žuoś 1727
2218 bun lukru, să fĭ sînatos 715
2219 bun pomînt 715
2220 bun s-a-nkeĭat blăńiļi, întămpinarĭa gata nu sa vĭađe 3158
2221 bun vînatuorĭ đi tuot, unđe sa uĭtă ku uokĭu, akolo lovĭașće ku plumbu 4867
2222 bun, aĭde, lasaț aĭa aiśa 453
2223 bun, atunśa ń-am vorbit 715
2224 bun, bun, nu trăbe să-m spuń đi dîdauorĭ 715
2225 buna ḑîua 715
2226 buna sara 715
2227 bunataće đi uom 891
2228 bundușîașće lumĭa pin sat sî-nskimbĭe kińezu 859
2229 buob dă grîu 670
2230 buob đi grîu 2669
2231 buobabi ĭe o guangă ku kuarńe 790
2232 buobiļi đi ńegină sa kunuosk pin buobiļi đi grîu kă sînt ńagre 5469
2233 buobu turbuluĭ ĭe buruĭană karĭe sî samîna în građină, ore în luok 883
2234 buoĭi ćińirĭ nuĭe ļesńe înźuga, trăbe koźa sî sa đa la źug 6139
2235 buoĭi înźugaț abĭa trag în plug, kî ĭe pomîntu uskat șî tare 6140
2236 buoĭi sa buankîńe kînd sa bat în kuarńe șî rîșkîĭe pomîntu 4723
2237 buolbura ĭe bună numa đi dat la puorś, đi iĭ aĭa ĭe mare dulśață 837
2238 buoldu fusuluĭ đi tuors 803
2239 buoldu lu kalkîńu muori ĭe askuțîț, da kalkîńu ĭe îń patru muke, fakut đin oțăl đi rang 803
2240 buonțu ĭe măĭ dulśe kînd un parśiel đi brînḑă tare șî sarată baź într-un vîžmîk đi koļașă kaldă, fakută đin kukuruḑ alb, șî laș kîta sî șćia pănă brînḑa-ĭa nu sa muaĭe 1896
2241 buordă, ruoșu ka bužuoru, așa ḑîśa mama đi farba-ĭa 890
2242 buorśu a fuost ḑamă đi pruńe đi tuamnă: kînd fĭerb pruńiļi în śubăr, sa ĭa komina-ĭa sa mĭastîkă ku uasă ku tuot, sa sarĭaḑă, șî sa manînkă ku koļașa 2604
2243 buot đi krak 4236
2244 Buotu Krakuluĭ 689
2245 buou aratuorĭ 182
2246 buou blînd, nu-npunźe, da pîrdańiku đi berbĭek înpunźe ku furișu, đi la șîaļe 3887
2247 buou bufńașće la ćińe, dăće-n lîăturĭ 943
2248 buou ĭe biku lu kare sînt batuće kuaĭļi, să nu sară pi vaś, numa să fiĭe bun đi lukru 543
2249 buou sa borîșkîĭe, șî buankîĭe, ka kînd draku s-a bagat în ĭel 1014
2250 buou sî-nvață la žug pîn ĭe ćinîr 1150
2251 buou vro stamînă mĭarźe întrokĭat: uoki-ĭ sînt sînźaruoș, pļińe đi lîăkrîmĭ ... sa kunuașće kă nu vĭađe kalumĭa 2530
2252 bură ĭe un fĭeļ đi śĭață ku ploiță 881
2253 burća sa ḑîśe đi uom ku burta mare 604
2254 burćilă ĭe aăla kare ĭe ku burta mare, kare ĭe burtanuos 2806
2255 buriku ďeșťuluĭ 540
2256 burîndău faśe kuru rău 610
2257 burĭaće ĭuće ĭe śuparkă albă, pļină đi lapće, kare dă pin padure 4159
2258 burĭaćiļi dă pi ļemn, da śuparka pi kîmp 852
2259 burĭeț đ-aĭ galbiń sa măĭ kĭamă șî burĭeț đi pin sfińak 4160
2260 burĭeț đ-aĭ galbiń sînt śupĭerś galbińe ka śara 4160
2261 burĭețî aĭ ĭuț îs buń dăkă să frig în ćigańe ku uavă 852
2262 burĭețî aĭ ńegri krĭesk pră fag 852
2263 burka đe lînă ĭe kalduruăsă 864
2264 Burkeșo-l batrîn a veńit în Tanda đin Kļuś, ș-a fakut borđiĭ la Kraku uokńi, supt Guol 866
2265 Burkeșuońi au mulće krĭenź, kare s-a poļikrit dupa kopiĭi, or dupa ńepuoțî-luĭ: alu Stoĭan Burkeș, alu Ńițu Burkeș, alu Dumitru Burkeș, alu Žîuku Burkeș ... 866
2266 burta guală 3879
2267 burta mikă, burta pi žuos 503
2268 burta muaļe 503
2269 burtanuos ĭe uom ku burta mare 603
2270 burtanuos șî kurimanuos, duamńe pazîașće śe rîtatură 3907
2271 buskomĭeļńiță ie lumanarĭe numarată ku ungiĭa, kă la pomană trîabe să fiĭe tuot la număr 772
2272 Busuĭokuońi đin Bukuva sînt proboćeḑaț pi srbĭașće Lazarević" 692
2273 busuĭuok ĭe buĭađe sfîntă 1853
2274 busuĭuoku ćimpuluĭ 1853
2275 busuĭuoku kaluluĭ 1853
2276 Buśa ĭe sat rumîńesk, supt puaļiļi lu Kîrșĭa mare 1558
2277 buśaua ĭe fakută đi kovaś, ka un ińel đi fĭer 780
2278 buśaua la buśin sa faśe đin suok, kî ĭel ĭe îngăurit gata 780
2279 Buśeń ĭe poļikră lu famiļiĭ kare sînt pin saćiļi nuaștre veńiț đin Buśa; la karće sînt skriș ku prezimiļi Bučanović 1559
2280 Buśeńi sînt uamiń vrĭańiś 1559
2281 buśim ĭe kăpățîna la rotă đi kar, or la rota đi moră 778
2282 buśimu ĭe bușćanu kare ramîńe în pomînt kînd taĭ ļemnu đen piśuare 778
2283 buśinu a fakut pîkurari, pănă a pazît uoĭiļi 580
2284 buśinu sa faśe đin kuažă đi ćiĭ kînd ĭe ćiĭu în mîzgă 6320
2285 buśinu sî faśe primovara, kînd ĭe ćeĭu-n mîzgă 580
2286 buśińișu are dudă marĭ, krĭașće înalt 784
2287 buśu kuruluĭ 1560
2288 butuarka taĭată đi butuoń s-a ars bińe pi đinuntru, ku fuok đi tîrș uskaț 567
2289 butuoń đi rakiu 567
2290 butuoń đi vin 567
2291 butuońo-sta ĭe fakut đin dauoź đi gorun 1202
2292 butuońu muori 567
2293 butuońu muori rumîńi đemult a fakut đin butuarkă, lungă pista șasă-șapće pașurĭ, șă îngustă la vîr 567
2294 buturiĭ pistă aĭa baș śe-m trîabĭe 888
2295 buturiĭ pistă uom pi kare nu l-am vaḑut đin kopilariĭe 888
2296 bužuor đin građină 533
2297 bușćoruagă ĭe koļibă batrînă, urńită 1562
2298 bușćoruog, koļibă batrînă, spartă, în kare traźe în toaće părțîļi 1562
2299 bușî la nuoĭ să fak dîntr-o suartă dă kukuruḑ da-l galbin ku buobu mik 1546
2300 bușu ĭe kokoluoș mare đe zapadă muaļe, kare sa faśe kînd sa ĭa kokoluoș mik șă sa tîvaļeașće đin vîru śuośi-n vaļe, șî ĭel krĭașće boznakît, adunînd pi drum zapadă ļipiśuasă 3378
2301 bоrfańașće, katînd śaua 737
ț

2302 ț-a kriśit mum-ta să n-o așćieț, kă nu vińe îndată 2432
2303 ț-a kriśit muma să viń fuga pănă la ĭa 2045
2304 ț-a kriśit tatî-mĭu kă nu iș măĭ bińeveńit în kasa nuastră 3303
2305 ț-a roșît pĭaļe đi suarĭe 600
2306 ț-am spus đi triĭ uorĭ, đ-a patruļa uorĭ nu măĭ spun, numa o sî bat 2553
2307 țangiu, marĭeț, kare ka ĭel 1105
2308 țapa ĭe par lung karĭe sî baće în pomînt, șî pi lînga kare sa gramađiașće klańa 1021
2309 țapa nuĭe batută bińe, șî nare ńiś o țîpeńiĭe, are klańa ĭuta sî kadă 2007
2310 țapańița-sta ĭe tuată bubuasă, nuĭe đi ńimika, bună ĭe numa đi fuok 983
2311 țaparĭa ĭe ma kare mult ușurĭaḑă kînd sa înpinźe vrun tovar grĭeu 1106
2312 țapeńiĭa ĭepuruluĭ ĭe-n pișuarĭe 1023
2313 țapinuĭe fakut đi fĭer, are kuadă lungă, șî taiș întuors în źuos 1100
2314 țapuș ĭe un loman ku vîru askuțît 5732
2315 țara ĭe pomană kare sa dîă la-l muort în ḑîua-ĭa kînd ăl îngruapă 1561
2316 țara nuastră a înarmat baĭețî șî ĭ-a trîmĭes în razbăl 5978
2317 Țara rumîńaskă 1045
2318 țaranśiļi puțîn lukră ku viće, ĭaļe sînt măĭ mult pomînćiańe 2900
2319 țaranuĭe rumîn đi la Kraĭna 2899
2320 țarań sînt pomînćeń, da aĭ đi pi lînga Dunîrĭe sînt șî peșkarĭ 2899
2321 țarańi sînt alt fĭeļ đi uamiń 2396
2322 țară strină 1045
2323 țarînă s-a kĭemat ușa lu gard đi stobuorĭ, ku kare đi vrodată a fuost îngrađit tuot satu 1046
2324 țark, gard pi lînga klańe 2629
2325 țasîtură đi śuarik muara sî fiĭe batută bińe 1031
2326 țasîtură đin kîńipă ĭe koźa aspră 1031
2327 țasuto-sta ĭe prĭa batut 551
2328 țasutu puaće sî fiĭe în duauă, ore-n patru iță 1029
2329 țaua s-a fakut đin bît đi suok, da modua a skuos ku razbiku đi kuor uskat 1075
2330 țauă đi fĭer 1075
2331 țauă đi ļiemn 1075
2332 țauă đi sovĭaĭkă đi razbuoĭ 1075
2333 Țăļigradu a fuost oraș turśiesk 1114
2334 Țăļigradu ĭe skamno-l turśiesk 3072
2335 țăļină ĭe kînd sa ară ļivađa măĭ întîń; arĭ la țăļină 1096
2336 țăńik a fuost un parśel đi kîrpă pin kare sa străkurat śanușa 6296
2337 Țărovana în Țîrnaĭka ĭe luok la marźina stînga alu Rîu porĭeśi, ku mulće sîamńe kare arată kă aśiĭa đimult s-a sapat șî s-a topit ruda 6344
2338 țăsatuarĭa ĭe muĭare kare țîasă în razbuoĭ 5755
2339 țăuok ĭe fluĭer fara duop 3523
2340 țăuoku are uopt găurĭ, șasă dă parća dă sus, ka la fluĭer, a șapćiļa ĭe dă źuos la đeađito-l mare, a dă uopt ĭară dă źuos, la urmă, dă đeađito-l mik 3523
2341 Țeremuoșńa ĭe kunoskută dăparće pră o pĭeșćiră lungă 5032
2342 Țeremuoșńa ĭe sat rumîńesk în țînutu Zvižduluĭ 5032
2343 țî sa uĭtă đirĭept în uokĭ, șî minće 1718
2344 țîăstu đi bîtrîńață s-a fakut đi pomînt 1080
2345 țîăstu sa astrukă ku spuḑă 1080
2346 țîăviļi sănt đisfundaće, șî apa akuș vińe 1727
2347 țîța uoĭi s-a mistakat ku măĭ mulće ĭerburĭ, ku kare la Sînźuorḑ, înainća mulsuluĭ, s-a uns țîțîļi la uoĭ 1122
2348 țîțîșuară ćinîră, boldorĭauă, ažuns fećița đi țukat 5731
2349 țîțîșuare boldorĭaļe 1047
2350 țîțîșuare boldorĭaļe 809
2351 țîțuasă ka vaka 1120
2352 țîfnă ĭe uom kare sa mîńiĭe đi fiĭe-śe 1027
2353 țîfnă sa ḑîśe la țărmur askuțît unđe sa-npreună doă ogașurĭ 1027
2354 țîganka ĭe fata or muĭarĭa lu țîgan 3473
2355 țîgankuță 3473
2356 țîganu skobĭașće ļingura în ļemn muaļe 4447
2357 Țîgań laĭeț a fuost ferarĭ, a lukrat la ńikovală șî la fuaļe, a șćut să vorbĭaskă țîgańiașće 5737
2358 Țîgań laĭeț a trait supt kuort, șî s-a mutat đin sat în sat, katînd đi lukru 5737
2359 țîgańi a dus kăńală ku kare muĭeriļi a kăńit lîna în ńegru 4663
2360 țîgańi a fakut la bļiđe, ļ-a ras la traksă đin ļiemn đi fag 680
2361 țîgańi a împļećit kutariță ku nuĭaļe đi salkă 2840
2362 țîgańi a vindut kăńală đi păr la muĭerĭ kare s-a fărbuit 4662
2363 țîgańi đin Lukuva nu șćiu țîgańașće 1050
2364 țîgańi fak fusă la traksă 2216
2365 țîĭe țî śudă pi mińe, ama n-aĭ đi śe, kă nu mis đevină 1078
2366 țîkļiaće ĭe pasîrĭe mikă, ku ćiku lung șî ku pĭańe vînîće, faśe gaură în ļiemn șî-n gaura-ĭa faśe kuĭb 1037
2367 țîn minće bińe kînd întorśam vuorba la mama, ĭa ńi žuđika: Rabĭelo tu śi ĭeș! 4024
2368 țîn minće đin kopilariĭe un ańin mare, ĭerĭa sîngur în mižluoku ļivĭeḑî, nalt șî krĭengarat, ku puaļiļi rîđikaće đi la pomînt, supt kare a fuost umbra gruasă 366
2369 țîn minće kă a fuost mult foĭonfiu pi lînga gard întraușa șkuoļi, da șî sa kînta un kînćik Frunḑă vĭarđe, foĭonfiu 2165
2370 țîn minće kă kînta muĭeriļi un kînćik Să kuļeźem la surśeaļe 2805
2371 țîn minće kă mama a kuļes klopațîaļe, șî ļ-a uskat la suare, ama đi śe ĭ-a trîbuit, nu șću; đimult a fuost 1550
2372 țîn minće kă tata-ĭ ḑîśa spećaḑă la sakurĭa đi spart la șîdîre ku kare s-a astrukat kășîļi đemult 2597
2373 țîn minće kî veńa pi la nuoĭ ńișći muoș ku śuariś saiń, ama đin śe lînă a fuost śuariku țasuț, nu șću 5050
2374 țîn minće kum mama Ļița ńi zbera ĭarna kînd tunam în kasă, sî ńi đispodobim, să nu duśem zapadă-n suobă 1696
2375 țîn minće, am fuost mik kînd a veńit la muma o babă fara nas; kînd sa dus, am întrabat pi muma đi śe baba-ĭa n-are nas, muma mĭ-a spus kî ĭe baba frengauă, șî đ-aĭa ĭ-a pikat nasu 2277
2376 țîn minće, kînd am fuost mik, m-am dus ku tata la muară, șî ĭel ăn spuńe: Dăĭ un mîldarĭ đi tuļeń la o vakă, alalt mîldarĭ la laltă! 2489
2377 țîn minće, mama puvesta kă đintođeuna a durait în śierĭ la Svićiļiĭa 1739
2378 țîn minće, muma zbera: lălă, sa umplu kasa dă fum, sa faku kuzńiță-n kasă! 3166
2379 țîn uoĭļi la suare, ma nadăĭ kă nu sa va boboći 1492
2380 Țînțari a fuost kuprinș ku ńigustoriĭa: đi la nuoĭ a kumparat marfă ĭepćină, ș-a provinduto în orașă unđe ĭa a fuost skumpă 6105
2381 țînțarĭu suźe sînźiļi, șî fuźe 1034
2382 țînće naĭkuță, nu bîtrîńi 1491
2383 țînutu alu Rîu porĭeśi kuprinđe marźina Dunîri ku Đerdapu, Miruośu, Guolu, Șașka ku Arnaglaua șî Gorńana ku Kîrșĭa mare 3849
2384 țînutu kîsîtorit ku Rumîń țîńe đila Muraua la zovîrńit, pănă la Ćimuok la rîsarit 3849
2385 țînutu măĭdanuluĭ ĭe tare paduruos, tuot ĭe krĭeskut ku padure batrînă 5228
2386 țîńće bińe, nu ći da 1365
2387 țîńe dăćinļi aļi batrîńe 1052
2388 țîńe kopilu în puală, șă-l ļagînă sî-l aduarmă 4172
2389 țîńe muĭarĭa strîns đi fuńe, las-o ku fuńa skurtă, să fiĭe kuminće, să nu sa zburđaḑă, șî sî sa dukă la altu 2270
2390 țîńe uoki la ĭa pînă trăśe pi drum 1052
2391 țîńe ușa đeșkisă să vină rakuare đ-afară 5126
2392 țîraĭală s-auđe kînd kad țîrțari, kînd baće pĭatra, or kînd sa varsă buobiļi đin sak 1087
2393 Țîrna izvorĭaḑă supt Brĭeza, primĭașće la đirĭaptă ogașîaļe Bigru șî Ogașul mare, da đi la stînga pi Fiļișana, șî sa împreună ku Pĭeku la Dîbiļug 1111
2394 Țîrnaĭka ĭe sat rumîńesk, supt puala lu Guol 1112
2395 Țîrnaĭka sa otarîașće ku Arnaglaua, Gorńana, Tanda, Klokośuouțu șî Plamna 1112
2396 țîrnaśană ĭe însă muĭerĭaskă kare traĭașće în sat Țîrnaĭka, supt Guol, în Rîu Porĭeśi đi Sus 3469
2397 țîsatuarĭa ĭe muĭarĭe kare țîasă în razbuoĭ 2461
2398 țîșńitura-ĭa nu mîĭ askultă pi ńima 1065
2399 țĭ s-a sînźarat albîățu uokĭuluĭ 210
2400 țĭgańi ku burdușu a suflat în fuok, ș-a fakut svrĭađiļe 599
2401 țoapă grĭa, đin ĭel ĭasă num prostîĭ șî gruzaviĭ 2770
2402 țopîrlan ĭe kopilandru, ńiś kopil, ńiś baĭat, numa śuaua pintra ĭaļe 1094
2403 Țośuońi a fuźit în Gorńana đin munțîļi orașuluĭ 1110
2404 Țośuońi traĭesk în Saļișće, la luok kare-l kĭamă Mînastîrĭe 1110
2405 țrĭepu ĭe astrukamînt nuou, a ĭeșît înkuaśa, pi dupa ratu-sta ku ńamțî 1076
2406 țuafîĭe pin morśilă 1069
2407 țuala s-a imat, du-će ku ĭa la śuśur, șî dăĭ o frekatură bună 1804
2408 țuala sa điskuasă ĭuta dakă kroĭtuorĭu n-a kusut bun 1648
2409 țuala sa-nbrakă șî sa puartă 69
2410 țuala-sta îm stă faĭn 1838
2411 țuaļe barbațîășć 516
2412 țuaļiļi lukratuare sa spală đi sî sa dubuare imala đi pi ĭaļe 5147
2413 țuaļiļi muĭerĭeșć kare s-a înbrakat pi pĭaļa guală, a fuost śupagu șî puaļiļi 2926
2414 țuaļiļi pi ĭa a fuost tuaće rupće 5775
2415 țuaļiļi purtaće muma a dat la Țîgań pi fusă 5566
2416 țuaļiļi purtarĭață sînt țuaļe kare uomu ļi duśe în tuota ḑîua 5564
2417 țup-țup, op-op! 2772
2418 țupîĭe în luok sî sa îngalḑîaskă 2771
č

2419 čiĭu or salka sa župuaĭe đi kuažă, să ramînă numa albățu đi lukru 5799
2420 čina ĭe după če să duče soarele la skapît 9
2421 čina prazńikuluĭ ĭe seara în oki prazńikuluĭ 9
2422 čuok-puok! 1776
ć

2423 ćaĭu sî bĭa đin ćașkă marĭe 1130
2424 ćakă đi dus kuća, đi askuțît kuasa 1090
2425 ćakma-n puop s-a skobit ku alat karĭe s-a kĭemat pruosîk 1097
2426 ćask ĭe fakut đin patru blanuț înkruśișaće, kare sa pun pi varḑă în pućină, da pi ĭaļe sa puńe o pĭatră, să pisaḑă varḑa în apă, să nu fiĭe-n săk 3596
2427 ćasku ĭe o ļaspiđe ńaćidă, skuasă đi la fundu rîuluĭ, ku kare sa pisaḑă varḑa akră în kadă 3596
2428 će duś la ĭel, ama bagă sama, țîńe uoki đeșkiș, kă nu șćiĭ śe ć-așćată 2879
2429 će uĭtă, în śe țurfurĭ sa îmbrakat, kum nu-ĭ rușîńe? 1115
2430 ćeća la nuoĭ sa ḑîśe numa la suora lu tata 3160
2431 ćeće ĭe suora lu tata ș-alu muma 3160
2432 ćeće, unđe mutușuońu? 3147
2433 ćećo, vinu pănă la nuoĭ 3160
2434 ćeiru ĭe pașuńe đi viće, îngrađită, pi kare vićiļi pask fara pîkurarĭ 2630
2435 ćeĭka a dat đi pomană la tuoț, ama paramama n-a fuost pumeńită ș-a veńit la ćeĭka-n vis mîńiuasă 3816
2436 ćeĭkă ĭe suora lu tata ș-alu muma 3147
2437 ćemîndu-sa kă rîtaśesk, s-antuors îndarăt đi la žumataća drumuluĭ 5368
2438 ćeză n-avut tuot nat, numă găzdoćińļi 1397
2439 Ći duś mîńe la lukru? - Ma duk, dakum. 1363
2440 ći duś, or nu ći duś? 2434
2441 ći manînkă pĭaļa 600
2442 ći nadăĭ śe vreu să spun? 5393
2443 ći prinḑ ku nasu đi pomînt pănă ĭeș pi țîfnă-n sus 1027
2444 ći ustură kînd iș fîrîmat, da aźunź ku śeva sarat or akru đi fîrîmatură 3294
2445 ći vi bîrbori ku nakazurĭ numa pănă iș ćinîr, kînd înbătrîńeșć, pĭerḑ pućarĭa șî vuoĭa đ-așa trĭabă 1013
2446 Ćićuoțu ĭe sat rumîńesk întra Mlaua șî Muraua 5031
2447 ćiĭu mirusă frumuos 1525
2448 ćiĭu sa skuaće đin skuarca lu lubarĭ đi ćiĭ 5540
2449 ćikar ĭe o padure maruntă đi nu puoț sî mĭerź pin ĭa 1423
2450 ćimp rîău, ńirođituorĭ 1156
2451 ćimpo-sta a fuost berekĭetu bun 618
2452 ćimpo-sta grîu a fuost mîndru șî bobat 1002
2453 ćimpo-sta mîndru a rođit kukuruḑu: kîće tri druź la un fir 1265
2454 ćimpol trĭekut 1156
2455 ćimpu ĭe bun, kî nuĭe prĭa ploĭuos 1156
2456 ćinîr uom, ama ĭe tuot karunt 5979
2457 ćinîră, are numa śinsprîaśe ań 2065
2458 ćińerișu astîḑ n-are lukru 5681
2459 ćińerișu nu măĭ krĭađe-n dumńeḑîu 1227
2460 ćińerișu nu numa śe kară ĭuta, numa ĭastă kare kară bĭeț muorț 3490
2461 ćińerișu sa friźe la suare kînd sa duśe la rîu sî sa skalđe, da kînd lukră, fuźe đi suare ka đi draku 2373
2462 ćińerĭața ĭe mîndră dakă n-aĭ ńiś o grižă 1149
2463 ćińerĭață ĭuta trĭaśe 1149
2464 ćipsîĭa nuĭe vas batrîn, kî aĭ nuoștri aĭ batrîń a șćĭut numa đi vas đi pomînt, șî đi ļiemn: đi uaļă, śirińe, strakină, bļid ... 1152
2465 ćipșîna nuĭe ńiś đi pașuńe, ńiś đi kuasă 1164
2466 Ćirikuavĭa ĭe o ḑîvă în marta, atunśa ĭe nunta păsîrilor 1162
2467 Ćirikuva ĭe ḑîua śuarîlor aļi marĭ, șî sî kađe mńerkurĭ pi Saptamîna pistriță, karĭe ĭe înainća saptamîńi ku Muoșî đi pipćeĭ 4082
2468 ćistîră kuoșu, șî pļekară fuńiźinuoș ka draśi, kă n-au unđe sî sa spĭaļe 2210
2469 ćivigarĭa țîńe lanțu la kamin 1158
2470 ćivigarĭa la kamin țîńe ḑalarĭu 1158
2471 ćizu a mĭeu a kapatat poziu đi sud 1166
2472 ću, brĭe! kum puaće sî fakă așa nîroḑîĭ?! 1445
2473 ću! ardîće fuoku! 1445
2474 ćuaka ĭe fakută đin bît pruost ku kîrļig, da kîržîĭa ĭe bît đi rîḑîmat, fakut frumus, đi maĭsturĭ kîržań 1404
2475 ćunku s-a umplut đi fuńiźină, șî furuna slab îngalḑîașće 1393
2476 ćuok đi kuće, o kućiĭe lunguĭată, skobită-n ļiemn, pi kare kosîtuori a duso la brîu; în ĭel a țînut kuća đi askuțît kuasa 1777
2477 ćuok ĭe sapă mikă, ku kuarńe or fara ĭaļe, đi sapat în bașćauă 3078
2478 ćur! ćur! faśe vîžuoĭu đi lapće în gaļiată kînd sa mulg uoiļi 3874
2479 ćurk ku biaće 743
2480 ćurku ĭe țuală omeńaskă șă muĭerĭaskă 6264
2481 ćurku ĭe un fĭeļ dă țoală kare samînă la burkă fara mîńiś 6264
2482 ćurku sa puaće faśa dîn pĭaļe dă uaĭe, atunśa samînă la kožuok 6264
2483 ćușka sa faśe đin plamad kare ramîńe dupa śe plumađeșć pîńa 1174
2484 ćușu ḑîua nu vĭađe ńimika 1172
2485 ćușu faśem dîn fańină, ku kîta brînḑă: mĭastîś, puń în ćipsîĭe șî kuoś în șporĭet 1174
2486 ćușu sî kuĭbarĭașće în butuarkă 1172
2487 ćušuļe, đeșkiđeț uoki odată, da nu vĭeḑ śe-ț lukră muĭarĭa pin sat? 1172
d

2488 da kît va fi țaurika đi tun? 1039
2489 da or ba 1364
2490 da-Ļena a fuos’ ku doĭ ań măĭ mare đi kît mińe 1186
2491 da, așa ĭe kum tu ḑîś 1364
2492 daćină bisăriśiaskă 448
2493 dada Mariĭa ĭe suora-mĭa măĭ mare 1186
2494 daĭka mĭa, ku uoki ńegri 1183
2495 daĭkă iĭ ḑîś la ibomńikă, kînd će dragaļeșć ku ĭa 1183
2496 daĭkă ĭe nume đizmerdat; kînd la vruna-ĭ ḑîś daĭko, daĭkuțo, ĭa înțaļiaźe śi ĭe ku ćińe, șî śe tu aĭ đi gînd 1183
2497 daĭkuța are dulśe ļimbuță 6225
2498 dakă a fuost lovit, s-a tras kîćikîta, kîćikîta pi kuaće, pănă n-a ĭeșît la șļau 4617
2499 dakă a fuost rańit la doă luokurĭ, kumva a skapat ș-a ramas viu 5294
2500 dakă a fuost saćan, s-a țînut maruos, șî numa ku duomńi a șaḑut la masă 1225
2501 dakă a žaļit voĭńik, muĭeriļi a prins žăļu pi kîrpă la vîru kapuluĭ đi parća đirĭaptă, slubaḑît înapuoĭ, da dupa muĭare, la prins đi parća stîngă 6095
2502 dakă asta nuĭe bun, află śuava măĭ bun 283
2503 dakă așa ginđașće, atunśa n-avĭem śe sî măĭ vorbim 5591
2504 dakă ći înkurś ku iĭ, numa are kasa sî țî sa umpļe đi flomînźuoș 1901
2505 dakă ći-nkîlśeșć ku îĭ, nu ći măĭ điskobeļieșć ļesńe đin gĭarîļi luor 2779
2506 dakă doă blăń înkeĭaće sa uskă, șî sa larźesk, aĭ batrîń în îkeĭatură a batut un kuń đi ļiemn kare la kĭemat popik 3312
2507 dakă gaina-sta îndată nu va înśepe oua, ĭuo o taĭ, ș-o bag în ḑamă 2960
2508 dakă îm sparź truoku, ĭuo țîĭe-ț sparg truaka 2745
2509 dakă ĭe așa trĭaba, atunś đin lukru nuostru nuĭe ńimik 297
2510 dakă ĭe batrînă, înga are bună viđarĭe 5420
2511 dakă ĭe kuada lungă la skîrtaš, nu ći uḑ la piśuarĭe 732
2512 dakă ĭe lumĭa astîḑ măĭ șkolaită, șî ĭastă duokturĭ în tuaće pîărțîļi, mulț sa duk la vrîžîtuorĭ să ļi sa đeskînće đi fiĭe śe 1679
2513 dakă ĭe ļivađa mare ku fîn grĭeu, sa fak șî porkuońi măĭ marĭ, șî sa înžugă vićiļi kă așa porkouń sa traźe ku tînžala 3336
2514 dakă ĭe ļivađa pi pođină kostîșată, porkuońu sa faśe pi tîrș, șî lumĭa ăl traźe pănă la klańe tragînd tîrș-aĭa ku mîńiļi 3334
2515 dakă ĭe ļivađa pi pođină, or ĭe măĭ mikă ku fîn măĭ ușuor, șî porkuońi sînt măĭ miś kî sa trag ku mîńiļi pi tîrș, or iĭ duk duoĭ inș pi duoĭ parĭ lunź, bagaț supt porkuoń 3336
2516 dakă ĭe o sfuară skurtă, ļeź duauă, șă ļi lunźieșć sî aĭ lunźime kît îț trăbe 2318
2517 dakă kopiĭi nu struogîĭ păn’ sînt miś, iĭ sa đisfrîńaḑă kînd krĭesk, șî sa duk în lumĭa albă 1581
2518 dakă ļi va fi pi vuoĭe îmbrațîșarĭa, parințî n-o sî-ĭ puată opri 5889
2519 dakă mi ĭel naș, kî ma bućeḑat, ĭuo sînt luĭ fin 2284
2520 dakă muare ḑîvaćiku tĭeu, ĭel puaće să ći tragă ku ĭel, ș-atunśa će duś la vro vrîžîtuare să ći đizļaźe đi ĭel 1756
2521 dakă n-adurmiț điluok, vińe bau-bau la ferĭastă, șî va manînkă 2571
2522 dakă nu baź sama unđe ĭe abaćarĭa, aĭ sî rataśeșć 222
2523 dakă nu baź sama, ći gazîașće, kît ĭe đi naruod 6411
2524 dakă nu ći vi lasa đi bĭare, o să noroḑășć ĭuta 3956
2525 dakă nu kunuoșć luoku, amunka brođeșć drumu 995
2526 dakă nu puot porkuońu să-l tragă pi tîrș, lumĭa bagă un par supt ĭel, ļegat ku lanțu đi tînžală, șî pănă la klańe ăl trag ku vaśiļi înžugaće 3334
2527 dakă nu sa kunuosk akuma, sa va kunoșća vrodată sigurat 3983
2528 dakă nu sa lasă đi bĭare, o sî muară 3917
2529 dakă nu sa manînkă, sa ḑîśe șî đi fluor kă sînt pruaspiđe kînd sînt kuļasă đikurînd 6326
2530 dakă nu sa puaće karu împiđeka bińe, nu sa kućaḑă pļeka ku ĭel pi pripur în vaļe 5935
2531 dakă nu sa puńe znamînu pănă la triĭ ań, đ-aśi înkolo nu sa măĭ puaće puńa ńiśkînd 4480
2532 dakă nu va fi așa kum ḑîś tu, o să fiĭ pîkatuos pănă la muarće 3420
2533 dakă nu va gaći îndată ku lukro-la, n-o sî fiĭe bun đi nuoĭ 2759
2534 dakă nu va ploĭa măĭ îndată, o sî sa ușće tuot 5069
2535 dakă nu va puća pănă la tuamnă astrînźa bańi śe sînt daturĭ, n-o să fiĭe bun đi iĭ ńiśkum 4396
2536 dakă nu va șći ĭel, va șći śińiva altu 4098
2537 dakă nu-ĭ alta ńimik dă mînkare, bun ĭe șî făsuĭ d-asară 3339
2538 dakă ń-adunăm tuoț la vrĭame, nuoĭ vom veńi la bîlś 2896
2539 dakă pi kopil ăl prinđe ļeșîna, aļargă ku ĭel la duoktur, nu la vrîžîtuare 4328
2540 dakă plînźe șî sa ruagă, totuna o să-l las 2593
2541 dakă puće, miĭe aĭu mult îm plaśe 3290
2542 dakă puorț griža đi mînkare, ăț lunźieșć traĭu 2318
2543 dakă sa kunuașće lupadatu kî ĭe kopil muĭerĭesk, iĭ să ḑîśe ĭevuțu, dupa baba Ĭeva lu muoșu Adam 2344
2544 dakă sa masură kalumĭa, bļăńiļi în astal sa înkĭaĭe ļesńe 5409
2545 dakă sînt aiśa aĭ nuoștri kam ļenuoș, în Ńemțîĭe ĭuta skimbă narau, șî tuoț lukră pi ńemțîașće đi tuot pîrîĭe 3446
2546 dakă skruafa are doasprîaśe zatuară, da fată trisprîaśe purśiĭ, al đi trisprîaśe muare đi fuame kî n-are zatuor 3847
2547 dakă soțu nuĭe kasatuorńik, kasa sa pîrasîașće ĭuta 3727
2548 dakă tatî-su no vo lasa sî sa mariće, ĭa o sî fugă dupa ĭel 3917
2549 dakă tatî-su nu va lasao sî sa mariće dupa baĭato-la, pî șî mumî-sa dakă va țîńa parća ku tatî-su, ĭa la urmă tot o să fugă, șî ĭar’ o să fiĭe pi plaku iĭ 3420
2550 dakă traĭesk la un luok, nuora iĭ ḑîśe la suokrî-su: taĭkă 4843
2551 dakă trasta ku buobe n-a fuost grĭa, dukindo în șîaļe pănă la muară, ĭa tare mi sa îngreonat 6184
2552 dakă Trikă are fiśuor, lor ļi sa ḑîśe alu Trikă, la urmă lumĭa sa-nvață ku iĭ ka ku Trikuońi 2537
2553 dakă uomu n-are ḑîļe, ńiś un ļekuituorĭ nu-ĭ ažută 3094
2554 dakă uomu nu bagă sama șă bĭa vro gușă, puaće sî sa bulnavĭaskă, pă șî sî muară 3014
2555 dakă uomu nu puaće să pună znamîn la parinț pănă la anu, ăl puńe pănă la triĭ ań 4480
2556 dakă va țîńa tuot așa, kum ĭe akuma traĭu-n Sîrbiĭe, n-o sî măĭ uđaskă ńiś krak đi uom pin saćiļu nuaștre 3177
2557 dakă va da buog, ńi veđem mîńe 5419
2558 dakă va fi așa rușînuasă șî ka fata mare, n-o sî sa măĭ mariće ńiśkînd 4001
2559 dakă va fi șî ćimpo-sta uskaśiu ka al đi an, arĭe sî fiĭe marĭe fuamiće 1156
2560 dakă va măĭ kađa așa zapada ku vînt tare kum kađe akuma, pănă la ḑîuă are sî sa namețaskă tuaće drumurļi pin munće 4777
2561 dakă vi faśa aĭa, ĭuo am să ći śinstîăsk 2656
2562 dakă vinḑ, nu da điźaba 1712
2563 dakă vĭađe kă mult greșîașće, ĭel vrĭa sî sa însuare ku ĭa, șî gata 2711
2564 dakă vrĭeĭ să kuļeź pastrăvu, nu kućeḑ să vorbĭeșć pănă nu puń mîna pi ĭel, kă no-l măĭ sprimĭeșć đi mînkare ńiśkînd 5949
2565 dakă vrĭeĭ sî baț puarka, muara sî botoșîăḑ bîtu la kapatîń, sî nu fiĭe askuțît 1961
2566 dakă vrĭeĭ sî ći skuoț đi la aăla pakat grĭeu, îț trîabe un aźunat țapîn 340
2567 dakă vrĭeĭ sî faś farbă bilovinkă, mĭastîś ruoșu ku vînît, șă-ĭ dodaĭ koźa albă sî sa đeškidă mistakatura-ĭa 2110
2568 dakă vrĭeĭ sî faś kimîtă kî vorbĭeșć țîgańașće, ḑîś ku gîtu strîns: Kar nou, par nou; sok avĭem, sok arđem! 1050
2569 dakă vrĭeĭ sî faś koļașă, îț trîabe fańină đi kukuruḑ, feruaĭkă, koļeșîărĭ, drînd șî fund 1288
2570 dakă vrĭeĭ, sî-ț dau un berbeśel đi tamazlîk 1349
2571 dakă vrun Mlađen are kopiĭ șî ńepuoț, șî dakă đin iĭ sa mulțăsk brîńe, firu luĭ kapîtă poļikră Mlăđeńieșći 2618
2572 dakă șćiĭ altkum, fă, dakă nu: taś 320
2573 dakă-l laş sî ţî sa suĭe-n kap, nu ći măĭ rîtosăşć đi ĭel ńiśkînd 6376
2574 dakum đi nu 1363
2575 dalaku au șî vićiļi 1182
2576 dalaku ĭe bubuoń, sa kuaśe șî învînațîașće 1182
2577 dalaśița mușkă numa pĭ-aĭ ļenuoș, k-aĭ vrĭańiś lukră, miśkă tuoata vrĭamĭa, șî muska-ĭa nu puaće sî sa prindă đi iĭ 1351
2578 dalta mi s-a-ntîmpit, trîabe s-o askut 1181
2579 daltă đi fĭer 1181
2580 daltă đi ļiemn 1181
2581 danaśel ĭeș đi la patrusprĭaśe pîn la șapćesprĭaśe ań 1175
2582 danaśesk, șî mîĭ vrĭeu șîmîĭ 1176
2583 danaśiĭa sî petrĭaśe ku mulće fĭaće 1177
2584 danțu la nuoĭ s-a žukat numa pi la nunț, șî aĭa kînd nuntașî a trĭekut pin sat 1744
2585 dangă trasă ku pļeĭvazu 862
2586 dangubă, nu lukră ńimika, traĭașće pi șîaļiļi alu tuoĭa 1330
2587 dar așa fuost đe đemult, or ĭe bažuokură đe kurînd, nu șću, ama đe kînd mis ĭuo kopilandru, la nuoĭ fofĭaḑă sa ḑîśe șî la buḑîļi pižđi 3311
2588 dar ĭastă așa, kum sa puvestîașće, or nuĭe, nu puot să șćiu 2891
2589 dar kum puaće altfĭeļ să-l fakă, kînd nu șćiĭe? 2283
2590 dar nu putuș tu sîngur sî vĭeḑ kî aĭa nu mĭarźe la bun? 2283
2591 dar va fi așa, dar nu va fi, ńima nu puaće să șćiĭe 2283
2592 dar șćiĭe ĭel aĭa, or nu, aĭa o să veđiem 2283
2593 daraku arĭe patru rîndurĭ đi đinț đi fĭer: duauă đasă, șî duauă rarĭ 1192
2594 daraku la ușă ĭe fakut đin triĭ blăń măĭ gruasă, înkeĭaće la kolțurĭ, șî prinsă đi pragu kăšî însus 3218
2595 daraśesk lîna, kî sî tuork đi pîăturĭ 1193
2596 darîm la frunḑă, fak frunḑarĭ să am ĭernaćik đi viće 1196
2597 darĭe ku narĭe sînt fraće ku suora 1190
2598 daruit ĭe đi kîntat, ńima nuĭe-n sat mîĭ bun đi-kît ĭel 1188
2599 darurļi alu guove la nuntă a dus uamiń kĭemaț adîns đ-așa lukru, șî pi iĭ ĭa kĭemat dîrzarĭ 1185
2600 daskîlu nuostru ń-a-nvațat bińe 1279
2601 daskulu a slubaḑît șkolari đi la șkuală sî sa dukă la kasă, da iĭ s-a dus đirĭept la rîu la skaldat 4347
2602 daskulu învață kopiĭi 2814
2603 daskulu nuostru nu ń-a lasat sî vorbim rumîńașće la șkuală; am kućeḑat sî vorbim tumu kînd am fi ažuns la kasă 1279
2604 daskulu ń-a-nparțît, șî miĭe đi suoț în klupă kađe Truță 4684
2605 datoriĭa îngreońaḑă viĭața, kî nu să muĭtă 1199
2606 dă țîță 1047
2607 dă țîță la kopil 1047
2608 dă țîță la sapă 1047
2609 dă Doropĭeșći sa-r puvăstuit dă dămult k-a fuost uamiń ukașĭeļńiś, ĭuta s-a mîńiĭat, a sarit la bataĭe dă fiĭe śe 3286
2610 dă ku mînă largă 2973
2611 dă la întuńerik baće vîn kare-l kĭamă pîșļa or dunarĭanu 2918
2612 dă la uară 131
2613 dă nuoĭ dîn Mlaoa, Guguļan ĭe rumîn kare traĭașće-n munće ku vićiļi 2329
2614 dă śe va fi karu-la așa dă înkućinat? 3313
2615 dă vreamĭa dă turś a fuost okituare la măĭ mulće luokurĭ pră lîngă Rănovăț 3059
2616 Dăbiļugu ĭe sat în Pĭekol đi Sus, apruape đi rudńiku măĭdanuluĭ 2794
2617 Dăbļiźană, Dăbļiźankă 2795
2618 dădăușa ĭe un feļ de țițăĭkă, kare ĭe ļegată de kraka lemnuluĭ ku frengie 4232
2619 dăĭ guană! 4334
2620 dăĭ o frîmîntare rîapiđe la aluvato-la șî bagăl în śirińe, kopiĭi sînt tare flomînḑ șî nu puot să așćiaće mult 1974
2621 dăĭ pi la mińe întuđiuna kînd puoț 2880
2622 dăĭ pi la mińe la o bĭare 568
2623 dăĭ piurmă pi la mińe 5891
2624 dăkă n-aĭ beļeturĭ, nu puoț sî-ț vinḑ vićiļi 828
2625 dăm bripta să taĭ kîta pîńe 746
2626 dăm burgiĭa să fak o gaură în parĭaće 711
2627 dăm o baklă đi olaĭ 1566
2628 dăm un bît đi țîmpur 1040
2629 dăm șî miĭe kîta ragaz să ḑîk śe am, kî đ-asară numa tu puvestîășć 2180
2630 dăm șî miĭe, să trag un fum đin lulă 2475
2631 dămăzluku ĭe măĭ bun śe aĭ în viće, ku śe kasa dîă înainće 1349
2632 dămult a fost lupĭ pļină munća, ĭarna nu sa puća durmi dă urļetu luor 2349
2633 dămult a fuost kuoș saćesk, în kare s-adunat bukaćiļi dă pră kîmp 3524
2634 dăn ĭel sa fakut șă baćală dă kuśimă 2506
2635 dăn Ram baku kară prăsta Dunăre dă mulće uorĭ prăsta ḑî 3309
2636 dăsńață a fuost mare uzuoń 3398
2637 dăstul lătraș, măĭ înkiđe kîta fļanka-ĭa tîa 1860
2638 dăzgropat ĭe aĭa śi ĭă skuos dăn pomînt 6280
2639 dim toate mărfiļi de lukrat în kîmp, če le-am adunat pin sat de muzeĭ, măĭ frumos ĭe săčeraru făkut dim lemn moale, kă pe ĭel no-l are nima altu în țara nostă 3419
2640 dî fifă s-a șćut șî-n Buļećin; aiśa fluĭerļi a fuost fakuće dîn kovragu alu duļeaće 1276
2641 dî la nuoĭ atîta, dî la vuoĭ ńiś atîta 1283
2642 dîăĭ la vaś sî manîśe, da la vițîăl puńe bășka 874
2643 dîăm o parĭake đe fuarfiś 1936
2644 dîlmu ĭe zapatuit ku zîd đi pĭatră, đi sî nu sa mîĭ suduamă în drum 3233
2645 dîn băgram să taĭe un tutuśiel dă lung vro źumătaće dă mĭetîr 2697
2646 dîn žuaviń, urlă lupi, kîńi șî vulpiļi 2348
2647 dîntr-odată s-a pus un uzuoń ku tuot, șî tuoț s-a udat fļuarkă 3398
2648 dîraśiță ĭe o guangă mikă, ńagră, ku ăripĭ ka muska, ńiś albină, ńiś vĭaspĭe, kare vara, pin zapușală, kînd ći trĭaśe apa, sa bagă supt kimĭașă, șî uomu kînd śarkă ku mîna s-o skuată, or s-omuare, ĭa-l muśkă așa đi rîău đi-ĭ sa-m pare kî l-a-nbrukat ku fĭer fĭerbinće 1351
2649 dîrdaku a žukat numa aăĭa kare a șćut să fakă pănă žuakă dîrdaĭală đin tuotă pućarĭa, șî s-o țînă mult 3355
2650 dîrîmat đi bataĭe 1197
2651 dîrlugă ĭe uom sărăkaśuos, fara ńimika 1392
2652 dîrmuoksa arĭe moduvă supțîrĭe, șî đi aĭa đin ĭa a fakut śibuk đi lulă 1278
2653 dîrpĭelă, minśinuos șî oțoman, așa ĭe ĭel 1347
2654 dîrzari sa măĭ țînut într-o vrĭame șî dupa Oslobođeńe, ama pĭe urmă înkuaśa s-a pĭerdut 1209
2655 dîrzarĭu a mĭers kalîărĭ pi kal ș-adus dîrzîļi guovi 1209
2656 dîrzarĭu nu numa śe adus dîrzîļi, numa ĭel șî ļ-aratat, sî vadă lumĭa-n sat kît ĭe mirĭasa đi sprimită 1209
2657 dîrză a kuprins țuaļiļi đi purtat, kapatîńe, așćernut șî astrukamînt 1208
2658 dîržala ĭe ļemn ńićeḑat șî supțîĭat în kare ĭe pus vrun alat śe sa țîńe-n mîń kînd sa lukră ku ĭel, kum ĭe sakurĭa, kuasa, sapa, tîrnakuopu 5027
2659 dîržala sa faśe đin ļemn ușuor șî tare, măĭ mult đi frasîn șî bagrĭem 5027
2660 dîržaļa đi kuasă sa faśe đin ļiemn ușuor șî žîlau 3075
2661 dîșkĭaptură bumbu la kamașă, kă-ĭ zapuk 667
2662 dĭeda a trait o sută đi ań, ș-a murit ku tuoț đințî-n kap, d-akuma lumĭa ćinără ramîńe fuanfă 2145
2663 dĭeda Iļiĭa a fuost măĭ bun puvestîtuorĭ la șăḑîtuorĭ în satu nuostru 5303
2664 dĭeda, kînd aprins lula, a luvat karbuńiļi ku mîna guală 2825
2665 dĭedî-mĭu a fuost kovaś, avut kuzńiță într-o kośuabă lînga kasă 3166
2666 do faś lukru, or ći laș? 2434
2667 do veńi kumva ș-a doĭsprîaśiļa lună, sa do va înkeĭa șî anu-sta odată 2586
2668 doaḑăś, doaḑăś șî unu, doaḑăś șî duoĭ ... 2590
2669 doasprăśe șî unu sînt trisprîaśe 2540
2670 doă țărĭ a înkeĭat paśa kînd s-a vaḑut kă ratu nu duśe ńimika 5409
2671 doă miĭ đi ań a trĭekut đi kînd a trait aiśa la nuoĭ Rimļeńi 6057
2672 doăsprîaśe muĭerĭ sapă-n luok 1260
2673 doăsuće sînt kînd sa adună o sută șî o sută 6059
2674 Dobrițańi sînt o krĭangă đin Bîlabańi, famiļiĭe batrînă în Arnaglaua, veńită đin luok Bușńak în Banatu-l rumîńesk 1325
2675 dobuară ogļinda đin parĭaće, s-o șćerg 1220
2676 doda Mariĭa ĭe suora-mĭa măĭ mare 1315
2677 dodăm kila-ĭa, s-o măĭ îmburiț odată 6124
2678 Dogarĭeșći-n Arnaglaua sînt fir đi fir alu vrunu Pîătru Dogarĭu 1205
2679 doĭ kopiĭ mĭerg pe drum și să uĭtă la doo feťe 1259
2680 doĭ pîkurarĭ a înpuļit vro fećiță pi munće 4175
2681 doĭsprîaśe apastuoļ 750
2682 dolap, ruată la apă, kare pista kurauă a mînat stružńița, or muara 1180
2683 domńi a dus parazolu ku ĭeĭ întotđeuna kînd a mers la șpațîr, ka un sămn domńesk 27
2684 domńiĭa luĭ a kuprins žumataće satu 1224
2685 doplaćiĭ tuot śe mĭ-a măĭ ramas đi rîndol đintîń 1759
2686 Dopuońi a avut muară astrukată ku ļespiḑ đi pĭatră 1358
2687 dor nu va veńi să ńi prindă la gramadă? 1234
2688 dorĭesk dupa ćińerĭață, k-am strîvito điźaba 1980
2689 doruțu ĭe duor mik, ama arđe ka ș-al mare 1982
2690 doveńi (do + veńi): așćetară tuota ḑîua să vină, la urmă ĭel doveńi, ama sara, kînd n-a măĭ fuost ńima 2114
2691 Dragoban ĭe baba đintîń, ș-a-nsamnat pi marta, în vrĭamĭa kînd anu a-nśeput ku aĭa lună 517
2692 Dragobĭaće ĭe ḑîua păsîrilor, atunśa sa-npreună păsîriļi șî pun paĭu unu pi altu, fak kuĭb 4081
2693 Dragu Bosan a fuost lautarĭ 735
2694 dragu ćińerișuluĭ ĭerĭa kînd pi la bîlśurĭ a veńit țîgańi ku kîrauș 3494
2695 dragu fećesk ĭe măĭ adînk 4317
2696 Dragu lu Duorća a lukrat în maĭdan la Buor 1322
2697 Dragu lu Truță Bala avut moșîĭe bună la Śuaka Arnaglăvi 1362
2698 draguțuļe, mult ći dorĭesk 1980
2699 Draguļeșći ku kasa lîngă rîu Șarbanuțuluĭ, a lukrat la fĭer 1359
2700 dragusta ĭe kînd ći ginđešć numa la unu, șî danaśi aĭlalț nu-ĭ mîĭ kunuoșć 1240
2701 draku înđamnă uomu sî fakă rîaļe 3895
2702 draku ku drakuaĭka 1435
2703 draku va șći đi unđe sa traźe țîka luor 1088
2704 draku va șći śi ĭe întra iĭ 5904
2705 draku va șći unđe s-a gasît ku vro strîkatură, șî s-a dus ku ĭel în lumĭa albă 4842
2706 draśi au nume, iĭ kĭamă Marku, Ĭordan, da pi fîrauonu luor ăl kĭamă Șoĭtan 2253
2707 drăgoļubu are fluare ruoșîĭe, la nuoĭ ĭe fluare batrînă, pusă-n građină 2100
2708 drîglaĭ kîńipa, kî am đi gînd sî țîăs đi saś 1328
2709 Drîgoćin ka un fĭeļ îi nume barbațăsk a tunat în Rumîń dupa śe s-a pĭerdut numiļi rumîńeșć aļi batrîńe kum a fuost Ĭuon șî Fluorĭa 5788
2710 Drîmbakuońi sînt în marźina satuluĭ, kîtră Kravarńik 1292
2711 drîmbu puń întra buḑă, sufļi, da ku źaĭśtu al marĭe daĭ în ļimba luĭ 1295
2712 drîn! șî drr! nuĭe tuot una: đin drr!, or kă dîrr! ĭasă dîrpońală, glas urît șî grĭeu đi urĭekĭ, da drîn ĭe măĭ frumuos, măĭ đeșkis, rasună ... 1289
2713 drîndari a mĭers đi la kasă la kasă, ku drndu-n șîaļe, șa drîndait lîna la uamiń 1291
2714 drîndari s-a rarit kînd a ĭeșît daraśiļi, da đi tuot s-a pĭerdut kînd a-nśeput sî sa fakă mașîń đi miță 1291
2715 drîndarĭ a fuost đe mult, akuma s-a pĭerdut 1291
2716 drîndu sî faśe đin ļiemn tarĭe, đi sî nu să frîngă 1288
2717 drîsman s-a ḑîs la un fĭeļ đi pînḑă supțîrĭe, kare s-a țasut atîta đi rat đ-aĭ putut pin ĭa să trĭeś ku źeĭśtu, đin kare s-a kusut nadraź đi uamiń đi vară, đi să ļi fiĭe la uamiń rakuare pănă lukră 1348
2718 drĭava ku fluiru sînt duauă uasă la piśuor 1352
2719 drĭeșu a katat drumurĭ đi kar larźe, șî mulț lukratuorĭ 2342
2720 drĭeșu ĭe mașînă đi trăirat mare, kare a mînato motuoru pista o kurao lungă, da kînd s-a ivit traktur-ļi, a mînato trakturu 2342
2721 druga a țînuto duauă kuńe batuće-n ușă, kare avut kîrļig la vîr, să țînă blanuța să nu skadă 1618
2722 druga a fuost đisupra înkreștată, unđe a veńit ļimba kĭeĭi 1618
2723 druga a slubaḑît kikă, kukuruḑu ĭe bun đi fiert 3138
2724 druga ĭe o blanuță đi ļiemn îmblatuare, ku kare sa-nkis ușa đi bătrîńață 1618
2725 drum đi kar 1266
2726 drum đi viće 1266
2727 drum înćins 1266
2728 drumaind, đață într-o munće pista o adunatură đi inș ńikunoskuț, șî trĭeku pi lînga ĭa takînd 187
2729 drumașî mĭerg pi drum, da uoțî-ĭ aśiră đin padure 1271
2730 drumo-l batrîn a fuost pļin đi kovĭaĭe, al nuou ĭe înđirĭeptat, mîndriĭe ĭe să mîń karu pi ĭel 1717
2731 drumo-l mare 1266
2732 drumo-l mik 1266
2733 drumo-sta ĭe pļin đi găurĭ, iĭ trîabe o bîrbarĭală țapînă 622
2734 drumu dupa pluaĭe ĭe pļin đi rupturĭ 5776
2735 drumu dupa pluaĭe pļin ĭe đi gruopĭ 2785
2736 drumu đi kar într-o vrĭame mĭarźe pi kuastă, pĭeurmă ĭasă la kulme șă pi vîru kulmi țîńe pănă la baśiĭe la munće 4929
2737 drumu đi kar pi kulme ĭe tuot înbrĭezdat đi apă, kare a kurs dupa pluaĭe, parke ĭe arat ku plugu 989
2738 drumu ĭe pļin đi krîmpuće đi stîklă spartă 5250
2739 drumu ĭe tuot troĭańit đi ruoț đi kar 1555
2740 drumu n-are fîrșîtură 2925
2741 drumu nuĭe putrîvit, nu l-a batut bun, a ramas pļin đi moțîkluaĭe 4731
2742 drumu pănă la munće ĭe pļin đi koveĭe 5587
2743 drumu pista kulme stă sudumit înga đ-asta-vară, ńima nu puńe mînă să-l ogođaskă 4529
2744 drumu pista munće ĭe larźit, puoț sî trĭeś șî ku karu înkarkat 2975
2745 drumu pista śuakă ĭe tare rău 3851
2746 drumu s-a umplut đi adusatură dupa pluaĭa-sta 265
2747 držaļa đi kuasă sa śopļiașće în patru mukĭe 2605
2748 du-će drakuluĭ 1302
2749 du-će drakuluĭ, larg țî drumu 2973
2750 du-će la lukru, ama ogođașći-će frumuos 875
2751 du-će, aprinđe gunuoĭu-la să ardă 135
2752 du-će, așćearńe patu 348
2753 duaḑăś đi ań am așćetat să vină 2590
2754 duamńe apîră 296
2755 duamńe aźută 1770
2756 duarme bińe, să nu viń adurmit la lukru 350
2757 duarme ușuor, kît đi înśetuńel să puvestîm, kopilu sa pumeńașće șî plînźe 4049
2758 duauăsprĭaśe luń ĭastă pi un an 1260
2759 dud đ-aĭ albĭ (Morus alba) 1267
2760 dud đ-aĭ ńegi (Morus nigra) 1267
2761 duda la șporĭet ĭe pļină đi fuńiźină 1269
2762 dudai așa bunataće đi muĭarĭe, numa pîntru parinț 1304
2763 dudait đi la lukru șîađe akas 1305
2764 dudîĭe pîăsîrļi đin viĭe, sî nu manîśe struguri 1304
2765 dudurîăĭśiļi a fuost fakuće đin duauă duđe đi laptukă, una măĭ skurtă, una măĭ lungă, đ-aĭa avut duauă glasurĭ, măĭ supțîrĭe șî măĭ gruos 1270
2766 dugaĭa ĭe înkisă, dugaĭașu primĭașće marfa șă nu puaće să lukre ku lumĭa 4659
2767 dugaĭașu n-are marunt, nu-ntuarśe kusuru la lume 2977
2768 dukenźiu nuostru ĭe koźa burćikanuos 598
2769 dukî-sa drakuluĭ, are o uĭtatură bolđișă, frika ma taĭe kînd guod îm skapă uoki sî ma uĭt la ĭel 1244
2770 dukî-sa drakuluĭ, înka nu la omorît? 2465
2771 dukĭanźiu nu đișkiđe mĭńe dukĭanu, kî ĭe ḑî marĭe 1344
2772 dulfă ĭe un fĭeļ đi kațauă 1437
2773 duluźala luĭ ku datoriĭa, arĭe sî ma mîńe sî nu-ĭ mîĭ dau ńimika 1346
2774 duļaćiļi la kovrag are dudă, șî kopiĭi fak fluir đin ĭa 1269
2775 duļaĭkă ĭe žukariĭe kopilarĭaskă, fakută đin bît đi buśińiș 1277
2776 dumińika ćinîră ĭe la svîrșîtu saptamîńi pi karĭe s-a pus luna nuauă 5035
2777 dumińika ĭe ḑîuă đi ođină șî đi dus la fameļiĭe 1336
2778 Dumińika marĭe sî kađe la șapće saptamîń dupa Pașć 1336
2779 dumińika śe vińe 1336
2780 dumińika trĭekută 1336
2781 dumińikă ćinîră ĭe șî sîptamîna întrĭagă, đin ḑîua-ĭa kînd sa puńe luna mikă 5035
2782 dumńeḑău 1228
2783 dumńișuoru ĭe măĭ mikă pasîrĭe la nuoĭ 1374
2784 dundă ĭe insă mikă șî grasă, rar s-a ḑîs așa đi uamiń 1350
2785 Dunîrĭe, apă tulburĭe 1314
2786 duodă sa ḑîśe la fiĭekare muĭare măĭ batrînă, fiva suoră, or nu 1315
2787 duoĭ đin sută 1259
2788 duor đi ibomńikă ĭe măĭ mare durĭarĭe 1980
2789 duor înka 2465
2790 duor nu sînt iĭ ńiskaĭ uamiń kum ar trăbuĭa să fiĭe, numa sînt ńișće pugańiĭ kum nu ĭastă pi lume 2442
2791 duor ușuor 1231
2792 duor-doruțuļe 1982
2793 duornu puaće să fiĭe numa đi fĭer 1446
2794 duorśa ĭe un feļ đi kal, ama aăĭa kare ĭ-avut, așa șî ļ-a ḑîs pi nume 1438
2795 duoru lu Marćin Kĭuoru 1231
2796 duosńikă, buĭađe padurĭaļnikă ku frunḑă întuarsă ku duosu una kîtra alta, a fuost kunoskută numa lu vrăžîtuorĭ 3412
2797 duosu înfrunḑîașće, a veńit primovara, 2404
2798 duosu ĭe mîĭ rîaśe, mîĭ mult țîńe raveńala, șî đi aĭa mîĭ bińe rođașće kînd ĭe ćimpu uskaśiu 1237
2799 duosu palmi; duosu mîńi 1237
2800 duosu s-a umplut đi krengarime, nu sa măĭ strabaće ńima pănă la ogaș 2856
2801 Duosu smiđakuluĭ ĭe un duos pļin dă smidă în Manastirița 4274
2802 dupa aĭa puńe un ou roșu în sîn, ĭa sakurĭa șî sa duśe în livađe, puńe sakurĭa žos, stă pe ĭa ku piśoarļi, sa întoarśe kătră răsărit șî faśe kruśe 4084
2803 dupa amńaḑîț 1285
2804 dupa amńaḑîț 429
2805 dupa amńaḑîț s-a pus pluaĭa, șî bîlśu ĭuta s-a spart 4855
2806 dupa așa mînkare guală, lukratuori numa sa va kufuri, alta ńimika nu puot lukra 3194
2807 dupa buĭađe busuĭuok, đemult la mulće fĭaće nașî a dat nume Busuĭaka 3304
2808 dupa țîfna-ĭa ĭe kasa mĭa 1027
2809 dupa dĭeda a ramas mulće puame sađiće đi mîna luĭ 4672
2810 dupa durĭarĭe la burtă, s-a pus șî o kufurĭală ku tuot pi ĭel 3193
2811 dupa floriļe-șća frumuasă, s-a dat nume la fĭaće: Brndușa 1769
2812 dupa fluiru piśuoruluĭ ĭe drĭava 6083
2813 dupa grîu đi prazńik lumĭa đin Poreśa s-a dus pi piśuare la Kraĭna ș-a dus grîu în trășć pi șîaļe 5073
2814 dupa insă ku poļikra Urḑîkă ńepuoțî sa poļekrĭesk Urḑîkuońi 4110
2815 dupa kare kît lapće a muls, sa rînduĭe kîće ḑîļe un baś o să mulgă uoiļi lu tuoț kare s-a adunat la o baśîĭe 5096
2816 dupa kosît, vićiļi sînt sluobîđe sî paskă đarîndu 4358
2817 dupa kum zbuară gîrluźiļi tuamna, lumĭa a giśit kum o să fiĭe ĭarna 2914
2818 dupa muarće fĭeći, muma atîta a oftat grĭeu đi iĭ sa-m parut kă o sî-ĭ krîape ińima 6318
2819 dupa numîru lu dîrzarĭ s-a vaḑut kît ĭe guovĭa găzdoćină 1209
2820 dupa nuntă, o așćată mare sîruĭală 4702
2821 dupa pluaĭe a ramas mulće baltuță pi luokurĭ poļiažńiśe 843
2822 dupa pluaĭe ĭasă suariļi 1285
2823 dupa pluaĭe kaldă vara, đin pomînt ĭasă multă aburiĭe 89
2824 dupa pluaĭe s-a rupt pomîntu pi pođină, ș-a veńit un suduom ku tuot, șî ļ-a kutrupit toblarĭu ku viće 4527
2825 dupa pluaĭe tare, kure apa đi pi strĭeșînă ku vîžuaĭe, gruasă ka źeĭśtu 6209
2826 dupa pluaĭe, a veńit pista nuoĭ un danf aburuos, kald 87
2827 dupa pluaĭe, adus ogașu namuol ku kare ń-a umplut bașćaua ś-a fuost la marźina ogașuluĭ 5672
2828 dupa pluaĭe, în urmiļi vaśiluor, pi unđ-a mĭers pin pomîntarĭ muaļe, đ-arîndu a ramas lakuļeț ku apă 5740
2829 dupa pluaĭe, uđală în tuaće părțîļi, nu sa puaće merźa fara śižmĭe 6155
2830 dupa pouod sa țărmurĭașće pomîntu unđe a dus apa namuol 1530
2831 dupa prînḑ 1285
2832 dupa rat a ĭeșît ńișće sukńe pļińe đi înkrețîturĭ, ļ-a kĭemat muĭeriļi plisirke 2876
2833 dupa rat a tunat mare đisparțală în lume 1721
2834 dupa rat ĭerĭa mare ńistoțală, a statut șukurĭ șî șukurĭ đi lumĭe, așćetînd să ļi sa-npartă sarĭa șă gasu 5778
2835 dupa rat tuoț a trait în mare ńeaverĭe 6207
2836 dupa rat tuoț nuoĭ am glăsuit đi Tita, kî ĭel nu ń-a mînat la kazan ka Staļin pi Rușî 6257
2837 dupa rat, adunat părtizańi găzdoćińiļi la un luok, șî ĭ-a mînat gramadă la iskaļit să tuńe-n kolkuoz 4604
2838 dupa rat, înkuaśa 2913
2839 dupa rat, kînd s-a prins lumĭa pi la lukru pin preduzeće, a-nśeput sî puarće șî alće kaśuļ: kașkĭet, barĭetă, șăĭkaće, pîlariĭe 3680
2840 dupa rato-l đintîń, s-a kîsîtorit la noĭ ńișći țîgań, bandaș, ń-a dus kînćiśe strińe ș-a strîkat pĭ-aļi nuaștre aļi batrîńe 4741
2841 dupa ratu a doĭļa, opinkari a înśeput să fakă șî opinś đi gumă 6005
2842 dupa ratu ku ńamțî, s-a lasat đi țasut, kă dugaĭașî a-nśeput să dukă sulurĭ đi pînḑă 2612
2843 dupa śe a-nśeput să fakă koļibĭ, rumîńi sa-nvațat să fakă șă paturĭ đi ļemn 5008
2844 dupa śe faś fuoku ku ćumuru dîn maĭdan, să faśe multă zgură în ćionk or în șporiĭet 782
2845 dupa śe fîrșîăsk sapatu la mińe, vin sî ț-ažut șî fîrșîșć șî tu 2923
2846 dupa śe gaćieșć luoku, aduń măldari, șî-ĭ faś glugă 2489
2847 dupa śe ĭe gata, koļașa sa tuarnă pi fund 2009
2848 dupa śe kuļieź kukuruzu, tuļeńi iĭ taĭ șî faś măldar, kăt puoț să ĭaĭ ăn brață, șă-l ļieź ku nuĭauă đi salkă 2489
2849 dupa śe l-a lasat fata, ku ḑîļiļi a fuost vĭașćid, șî la tuoț s-a vaĭtat kî-ĭ ińima frîntă 3189
2850 dupa śe ļi pașće, pîkurarĭu mînă uoiļi la borugă să ļi adîape 791
2851 dupa śe s-a kuļes kukuruḑu, lumĭa a fakut șăḑîtuorĭ adînsă, la kare la kurațat đi giž, da kare s-a kĭemat kurațat 6107
2852 dupa śe s-a pĭerdut krețańi, duamńiļi a skuos ńișći sukńe ku krĭețurĭ marĭ, kare s-a kĭemat plisirke 2872
2853 dupa śe sa ară luoku, vińe la rînd grapatu 4852
2854 dupa śe sa fĭarbe, ḑama sa gustă ku sorbitu sî sa vadă kum ĭe đi fĭartă 4615
2855 dupa śe sa mĭastîkă bun în gură, mînkara sa îngiće 5371
2856 dupa śe sa spală șî sa uskă, lîna trăbe skîrmana, đin skurt ḑîs: trăbe trekută pin mîńiļi muĭerilor, kî đemult n-a fuost mașînă đi miță 6088
2857 dupa śe sa uskă, đin otkuoș sa fak kupițîaļe, kare pĭe urmă sa adună în porkuoń 3333
2858 dupa śe sînźerĭaḑă, sînźiļi sa-ngroșaḑă șî buba sa korožîașće, șî sa faśe zgaĭbă, kare la urmă pikă sîngură 3908
2859 dupa śe strîkurăm kașu, taĭem brînḑa-n faļiĭe, șă ļi puńem în śubăr 1814
2860 dupa śe trĭek ļamńiļi, în kamin ramîńe numa žîgaraĭu 6244
2861 dupa śe zovîrńe suariļi, sa puńe ńigurĭața, kađe nuapća pi pomînt 6110
2862 dupa taĭatură avut pumeńală rău grĭa 3817
2863 dupa traĭu uomuluĭ ramîńe numa o pustîńe đi trĭaśire guală 4922
2864 dupa trămurala pomîntuluĭ, đin kăș zîđiće ku tuglă, a ramas numa sparturĭ, da la bîrnarĭeț n-a fuost ńimika 4858
2865 dupa tuot sfulđiru dă trîasńitu în vrun ļemn mare, șă-l krapă ku saźata pănă la pomînt 3139
2866 dupa uoĭ s-a kîntat kînćiśe păkurarĭeșć, kare gata tuaće a fuost đi rușîńe 5694
2867 dupa vižuļia-sta a ramas pruńi pļiń đi krĭanźe đežginaće 1605
2868 dupa șapće ań, al muort trĭaśe în zuĭtare, tuoț ăl zauĭtă 2731
2869 după nămļaḑîțî ńe duśiem la skăldat 2678
2870 după ploaĭe sa faśe atîta naruoĭ đe mare, đe nu puoț mĭerźa 5009
2871 după sat esťe un baltuoń, bun numa ďe broșťi 842
2872 dur, îrțuaźilor! 1309
2873 dur! dur! pi śĭerĭ, șî la urmă ńimika, nu pikă ńiś un struop đi pluaĭe 1309
2874 duraĭala a dus nuvirĭ grĭeĭ, ku pĭatră 3222
2875 duraĭala țîńe una-ntruuna, da pluaĭa înga nuĭe 1310
2876 durîĭe șî sfulđiră în tuaće părțîļi, așćetăm ku frikă să veđem unđe o să trasńaskă 1307
2877 durîĭe-n śerĭ 6268
2878 durîĭe-n śĭerĭ 1307
2879 durĭarĭa đințîlor 1447
2880 Durļa al măĭ batrîn a veńit đin Raśița-n Banato-l rumîńesk 1460
2881 durmitu ođińašće uomu șî-ĭ întuarśe pućarĭa đi sî puată lukra 1301
2882 duru, duru, duruĭan ḑîś kînd puń kopilo-l mik pi źanunkĭe, șă-l țupîĭ ka kînd kîlarĭașće kalu 29
2883 duruorĭ ĭe buală kare s-a ļekuit numa ku ḑakutu 1335
2884 dusă, luvată đi șoĭmańe 1303
2885 duśe amńaḑîțu la sîpatuorĭ 429
2886 duśe minća la luok 1302
2887 Dușanka Buduruońe a fost maritată dupa Ļikă lu Buĭa 865
2888 dușman, kîńe đi uom, ńiśkînd nu sa șćiĭe śe-ț ginđașće 1308

2889 ḑalarĭu a fuost fakut đin krĭangă đi kuorn, gruasă 2005
2890 ḑama đi varḑă a fĭert prĭa mult, akuma ĭe tuată fluturuasă pi đi supra 1991
2891 ḑama ĭe bun gaćită, are gust bun 3354
2892 ḑama s-a akrit, nuĭe đi mînkare 345
2893 ḑama sa đirĭaźe ku uou batut șă ku oțăt 5133
2894 ḑama strîkată, are gust grețuos, ma mînă să vărs 4994
2895 ḑama-sta la kaldură înśape akri 347
2896 ḑamă akră 343
2897 ḑamă akră 44
2898 ḑamă đi kuńe 2599
2899 ḑamă đi kuńe 44
2900 ḑamă đi pĭașće 16
2901 ḑamă đi pĭeșć 44
2902 ḑamă đi pruńe 44
2903 ḑamă đi urḑîś 4108
2904 ḑamă đi varḑă 44
2905 ḑamă guală 3879
2906 ḑamă rofită 5495
2907 ḑamă supțîre, apă guală fara o bukatură đi karńe 3937
2908 ḑară ku ḑăru la nuoĭ ĭe tuot una 2332
2909 ḑară sa faśe đin lapće fĭert, în kare puń triĭ pikurĭ đi akrĭală, șă-l laș duauă ḑîļe să șća la kaldură; sa manînkă ku đimikat đi malaĭ, vara kînd sa lukră pin zîpușală mare 2332
2910 ḑară sa faśe kînd sa mĭastîkă lapće akru ku ḑăr, șî ku ĭa sa faśe ḑamă đi șćir, kare ĭe dulśe đi tuot 2332
2911 ḑaśe dus ku ḑîļiļi, n-o sî traĭaskă mult 1303
2912 ḑaśe đi buală grĭa 1389
2913 ḑaśe pumeńit în pat, nu puaće mult s-aduarmă đi grižă 3816
2914 ḑaśe trînćit pi șîaļe, nu sa șćiĭe dar ĭe muort, or numa ļeșînat 4330
2915 ḑăru sa kapîtă đin lapće înkegat, kînd sa străkură kașu pin strîkuratuare 1380
2916 ḑău, mă, așa ĭe kum îț spusăĭ 1228
2917 ḑî ḑău 1228
2918 ḑîaļiļi a fakut țîgańi ferari 2004
2919 ḑîaśe ań am lukrat ku lopata, am fuost điskărkatuorĭ la stańița đi vuoz 1631
2920 ḑîăru a dat la puorś 1380
2921 ḑîkală ĭe vuorba đi batrîńață, șćirĭa lu lumĭa vikļană đin vrĭemuriļi trĭekuiće 1657
2922 ḑîkatura lu moșu Voĭna lăutarĭu a fuost kunoskută șî-n afară dă Mlaoa 1385
2923 ḑîļiļi đi puost 5551
2924 ḑîļiļi în stamînă sînt: luń, marț, mĭerkurĭ, žuoĭ, vińirĭ, sîmbîtă șî dumińikă 4080
2925 ḑîļiļi ploĭuasă țîn una întruuna 5070
2926 ḑîļiļi prazńikuluĭ a fuost: śina, trupu, kuada (muoșî or ḑîua muorțîlor), trînkańiaļe (dupa trînkańitu lu pară ku bĭare) șî bîćiĭaļe, kînd ku bîtu đi alun s-a batut puomi să rođaskă 6407
2927 ḑînă batrînă 1714
2928 ḑînḑîĭe đi frig supt ferĭastă, kă ńima no-l lasă înuntru 2397
2929 ḑîsa ĭe sîla-ĭa śe rașîașće suđina uomuluĭ, în śasu nașćiri 3102
2930 ḑîśe în bandă mikă 578
2931 ḑîśem đi śeva kî ĭe țapiș kînd ĭe țapîn, șî stă đirĭept în sus 1119
2932 ḑîua avĭem lumină đi la suare, nuapća đi la lună 4716
2933 ḑîua đi fakut śiriń sa kĭamă Marța draśaskă, da sa măĭ kĭamă șî Ropaćinu or Lupaćinu 6294
2934 ḑîua đi întîń mama m-a dus la șkuală șî m-a dat la oćitulu kare ma bagă în ućitankă, șî mĭ-arată în śe klupă trăbe sî șăd 3688
2935 ḑîua la pîkurarĭ trĭaśe ĭuta, dakă au fîrtaț đi źuok 4278
2936 ḑîua-nuapća pin kafeń, nu sa lasă đi keltuĭală pănă nu va rămîńa fara ńimik ka kuku 4342
2937 ḑĭļiļi în kare nu sa kućaḑă lukra pintru buala rîa, sînt marța șî žuoĭa đintîń dupa Kraśun, Zîpostîtol mik, Pașć șî Rusaļe 4088
ğ

2938 ğińere în kasă 65
2939 ğińere ĭe soțu miresi la nuntă 3518
đ

2940 đ-a triĭļa uorĭ śarkă sî sa însuare 2559
2941 đ-a șasîļa uorĭ 2542
2942 đ-adauară îț spun kî aĭa nuĭe bun śe lukri 472
2943 đ-adauară nu ma zađina atîta, ma ruog đi ćińe 2487
2944 đ-aiś pîn în Buļuoț drumu ĭe larg șĭ đirĭept 1266
2945 đ-aiśa pî pănă unđe vĭeḑ ku uoki, tot anuastră moșîĭe a fuost 3547
2946 đ-aĭa tuota moșîĭa are sfîntu iĭ kare l-a aļes stramuoșu al đintîń kînd a kuprins pomîntu unđe s-a așaḑat ku aĭ luĭ, șă kînd pi an vińe ḑîua sfîntuluĭ, kasa-ĭa iĭ faśe prazńik kare pănă la vrĭamĭa lu Titu a țînut śinś ḑîļe 6407
2947 đ-akoluo 2773
2948 đ-akuluo baće vîntu 2773
2949 đ-akuma am fakut numa o fîntîńuară-n padurĭe unđe sînt ku vićiļi, kă izvuoru mi slab 2182
2950 đ-akuma înkoluo nuoĭ o să lukrăm altfĭeļ 2777
2951 đ-alalt lukru nu sa prinđe, numa șîađe șî bĭa 2714
2952 đ-alaltîsară pluaĭa țîńe una într-una 1775
2953 đ-autunśa ĭastă o ḑî șî măĭ bińe 2303
2954 đ-o țîntă mĭ-a skapat vuozu 1054
2955 đa kuasta 4929
2956 đa-nkuaś, đa-nkolo, șî đebĭa do skaparăm đi ĭel 1700
2957 đa-nkuaśa, đa-nkoluo, ș-abĭa kumva do skapaĭ đi ĭel 2686
2958 đață đintr-odată un ploĭuoń, ka kînd tuorń ku gaļata, șî numa faku ńișći dîrĭe adînś pin grîo-la-n față 1206
2959 đață ku kraku, șî skuasă ușa đin țîțînă 480
2960 đață odată dușmańașće, ș-îl trînći la pomînt 1312
2961 đaće kîta dupa dungă 1755
2962 đafĭeća ĭ-am vorbit, n-a luvat ńimika la kap 1578
2963 đarîndu l-a katat, da ĭel nuĭe ńiśunđe 1660
2964 đarîndu luok poļažńik kît vĭeḑ ku uoki, niś unđe ńiś o śokiță sî sa vadă 3773
2965 đarîndu pi lînga luok a krĭeskut ćikarĭ đes, đi nu măĭ puoț treśa 1395
2966 đasńață m-am amînatat la lukru 1414
2967 đasńață n-am putut sî manînk, ș-akuma mis flomînd 1414
2968 đe beșikuță să kuaśe bun rakiu 871
2969 đe kobilkă ĭe atîrnat un kîrļig kare traźe doă pĭańe śe sa-nțapă în truș 5326
2970 đe mult n-a fuost kasă fara kar đi buoĭ, da akumă kare ăl măĭ are, la fîrbuit, la kićit ku fluorĭ șă-l țîńe đi frumoșață în avļiĭa kășî 3489
2971 đe mult s-a ļegat snuopi ku ćiĭu, la źanunkĭe, da dupa rat a izaflat aĭ nuoštri o mîkarauă, ļigatuare 3074
2972 đe ńișće kîń sa ḑîśe kă źavļesk, kînd latră fara trĭabă, sa ḑîśă đin glumă đi iĭ kă latră la stîaļe 3620
2973 đe pļakă, đe nu pļakă, nu șćiĭe ńiś ĭel śe sî fakă, saraku 1676
2974 đe uom lu kare mațîļi đen burtă kad în kuaĭe, sa ḑîśe kî ĭe sîbarît, kă are kilă 4553
2975 đe va vrĭa, đe nu va vrĭa, tuot una-ĭ vińe 1676
2976 đe, mă, nuĭe aĭa așa kum sa puvestîașće 1676
2977 đemper ku dunźi 1755
2978 đemult a fuost ađet sî sa oltańaskă puomi pi lînga drum, sî đa drumașî đi pomană puamiļi la sufļitu lu oltanđiu 1
2979 đemult a fuost duos kît vrĭeĭ, șî tuot pļin đi žîr 3441
2980 đemult a fuost mulț fluĭeraș, akuma s-a rarit 2290
2981 đemult a fuost pļină padurĭa đi golîmbĭ, akuma s-a rarit, sa vîăd numa pi la munće 1533
2982 đemult am ĭeșît la glasańe, d-akumă ažuns ńiskaĭ aļiaźirĭ, śkă demokratija, aļieź pi kare vrĭeĭ, da kînd kaț, vĭeḑ kî puoț numa pi draku să-l aļeź 1824
2983 đemult boćeḑ în bisîarikă, ku puopa, a fakut numa aĭ gîzdoćiń 993
2984 đemult ḑîua kare a sîrbatorito aĭ nuoștri ka anol nou, a kaḑut la Sînvasîĭ 3542
2985 đemult gata n-a fuost ńima să fiĭe așa îngrașat, kum ĭastă akuma gata în tota kasa 4827
2986 đemult gazda a mînat sluga ku lungu, ka pi lup 2321
2987 đemult greu s-a lukrat, kă tuot s-a lukrat ku mîńiļi șî ku pućarĭa guală 5679
2988 đemult ku ramńiku a vinđikat fîrîmaturĭ: taĭatură, lovitură, frîntură, da uoțî șî înpușkatură 2167
2989 đemult la nuoĭ în sat nu sa măĭ argasîăsk pĭeiļi 229
2990 đemult lumĭa a sađit tutun în građina lor, șî tutunu n-a fuost otrauă kum ĭe akuma 5404
2991 đemult lumĭa n-a șćut đi kîtaramă, sa-nćins ku brăśinarĭ 1707
2992 đemult munțîļi nuaștre a fuost pļińe đi urș, da akuma kopiĭi ńiś nu șćiu śi ĭe aĭa 5523
2993 đemult munćeńi a țînut buoĭ marĭ, șî mulț inș a fuost înpunș pănă la muarće 3887
2994 đemult n-a fuost alt vas đi apă, or đi bĭare, numa truaka, kare s-a purtat ļegată la brîu 2744
2995 đemult n-a fuost ferĭeșć la borđiĭe, đ-aĭa aĭ nuoștri n-așćut đi feruanke 2256
2996 đemult n-a fuost furkuļiță la masă, lumĭa a luvat ku mîna 1713
2997 đemult n-a sakat rîu đi tuot ka vara-sta 4374
2998 đemult n-aĭ vaḑut uom gras, d-akuma șă kopiĭi gata tuoț sînt durdulăĭ 5822
2999 đemult parințî n-a dat kopiĭi la șkuală să aĭbă kare să ļi pazîaskă vićiļi 4301
3000 đemult pomînt sa mîsurat ku ḑîua đi arat, da ļivađa ku ḑîua đi kosît 3133
3001 đemult puorśi tuamna s-a mînat la munće la gindă 4130
3002 đemult rar a fuost fuolśe pin sat, kă s-a lukrat mult, da mînkarĭa a fuost slabă 2456
3003 đemult rar a fuost kîrpĭe șî muĭeriļi vara a mĭers ku kapu guol; pîăru l-adunat în muoț la vîru kapiluĭ, șî pista ĭel a pus fĭesu 2309
3004 đemult s-a adunat uauļi lu pîtpalak, a fuost ļak đi ńiskaĭ buaļe kopilarĭeșć 23
3005 đemult s-a arat ku triĭ parĭekĭ đi buoĭ, șî žordarĭu a purtat griža đi tuaće parĭeki-ļa sî tragă plugu kum trîabe 2367
3006 đemult s-a kreḑut kî aĭ tare ruoș la fire sînt vîrkolaś, kare manînkă luna șî suariļi 6162
3007 đemult s-a mînat puorśi în padure la munće, sî sa arańiaskă ku gindă 2649
3008 đemult s-a pĭerdut golîmbi ś-a trait pin butuorś 668
3009 đemult s-a purtat țuala tuot pănă nu s-a fakut zdrĭanță 4951
3010 đemult sa ńemuit lumĭ pănă la vĭerĭ a triĭļa 3170
3011 đemult skîrmanatu s-a fakut ku klakă 6090
3012 đemult tuaće șkolarițîļi a dus păr înpļećit în kike 3138
3013 đemult tuoț uamińi a fuost vînatuorĭ, kă ku vînatu s-a arańit pista ĭarnă, da s-a aparat șî đi žuaviń sîrbaćiśe, kum a fuost lupi șî urșî 3510
3014 đemult uom îngrașat s-a sokoćit kî ĭe gazdă, da akuma sa vĭađe kî ĭe grasîmĭa buală 4827
3015 đemult vînațî a țînut kîń țapiń, kare a putut ușuor să ulmĭe puorku-l sîrbaćik, or lupu, kînd s-a rîđikat urkașî să-ĭ prindă 3264
3016 đemult vînatuori a taĭat ku fuarfiśiļi žuorḑ đi plumb, șî a boboloșat drîmiĭiļi pi țîăst 1529
3017 đemult șî kășîļi a fuost ļipiće ku morśilă 3025
3018 đemult, aĭ batrîń în Porĭeśa, a taĭat buriku pi rastău 540
3019 đemult, în vrĭamĭa lu stramuoșî nuoștri, ku un grunđin đi miriśikă aĭ putut să țuś fata măĭ frumuasă-n sat 3183
3020 đemult, la întîńală ku aĭ batrîń, aĭ ćińirĭ ļ-a țukat mîna 3207
3021 đemult, măĭ đemult, șî măĭ đemult 3511
3022 đemult, n-a putut lumĭa să umbļe đin sat în sat fara pasuș 5365
3023 đemult, tuata vara lumĭa a mĭers đeskulț, fara înkîlțamînće 4028
3024 Đenă Spatarĭu a fuost în rat ku Ńamțî 1661
3025 đes a luvat împrumut đi la mińe, śikă, numa să arańaskă kopiĭi 5968
3026 đes are urduorĭ, da n-are învăț sî-ĭ șćargă 3927
3027 đes la nuoĭ aĭ măĭ saraś au o gramadă đi kopilamă 3403
3028 đes, dupa imańa în a kuĭ ĭe, kļanțu kapîtă șî nume, șî avĭem Kļanțu lu Ĭanku, lu Marku, or lu Pătru 2967
3029 đesfălorat ĭe uom kare nuĭe înbrakat kum trăbe: mĭarźe fara bumbĭ, fara kurauă, đișkiptorat 4316
3030 đeskînćik đi apukatu, đi apukatură 240
3031 đeskînćik đi aratarĭe 233
3032 đeskînćik đi dragusta 1681
3033 đeskînćik đi dragustă 1240
3034 đeskînćik đi naluś 1681
3035 đeskînćik đi skrisa 1681
3036 đeskînćik đi spurkat 4414
3037 đeskînćik ku al kurat 1681
3038 đeskînćik ku al rîău 1681
3039 đeskînćiku đi izdat înśape ku fuź izdaće, blîstamaće 6381
3040 đeskînćiśiļi đi dragusta au măĭ frumuasă vuorbe 1681
3041 đesńață m-am pumeńit prĭa đinuapće 1463
3042 đestul đi astîḑ, lukru ś-a ramas ănćinźem mîńe đinuapće 5189
3043 đestul, nu măĭ țălui la lume 1092
3044 đeșfațare sa faśe ku ańi, da sa pĭarđe đ-un momĭent 3425
3045 đeșkiđe uoki bińe, nu će aluńika kînd vi trĭeśa pi punće 398
3046 đeșkiđe uoki șî pazîa bińe: numa-m va faļi fiĭe śe, tu iș gata 2196
3047 đi akuma înainće 298
3048 đi akuma-n kolo 298
3049 đi aramă 175
3050 đi aranga nu puoț mult sî ḑaś, kî ći duor uasîļi, da ńiś n-aĭ kînd kî ĭe aranga ođină skurtă 1296
3051 đi aranga sa ḑîśe kînd staĭ pi o parće, rîḑîmat în kuot; așa nu puoț sî duormĭ, numa kukîĭ kîćikîta 1296
3052 đi arźint 224
3053 đi asară 248
3054 đi astăḑ pănă mîńe 107
3055 đi atunśa; đ-atunśa 297
3056 đi batut puarka sa aļaźe bît botoșat la kapatîń 1017
3057 đi bătrîńață kopiĭi nu s-a-nfășurat în skućik, numa piśorițîļ ļ-a ļegat în fașîĭe să nu sa strîmbe 4372
3058 đi bătrîńață uamińi nu sa ras șă nu sa tuns numa kînd a fuost în vrun žăļ mare, đi flokań lumĭa s-a ćemut 2052
3059 đi bîtrńață a fuost rumîń ku nume German, đin iĭ sînt astîḑ Germańeșći 3449
3060 đi bĭare la uom puot s-ă putraḑaskă fikaț-aĭ ńegri 2693
3061 đi buala rîa ļiak ĭastă numa la vrîžîtuorĭ 3091
3062 đi țîganu 1048
3063 đi darîmăt la frunḑă trîabĭe topuor askuțît 1196
3064 đi druĭare a mĭers o stamînă înkîrļigat ka lula 5412
3065 đi ḑalarĭ a fuost atîrnaće ḑîaļiļi, kare a putut sî sa skurćaḑă, or sî sa lunźaskă, kît a trîbuit vasu sî fiĭe rîđikat đi la fuok 2005
3066 đi đemult în bisîarika nuastră puopi n-a țînut služba 4815
3067 đi đesńață mîraśașće pi-nga kar, sa faśe kî șćiĭe să-l ogođaskă 5211
3068 đi đesńață n-am bagat ńimik în gură 475
3069 đi đesńață n-am ođińit, număĭ puot 6415
3070 đi đesńață s-a pus un strănutat pi mińe, đi o sî-m sară uoki đin kap 4710
3071 đi đesńață s-auđe mare rămît la veśiń, ka kînd ĭară s-a luvat la gîlśao 4997
3072 đi điokĭ măĭ mult trîabe sî sa pazîaskă kopiĭi în ļagîn 1683
3073 đi đirĭapta 1719
3074 đi fakut țîșńituarĭe îm trîabĭe brîśag, bît đi suok, bîćiśel đi razbik, șî kîlț 1062
3075 đi fakut mușuruoń la kukuruḑ, la plugu đi prașît sî pun kormańe 749
3076 đi fată frumuasă sa ḑîśe kă ĭe frumuasă ka papușa 3136
3077 đi fikaț ĭe ļipită fĭarĭa 2690
3078 đi frig la uom sa spîrloșaḑă pĭaļa 4850
3079 đi frikă, o luvă kraku-n đal, șă o tuļi pista dungă ka ĭepuru înfrikoșat 5659
3080 đi frikă, s-a pișat în izmĭańe 5725
3081 đi frumoșața iĭ mi sa-nvîrćiașće-n kap 2000
3082 đi fuok la Žuoĭ marĭ Rumîńi kuļeg mĭerkurĭ đimińața șubĭaļe uskaće đi buož, or đi alun 5779
3083 đi gard ăț trîabe kîći duauă baskiĭ întra șćiumpĭ; sa pun poļiažńik, șî đi șćiump sa prind ku klanfe 582
3084 đi grîmađit klańa trîabe furkuoń țapîn 844
3085 đi iĭ ļi drag lu toț 3390
3086 đi insă muĭerĭaskă, șî kănd ĭe una, șî kînd sînt măĭ mulće, tot una sa ḑîśe - insă: vaḑuĭ o insă muĭerĭaskă, vaḑuĭ o gramadă đi insă muĭerĭeșć 3379
3087 đi ĭarnă măĭ mult s-a ćemut oĭeri aĭ batrîń, k-a putut să ramînă fara ĭernaćik, kînd a fuost ĭarna lungă 2985
3088 đi kap marĭe, kaśulă aļasă 189
3089 đi kaśulă ĭe bună pĭaļa đi uaĭe ku lîna aspră 270
3090 đi kînd a ĭeșît ļekurĭ đi tuata buala, traĭu lu uom ĭe lunźit 2320
3091 đi kînd aśiĭa nu traĭașće ńima, a krĭeskut dudău pănă-n gard 1264
3092 đi kînd ăl șćiu, Pîătru ĭe uom đadavĭeră, n-a mințît pi ńima ńiśkînd, pi ńima n-a lasat la ńevuoĭe ... 1699
3093 đi kînd iĭ s-a rapus mumî-sa, plînźe întruuna ḑîua, nuapća 3718
3094 đi kînd iĭ sa klăćină un đinće, ama ĭa sa ćiamĭe să-l skuată 4285
3095 đi kînd iĭ zgîțîĭe patu să-l pumeńaskă, ama ĭel duarme bat muort, șă nu sîmće ńimika 6071
3096 đi kînd lumĭa iĭ duoĭ a fuost ńeprĭaćiń grĭeĭ 5164
3097 đi kînd m-am mîritat, barbatu ma ćamĭe ku Pîătru, kî mĭ-a fuost vrodată baĭat, da ĭuo ku uomu akuma n-am ńimika 1129
3098 đi kînd mi ĭe điskļeștat șîaļiļi, ĭuo mis alt uom 1751
3099 đi kînd nu s-a dus în ĭepuriĭe, kopuoĭi a zuĭtat miruosu ĭepurĭesk 5338
3100 đi kînd nu traĭașće ńima la munće, drumu pin padure ĭe numa skobîlțîĭe lînga skobîlțîĭe 4739
3101 đi kînd ń-a veńit struĭa, kasa ĭe luminată ka kînd ĭe ḑîua 6149
3102 đi kînd ńi s-a strîkat pîrdańiku đi śastuorńik, parke sînćem pĭerduț, kă ń-am învațat ku ĭel pi parĭaće 4
3103 đi kînd s-a goļit butońu în podrum, moșu s-a fakut o țîfńitură đi uom, numa fîrfuańe, sa zbĭară pi tuoț đi fiĭe śe, da slab șî manînkă 2003
3104 đi kînd s-a mutat lumĭa-n orașă, śuośiļi s-a umplut đi đesîș 1424
3105 đi kînd stîă taraba đisprinsă đi baskiĭe, mîńiļi sî-ț piśe đi śe n-o prinḑ 1600
3106 đi kînd uaĭa-ĭa stă ku kapu apļekat, puaće-fi đi śieva ĭ-a kaḑut grĭeu 150
3107 đi kînd je trakturu, aratu ĭe ușurat 2943
3108 đi kosîtuorĭ trîăbe mînkare țapînă 1024
3109 đi kum sa ogođașće pĭatra muori, fańina puaće fi măĭ maruntă, or măĭ mare 5717
3110 đi kurînd sa-nvațat sî kare, înga nu kućaḑă sîngur la drum măĭ lung 3490
3111 đi la aluńauă sa ĭa numa fluarĭa, bună ĭe đi ćaĭ 318
3112 đi la doktur înka ńimika 2465
3113 đi la fuśiu đisupra, ițăļi sînt ļegaće đi brîglarĭu lu iță, da đi la-l đi žuos sînt ļegaće ku talpițîļi 2503
3114 đi la înśeput pănă la kîpatîń 5983
3115 đi la ĭa aĭ să auḑ numa fļekariĭ guaļe 5485
3116 đi la ĭel am auḑît mulće bazakuańe 392
3117 đi la kasă-n vaļe luoku ĭe stîrminuos, puoț kubarî numa pi piśuare 2682
3118 đi la luok putrîvit s-a mîritat în sat muntuos, șî numa blastîmă ariśu đi śe a fakut atîća śuoś 5230
3119 đi la Luśin s-a slubaḑît kîmpu, a putut sî sa paskă vićiļi đarîndu pin sat, fara ńiśun otar 4719
3120 đi la maĭdan la Lugńița, am karat ḑîaśe kară đi ćumur đi ars tugla 1168
3121 đi la slobođeńe pănă astîḑ țara sîrbĭaskă mult sa skimbat 4360
3122 đi la śuakă 3772
3123 đi la tata mĭ-a ramas numa ńikovala șî śokanu 6
3124 đi la un luok înśape suișu đi uoki-ț ĭasă pănă nu ći suĭ la vîru śuośi 2623
3125 đi la žuaviń, vuorba a trĭekut la muĭerĭ, ama aĭ batrîń a vorbit kî ĭe rușîńe șî pakat sî sa ḑîkă đi vro muĭarĭe kî fată, a ḑîs: Vaka fată, da muĭarĭa sa nașće! 1871
3126 đi lukru uomu îmbrakă țuaļe purtarĭață 5881
3127 đi ļegumĭe kare a-nśeput sî sa strîśe șî baće-n akru, sa ḑîśe kî ĭe ļegume sarbîdă, strîkată 3321
3128 đi ļemn 4880
3129 đi mik am înśeput să suflu în bandă 4504
3130 đi mik luĭ s-a zgîrgorit păru 5620
3131 đi mik s-a momit la koțkariĭe, da kînd a kreskut, đi koțkariĭļi luĭ s-aḑît đeparće 5546
3132 đi mikă a-nvațato să fiĭe sfiĭuasă întra lume ńikunoskută, sî sa uĭće-n pomînt, sî takă, să nu sa rîdă 4636
3133 đi mikă ĭ-a fuost drag đi pipćenat, pî đ-aĭa a-nvațat zanatu să tungă muĭeriļi 5263
3134 đi mirare: uomu urît, muĭarĭa șî măĭ urîtă, kopiĭi urîț ka draśi da parințî urîț ka muarća 3925
3135 đi mulće uorĭ, đin gîlśauă uomu ĭasă ku kapu spart, kî dupa ĭa vińe bataĭa 2716
3136 đi mulće uorĭ, turśi a tunat în lumĭe adunată la vro visaļiĭe, ș-a snopit pi tuoț kare n-ažuns să fugă 4688
3137 đi mult n-aĭ putut să vĭeḑ muĭarĭe kare mĭarźe pi drum fara kair în furkă 2453
3138 đi mult sa-nśins ku braśirĭ, n-a fuost kurauă 719
3139 đi napașće grĭaļe șî la sud amunka đi apirĭ 3408
3140 đi noasprîaśe ań s-a dus pin țîăriļe strińe 2577
3141 đi nuĭaļiļi lu rakită sa-nplećesk kutarițîļî 4567
3142 đi nuntă trîabĭe bautură multă 562
3143 đi nuoĭ 3388
3144 đi o sută đi uorĭ să śarkă, nu skapă đi mińe 3484
3145 đi oblînk sa ļagă tovar măĭ ușuor kare kîlarĭețu-l duśe đinainća luĭ 5656
3146 đi par sa ļagă śuava să nu kadă 5093
3147 đi pasîrĭe ḑîśem kă ćirikîĭe, da đi kopil mik ḑîśem kă grîngurĭașće 2033
3148 đi patru ĭe măĭ đes źuok kare sa źuakă pi la visaļiĭ 4278
3149 đi Pașć sa konđeĭe uauļi 2881
3150 đi pi fuga s-a fîrșît luna 2923
3151 đi pokńit ku priskopala s-a fakut duauă valușurĭ, șî s-a udat bun ku șkipĭeț să aluńiśe pi țauă 4458
3152 đi postaviță ĭe ļegat śokîtu kare totoroskîĭe pi pĭatra muori, ș-o zgîndîră đi sî piśe buobiļi đin kuoș îń gaura pĭetri 4924
3153 đi postîrmă s-a aļes đin karńe numa pĭeśina 5937
3154 đi Prerast sînt ļegaće mulće povĭeșć, măĭ mult đi vîlve kare aśiĭa s-a bat ș-astupă poarta să ńaśe lumĭa pi vaļa Șășki 4239
3155 đi primĭažđa ursată uomu nu puaće skapa ńiśkum 4984
3156 đi prins boțuoś trîabĭe bun skartaș 729
3157 đi rău boĭerilor, a fuźit đin Rumîńiĭe ku fîmeļiĭa întrĭagă 1845
3158 đi rîndo-sta a skapat, đ-altadată nu 4043
3159 đi rîs 5210
3160 đi Rumîń-aĭ batrîń prazńiku a fuost o insă viĭe kare a drumait nuapća pi piśuare, dînd pi la kășîļi prazńiśĭerilor, a koluo a baut vin șă apă șă ku lampa a afumat puodu đisupra đi masă, ku śe a lasat sămn kă a dat pi la kasa-ĭa, ș-a gasît kă ĭe tout la rînd, șî prazńiku ĭe fakut kum trăbe 6407
3161 đi rușîńe, înśepu sî gîngîĭe 2642
3162 đi sapă nu trîabe ńiś o șkuală 57
3163 đi sî fiĭe pusă strîns pi sul, kuarda ĭe ku kîpatîńu đinvaļe ļegată đi vulpĭe, kare ĭe-ngreonată ku petruańe 2524
3164 đi sî nu rîmuĭe bașćaļiļi, la puorś sa puńe belśug în buot 5356
3165 đi sî nu spomînće pĭ-al muort, la păsîrĭ ńagre în Porĭeśa sa dă kolak đi pomană, adîns fakut ’đi pîsaruoĭ’ 5917
3166 đi sî sa strîngă kuarda śe puaće măĭ tare, pi vulpĭe sa pun petruańe grĭaļe, or kă șăd kopiĭi măĭ maruț 6027
3167 đi sîmbriĭe s-a tokmit sluga ku stapînu la Sînźuorḑ, da a kîpatato la Sîmĭedru 3982
3168 đi skrisa luĭ uomu nu puaće să skîape 4157
3169 đi skuturatu sa bulnavĭesk muĭeriļi, kînd ļi kađe rînḑa la burta muaļe 4560
3170 đi sus 2613
3171 đi śe atîta uornîĭe kî ĭ-a fuźit fata, kînd s-a dus dupa uom bun 5436
3172 đi śe ć-aĭ ćemĭa đi moruoń, daka moruoń nu ĭastă? 1129
3173 đi śe sa va bîksî atîta, kînd ĭastă luok đi tuoț 626
3174 đi śe sa va kînta veśina atîta, sigurat vrun rău sa slućit 5307
3175 đi śe sa va mîrzî atîta, ńima nu șćiĭe 4017
3176 đi śe să fiĭe rușînat, fara ńiś o vină 4003
3177 đi śe va fi rușîńe la rumîń să spună kă sînt rumîń, rar kare șćiĭe să spună 4000
3178 đi śe? 2437
3179 đi śinsuće đi ań đin ļimba turśaskă s-a primit mulće vuorbe turśeșć 5498
3180 đi śinś uorĭ ț-am vorbit, ama tu nu-nțaļeź ńimika 2065
3181 đi triĭ uorĭ ĭ-a spus mumî-sa să nu sa strîmbe așa kînd vorbĭașće, da ĭel ńimika, ka kînd ĭe kopilu drakuluĭ 4677
3182 đi triĭ uorĭ l-a skuos đi la muarće 6073
3183 đi tuata buńață dumńeḑîu îț mulțamĭașće 2266
3184 đi tuś a fuost fakuće ńișći vasurĭ kumparaće, ama ĭel a fuost krtuv șî vasu s-a śonćit kum a dat măĭ tare în śuava 5007
3185 đi unđe a veńit atîta țîgańamă în satu nuostru? 1121
3186 đi unđe ĭeș kopiļe, đin śe sat? 3195
3187 đi unđe veńiră nuviri-șća aĭ ńegri, kî fu sańin pănă đinuarļa? 3195
3188 đi uom kare țîńe aźun sa ḑîśe kă aźuńaḑă 338
3189 đi uom kare ĭe vĭasîl șî vorbituorĭ, sa spuńe kă are narau bun 4828
3190 đi uom vĭasîl șî glumăț lu tuoț ļi drag 4992
3191 đi vaļe 3107
3192 đi varńiță în pomînt sa sapă un gropan adînk 2786
3193 đi vramĭa đi ratu-sta, nuoĭ am fuźit đi tuoț: vin Ńamțî - fuź, vin flokańi - fuź, vin partizańi - ĭară fuź 3443
3194 đi vrĭamĭ đi turś, moșîĭa la Begluk a fuost alu vrun turk Budimalaĭ 934
3195 đi vrĭamĭa aratuluĭ, plugarĭu n-are ođină 5265
3196 đi vrĭamĭa đi Bugarĭ tuota lumĭa đi pi śuoś a fuost mutată în sat 5638
3197 đi vrĭamĭa đi bugarĭ, Golubuońi a fuost în duos 1237
3198 đi vrĭamĭa đi mńamț, odată a trekut atîća ăroplańe, đi śĭerĭu nu s-a vaḑut đi iĭ 2417
3199 đi vrĭamĭa đi prînḑ, muĭeriļi înćing masa 5189
3200 đi vrĭamĭa đi rat a fuost fugariĭe mare în tuaće părțîļi 2046
3201 đi vrĭamĭa đi rat nu s-a dus ńiś unđe, a fuost tot în sat 3547
3202 đi vrĭamĭa đi rat s-a omorît multă lumĭe ńevinuită 5650
3203 đi vrĭamĭa đi rat, ńamțî a fakut mulće îăpț 1457
3204 đi vrĭamĭa đi rat, ńi ļeșîna kopiĭi đi fuame 4327
3205 đi vrĭamĭa đi rat, pi lînga alće nakazurĭ, đes s-a pus pi lumĭe șî mulće bićeșugurĭ grĭaļe 3251
3206 đi vrĭamĭa đi rat, tuata lumĭa a fuost pădukĭuasă 4315
3207 đi vrĭamĭa đi rat: vin ńamțî - fuź în duos, vin ćetńiśi - fuź în duos, vin partizańi - fuź în duos, kă pi saćanu tuoț ĭ-a apaurît 1237
3208 đi vrĭamĭa đi sapat, veśińi s-a ažutat uńi la alțî 60
3209 đi vrĭamĭa Fașanźilor mulț Bufań au făkut ļorfe 5792
3210 đi vrĭamĭa lu Tita kînd s-a dus baĭațî-n vuoĭskă, s-a fakut marĭ petrekaturĭ ku bandașî 5214
3211 đi vrĭamĭa ratuluĭ satu nuostru a fuost pļin đi bežînarĭ 637
3212 đi vrodată șî kukuruḑu s-a pus ku bruka 400
3213 đi vrunđiva s-auđe o drîmbońală 1294
3214 đi vuoĭ 3389
3215 đi vuorbă gvint aĭ nuoștri auḑît đi la Bufańi aĭ batrîń, lukrînd ku îĭ în rudńiśe 6165
3216 đi zaprĭală nu sa bulnavĭesk numa uamińi, numa șă vićiļi 6212
3217 đi źaba a fakut înpreunare, kînd nu s-a dat ńima ku iĭ 4244
3218 đi źaba atîta apipiĭală pi parĭeț, nu gasîră ńimika 753
3219 đi źaba atîta așîḑatură, strîviț pućarĭa ńiś k-o trĭabă 408
3220 đi źaba atîta beļieșć uoki-n muĭarĭa-ĭa, nuĭe ĭa đi ćińe 664
3221 đi źaba ăl vurîĭe să gaćaskă lukru pănă nu însarĭaḑă 3913
3222 đi źaba ći kinuĭ, ĭ-a pazîașće fofoluanka iĭ bińe, n-o dă la ńima 1994
3223 đi źaba ĭe luoku îngrađit, ĭară puorśi aĭ sîrbaćiś a tunat ș-a zatrit kukuruḑu 4326
3224 đi źaba lumĭa așćetat pluaĭe, đață numa o ploiță ku doĭ-triĭ struopĭ, șî alta ńimika 5072
3225 đi źaba m-am trîpadat ku atîta drum, ńiś o faĭdă n-am avut 1791
3226 đi źaba muoșu a puvestît, n-avut la kare 5302
3227 đi źaba s-a pićit dupa gard, ĭară l-a vaḑut șî l-a kunoskut lumĭa 5244
3228 đi źaba sa apîră, đe vină ĭe đi kînd s-a naskut 404
3229 đi źaba sa faśe maruos, kî tuoț ăl șćiu kare ĭe 3243
3230 đi źaba sa înđesat atîta să rađiśe saku, n-a putut kî ĭe înga slab 5959
3231 đi źiaba atîta îngăduĭală đi nuoĭ, guoșći nu veńiră 2467
3232 đi źińirĭe-n kasă s-a duśe baĭatu kare are mulț fraț, or kare ĭe sarak, da sa duśe-n kasă unđe parințî n-au fiśuorĭ numa fĭaće 6312
3233 đi șasă ań am trekut triĭ raturĭ, pistă triĭ țîărĭ, ș-am ažuns đi unđe am pļakat 1045
3234 đi șasă uorĭ s-a dus la duoltur 2541
3235 đi-ntadă 2432
3236 điđikă guală 1654
3237 đikînd ăl frînsă tatî-su ku bataĭe, ĭel sa învreńiśit đi nu sa puaće kunoșća 5689
3238 đikît va fi aĭa așa, nuoĭ o să perim 1664
3239 điluok slobuoḑ uoĭļi la pașuńe, kî muor đi fuame înkisă-n strungă 1464
3240 đimikatu sa faśe așa: puń apă ku sarĭe să fĭarbă; kînd fĭarbe apa, puń pîńe zdrumikată, șî mĭastîś; kînd s-angroșîașće, puń brînḑă, șă ĭară mĭastîś 1432
3241 đimińața ĭe vrĭamĭa đin krapat đi ḑî, pîn la prînḑu al mik, pănă pi la nuauă śasurĭ 1420
3242 đimińață îm vin ńimituori la sapat la kukuruḑ 2056
3243 đimińață; mîńe đimińață 1421
3244 đimult fărburļi a fakut muĭerļi đin buĭeḑ, d-akuma fiĭe śe farbă-ț trîabe, o gasîășć în dugaĭe 1839
3245 đimult kopiĭi a țukat mîna l-aĭ batrîń 1072
3246 đimult ku omeńiĭa a fakut măĭ mult đikît ku o gramadă đi bań akuma 3265
3247 đimult la nuntă guoviĭa lu taĭkî-su a dat kožuok đi dar 1187
3248 đimult la nuntă guoșći a dus friptură đi la kasă 2375
3249 đimult lumĭa a akrit turșîĭa ku oțîăt đi korikuvĭe 173
3250 đimult lumĭa a trait în borđeĭ 1462
3251 đimult lumĭa n-avut śasurĭ, s-a purtat dupa Suare 4
3252 đimult lunźimĭa kuorḑî s-a sokoćit la rîșkituorĭ, da akuma la mĭetîrĭe 6031
3253 đimult mulț a murit đi uskatură 2696
3254 đimult n-a fuost atîta țolamă, akumă labdă aćiĭatura întrĭagă, numa kă nu sa măĭ puartă așa fĭeļ đi aĭnă 2601
3255 đimult n-am mînkat așa pasuĭ dulśe 1316
3256 đimult s-a purtat griža să nu sa pĭardă đin moșîĭe ńiś o brĭazdă đi pomînt 4482
3257 đimult s-a pus măĭ mult sakară đikît grîu, kare la sîmanat numa să aĭbe đi kolaku prazńikuluĭ 4427
3258 đimult sa purtat opinś đi pĭaļe đi puork ńirasă 5815
3259 đimult tot nat avut bîtu luĭ ku kare dupa mînkare a skobit đințî 4447
3260 đimult, kînd s-a-ntîlńit duoĭ drumaș, unu a ḑîs: Bună kaļa!, d-alalalt s-a raspuns ku: Mulțamĭesk, dumitaļe! 1298
3261 đimult, lumĭa n-a fakut kurĭańiśe, kă gaińiļi vor să duarmă sus, pi krĭanźiļi lu vrun puom, în aritu kășî 2965
3262 đimult, măĭ đimult, șî măĭ đimult 1462
3263 đimult, pintru śe gođe napastă, uomu s-a dus la kińezu să-l žuđiśe întra marturĭ, să sa vadă fiva đevină or nu 5804
3264 đin aăla lukru n-aĭ ńiś o dobîndă 1375
3265 đin aĭ kĭemaț, kîțîva baĭeț a veńit, kîțîva nu 2748
3266 đin aĭ-lu Buambă nu ma-ĭastă ńima-n Izvuoro-l Mik 853
3267 đin aĭnuoștri, ruoț a kumparat măĭ întîń lukratuori kare a drumait la Măĭdan la lukru 6008
3268 đin Avrameluoń în Podguorț a ramas numa o kasă 440
3269 đin balmažala luĭ, ńimik n-am înțaļes 810
3270 đin Banat, Durļa a veńit în Sîrbiĭe, s-a kăsătorit în Buśa supt Stuol 1460
3271 đin bardak măĭ đes s-a baut rakiĭe pi la prazńiśe, pi la nunț, or pi la pomeń 867
3272 đin bićeșug în bićeșug 3251
3273 đin Bîlaban alu Adam, astîḑ în sat sînt Bîlabańi, Popĭeșći, Katuońi, Trifuļeșći, Bugarĭeșći, Dobrițańi, șî alțî 824
3274 đin Boșńak în Banatu rumîńesk, în prĭežba Golumbățuluĭ la Dunăre, ar vińit în Măĭdan doĭ fraț: Trailă ku Ńikolaĭe Đura; Ńikolaĭe ar fost om țapîn, tare la pućare, șî în Măĭdan a kautat poļikră țîpeńor, șî đin ĭel sînt toț Țîpeńori, da alu Trailă Đura ar rămas Đurońi 2008
3275 đin Buĭa sînt Buĭeșći or Buĭuońi, da pi srbĭașće Buĭić 1521
3276 đin buĭeḑîļi kuļasă la Sîmḑîĭańiļi sa fak kunuńe ku kare sa kićesk vrăkńițîļi, sî fiĭe în sînataća kăsîtuorilor 4691
3277 đin bumbak s-a fakut kamașă đe uamiń, măĭ mult đe baĭețî a kuĭ parințî a fuost gîzdoćiń 541
3278 đin bundușală s-a fakut raskuol 858
3279 đin buorś s-a fakut șă oțăt ku kare s-a akrit krîstavĭețî, piparka or varḑa đi ĭarnă 2604
3280 đin buož bufańi fak pekmĭez 771
3281 đin Buśa, đi rîău lu turś, ńepuoțî luĭ a fuźit în Ļiskuauă, đ-akolo, kînd s-a mulțît, uńi s-a mutat pin saćiļi đin okuol 1460
3282 đin țuaļiļi luĭ mĭarźe duguĭală ka kînd a durmit în ștală 1338
3283 đin domńiĭa luĭ nuĭe ńimika, ku aĭa nu sa arańesk gluaćiļi 1224
3284 đin duda ropanuluĭ kopiĭi vrodată a fakut fluir 2092
3285 đin duoĭ omeńeșć, un mńel las đi arĭaće 172
3286 đin ḑăr fĭert sî faśe urdă 1380
3287 đin ḑîaśe gaiń, numa una ĭe uoutuare, alalće manînkă buobiļi điźaba 2964
3288 đin glumă 4991
3289 đin grîu sa faśe pîńe 2669
3290 đin iĭ nu ma ĭastă ńima, ļi s-a stîns ruda 3150
3291 đin in s-a țasut pînḑă đi kimĭeș 5145
3292 đin kasa batrînă a ramas numa sudumitură 4530
3293 đin kîlț sa fak saśi, șî s-anvăluĭe astupușur-ļi să nu slubuadă 2991
3294 đin kîta s-îm skuată uoki un țaruș đin krĭangă frîntă 1019
3295 đin kotruo atîta așaḑarĭe? 408
3296 đin kuarńe muĭeriļi fak dulśață 3991
3297 đin kuažă đi śerĭeș s-a fakut vapaĭț đi viđerat 4162
3298 đin kulmău babiļi a fakut olațăl 2183
3299 đin kuośînă vińe putuare tare 5823
3300 đin lapćiļi kîńiluĭ s-a-mpļećiașće kununa kare sa puńe la gura gaļețî în kare sa mulg uoiļi la Sînźuorḑ 5357
3301 đin lubarĭ đi ćiĭ pîkurari fak buśin 1525
3302 đin ļiemnu đi ćeĭ sa fakut blîăń đi loitre đi kar, da fluarĭa đi ćeĭ sî kuļaźe đi ļekuit durĭarĭarĭ la burtă 1132
3303 đin mare ļiańe, a pĭerdut lukru 5681
3304 đin mastak aĭ batrîń a fakut faulare la žug, kî ĭe ļiemn ușuor da žîlau 2017
3305 đin matasă măĭ mult s-a fakut kimĭeș đi baĭeț măĭ gîzdoćiń, șî śupaźe șî kîrpe muĭerĭeșć, ama ĭară đi aļi gîzdoćiń 2990
3306 đin mîtaśină sa fĭarbe ćaĭ tare bun đi ińimă kînd zbaće, đi durĭerĭ la burtă, đi ustańală, șî đi alće durĭerĭ 4112
3307 đin nou 5668
3308 đin nume Ana a ĭeșît poļikre Ańița șî Anuța 1511
3309 đin nume Duorća s-a fakut poļikra lu ńam Dorćuońi 1523
3310 đin nume or poļikră Patruț s-a skuos nume skurtat Truță, đes la rumîń 4478
3311 đin ogrișćană la Sînźuorḑ sa faśe kunună kare sa puńe la gira gaļețî kînd sa mulźe uaĭa đintîń 3116
3312 đin optako-l alb koļașa ĭe măĭ dulśe 3989
3313 đin padurĭe s-auđe ćirikaĭală tarĭe 1160
3314 đin palćin rumîńi a fakut sulurĭ đi razbuoĭ da pîkurari a luor ļingurĭ marĭ kare ļ-a purtat la brîu 4147
3315 đin papură a fuost împlećiće rugožîńiļi, pi kare am durmit kînd am fuost kopiĭ 2131
3316 đin parća-ĭa vin nuvirĭ ńegri 1465
3317 đin patru krĭenź ļegaće la vîr șă pusă pista porkuoń, sa faśe pîrpak kare țîńe porkuońu să nu-l sprînžaskă vîntu 2680
3318 đin Pătru a ĭeșît Petrikă șî Patruț, đin Petrikă Trikă, da đin Patruț Truța, đin Truță ĭară Truĭa, ș-așa-nainće 4476
3319 đin pîńa uoilor fĭaćiļi a-mpļećit kunună ș-a duso în kap pi la Sînźorḑ 5074
3320 đin pĭaļa đi puork s-a fakut opinś 4130
3321 đin plumb s-a turnat dramļiĭ đi pușkă la krĭamińe 510
3322 đin podrum vińe un damf puturuos, sigurat śuava sa-npuțît 5728
3323 đin poļikra Karabaș s-a fakut la karće prezimiļi Karabašević 4272
3324 đin poļikră Fîraun, a ĭeșît alće poļikre đi Țîgań: Firu, Firuļiesku, Firanu 2253
3325 đin poļikră fuĭuor, ĭasă prezimiļi rumĭńesk sîrbizat Fuĭorić or Fuĭuorović 3109
3326 đin porîmbe, mistakaće ku rînḑă đi mńel șî ku șopîrlă vĭarđe aĭ batrîń a fakut kĭag 2077
3327 đin porkuoń đi fîn sa grîmađiașće klańa 3334
3328 đin prună sa kuaśe rakiĭa 5951
3329 đin puama krudă sa strapeđaḑă đințî 5500
3330 đin roĭbă fĭartă s-a kîpatat farbă rîgovană 5631
3331 đin romańiță sa fĭarbe ćiaĭ ku kare sa spală muĭeriļi, sa dă la kopiĭi aĭ miś kare sînt ļigăĭ đi mînkarĭe, șî sa bĭa așa, đi sînataća întrĭagă 2153
3332 đin sakară s-a fakut pîńe đi uamiń, șî ku ĭa s-a arańit vićiļi 4427
3333 đin sîmḑîĭańe fĭaćiļi a-nplećit kunuń, șă ļ-a pus đisupra đi ușă, să dukă sînataće șî naruok la kasă, da birekĭet la moșîĭe 2237
3334 đin skîrțîĭe ĭasă skîrțaĭală, da đin skîrțuańe, skîrțońală 4455
3335 đin skuarță đi ćiĭ pîkurari fak buśin 4705
3336 đin skuarță đi ćiĭ s-a fakut skulă adînśa đi prins pĭeșć 4705
3337 đin stîaļe, rumîńi a kunoskut Karo-l mik șă-l mare, Kloța ku puĭi, Toldăĭe șî Luśafurĭ đi sara, đi zuorĭ Porkarușa șî Pozdărĭ 4625
3338 đin Stîlp nu ma-ĭastă ńimka, ku tuot l-a kutrupit kopu alu rudńiku đi astîḑ 4558
3339 đin suok sa faśe suok tare dulśe 4697
3340 đin śapă sa făse pîržîtură ku kare sa gaćașće ļegumĭa 5066
3341 đin śară măĭ mult sa fak lumanărĭ 4100
3342 đin śuariko-sta fă un vig duduļiu, sî puot să-l duk pi bît 1274
3343 đin tota karńa đi gaină, măĭ dulśe ĭe kotoĭu fript 4453
3344 đin tuaće saćiļi pi Vaļa Ćimuokuluĭ, Ćirikuva sî sarbĭaḑă numa în Osńiśa 4082
3345 đin tuobļe s-a faśe toblarĭu 5239
3346 đin tuoț pîkurarĭ ĭuo am fuost măĭ bun azvîrļituorĭ ku șlaĭdîru 106
3347 đin uala spartă a ramas numa îrburĭ 4958
3348 đin uala śonćită a ramas numa îrburĭ 4957
3349 đin urmă 3915
3350 đin urśuor apă bĭeĭ pi țîță 1047
3351 đin var, mistakat ku pĭesîk șî ku apă, sa faśe malter đi zîđit kășîļi 5940
3352 đin vuoz s-a dobarît numa o muĭarĭe 1220
3353 đin zapadă kopiĭi fak kukoluașă 3017
3354 đin zăpușală mare, luĭ iĭ s-a-ngreonat pașu, da la pripur l-a prins ș-o gîfaĭală grĭa 5784
3355 đin žuaviń, veńin faśe numa ńișći nopîrś, lu kare sa ḑîśe nopîrś veńinuasă 5474
3356 đin șćetă-n șćetă 4253
3357 đințî aĭ marĭ, aĭ miś, aĭ marunț 1447
3358 đințî firizuluĭ 1447
3359 đințî sa klaćină, da źinźiĭi sînźarĭaḑă 2727
3360 đindarăt < đe îndarăt 5368
3361 Đinkă țîganu a fuost tare źukatuorĭ la kărț 4281
3362 đinkuaś đi ogaș n-a ploĭat 1467
3363 đintîń mi s-a împarut kî ĭe uom đi trĭabă, pĭe urmă vaḑuĭ kî ĭe ĭel o žîguare putrîdă 1544
3364 đintr-o vrĭame sara ĭasă ńișći guonź ńagre, đimińața nus 4154
3365 đintr-odată amețîĭ, șî kaḑuĭ pi pomînt 362
3366 đintr-odată anśeput s-o sfulđire tare pista pĭept 3141
3367 đintr-odată înśepu sugița atîta đi grĭeu đi ńi spumîntarîm kî sa astupă 4606
3368 đintr-odată la munće s-a pus vižuļiĭa k-un sfik grĭeu đe zapadă, ș-a-nkis pîrća kîtra vaļe 4087
3369 đintr-odată s-a pĭerdut, śe s-a fi întîmplat ku ĭel, ńima nu șćiĭe 4307
3370 đintr-odată sa nuvară, șî sa pusă o ńegură grĭa, parke a kaḑut nuapća pi pomînt 2917
3371 đintr-odată trîkńi đi frikă lu kîńe, șî sa pusă pi fuga 5399
3372 đinuarļa ažunsăĭ, n-am avut ńiś kînd sî ma điskulț 1448
3373 điodată/đodată 6260
3374 điokĭatură ĭe muĭarĭa ku uokĭ urîț, kare sa miră kînd sa uĭtă la śuava 1684
3375 điparće ĭe Ńișu, da Beļigradu ĭe șîmîĭ điparće 1470
3376 đisfakuĭ grapa đi s-o pućem înkarka-n kar 1551
3377 đisfășură skućiku la kopil, sî nu sa nîparĭaskă 1722
3378 đisparțî (đis + sparțî) 1619
3379 đisparće kopiĭe-ĭa pănă nu sa ĭau la bataĭe 1632
3380 đispĭađikă karu, kî ažunsărîm la luok bun 1479
3381 đispre nuoĭ 3388
3382 đispre vuoĭ 3389
3383 đistrîăm điemperu 1591
3384 đistul a fuost odată să-ĭ spună 2842
3385 đistupară țaua, șî đin ĭa bîșńi un bukļuk đi imală 1734
3386 đizbraka (điz + /în/braka) 1619
3387 đizbrakat în pĭaļe 600
3388 đizbrakă kopiĭi, vrĭamĭa ĭe đi kulkuș 1586
3389 đizlokat, nuĭe la luok unđe l-am pus 1615
3390 đizļegatuorĭ la saś la muară, đizļegatuorĭ la snuopĭ la mașînă đi trîirat 1475
3391 điznuadă sfuară, ļagă vaśiļi đi par, șî pļakă 1493
3392 đizvață kopilu pănă ĭe mik să nu sa zgîmbuaĭe așa, kî ĭe tare urît 4310
3393 đižugă buoĭi sî ođińaskă, șî dîăļe kîta uruĭală 1731
3394 điźaba a mĭers la șkuală 1712
3395 điźaba așćată, đin aĭa n-o să fiĭe ńiś o kîpatare 5580
3396 điźaba s-a îndurat atîta să ĭa fata domńaskă, nu ĭ-a dat parințî kî ĭe sarak 5437
3397 điźaba źabuță 1712
3398 đișćaptîće, kî ĭe vrĭamĭa sî pļeś la lukru 1702
3399 đișkiđe pĭenđira sî ĭasă fumu đin kasă 3219
3400 đișkuńa (đis /s:ș/ + kuńa) 1619
3401 Đuĭkuońi sînt vrĭańiș, șî pazîăsk mulće vaś ku lapće 2190
3402 đurđița ĭe fluare padurĭană kare dă în primovară, șî are fluorĭ albe, marunće șî fakuće ka klopațăļiļi 2765
ď

3403 ďin ďeparťe 66
3404 ďin făina ďe porumb lumĭa fače mălaĭ ši mămăļigă 3137
3405 ďinaďins am făkut așa 1006
e

3406 e, auḑ tu śe-ț vorbĭesk, or sî-ț trag o palmă 1823
3407 e, fut, nuĭe aĭa așa kum ginđeșć tu 1952
3408 e, ma duare-n kuaĭe đi nakazu luĭ 2865
3409 e, măĭ ḑî odată, pă sî krĭed în urĭekiļi mĭaļe 1823
3410 e, muaka ăl măĭ prinđe, ĭut ĭe ka sfulđeru 4027
3411 e, pă ĭuo atîta am șćut, atîta v-am spus 1823
3412 eee, kopiĭ, ńimik n-o sî fiĭe đin vuoĭ, kă durmiț pănă-n amńaḑîț 1823
f

3413 fa arată mare dragusta întra duauă muĭerĭ 2468
3414 fa puaće să ḑîkă fiĭekare la o famĭaĭe, numa dakă sînt baș prĭaćiń buń, șî nuĭe ńiś-o mîńiĭe întra iĭ 2468
3415 fa, Mariĭo, m-auḑ tu, ba, or ći faś surdă? 2468
3416 fa, nu ma dîrî, kă kînd mi sa đistîrnă dîravĭela-sta a mĭa, are să ći farîmĭe 2041
3417 fa, prĭa mult aĭ rîđikat fļitu, slubuaḑîl kîta 1865
3418 fața ĭe pomîntu întuors kîtra suare 2043
3419 Fața lu Ĭuon 2043
3420 Fața mikă (or mare) 2043
3421 Fața muori 2043
3422 fața uomuluĭ kuprinđe frunća, uoki, nasu, obrazu, gura șî barba 2043
3423 față ĭe parća đi-nainće alu kapu uomuluĭ, da fire ĭe faktura fĭețî: puaće-fi ruoșu la fire, alb, ńegru, pusumorît, tras ... 2058
3424 faina la moră, đi supt pĭatră pikă-n lada, đin kare s-adună ku lopata șî sa puńe-n sak 3916
3425 faĭń uamiń đi tuot 1838
3426 fak kum am ginđit, pă să fiĭe śiguod va fi 2910
3427 fakînd kimîta ka pîșļaćiļi, Sîrbi a rîźîļit Rumîńi, zberînd dupa iĭ ’Vla-Vla-pîș-pîș!’, pintru śe Rumîńi întođeuna s-a batut ku iĭ 5724
3428 fakļiĭe aĭ nuoștri a fakut đin skuarță đi śerieș 1798
3429 faku albĭață-n gură 198
3430 faku ku mîna đi duauă-triĭ uorĭ 2539
3431 fakuĭ kîća țîăvĭ đi suok, k-o sî-ĭ trîabĭe mumi sî pună baćala kînd va țasa 1075
3432 fakuĭ kîta ragaz la lukru, să pun śuava-n gură 2180
3433 fakură ś-o fakură, akuma ĭe amînat 1795
3434 fakut a puļi 1796
3435 fakut adîns đ-așa trĭabă 1796
3436 fakut altfĭeļ 332
3437 fakut blańiu, fara ńiś un nuod 1576
3438 fakut đi fĭer 1913
3439 fakut đin aur 380
3440 fakut ĭe prĭa țîțuos, șî ma ćĭem kî atîrnă vrunđiva 1120
3441 fakut ka pĭașćiļi 16
3442 fakut numa đi rîs 1796
3443 fakut rotat, samînă la ruată or la śerk 4866
3444 fakută fusuļiuluĭ, supțîrĭe, înaltă, fara țîță și fara kuriț 2217
3445 faļiĭ đi brînḑă 756
3446 faļiuos sa ḑîśe đi śeva śe ĭe fakut ka faļiĭa, da n-ar trăbuĭa să fiĭe așa 1815
3447 fameĭa kăpriuoruluĭ sa kĭamă kăpriuară, da puĭu luor ĭed 3384
3448 fameĭa śerbuluĭ sa kĭamă śută 3382
3449 famĭaĭe batrînă sa kĭamă babă 1850
3450 famĭaĭe ćinîră, ńimîritată sa kĭamă fată 1850
3451 famĭaĭe mîritată ĭe muĭarĭe 1850
3452 famĭaĭe sumĭarńikă, muĭare kare lukră tuot la masură 2957
3453 fańina đi grîu ĭe pulbur alb marunt 4771
3454 fańina în saś s-a fakut boboruanță 1009
3455 fańina ĭe mîtriĭal marunt, ușuor șă pulburuos 4775
3456 fańina ĭe śernută pin sîtă điasă 3085
3457 fańina sa maśină la muară đin buobe đi mărințîș 5717
3458 fańină đi grîu 2669
3459 fańină đi pîńe 5073
3460 fara apă 116
3461 fara bań, grĭeu o sî ĭeș la đirĭeptaće 1720
3462 fara bogdapruost al muort pi lumĭa-ĭa nu primĭașće ńimika đin aĭa śe-ĭ dau aĭ viĭ đi pomană 1556
3463 fara ćiknă 3885
3464 fara dinarĭ în pîzanarĭ 1745
3465 fara gust 3354
3466 fara ĭel sa puaće 1810
3467 fara kîrabuoĭ śuariku al śerńit n-a putut sî țînă ńegriala 38
3468 fara kurđisală adîns la vrĭame, śasu đin parĭaće n-a lukrat bun: or a grabit, or s-a amînatat 2700
3469 fara lukru, uomu sa đesfrînźe ĭuta 1904
3470 fara mită, nup puoț fi ļikuit bun ńiśunđe 3093
3471 fara nakaz 3535
3472 fara ńimika 1810
3473 fara pućare 5528
3474 fara sprižońală, ńima n-o sî trĭakă punća 4749
3475 fara žuok nuĭe visaļiĭe 4830
3476 farba vînîtă 5467
3477 farbă albă 194
3478 farbă albă, galbină, ruoșîĭe, bilovinkă 1839
3479 farbă đeșkisă 3224
3480 farbă đeșkisă, farbă înkisă 1839
3481 farbă galbină 3123
3482 farbă sarbîdă, ńiś galbină, ńiś vĭarđe, ńiś vînîtă 3321
3483 farńikă faśe la farmiśe 2239
3484 faś kruśe, ĭaĭ pașćaua ku ļingura șă ći-ntuorś pi gļiĭa-ĭa đi la đirĭapta la stînga; așa faś đi triĭ uorĭ 2882
3485 faśe ban bun 460
3486 faśe farmiśe 2238
3487 faśe ku ogļinda 4271
3488 faśe la źukariĭ đi kopiĭ 4280
3489 faśiare guală 1797
3490 fata a împļińit numa șasă ań, da o să pļaśe la șkuală kînd va împļińi șapće ań 5964
3491 fata a înśepu kĭorî înga în ļagîn 6047
3492 fata a kaḑut, luvată dă vînturĭ, ș-a ḑakut pră strań pănă noĭ am źukat pră lînga ĭa s-o pumeńim 2036
3493 fata a putut să fiĭe moșćeńituare numa kînd n-avut fraț 4481
3494 fata a trait în padure, n-a fuost sărutată pănă nu s-a gasît ku ĭel 4666
3495 fata are berkă lungă 708
3496 fata are kuriț mik șî sumĭarńik, șî adîns fîrțuańe ku ĭel înainća baĭețîlor, đi iĭ sî noroḑaskă, uĭtîndu-să dupa ĭa 6052
3497 fata are păr lung, șî frumuos iĭ sa împļećiesk bîrțîļi 5592
3498 fata ažuns đi măritat 5305
3499 fata aźuns đi mîritat 342
3500 fata așază țoaļiļi pe pat 406
3501 fata ĭe blažînă la katatură, șî narau blažîn arĭe 831
3502 fata ĭe imuasă ka skruafa 4218
3503 fata ĭe mikă, șî ușurikă 2945
3504 fata kare nu șćiĭe să mătkîĭe koļașa, nu puaće sî sa mariće 3930
3505 fata kare s-a lasat la vrun baĭat, ș-a pĭerdut fećinźiĭa, a putut sî sa mariće numa dupa vrun văduvuoń batrîn șî sarak 1877
3506 fata kîntă ku glas supțîre, da uomu ku glas gruos, șî sa ogođiesk frumuos 3937
3507 fata mare are mîndru đi baĭat 4201
3508 fata mare ĭe frumuasă, a mîžlośină ĭe măĭ frumuasă đi kît ĭa, da a mikă șî măĭ frumuasă, kî ĭe măĭ frumuasă đi kît ĭaļe amîndoă, da asta śe are numa șapće ań, mi sa-m pare k-o sî fiĭe măĭ frumuasă pista tuoț 1999
3509 fata mare kare s-auđe kă urđină la vîržîtuorĭ, grĭeu sa marită, kî lumĭa ginđașće kă śuava nuĭe bun ku ĭa 5709
3510 fata mare trîabe să pazaskă fećiĭa ka uoki-n kap, kă dakă o pĭarđe, grĭeu sa marită 1876
3511 fata mi tare frikuasă, nu vrĭa sî sa kare ku fiĭe kare 3490
3512 fata mĭa a gaćit șkuala đi daskîļ ș-akuma ĭe dîskaļiță, lukră la șkuală la nuoĭ în sat, învață kopiĭi 1280
3513 fata mĭa ĭe frumuasă ka ḑîna 1714
3514 fata nu s-a pipćenat, numa s-a dus dupa viće imuasă șî žumuļită 2947
3515 fata nuĭe đi vinḑare 4216
3516 fata-sta ĭe pļesńită șî đispoĭată 1590
3517 fata-sta ĭe tare frumuasă, măĭ frumuasă đi kît ĭa nuĭe în satu nuostru 5824
3518 fata-sta kată rău, sigurat a lasato baĭatu 5384
3519 fată batrînă 1869
3520 fată ćinîră 1869
3521 fată fećiuară, înga nu șćiĭe śi ĭe lukru voĭńiśesk 1874
3522 fată frumuasă 1869
3523 fată frumuasă, ma ĭe tuată bubuasă la firĭe 983
3524 fată ĭe famĭaĭe ńimăritată 1869
3525 fată ka ḑîna, da s-a mîritat dupa un fućevînt đin oraș, numa sî skîape đi la sapă 1944
3526 fată ku uoki ńegri 2879
3527 fată mikă, supțîrika 3939
3528 fată tuata žuavina: vaka, skruafa, ĭapa, ursuaĭka, lupuaĭka; rumîńi nau vuorbĭe adînsă đi tuata suartă đi viće 1871
3529 fată vitrîgă 3161
3530 fată, nu ći bîskîkara așa pănă șîăḑ, kî ĭe rușîńe 928
3531 fată, nu șađa rîskańată, kî țî sa vĭađe rușîńa 2201
3532 faźiet đies 1800
3533 faźiet ĭe padure đi fag 1800
3534 Fașanź au fost ađet la Bufań la Măĭdan în tot anu, în ḑîļiļi đi zîpostît 5792
3535 fașîĭ sînt barbațî alu duauă suruorĭ 3169
3536 fă fuoku, dăĭ iț la kazan să fĭarbă țuĭka măĭ ĭuta 2486
3537 fă o dangă ku kuțîtu pi blana-ĭa, însamnă unđe trîabe s-o taĭ 862
3538 fă tuot, numa nu fura, kă furaluku ĭe măĭ urîtă trĭaba-n lume 2208
3539 făduļitură guală 2199
3540 făgăńiță ĭe un fieļ dă fag alb, kare ĭe bun dă blîăń, kî sa sparźe frumuos șî n-are nuodurĭ pră ĭeal 1801
3541 făgăńiță ĭe un ļiemn đi fag, ćinăr, supțîrĭe șî nalt 1801
3542 făinarĭu la nuoștri aĭ batrîń a fuost o butuarkă adîns taĭată șî ńićeḑată đi țînut fańina 5720
3543 făĭ đi adavĭeră, să nu sa mîńiĭe 122
3544 fărburļi pi pîătură, ś-a țasuto mama đimult, nu sa ogođesk prĭa bińe 1839
3545 făurarĭu ĭe lună ĭernuasă 2204
3546 fećița ĭe fată mikă, kopil 1873
3547 fećița ĭe pļină dă bube 795
3548 fećița kîntă đin gură ka prigivituarĭa 5307
3549 fećița mĭa are guriță dulśe 2706
3550 fećița-sta arĭe așa vuorbă dulśe, ka pasarika 1316
3551 fećiță frumuasă ka floriśika đin građină 1890
3552 fećițîļi ažuns đi șkuală 1873
3553 fedeleșu ĭeste vas de lemn în kare se duče apa și alta bere 5766
3554 feĭma a fatat a sară, a fakut duoĭ kopiĭ đi źiamîn 1871
3555 feĭmĭa ĭe ćistuoćiță la șkuală, șî tuot ćistîtu akoluo kađe pi ĭa 2483
3556 feĭmĭa ku naruok đ-al mare sa do điskurkat đi bĭețîoso-la a iĭ 1635
3557 feĭmĭa n-avrut să-nvĭață la șkuală, numa a gaćit șkuală skurtă đi forfikariță 1939
3558 feĭmĭa nu măĭ lukră ńimika, numa aļargă dupa danaś 1175
3559 Feļeșana ĭe un rîurĭel, izvorĭaḑă supt Pĭatra roșîĭe, la izvuor are un bobît mik; sa-npreună ku Brĭeza, șî la gura văĭu tună-n Țrna; Țîrnă măĭ amînat, la kapu satuluĭ, tună-n Pĭek 2262
3560 ferarĭu arĭe skuļiļi luĭ adînsă dă lukrat la fĭer 4689
3561 ferfeļița ĭe ḑamă dă prună, a sa pun pruńiļi la soare, pă ĭeasă ḑama dîn ĭeļe, pă aĭa s-a mînkat vrodată pănă nu sa nakrĭașće, a kînd s-a nakrit, a kĭemato kiseļiță 2275
3562 feriku đi mińe 1925
3563 feriku șî blagu đi ćińe kînd aĭ skapat đi la muarće 1925
3564 ferĭasta đeșkisă, ferĭasta înkisă 2397
3565 ferĭasta ĭe gaura-n parĭaće pin kare tună viđiarĭa 2397
3566 ferĭeșćiļi tuaće a fuost înśețoșaće đi aburĭ, nu s-a vaḑut ńimika pin ĭaļe 4892
3567 ferkeđeu sa atîrnă la am șî kînd kalu traźe-n plug, or kînd skuoț la tutuśe đin padure 1928
3568 fi bun ku tot nat 3548
3569 fi bun, borîćaș 630
3570 fi bun, kă ĭakă vińe mum-ta, șî kapiț bataĭe 3308
3571 fi bun, să nu će ĭa naĭba 3503
3572 fi bun, să nu kapiț o fļuță đi la mińe 1988
3573 fi bună, kî ći pun pi fus 2216
3574 fi dorit đin đeparće kît sî vrĭeĭ, dakă ĭa nuĭe-n brața-tĭa, ći arḑ đi duor 1983
3575 fi kuminće, kă vińe barbatî-mĭu, șî će frînźe 511
3576 fi maruos kî ĭș rumîn 3243
3577 fi mĭarńik, kă kapiț așa o fļuțaĭală đi la mińe, đi muśi o sî-ț zbuare đi pi nas 1989
3578 fi mĭarńik, să nu-ț frîng źeĭśćiļi 2362
3579 fi omeńit, șî nu ći ćemĭa đi ńima 3266
3580 fi śe vrĭeĭ, ama fi uom 2306
3581 fi uom đi trĭabă, nu faśa țirkuz đin tuot lukru 6387
3582 fi uom ku lumĭa, să nu daĭ đi rușîńe șî sî pĭerḑ omeńiĭa 3265
3583 fi-va așa, or nu va fi, dumńeḑîu va șći 290
3584 fi-va așa, or nu va fi, nu puot a șći 2306
3585 fi, mă, kopiļe mĭarńik, să nu kapiț bataĭe 6017
3586 fiekare luok unđe kopiĭi a batut puarka, or k-a žukat kļisu, s-a kemat buoișće 1236
3587 fiĭe śe śe ĭe fakut lunguĭat șî sa supțîrĭaḑă la kîpatîńe da la mîžluok ĭe măĭ gruos 2216
3588 fiĭe śe śe ĭe lunguĭat da la vîr krapat în doă șî larźit, puaće sa kĭema źamînă 4986
3589 fiĭe śe śe sa învrćiașće ka uosiĭa 2216
3590 fiĭeunđe să fîĭe pitulat, žîndari ăl gasăsk 6002
3591 fikaț-aĭ albĭ 2690
3592 fikaț-aĭ ńegri 2690
3593 fikațî la uom sînt supt kuasta đirĭaptă 2690
3594 fikă ĭe muĭare marĭață, frumuasă, skuturată kare arată đeșkis kî-ĭ plaśe lukru uomeńiesk 1998
3595 fikă ku fiku 3287
3596 fiļińierĭ ĭe un fĭeļ đi lampă la gas, đi dus în mînă, kînd će duś vrunđiva la drum 2264
3597 fina ĭe famĭaĭe kare a bućeḑato nașu, or muĭarĭa lu finu, or ĭe ńam apruape alu finu mĭeu 2285
3598 fină ĭe una, da nașîța alta, ama ĭaļe sînt insă ļegaće ku bućeḑatu 2285
3599 fir đi ață 2246
3600 fir đi busuĭuok 1853
3601 fir đi busuĭuok 2246
3602 fir đi firu alu vro Anuță s-a kĭemat Anuțuońi, dupa śe poļikră s-a prizuvit la karće Anucić 1510
3603 fir đi ĭarbă 2168
3604 fir supțîrĭe, gruos 2246
3605 firiz ĭe alat đi taĭat la ļiamńe, are pînḑă đi fĭer ku đinț marunț, kare s-a askut ku ĭega 2390
3606 firizańiļi batrîńe a foust la un luok ku muorîļi, șă pi ĭaļe a mînat apa tuot într-un fĭeļ ka pi muară 2391
3607 firîļi la pîătură sînt điskîlśiće, puoț s-o kuoș pi đi lîăturĭ 1621
3608 firĭa nu sa vinđe 4215
3609 firĭaĭ afurisît 275
3610 firoĭka ĭe ață rasuśită, s-a pus la braśire, dă ĭa a fuost ļegată bripta, kare babiļi a duso-n pungă la braśirĭ, a bripta a fuost kîrśură, șî pusă-n kuorn dă berbĭek 2268
3611 Firu Brîndușan đin Vaļakuańa, a avut mulț stupĭ kînd a fuost ćinîr 703
3612 firu lu uom ku nume Dobriță sa kĭamă Dobrițuońi, or Dobrițańi, da pi sîrbĭașće Dobricanović 1522
3613 fiu mĭ-a kreskut baĭat, la bîlś s-a kunoskut k-o fată đin sat, tare plakuță la firĭe șă prĭa sumĭarńikă la stat 6437
3614 Fiu-Vaśi, numiļi alu un kopil đi-ntr-o povastă, pi kare la fakut vaka 2293
3615 fiulare sa kĭamă șî pĭaļa đi supt gît la viće, aĭa kare spînḑură đi la buot, păn-la pĭept 1787
3616 fiuorĭ đi muarće 2263
3617 fiva kopil, fiva fată, la suora măĭ batrînă trîabe sî ḑîkă dadă 1186
3618 fiva vrun đeskînćik sî ma skuată đi înkļeștare, kî đi tri-patru uorĭ pi an mi sa-nkļeșćiaḑă șîaļiļi 1749
3619 fișćaĭkă ĭe pîraman đi pînḑă, îngust șî lung 2316
3620 fișîkļiĭa ĭe kĭes đi pĭaļe đi țînut plumbi, kare sa puartă la brîu 1956
3621 fîmeļiĭe buna, fîmeļiĭe apruape 1845
3622 fîn muśeḑît vićiļu nu manînkă, ama kînd ăl împalmĭeḑ ku kîta đ-al bun, ăl manînkă tuot 3858
3623 fînka a koluo unđe nu kad đirĭept răḑîļi suariluĭ nu ĭe kald ka în uokol, la umbră întođeuna ĭe șî rakuare 6330
3624 fînka nume Pătru a fuost mulțît, să puată să-ĭ razńaskă șî sî-ĭ kunuaskă ļesńe, lumĭa a proskuos mulće fuarme đi poļikre đin nume Pătru 4476
3625 fînka sînt ļivĭeḑîļi pi śuośiļi nuaștre grĭaļe, kî ĭe ĭarba mare șî fînuasă, la nuoĭ ĭe kosîtu măĭ grĭeu lukru saćeńesk 3331
3626 fînka śața merĭeu sa rađikă, đi lumĭe kare mĭerg mirekuț kînd trăbe sî grabĭaskă, sa ḑîśe kî sa trag ka śața 3581
3627 fînkă dupa buș ramîńe luoku đizgoļit, đemult așa s-a kurațat ļivĭeḑîļi đe zapadă, đi sî puată uoĭļi să ažungă la ĭarbă, înga pănă nu sa topĭașće zapada 3378
3628 fînkă în agusta tuot sa gustă, aĭ batrîń a kĭemat luna đi uopt șî gustarĭ 3351
3629 fînkă pi śuoś luoku ku ļivĭeḑ a fuost kostîșat, aĭ batrîń a fakut porkuońi pi tîrș, șî ĭ-a tras ku mîńiļi pănă la klańe 3330
3630 fînkă varḑa kată multă apă, măĭ bun ĭe vîrḑariĭa să fiĭe apruape đi rîu, or đi vrun ogaș 3089
3631 fîntînarĭu a fuost muara să șćiĭe să gasaskă apa pă tuma prăurmă să săpe bunarĭu 4268
3632 fînu în otkuoș uskat bińe, sa adună în gramĭeḑ kare sa kĭamă kupițîaļe, da lukro-la sa kĭamă kupițît la fîn 1811
3633 fînu nu s-a strîkat, k-a fuost bîksît bińe 624
3634 fînu sa kosîașće ku kuasa 3331
3635 fînuĭe ĭarba kuaptă; pănă ĭarba nu sa kuaśe nu sa ḑîśe fîn, numa ĭarbă 1811
3636 fîră amnarĭ nu faś fuoku 358
3637 fîrbuit ku galbin 3123
3638 fîrțaĭala muĭeri ĭe momĭală đi uom, sî pĭardă kapu, șî să aļiarźe dupa ĭa ka naruodu 2300
3639 fîrțaĭală sa ḑîśe kînd vrunu miśkă đin kur, kînd șîađe, or kînd mĭarźe pi drum 2300
3640 fîrfîĭe aăla kare nare đințî đinainće, șî nu-l înțaļieź śe vorbĭașće 2229
3641 fîrfuoșńiță ka ĭa nu ma ĭastă pi lume 2231
3642 fîrtaț buń 1984
3643 fîsa ĭe un pĭașće mik, traĭașće în rîu 1866
3644 Fîtaśuńe ĭe luok kĭemat pi vaļa Ļubovi în Țîrnaĭka, unđe a fatat uoĭiļi Ĭankońilor, pi kuasta răsărićană lu Kulmĭa Mikă, la otar ku Žarku Voĭvodan 5745
3645 fîtaśuńe s-a kĭemat luoku unđe a fatat uoiļi 5745
3646 fîurarĭu ĭe a duoĭļa lună în an 3346
3647 fĭaćiļi đemult n-avut đirĭept pi moșîĭe 1718
3648 fĭaćiļi kare a fuost măĭ sprimiće, a putut în duduraĭkă sî fakă kînćik frumuos, kare a rîsunat pista vîăĭ, șî s-a-uḑît đeparće 1270
3649 fĭaćiļi marĭ a fakut dudurăĭś đin laptukă, ș-a sufļat în ĭaļe kînd a vrut s-îĭ audă baĭețî unđe sînt, șî sî vină sî sa gasîaskă 1270
3650 fĭaćiļi marĭ đemult tare a bagat sama să-nvĭață śe guod măĭ bun împuĭatură, kă măĭ mare katare avut aļa kare a împuĭat frumuos țuaļiļi 5973
3651 fĭaćiļi puartă o skurtatură đi sukńe, n-au ku śe ńiś kuru s-astruśe 2931
3652 fĭaćiļi sa înbrakat marĭeț, șî s-a dus la źuok 5999
3653 fĭaćiļi șopoćesk întra ĭaļe să n-audă baĭețî śe ginđesk đi iĭ 6173
3654 fĭară șî miś șî marĭ a fakut țîgańi la fuaļe 1915
3655 fĭarbe tuot đi mîńiĭe, numa śe nu krapă 1957
3656 fĭarigă măĭ đies krĭașće pi duos, pin krovańe apatuasă, șî apruape đi faźet 1920
3657 fĭer đi plug 1913
3658 fĭer fĭerbinće 1913
3659 fĭer raśit nu puoț să baț ku śokanu 2372
3660 fĭeru ĭe grĭeu, ama plumbu ĭe șî măĭ grĭeu 3222
3661 fĭeru kînd stă mult afară la suare șî la suđală, ruźińașće ĭuta 5837
3662 fĭeru nu sufîră prĭa multă înkonveĭală 5590
3663 fĭesu muĭeriļi a-npļećit ku kukița đin ață đi mosuor, kumparată đi la dugaĭe 2309
3664 fĭrfută ĭe uom kare una ḑîśe, alta lukră, da śe ginđiașće, aĭa ńiś draku nu șćiĭe 2469
3665 flămîndu ĭe un krîu la șăļe kare-l are vaka, bou, kalu, uaĭa șî kapra 3175
3666 flokańi a fakut în mižluoku satuluĭ spînḑuratuare đi triĭ bîrńe ńiśopļiće, ș-a spînḑurat pi Tuku Strain, kî s-a dus đi la iĭ la părtizań 4613
3667 flokańi adunat lumĭa la spînḑuratu lu un părtizan, nu sa va spumînta kumva, șî sî sa stokńaskă đi la Titu 4611
3668 flomînd ka lupu 1900
3669 floran sa ḑîśe la bagrĭem or salkim, în Tanda, Gorńiana, Topuoļńița [Por.], Tuopla, Lukĭa, Buśa; Lugńița șî-n Gînzîgrad [Crn.] 2295
3670 florarĭ ku fluorĭ marĭ 2566
3671 florarĭu a fuost la rumîńi aĭ batrîń luna śinśiļa în an 2566
3672 Florĭeșći în Îrnaglaua sînt veńiț đin Topuoļńița 2027
3673 fluarĭa a rîsarit, ș-a slubaḑît frunḑuļița, ginđesk kî o sî sa prindă 2402
3674 fluarĭa a rupt đin rîdaśină 5774
3675 fluarĭa đi bagram ĭe bună đi albiń 926
3676 fluarĭa ĭe un parśel đi buĭađe în kare sa fak samînțîļî 1889
3677 fluarĭa mare are un miruos kare nu puaće tot nat să-l sufire, așa lumĭe lasă rugamînt să nu ļi sa dukă la morminț kînd va muri 4902
3678 fluarĭa mare ĭe fluare đin građină, sa puńe numa pintru dus la morminț 4902
3679 fluarĭa mare sa kuļaźe șî sa atîrnă ku rîdaśina-n sus sî sa ușće, sî puată duśa șî ĭarna la morminț 4902
3680 fluarĭa turkuluĭ sa kuļiaźe, sa uskă, șî kînd trîabe sa duśe la morminț, unđe sa dîă đi pomană la-ĭ muorț 2286
3681 fluarĭa turśiaskă krĭașće în bașćauă, înfuare tuamna 2286
3682 fluarĭa vișćežîașće kînd o baće bruma 6440
3683 fluiru piśuoruluĭ ĭe uosol lung đinainća piśuoruluĭ, kare ļagă źanunkiļi ku nođițu tălpi 6083
3684 fluiru s-a fakut đin prun uskat 2288
3685 fluoriļi alu brîbeńel sînt măĭ mult albe șî vînît đeșkis 742
3686 fluorĭ modurĭe 2109
3687 fluorĭ sađiće 4674
3688 Fluriĭļi sînt în tuot đe una dumińika, ku o stamînă înainća lu Pașć 2296
3689 fļekaćașće aăla kare vorbĭașće mult, da ńimika nu spuńe 5484
3690 fļekarĭ ĭe însa kare fļekaćiașće, kare vorbĭașće la fļekariĭ 5486
3691 fļinta ĭe muĭare fara rînd, kare fļikaćiașće mult, șî vorbĭașće lumĭa đe rău fara ńiśkotrĭabă 2462
3692 fļintă ĭe muĭarĭa kare a pļekat đi la uom, șî mĭarźe ka uļimișńița, nu puartă griža kum ĭe-nbrakată, ńiś śe vorbĭașće, or ku kare duarme 2462
3693 fļintă ĭe o žîguare dă muĭare 2462
3694 fļuarță đi uom, ar vinđa pi tatî-su đi duauă parîaļe 1863
3695 fļuarkă đi uom, nu țîńe vuorba, minće đi uskă, fură đi rupe 1864
3696 fofik ĭe atîta lînă kît puoț sî prinḑ ku triĭ źiaĭśće 1996
3697 fofiku vińe o parĭake ku vuorba kĭef: or iĭ vińe fofiku, or iĭ kĭefu đi futaĭ, tot una țî 1996
3698 fofĭaḑîļi la trăkătuare-s pusă-n kostîș ka śuoiļi la muară, să prindă bataĭa vîntuluļ kum prind śuoiļi vîžuoĭu api đin butuońu muori 3311
3699 fonfiu ĭe fluare đin građină, ku fluorĭ vînîće șî ku frunḑă tare ka alu ĭađiră 2165
3700 fraț buń, ama otarńiś răĭ, tuot ļ-a fuost puțînă moșîĭa ś-a kîpatato đi la parinț 5661
3701 frațî kată bińe la visaļiĭe să okroćeaskă pră sorî-sa dă baĭeț bĭețîuoș 3049
3702 frațîĭa ĭe adunatura frațîlor, alu ńam apruape, or alu prĭaćiń buń kare traĭesk ka frațî 4500
3703 frațîĭuor ĭe fraćiļi al mik, kînd ăl pumeńim đin milă șî ku drag 4497
3704 fraće bun 715
3705 fraće bun ĭe ăla kare ĭe naskut đin o mumă șî đin un tată 4496
3706 fraće dăorat ĭe fraće numa đi pi mumă or đi pi tată 4496
3707 fraće ĭe kopil voĭńiśesk, or đintr-o mumă or đintr-un tată 4496
3708 fraće, sora dăorată 471
3709 fraćiļi mĭeu ĭe bandaș 579
3710 frasînuĭe ļiemn žîlau, đin ĭel sa fakut dîržală đi kuasă 2125
3711 frig, măĭ frig, șî măĭ frig 2377
3712 frigarĭa ĭe o pražînă đi ļiemn tare, kurațată đi skuarță șî askuțîtă la vîr, șî ku mîńiĭu la kuadă, kare ușurĭaḑă învîrćitu 2376
3713 frikă mare 2382
3714 fript, ńidofript 2374
3715 frîmbĭa ĭe masura đi țasut, sa ĭa dupa lunźimĭa lu rîșkituorĭ 2269
3716 frîmbĭe ĭе ļegatura la trastă, ku kare sa duśe trasta prăsta umăr 2269
3717 frîu ĭe fakut đin kurîaļe kare sa pun la kal în kap 2393
3718 Frĭakă la poļikrit Golubuońi đi la Șuopît pi vrun komșîĭe đin Șćefańeșći, pi kare la gasît kă lukră lukru muĭerĭesk: frĭakă, saraku, rufiļi la albĭe, da muĭarĭa iĭ ođińiașće la umbră 2202
3719 frĭenga ĭe buală ibomńiśiaskă; đi buala-ĭa la muĭerĭ a pikat nasu 2276
3720 frumos ĭe să aĭ kasă lînga rîu, ama nuapća rîkańala bruoșćilor țîńe una-ntruuna, pă-ț vińe să noroḑășć 4979
3721 Frumoșață! 2000
3722 frumuos iĭ șîađe pipćenatu đ-akuma 5676
3723 frumuos ĭe kînd lumĭa lukră đi sat tuot înpreuna 4242
3724 frumuos ĭe kînd vĭeḑ kî ĭe tuot ćińerișu ratuns șî pipćenat 6241
3725 frumuos ĭe să fîĭ glumăț, numa să aĭ marźină 4992
3726 frumuos ĭe vara pin zăpușală, kînd vińe đi vrunđiva vrun abur đi vînt 84
3727 frumuos kîntă, ama grĭeu învață kînćik nou 2814
3728 frunća ĭe la uom parća kapuluĭ đi-nainće, đisupra đi uokĭ 1817
3729 Frunća Șășki 1817
3730 frunḑa a-ngălbińit 2401
3731 frunḑa lu țîța uoĭi ĭe bună đi durĭare la burtă 1122
3732 frunḑa pră firĭ de potlaźĭań s-a bastruit 955
3733 frunḑa tuamna gălbińașće șî roșașće, șî pikă đin ļemn pi pomînt 3125
3734 frunḑarĭu ĭe un fĭeļ đi klańe, grîmađită đin krĭanźe ku frunḑă, dîrîmaće đi pi ļiamńe, kare sa pazîașće să fiĭe ĭernaćik đi viće 2403
3735 frunḑă uskată 2401
3736 frunḑă vĭarđe 2401
3737 fruntașî ar trăbuĭa să mĭargă înainća lumi, să-ĭ puarće kîtra bunataće đi tuoț 1819
3738 fruntașî śe-s aļeș akuma sî ńi puarće satu, nus đi ńimika 189
3739 fruńikă galbină 2247
3740 fu kuminće pănă ĭerĭa kopil, da akuma ĭe atîta đi pļesńit đi ńima nu puaće ĭeșî ku ĭel în kîpatîń 5598
3741 fu mĭarńik, șî đodată sari la mińe, vrĭa sî sa bată 1709
3742 fu ńagura bîznă, ama sa vaḑu un skîparat, kakînd dă vrunu ku amnarĭu să aprindă lula 6351
3743 fuaĭa đi aluvat, înćinsă pi fund đi plaśintă, sa mînžîașće ku kufîrțău, șî sa-npîatură în șasă kuolțurĭ 4151
3744 fuaĭe đi arćiĭe 161
3745 fuaĭe đi kukuruḑ 1933
3746 fuaļe đi apă 606
3747 fuaļe đi fuok la kaminu đi lukrat la fĭer 606
3748 fuaļe în karĭe pakurari a dus fańina 606
3749 fuaļe la karîăbĭ 606
3750 fuaļiļi rasuflă, sigurat are gaură vrunđiva 6355
3751 fuamiće mare, da multă lume trăbe arańi 179
3752 fuamiće mare, nuĭe mînkare ńam 3172
3753 fuarfiś đi kusut 1936
3754 fuarfiś đi taĭat la pļek 1936
3755 fuarfiś đi taĭat la viĭe 1936
3756 fuarfiśiļi aĭ nuoștri a kumparat đi la țîgań 1936
3757 fuarfiśiļi au duauă masîaļe, șî la una îĭ sa ḑîśe fuarfikă 1936
3758 fuće kît puoț, kînd nu măĭ puoț, atîrnă-ț pula-n kuń, șî taś 1941
3759 fućelkă ĭe muĭere fućeluasă, iĭ skapîră pula đin uokĭ, da ĭa sa faśe sumĭarńikă 2984
3760 Fufu ĭe poļikră batrînă la Gorńana, da ĭastă șî pin alće saće rumîńeșć 2251
3761 Fufuļieșći în Arnaglaua sînt veńiț đi la Gorńana; a luor rudă sa stîns, a ramas numa poļikra la o krĭangă đi Bîlańeșći, kare sînt mutaț đi la Kîrșe la śuaka Rnaglîăvi, ș-a nîsļeđit moșîĭa lu Fufuļieșći 2252
3762 Fufuļieșći puvestîăsk k-a luor aĭ batrîń în Gorńana a veńit đin Buśa 2252
3763 Fufuļieșći traĭesk în Saļișće; sa puvestîașće kî akolo sînt iĭ ku Pipiĭuońi măĭ batrîń 2252
3764 fufuļiśe ĭe numiļi adoĭļa lu un fĭeļ đi ĭarbă kare o kĭamă ćipșînă 3374
3765 fug, kă ma ćem kă ma baće și ma oļigńeșće đe tot 3515
3766 fug, kă vińe śińeva 73
3767 fugarĭ đi puoćiră 638
3768 fugarĭ đin vuoĭskă 638
3769 fugarńiță ĭe muĭarĭa kare a fuźit đi la uom șî s-a dus la altu, or s-a întuors la mumî-sa 2769
3770 fuĭuor đi lînă 3109
3771 fuĭuor ĭe aĭa śe sa kapîtă kînd sa traźe kîńipa pin drîgļiaće, șî ĭe sprimit đi tuors 3109
3772 fuĭuor sa poļikrĭaḑă uomu kare ĭe nalt șî supțîrĭe 3109
3773 fulguie flotaśi, ńinźe rar 2458
3774 fum alb, fum ńiegru 2475
3775 fumărika ĭe buĭađe ku fluare bilovinkă, kare are vîr ka kînd ĭe afumat 2826
3776 fumu mĭarźe fuĭuor pi kuoș 3109
3777 fumu sa faśe đin vro arsură 2475
3778 fumuriu a ḑîs babiļi đi śeva śi ĭe sur, ka śanușa 2827
3779 Fundîrĭu ĭe kopilu al măĭ mik đintr-o povastă ku muĭarĭe kare avut mulț kopiĭ, șî iĭ a pļekat în lume, da Fundîru, kînd a krĭeskut, a pļekat să-ĭ kaće 2195
3780 fundu boruźi, ogașuluĭ, rîuluĭ 1867
3781 fundu kaldîări ĭe gogonat, nuĭe ńiaćid, numa are kîta burtă 2258
3782 fundu la kadă s-a đizlipit la înkeĭatură blăńilor 3282
3783 fundu uaļi 1867
3784 fundu zîdańițî a fuost îngăurit la mižluok 4219
3785 Funduańe, kotunu Gorńeńi, vaļe adînkă, lungă șă înkisă întra kîrșuaće, la otar întra Gorńana șî Buśa 2194
3786 fuńe đi ļegat snuopi s-a fakut đin paĭe đi ovăsk 2270
3787 fuńe ĭe sfuară skurtă la kapăstru, ku kare sa puartă vaka 2270
3788 fuńiźina sa faśe pi kuoș or pi ćunk 2209
3789 fuńiźină muĭeriļi a pus în śară topită, șă đin mistakatura-ĭa a luvat ku konđeĭu ș-ankonđeĭat uauļi đi pașć 2209
3790 fuok putoļit 2328
3791 fuok stîns 2328
3792 fuok tare 2328
3793 fuok șî pară 1461
3794 fuoku arđe ku bîlbataĭe 2328
3795 fuoku are bilă; bila ĭe para śe sa rađikă în sus kînd fuoku arđe 2470
3796 fuoku ĭe ațîțîĭat 490
3797 fuoku ĭe prĭa tare, stîmpărăl kîta, să nu sa strîvĭaskă ļamńiļi fara ńiśkotrĭabă 4424
3798 fuoku la kamin s-a putoļit în tota sara, l-astrukat ku śaunșă să nu sa stîngă pista nuapće 5464
3799 fuoku putoļit supt śanușă, țîńe tuata napća 5465
3800 furaluk mare 2502
3801 furgasît: đi śuava śe ĭe furat, da uoțu spuńe kă ĭe gasît vrunđeva 2508
3802 furka a suorî-sî ĭe tuată skobită ku fluorĭ șî păsîrĭ 4448
3803 furka đi tuors akuma sa faśe đin blană, da đimult a fuost fakută đintr-o krĭangă înfurkată 2454
3804 furka ku tri kuarńe înțapată đinuntru în zîdańiță a rarit buobiļi să nu sa izgorĭaskă đi vlagă 4219
3805 furkă đi fĭer 74
3806 furkă đi ļiemn 74
3807 furkă đi tuors 2454
3808 furkă đi tuors 74
3809 furkă ĭe fiĭe śe śe are kuadă șî ĭe raklat la vîr 74
3810 furkă ku triĭ kuarńe đi adunat la fîn 74
3811 furńikă ńagră 2247
3812 furńikă ruoșîĭe 2247
3813 furtatu mĭeu koźa s-a borkonat 850
3814 furu ĭe lukru draśesk 1355
3815 fus đi tuors 2216
3816 fusă sîaśita mare, șî pluaĭa đi astîḑ điață un adapat bun la pomînto-sta uskat 129
3817 fusăĭ datuorĭ pista masură, ama kumva ma điskobeļiĭ đin dîtoriĭ 2779
3818 fusăĭ ku ĭa asară, ńiś în vis n-a fi krĭeḑut kă ĭe o fofikă întrĭagă, ma supsă, ma măśină ka muară, șî ma frînsă tuot 1997
3819 fusăĭ tare bukuruos, numa kînd vaḑuĭ ku uoki miĭ śe sa lukră, ma întristaĭ 559
3820 fusu muori 2216
3821 fusu muori are vîr đi fĭer, askuțît blańiuluĭ đi sî tuńe-n pîrporiță, kare are gaură în patru mukĭe 1576
3822 fusu pomîntuluĭ 2216
3823 fusu purikuluĭ, la žukariĭa kopilarĭaskă 2216
3824 fuśiĭa ĭe vas lunguĭat, fakut đi duoź, ku kare Sîrbi a dus vin đi la Kraĭna 2257
3825 fut-marunt 1952
3826 futaluk ĭe futaĭ đ-al mare, șî ku pula, șî fara pulă 3108
3827 futaș bun șî kî pîntaluońi ļegaț prinđe muĭarĭa măĭ bună 1945
3828 futol-fut 1952
3829 futu-me-l în kuriț, đi naruod 6052
3830 futuĭ nakazu-n kur 1941
3831 futută șî batută, o lasară saraka lînga drum 1943
3832 fuź đi ĭel, kî ĭe fărbuit đin tuaće părțîļi 1841
3833 fuź đi ĭel, kî ĭe un bautuorĭ grĭeu 563
3834 fuź đi la mińe, slućituro 3921
3835 fuź đi uom gîlśavituorĭ, kî luĭ ļi măĭ drag đi gîlśauă đi kît đi pîńe 2719
3836 fuź đin aritu mĭeu! 165
3837 fuź înkoluo! 2044
3838 fuź înkuaśa, dakă vrieĭ sî skăpĭ đi potîrńiś 2913
3839 fuź înuntru, nu sta la pluaĭe afară 2398
3840 fuź kîta măĭ înkoluo, sî puot șî ĭuo sî șîăd 2439
3841 fuź, fa, đi lînga mińe, kă nu șćiĭ, kum ĭe kurkanu-sta-l mĭeu, kînd sa îmflă 2870
3842 fuź, kă ńi prinđe 2448
3843 fuź, nu ma zminći đin lukru 3803
3844 fuź, să nu kapiț șă tu bataĭe 5579
3845 fuź, soro, înkolo, kă mi sa skuală pîrdańiku đi buzdugan, șî o sî fiĭe beļauă! 923
3846 fuźe đi krapă 2044
3847 fuźe ĭel akuma, ama odată tuot vrunu o să-l prindă 2429
3848 fuźe ka mîța udă 2044
3849 fuźe ku kuada-n șîaļe 2044
3850 fuźe, kamguđe ĭepuru 2905
g

3851 gaća, muĭare, mînkîărĭ țapińe, da ḑămuriĭļi-șća a tĭaļe labîdă la puorś 1976
3852 gaćim lukru akuma, kî altkînd nu sa șćiĭe śe o să fiĭe 327
3853 gaćiră bîrkaĭala pin puod 820
3854 gaina a fakut uou, șî kutkurĭaḑă pi kuĭb 4294
3855 gaina a skapat đin gĭarîļu uļuluĭ, ama a fuost tuată žumuļită 2947
3856 gaina fuźe pin traușă ku o rîmă îngițîtă, da alalće gaiń aļargă dupa ĭa 5372
3857 gaina uauă în kurĭańik 2960
3858 gaina voĭńiśaskă sa kĭamă kokuoș 39
3859 gainarĭu ĭe kakatu gaińiluor 40
3860 gaină ku puĭ sa kĭamă kluoța 39
3861 gaină porîmbakă 39
3862 gaină porîmbakă 5046
3863 gaiń proîmbaśe aĭnoștri aĭ batrîń a țînut kă a fuost tare ovatuare 5047
3864 gaińiļi rîkîĭe ku gĭarîļi pin građină, maĭka kată rîme 3495
3865 galbin bîăl 699
3866 galbin đeškis 3123
3867 galbin înkis 3123
3868 galbin ku vînît dau vĭarđe 3123
3869 galbin la fire ka śiara 3123
3870 galbinu a fuost ban skump, ku kapu lu Frańa Ĭosif 3457
3871 galbinușu ĭe parśelol galbin đin uou, alalt ĭe albușu 3124
3872 galuată a fakut aĭ saraś, kare n-a putut să aĭbă kar 2496
3873 galuată ĭe žumataće ći kar đi viće, are numa driko-l đinainće 2496
3874 gaļețuĭka ĭe o țauă tolśerată la butuońu đi muară 2213
3875 gaļețuĭkă sa skobĭașće ku o skuabă adînsă kare sa kĭamă gin 2213
3876 gaļețuĭkă, gaļiată mikă la butuońu đi muară, kare sa baće-n gaļiată kînd trîabe sî sa mićikuļiaḑă apa śe kađe pi ruata muori 2212
3877 gaļiata ĭe vas skobit în ļiemn muaļe, în kare s-a dus apă pi kobilkă, în kare s-a muls uoiļi or s-a-nkĭegat lapćiļi la baśiĭe 2212
3878 gaļiată la butuońu đi muară 2212
3879 gard đi bîrńe 2629
3880 gard đi fĭer 2629
3881 gard đi nuĭaļe 2629
3882 gard đi nuĭaļe 3666
3883 gard đi parĭ 2629
3884 gard đi spiń 2629
3885 gard đi stobuorĭ 2766
3886 gard đi tarabă 2629
3887 gard đi tîrș 3330
3888 gard đi vurgiń 2629
3889 gardu înainća kośińi sa kĭamă gîrļiu 4127
3890 gardu pi lînga koļibă tuot a putraḑît, șî rău sa klaćină kum ažunźe fiĭe śe žuavină đi ĭel 4285
3891 garđin la butuoń ĭe žgĭab, însamnat ku garđinarĭu, șî skobit ku rĭenda adînsă 3012
3892 garđin la źuban ĭe luoko-l guol đi la fundo-l đisupra pănă la vîru daoźilor 3012
3893 garđinarĭu ĭe alatu lu pintărĭ đi însamnat žgĭabu la butuoń 3011
3894 garîna, or pogara, ĭe luok unđe lumĭa a taĭat padurĭa tuată, sî sa fakă ĭarbă đi viće 2624
3895 garînă sa ḑîśe đi luok în padure unđe sînt ļiamńe rare 2624
3896 gasăļńița ĭe vĭarme kare sa faśe în śară, șî puaće să zatrĭaskă stupu 3587
3897 gasăo kînd ĭe sîngură 3208
3898 gasîĭ o țaurikă đi plumb đi pușkă 1039
3899 gasîĭ o firoćină ruźińită-n drum, ș-o luvaĭ ku mińe s-o pun bińe, îm va trîbui đi śuava 1916
3900 gasîĭ un bît đi kuorn đi raḑîmat 588
3901 gata ĭe ku danaśiĭa, ažuns vrĭamĭa să ma kîsîtorĭesk 1177
3902 gata ku žuaka, a veńit vrĭamĭa đi învațat 2816
3903 gata mis, nu măĭ sîmt ńimika 4494
3904 gata pin tuot sat măĭ mare, kare avut kovaś, a ramas ș-ăn ḑî đe astîḑ poļikra Forfikarĭu: Truță Forfikarĭu în Îrnaglaua, Milan Forfikarĭu, țîgan în Țîrnaĭkă, Dinu Forfikarĭu în Vlauļa, șî alțî 1938
3905 gata tuoț Dăbļiźeńi đi vrĭamĭa lu Tita a lukrat în rudńik, ș-avut plăț buńe 2795
3906 gaura ĭe skobită în ļemn muaļe 4448
3907 gaura largă, strîmtă 2671
3908 gaura urĭeki 2158
3909 gaura-n blană n-a fuost strapunsă đi tuot 5188
3910 gaura-n pomînt 2671
3911 gaura-sta trăbe larźi ku sakurĭ 2974
3912 gaură mikă, mare 2671
3913 gavana a fuost fakută đin ļiemn adîns, kum ĭe palćinu, or źugastru, măĭ rar đin alće ļiamńe 1970
3914 gavana a fuost ļingură mare đi ļiemn, đi mistakat mînkarĭa kînd s-a sprimit pi la nunț, la prazńiśe or pi la pomeń 1970
3915 gazda kășî 5898
3916 gazdă ĭe insă alu kuĭ ĭe averĭă 5898
3917 gazdă mare 5898
3918 găćituariļi kînd s-apuka să gaćaskă đe pomană, măĭ întîń fak șapće turćiță kare sa kĭamă kalauză, șă ļi dau la morto-la să vadă k-a-nśeput sî sa gaćiaskă pomana luĭ 4009
3919 gălbinaćik nuĭe galbin đeșkis, numa galbin stîns 3126
3920 gălbinare ĭe buală đi kare la uom măĭ întîń îngalbińiașće albușu uokĭuluĭ 3122
3921 Gălbinuońi la Bļizńe sînt ńepuoț alu vrunu Trailă Galbin kare a veńit đin Balta Vĭarđe în Rumîńiĭe 3127
3922 găuri đi plumbi aĭ ńemțășć ș-akuma sa văd pi parĭețî lu kasa batrînă 4333
3923 găžđiļi pin saće avut kăș ku ćindă ku izliśe 6245
3924 gibura ĭe zmuaćiku dă lînă kare a ramas pră darak dupa dîraśit 2505
3925 gibura nu sa labdă: sa pastrĭaḑă, șî sa puńe în kîpatîń, ĭarna întra źeĭśće în opinś să nu źeźire, or în papușă kopilarĭeșć đi trĭanță 2505
3926 Giță a fuost katană la Milenko Stojković, în razbălu ku turśi kare a rîđikatu Karađorđe 5102
3927 Giță Kîtańiță ĭe insă đin kînćik bătrîńesk alu rumîń, kare s-a luptat ku Florĭa Florirol, arambașa uoțîlor 5102
3928 Giță Kîtańîța a fuost uom viu, naskut în sat Kurĭače, în komuna lu Građișće 5102
3929 Giță lu Branku a fuost fluĭeraș bun, șî frumuos a ḑîs ruopîta 709
3930 Gițe ăl Babi 768
3931 gilberĭa ĭe un fĭeļ đi ĭarbă 3373
3932 gindă au gorunu, śaruońu, fagu 2649
3933 ginđind kă la luok însamnat ku kruśiță ĭastă bań îngropaț, s-a frînt sapînd în pĭatră guală 4603
3934 ginđitură ușuară 2652
3935 ginu ĭe o skuabă đi fĭer, ku taișu înkîrśurat ka luna ćinără 2211
3936 giośelu înfluare măĭ întîń primovara, înga pănă nu sa ĭa zapada 2101
3937 giśașće, śe ța-m dus în trastă 2914
3938 giśituarĭa ĭe un fĭeļ đi minśună: una spuń, da la alta ći ginđeșć 2915
3939 gižă ĭe frunḑă kare învăluĭe skalanu đi kukuruḑ 2192
3940 gîf ĭe postaviță mikă đe ļemn, în kare s-a spalat mîńiļi înainća prînḑuluĭ 3684
3941 gîfîĭe kă s-a-ngrașat ka puorku 5783
3942 gîfîĭe sa ḑîśe đi uom or đi žuavină kare suflă grĭeu 5783
3943 gîlśaua ĭe kînd duoĭ or măĭ mulț uamiń, zbĭară mîńiuos uńi pi alțî 2716
3944 gîlśauă ĭe kînd sînt uamińi mîńiuoș șî vorbĭesk intro vrĭame; atunśa zbĭară unu pi altu kă ńima pi ńima nu askultă 2716
3945 gîltînă la rîu ĭe măĭ bun luok đi skaldat, dakă șćiĭ să nuoț 826
3946 gîltuop ĭe ćișnă mare șî adînkă 827
3947 gîndaku al vînît traĭașće supt skuarța lu frasîno-l alb, ku ĭel aĭ batrîń a ļekuit buaļiļi ibomńiśieșć: frĭenga, konkau șî vrun șenger kare a fuost măĭ rău 2124
3948 gîndu famĭeĭesk (muĭerĭesk) 1851
3949 gînž a fuost sfuară skurtă fakută đin kurpiń, đin ćiĭ, or kă đin nuĭaļe 5089
3950 gînžăĭ ĭe țauă đi ļemn, înțapată în gaura lu pĭatra muori a đi žuos, pin kare trĭaśe stăńu alu fusu muori 4936
3951 gînžăĭu ĭe fakut đin salkă ruoșe, kî ĭa ĭe muaļe đi lukru, da nu sa tośașće ĭuta 4936
3952 gîrgarița ĭe guangă ńagră, sa faśe đin buob đi grîu, đi pasuĭ or đi kukuruḑ, kînd sînt buabiļi batrîńe, kînd nu-s proîmblaće șî kînd sa-nśintă đi kaldură 1993
3953 gîrgarița manînkă ińima buobuluĭ, șî ĭel nuĭe đi ńimika, giuakă guală 1993
3954 gîrgauńi sînt răĭ, kînd ći muśkă ći umfļi tuot, da puoț șî sî muorĭ 1416
3955 gîrlă ĭe o șļingă îngustă đi pînḑă, înfrumoșată ku rîurĭ, kare a duso fĭaćiļi marĭ la gît 2677
3956 gîrliță ĭe buală porśaskă 2495
3957 gîrlugă ĭe pasîrĭe, gîskă sîrbaćikă 2665
3958 gîrļiu ĭe gardu ănainća lu kośina puorśilor 2666
3959 gîrļiu ĭe traușa kuośińi, îngrađită ku parĭ să nu ĭasă puorśi afară 2666
3960 gîrńița ĭe un fĭeļ đi gorun, numa sănt frunḑîļi a iĭ kîta măĭ marunće șî măĭ lunguĭaće đi kît alu gorun 2648
3961 gîrńița nuĭe bună đi građe, numa đi fuok șî đi bunduś đi gard ku tarabă 2648
3962 gîrńișće ĭe luok sîśarat 4801
3963 gîržab ĭe uom kare đin vro buală ĭ-a krĭeskut șauă-n șîaļe, șî ĭel s-a-ngržobat într-o parće 3998
3964 gîska are gît lung, șî pĭańe albe 2659
3965 gîska gîgîĭe 2659
3966 gîska gîgîĭe kînd ĭe flomîndă, or kînd sa spomîntă đi śeva 2658
3967 gît au vasurļi: kila, kîrśagu șî baluonu 2728
3968 gîtu puļi 2728
3969 gîzdarița ĭe soțîĭa găžđi 5903
3970 gîzdariĭa luĭ n-a țînut mult, l-a skimbat aĭ măĭ ćińirĭ 5900
3971 gîzdoćin mare 5901
3972 gîzdoćińi nu sa măĭ satură đi bogațîĭe 5901
3973 gîșć țîn aăĭa kare sînt apruape đi rîu 2659
3974 gîșćiļi s-a dus la baltă, șî kînd înśepură a țofaĭa pin apă, sa spumîntară kîńi, șî-n śepură a latra, parke lupi tună pista iĭ 1069
3975 gĭața ĭe rîaśe șî aluńikuasă 4998
3976 gĭața sa faśe đin apă kînd ĭe źer, șă kînd apa mult sa raśiașće 4998
3977 gĭanță s-a ḑîs la kuopśe ku kare muĭeriļi a prins puaļiļi la krețan 2737
3978 gĭara ĭe un fĭeļ đi ungĭe kare o au păsîrļi șî ńișći fĭeļ đi žuaviń sîrbaćiśe la piśuare, kare înțapă în žuavina vînată 6167
3979 gĭem đi ață 2411
3980 gĭepu a fuost la nuoĭ întra trăirat la arĭe ku vînt, șî trăirat la mașîń ku motuară 2341
3981 gĭepu ĭe o fuarmă dă mașînă dă trăirat, kare a mînato kalu 2341
3982 gĭorț-gĭorț fak mațîļi guaļe kînd iș flomînd 2702
3983 glas adînk 6256
3984 glas gruos șî spîrćiguos 2661
3985 glugă ĭe gramada dă tuļeĭ, kare sa faśe dupa kuļiesu kukuruḑuluĭ 2301
3986 gluźiļi đi pi luok, traź la kasă șă ļi grămađieșć 2301
3987 gļiĭa ĭe bukată đi pomînt, skuasă ku ĭarbă 3047
3988 gļuonțu ĭe vîru plumbuluĭ, bagat în țaurikă 3061
3989 gogoșu ĭe pîńe aḑîmă, kuaptă pră tabla lu șporĭet, a sa faśe dîn fańină ku apă șî ku sare, fîr dă olațăl, șî sa mursîkă ku mîńiļi spalaće 2259
3990 golae în tuaće părțîļi, numa kîć-o paduriśe koļa-koļa, n-aĭ unđe će pitula dakă ći prispĭașće vrun rău 5229
3991 golan ĭe uom sarak, fara ńimik 3880
3992 golaș ĭe kîńe fara păr ș-atît đi uskat đi-ĭ sa văd uasîļi 5395
3993 golîmb sîrbaćik 1533
3994 golîmbi sa kuĭbarĭesk în butuarkă 2963
3995 golîmbu ku golîmbița fak kuĭb în butuarkă 1533
3996 golokrak ĭe tot nata kare n-are pîntaluoń or suknă pi ĭel 4987
3997 goloprĭeșńiță ĭe bună momĭală đi pĭeșć, kînd sa prind ku ungița 801
3998 goloprĭeșńiță ĭe guangă mare kare traĭașće în tuor 801
3999 goļișman ĭe aăla kare ĭe atîta đi sarak, đi n-are ńiś țuaļe đi-nbrakat, numa mĭarźe rupćiguos 3881
4000 gorńaku ĭe vînt tare șî răśe kare baće đi la mńaḑa nopțî 4436
4001 gorun ĭe ļiemn bun đi građe 2646
4002 gorunu are albățu șî roșățu 209
4003 gorunu are gindă 2646
4004 gostîĭa ĭe ađet kînd s-adună lumĭa kĭemată la vrunu kare faśe prazńik, nuntă or źuok ku mînkare șî visaļiĭe 4405
4005 gostîĭa la nuntă a țînut triĭ ḑîļe 4405
4006 gostuońu ĭe uom kare vińe la nuntă ńikemat, numa sî manînśe șî sî bĭa 4407
4007 govĭa la nuntă a sărutat mîna la nașu șî la nașîță 4355
4008 grabiț ku lukru, kă akuma ĭe ḑîua skurtă, ĭuta kađe nuapća 2928
4009 grabim, să nu ńe prindă murgu pi drum 2919
4010 grabĭesk, adauară dau la ćińe 472
4011 grabĭesk, kă vińe taĭa ustańit đi la drum, șă trăbe să-ĭ pun śina 5330
4012 grabĭesk, nu kućeḑ să ma amînaćeḑ 418
4013 građina ĭe bașćauă lînga kasă, îngrađită pintru viće șî puorś 14
4014 građina sapată ku arșuou mîĭ bińe rođașće 776
4015 građină îngrađită 10
4016 građină ku fluorĭ 10
4017 gramada đi fîn, kare sa faśe đin kupițîaļe, la nuoĭ sa kĭamă porkuoń 3001
4018 gramadă đ-adunatuorĭ, veńiț đin tuaće părțîļi 185
4019 grapatu ĭe kînd dupa arat, sa-nmarunțîașće pomîntu ku grapa 4852
4020 grapița ĭe fluturu lu kapușă, dupa śe sa satură đi sînźe, krĭașće șî sa profaśe kîrśuabă, or kapușă 2675
4021 grapița sa aļiaźe đin kîrśuabă șî kapușă kă are triĭ parĭake đi piśuare 2675
4022 grasun ĭe purśel đi un an đi batrîn 4138
4023 grasună 4138
4024 grăunťe ďe pămînt 3185
4025 grăunťe ďe sare 3185
4026 grăunťe ďe usturoĭ 3185
4027 greu ka băĭkonu 769
4028 greu o sî ńe skoaťem ďe la beļa 1327
4029 greuańa kare vrĭa să sa nașće ușuor, trăbe să bĭa apă în kare s-a fĭert sîta ḑîńi 4704
4030 grieu îm kađe đișćeptarĭa đimińața 1703
4031 grind ĭe prund fakut đin pomîntarĭ kare l-a dus apa 5630
4032 grinda la koļibĭ a fost fakută đin grinḑ, pusă bîrabar una ku alta, da întra ĭaļe a fuost pusă valurĭ 2392
4033 grindă ĭe o bîrnă lungă đi ļiemn, śopļită-n patru mukĭe la masură 2392
4034 grinḑîļi n-a fuost înkeĭaće kum trăbe, șî koļiba s-a strîmbat đi pi fuga 3284
4035 grinḑîļi sînt tuot una đi lunź 2592
4036 grinđiĭ ĭe un parśel alu plugu đi arat 6189
4037 grîńe ĭe luok sîmanat ku mărunțîș 4996
4038 grîńișće ĭe luoku đi pi kare ĭe sîśarat grîu 2670
4039 grîu a dat rar, numa kîći un spik koluo-koluo 2775
4040 grîu a rasarit 384
4041 grîu a slubaḑît kuolțurĭ la vrĭame 5831
4042 grîu đimult s-a trăĭerat ku kalu, pănă n-a ĭeșît mașîń đi trîĭerat 5848
4043 grîu đintro vrĭame înkauśa s-a vînturat ku vînturatuarĭa, da pasuĭu tuot ku śuru la vînt 5866
4044 grîu ĭe akuma ćimpuriu, pi la Vidum o să ažungă đi sîśerat 1157
4045 grîu ĭe kaḑut đi vînt, rău grĭeu sa sîăśiră 4800
4046 grîu ĭe la nuoĭ ćinîr marunțîș, în Isîkuava ažuns tuma dupa rato-l đintîń 2669
4047 grîu s-a sîmanat numa pintru pîńe đi prazńik 2669
4048 grĭa ĭe frîmîntatura aluvatuluĭ đi muĭarĭe ļenuasă 1975
4049 grĭața țîńe o vrĭame, da kînd ma razbĭașće, sa puńe vîrsatura pi mińe 4993
4050 grĭanguru ĭe o pasîrikă ku pĭańe galbińe ka auru 2032
4051 grĭanguru ĭe pasîrĭe măĭ frumuasă la nuoĭ, đ-aĭa sa ḑîśe đi vrun baĭat kare ĭe înbrakat frumuos kî ĭe înbrakat ka grĭanguru 2032
4052 grĭauri zbuară în pîlkă mare 2102
4053 grĭeś, đin Greśiĭa 465
4054 grĭeu a fuost puostu kînd a trăbuit fomĭa în vrĭamĭa đi kosît 1899
4055 grĭeu bolnau, vĭađe șî ĭel kî ĭe traĭu luĭ skurtat 2929
4056 grĭeu duor ĭ-a kaḑut pi ińimă, șî mĭarźe kîpiĭat pin lume, katînd ku śe să-l stîmpîre 4424
4057 grĭeu ĭa la kap 5062
4058 grĭeu ĭe kînd naĭ ku śe să arańeșć kopiĭi 179
4059 grĭeu ĭe la bĭare 568
4060 grĭeu o să skîape viu numa ku ḑaśială în pat, trîabe dus la duoktur 1407
4061 grĭeu o sî ĭasă ku ĭel în kîpatîń 4641
4062 grĭeu sa pĭapćină păru pļin đi zgîrgurĭ 5621
4063 grĭeu sa traĭașće, ńiśkum să skapăm đi pîrdańiśiļi đi dîtoriĭ 1199
4064 gropar ĭe uom kare la morminț sapă gruapa đi uomo-l muort 2788
4065 gropișće ĭe luok unđe sa-ngruapă aĭ muorț 2787
4066 grosîmĭa șî lunźimĭa kuorḑî ĭasă đin lukru kare trăbe fi gaćit în razbuoĭ, ăće, đi o pătură kuardă sa lasă patru mĭetîrĭe șî žumataće 6031
4067 groșala sa faśe đin lapće fĭert ku fańină đi kukuruḑ 2334
4068 groșală ĭe mînkare țapînă șî dulśață mare đi kîń kare pazîăsk uoiļi la munće 2334
4069 grumazu ĭe luoku la trupu uomuluĭ đinapuoĭ, unđe sa-npreună gîtu ku kapu 2668
4070 grunđin đi miriśikă 3183
4071 gruos đi kap 2661
4072 gruos đi obraz 2661
4073 gruos la pungă 2661
4074 gruoso-sta ĭe butorkuos, bun ĭe đi stupină 682
4075 gruoșî đin duos sa skuot numa ku driko-l đi nainće alu karu đi buoĭ 1433
4076 guanga puturuasă puće ka ĭuda 4155
4077 Guguļiańi a kuprins munțîļi dă la Ždrĭela pănă la Ćimuok 2329
4078 guma aprinsă nu sa stînźe ļesńe 3979
4079 guma imuasă nu sa ļipĭașće bińe 3021
4080 Guolu ĭe munće mare, otar întra Kraĭna șî Porĭeśa 3883
4081 Guolu pi kuamă ĭe o golaĭe, fara ńiś un fĭeļ đi verđeț 3883
4082 guost ĭe insă kare vińe kemată la vro gostîĭe 4404
4083 guoviĭa la nuntă dăruĭe nașu șî nașîța 1185
4084 guovĭa đi bătrîńață s-a kĭemat mirĭasă 3257
4085 gura api 116
4086 gura lupuluĭ ĭe buĭađe ku fluarĭe kare la lume iĭ sa-m pare kî samînă la gura lupuluĭ kaskată 2184
4087 gura rîuluĭ 2170
4088 gura văĭi 2170
4089 gura șărpilor ĭe o buĭađe naltă, ku fluare vînîtă, kare samînă la gura șărpilor đeșkisă, ku ļimba skuasă 2171
4090 gurguoĭu ĭe vîru la opinkă đi pĭaļe 2707
4091 gurida ĭe un fĭeļ đi viĭe sîrbaćikă, kare dă pi duos, are buobe miś vînîće, kare kînd sa kuok sînt atîta akre đi gura sa strînźe đi tuot đi akrĭală 3353
4092 guridarĭu ĭe luna a đi noă pi an, vrĭamĭa kînd s-a kuļes viĭa 3362
4093 gutîn oltańit rođașće gutîńe marĭ, apruape la o kilă kîć-o gutîne 2920
4094 gutîna ĭe puama lu gutîn, galbină șî fakută ka para 2921
4095 gužba îmļećită đi kurpiń vrodată a fuost un fĭeļ đi proțap, ļegatura întra plugu đi ļiemn șî źugu, kare l-a tras buoĭi 1738
4096 gužbă ĭe înpļećitură đi kurpiń ku kare s-a ļegat gardu 1738
4097 gușă ĭe vĭarme đin apă, alb, lung șî supțîre ka păru đin kap 3014
4098 gușćira ĭe un fĭeļ đi șopîrlă; vĭarđe ĭe, traĭașće pi ļivĭeḑ șî pin buźakurĭ; manînkă guonź, kare ļi prinđe ku o ļimbă lungă 2224
h

4099 hatu tare ăl mîna, mjerźa hatu đe zbura șî la salkă ažunźa (đin đeskînćik) 5429
i

4100 i s-a înflat fofiku, ș-a pļekat în lumĭa albă dupa pulă 1996
4101 i s-a lunźit mîna, pănă la gramada ku bań 2318
4102 ibomńiśiĭa ĭe dragosta pitulată 5874
4103 ibuomńika la bundușît sî lasă muĭarĭa 859
4104 iță sînt ață ļegaće în lață, kare sînt înșîraće pi doa bîće, bagaće pin kîpatîńiļi lu lață 2503
4105 Iginatu în vrĭamĭa nuastră kađe a duoĭļa ḑî dupa Anol Nou 3541
4106 igļiśaua dă primovara măĭ întîń 2186
4107 igļiśauă ĭe fluare frumuasă, șî dupa ĭa a dat șî numĭe pi la fĭaće, Igļika 2186
4108 iĭ drag să baźe bruś în uamiń, șî să-ĭ gîlśavĭaskă 2717
4109 iĭ drag să napăstuĭe pi alțî, da kînd va napăstui vrunu pi ĭa, o să vadă kît ĭe aĭa đi urît 5246
4110 iĭ drag sî sa aramașîaska ku fiĭe kare 237
4111 iĭ ḑîśem la loko-la Brĭeză, kî ĭe o golaĭe, unđe dau numa ļamńe kare sîrbi kĭamă breză, da nuoĭ rumîńi iĭ ḑîśem mastak 942
4112 iĭ kađe grĭeu unđe lumĭe multă, unđe nuĭe luok să sufļi, unđe ĭe strînsuare mare 4394
4113 iĭ nu șćiu đi rînd, la iĭ ĭe tuot skimotoșît în tuaće părțîļi 4736
4114 iĭ nu-s rumîń đin parća nuastră, iĭ vorbĭesk alt graĭ, ama ĭară pućem ńi înțăļeźa 3390
4115 iĭ pare rău đi feĭ-sa, kă nu traĭașće bun ku uomî-su 3181
4116 iĭ rîșkiĭe opinśiļi pănă mĭarźe pi drum, kă đi ļiańe nu rađikă piśuariļi, numa ļi traźe pi pomînt 2517
4117 iĭ rușîńe la oraș să spună kă ĭe rumînă, kî tuoț o sî sa rîdă đi ĭa, ș-o sî zbată žuok 4000
4118 iĭ s-a bat, da-n okuol s-adunat o gramadă đi vilaĭt 3238
4119 iĭ s-a fakut albĭață în nainća uoki 198
4120 iĭ s-a luvat mîna đirĭaptă, șî piśuoro-l đirĭept, uloźit ḑaśe în pat 1719
4121 iĭ s-a skulat bîzdîku 948
4122 iĭ s-a strîmbat uosu spinări, șî pănă la muarće a mĭers tuot kokoșat 5522
4123 iĭ s-a suit kopiĭi în vîru kapuluĭ 4291
4124 iĭ s-a urît tuot k-o țuală sî sa dukă la visaļiĭe 3924
4125 iĭ sa miră lumĭa kum nu noroḑîașće đ-atîta învațatură 2818
4126 iĭ traĭesk đin furaluk 2502
4127 iĭ tuarnă apa să stîngă, da fuoku arđe tot măĭ tare șî măĭ tare, pănă nu do arsă koļiba đi tot 3547
4128 imańa lu Drîndarĭeșći kuprinđe izvuoru alu Ogașu Drîndarĭesk 1286
4129 imańa lu un stapîn kuprinđe tuota averĭa aluĭ la kare ĭel plaćașće porĭezu 6270
4130 in Buļećin traĭesk duauă fuarme dă rumîń, uńi vorbĭesk la pră, da uńi la pi 953
4131 in sat țîgańi a ogođit kuortu, ș-a porńit sî vindă marfă đi fĭer 1048
4132 insă ĭertată 6346
4133 insă șćirbă ĭe aĭa kare n-are đinc, or lu kare ĭe vrun đinće đinaine frînt 6305
4134 ińel đi arźint 3558
4135 ińel đi aur 3558
4136 ińel ku pĭatră skumpă 3558
4137 ińelarĭu ĭe źeĭśt la mînă la kare sa puartă îńelu 6433
4138 irikuob ĭe kîta măĭ mare dă kît śoara, șî sa arańiașće ku păsîrĭ miś, ku șopîrļe șî șărpĭ, da fură șî puĭ dă gaiń dîn avļiĭa kășî 6160
4139 Isîkovĭană 2799
4140 Isîkuva ĭe sat răsfirat 2798
4141 iśa, linga moară, ń-a fuost voĭala, ama kînd s-ă lăsat muĭeriļi să țîasă la śuariś, voĭala s-a părasît 4959
4142 ivenk sa kĭamă krĭenguța đi viĭe ku doĭ-triĭ strugurĭ, taĭată đin bușćan șî atîrnată supt strĭeșînă sî sa ușće đi ĭarnă 4989
4143 izdatu ĭe buala ińimi, kînd pi uom ăl lovĭașče-n pĭept, șî ĭel krapă đintr-odată 6381
4144 izlaz ĭe luok unđe pask vićiļi 5092
4145 izvuon ĭe kluopît đi aramă, kare sa atîrnă la viće la gît 3187
4146 izvuonu ĭe đi aramă, da kluopîtu đi fĭer 3187
4147 iș đață suariļi dupa dungă 1755
4148 ișîtoarĭa a fuost afară, aproape đi kasă 4879
î

4149 î-n gaură la fundu zîdańițî a fuost înțapată đinuntru o furkă ku triĭ kuarńe, fakută đin kuorn uskat 4219
4150 îț sînt datuorĭ śin-suće đi dinarĭ, ț-am dat patru suće, a măĭ ramas sî-ț dau măĭ o sută 2067
4151 îț spun đi altauară kî nuĭe bun aĭa śe faś 331
4152 îĭ bîțîĭe mîna 571
4153 îĭ đață ku duosu mîńi pistă nas 1237
4154 îĭ đață o fļuașkă pista nas, șî ĭa taku 3020
4155 îĭ mĭarźe lapćiļi đin țîță ka apa đin urśuor, đi aĭa ĭe kopilu marĭe șî kreskut 1047
4156 îĭ sari o țîndîră, șî să dusă 1018
4157 îl loviĭ odată berbeśiuluĭ 619
4158 îm bagă vina śe n-am ažuns la vrĭamĭe 475
4159 îm țîuańe urĭakĭa, sigurat ma vorbĭașće vrunu đi rîău 1056
4160 îm kaḑu śasńiku đin mînă, sî sparsă șî ramasă žuos tuot đisfakut 1552
4161 îm mižluoku vĭeri 3413
4162 îm pļak pĭeșći, ama kînd trăbe să-ĭ spinćik, îm kađe grĭață 2751
4163 îm trîabe un uom tare să-m fiĭe đi aźutarĭe 1772
4164 îm vińe sî ma piș 5725
4165 îmbatarĭa ĭe urîtă învățatură, tare grĭa buală 5887
4166 îmblă ka amșîța prîn sat, ku kuada răđikată 2228
4167 îmbrîkamînt kuprinđe tuot śe uomu înbrakă: đi la kimĭașă șî izmĭańe, pănă la burkă șî kaśulă 5884
4168 îmļećitură đi duauă 5594
4169 împalmĭaḑă sa ḑîśe kînd mistakăm śeva bun, śe n-avĭem đi ažuns, ku śeva măĭ rău, ś-avĭem đestul 3858
4170 împarațîĭa ĭe țara kare o stapîńaḑă împaratu 6345
4171 împarat ĭe vuorbă batrînă kare măĭ mult s-a pastrat pin povĭeșć kopilarĭeșć, șă pin kînćiśe batrîńe śe ļ-a kîntat lîutari pi lă șîḑîtuorĭ 6343
4172 împarțîtuorĭ ĭe aăla kare împarće śuava 5514
4173 împarekĭaț đi draku, multă lume a omorît amînduoĭ 5916
4174 împăkaśuńe ĭe ađet nunțăsk, kare fak parințî kînd baĭatu fură fata, or kînd fata fuźe dupa baĭat 3244
4175 împăkaśuńe puaće fi șî întra duoĭ inș, or doa kăș, kare a fuost mult în vro sfadă grĭa 3244
4176 împuțîńaḑă mînkarĭa kîći kîta, dakă vrĭeĭ sî slabĭeșć 2935
4177 împușkat, golîmbu kaḑu ku ăripiļi larźiće 2975
4178 în altfĭeļ 332
4179 în aluńișu ĭe mîĭ mîndru kînd ĭastă aluńe 323
4180 în aluvat sa puńe olațăl să krĭaskă 154
4181 în ambarĭ s-a țînut marunțîș: grîu, ovîăsk, sakară, da kukuruḑu s-a țînut în kuoș 467
4182 în an ĭastă doasprîaśe luń 2983
4183 în ardou s-a țînut komina, în vrĭamĭa kînd kazańiļi a fuost rare 336
4184 în aritu nuostru, kît ĭuo șćiu, ļordarĭ ĭastă la Dîbiļug lînga Măĭdan, la Tanda la Guol, la Miruoś șî la Țrnivîr kîtra Lazńița 2031
4185 în Arnagalua, în aritu Beglukuluĭ, ĭastă luok Kîrîmidariĭe, unđe vro śinḑăś đi ań în urmă, a fuost kîrîmidariĭa lu vrun Piroćan 3100
4186 în Arnaglaua măĭ kunoskut vîrkolak a fuost vrunu Trailă Dogarĭu, gras ka puorku șî ruoșu ka raku, kare s-a labdat kî ĭe așa đin karńa Luńi ș-a Suariluĭ 4752
4187 în arșîță ńimik nu rođașće 155
4188 în asta đimińață 1421
4189 în așa fĭeļ 290
4190 în Baba-Ĭuana izvuară Ogașu Babi-Ĭuańi 514
4191 în badîń s-a batut untu 461
4192 în baĭbuoko-sta nuĭe luok mîĭ mult đi tri inș 614
4193 în baltă traĭașće draku 534
4194 în banda nuastră am avut șî bronkaș, șî tubașîărĭ 869
4195 în baśauă am pus varḑă, piparkă, kîta praz, busuĭuok șî fluorĭ đi tuamnă 569
4196 în Biļizvuorța ĭastă raś 424
4197 în brîgļe alu razbuoĭ ĭe pusă spata, pin kare trĭaśe urḑala 760
4198 în bruankă aĭ nuoștri n-a kîntat đi bîtrîńață, mi-ntîń s-a vaḑut în taĭfiļi țîgańeșć dupa ratu ku mńamț 868
4199 în Bugariĭe traĭesk mulț țînțarĭ șî rumîń 884
4200 în Buor nu sî puaće sufla đi fum đi țîmpur 1040
4201 în buriu kure rakiĭa la kazan 739
4202 în butuarkă traĭașće zmău ku zmauaĭka-luĭ 668
4203 în țara surdă, ńima n-auđe țîpîtu-n lume, ma kît đi tare sî fiĭe 1102
4204 în ćeșîlă lukratuori a dus mînkarĭe la lukru 1398
4205 în Ćićuoț trăĭesk Ćiviśańi 5031
4206 în ćińerĭața mĭa fĭaćiļi a pipćenat păru ku muoț 4726
4207 în ćipsîĭa marĭe am kuopt pîńa, da-n a mikă karńe 1152
4208 în dalap s-a pus strîăkinļi, ļingurļi, zastruźiļi șî mînkarĭa śe a ramas 1180
4209 în daraku ferĭeșći batuće sînt țîțîńiļi, kare țîn źamu ku stîkla 3218
4210 în dosîșće nuĭe bun đi pus grîu, kî amînat să kuaśe 1238
4211 în drum s-a dorîngat un șîarpĭe marĭe, ka proțapu karuluĭ 1230
4212 în dugăĭ măĭ mult a lukrat uamińi, ama koļa-koļa, pin saće, s-a gasît șî kîć-o muĭare ka dugaĭașîță 4658
4213 în ḑîaļe a fuost atîrnată feruaĭka în kare s-a fĭert koļașa 2004
4214 în ḑîua đi astîḑ 107
4215 în đal 1415
4216 în đeskînćik: ku piparka-ĭ piparkaĭ, ku glogin ńegru i-nbrukaĭ 5219
4217 în față mîĭ îndată rasîarĭe kukuruḑu, kî ĭe pomîntu mîĭ kalduruos 2043
4218 în farńiśiĭe akuma krĭed numa muĭeriļi aļi batrîńe 2241
4219 în feruaĭkă, atîrnată pi ḑalarĭ la kamin, sa fĭarbe măĭ dulśe koļiașă 2261
4220 în fluir a șćut să kînće tuot păkurarĭu 2288
4221 în frunća źenunki ĭe skofîrțîĭa kare nu dă la piśuor să sa-nkovĭaĭe înainće 6081
4222 în frunḑa pîăruluĭ pîkurari kîntă măĭ frumuos 3042
4223 în gîltînă adînkă ĭastă pĭeșć marĭ 826
4224 în Izvor-lu Mik ĭastă tri bigără: bigăr-lu Borđan, bigăr-lu Mrļiś, bigăr-lu Dragoĭ 669
4225 în ĭad kađe insa muarta kare nu puaće să trĭakă pi punća raĭuluĭ kî ĭe îngreonată ku pakaće grĭaļe 5879
4226 în kare guod parće să pļaśe, luĭ a fuost tot una 5843
4227 în karļiță s-a skaldat lumĭa șî s-a žumuļit porśi, da ĭarna sa karat kopiĭi în-ĭa pi zapadă 5119
4228 în kasa batrînă puodu ĭe pļin đi șobuoļ 5025
4229 în kasa bătîrnă am avut kameńeće 5558
4230 în kînćik batrîn đi Giță Kîtańița, soțîĭa luĭ nu vrĭa să kînće mĭergînd pin padure, kă are glas rău vrasńit, șă-ĭ auđe Florĭa Florilor, arambașa uoțîluor 6359
4231 în kînćik batrîńesk, Đeđu ĭe źińere al măĭ mare alu Žîgman kraļu 1663
4232 în kînćik trîabe sî sa adukă vuorbiļi ku vĭarsîku 264
4233 în kînćiśe oțășć s-a kîntat: luvaĭ pușka șî verźaua, șî ma dusăĭ în aĭduśiĭe 6041
4234 în koļibă, kaldura vińe đi la kamin, da afară đi la suare 5056
4235 în koļibiļi batrîńe rar s-a putut gasî śeva kumparat, tuot a fuost fakut đi mîna luor 5861
4236 în koptuorĭ măĭ mult s-a kuopt pîńiļi đi pomĭeń, atunśa la plumađit șî la kuopt ažutat triĭ or śinś găćituare 3368
4237 în krapat đi zuorĭ suariļi tuma sa nazîrĭașće dupa dungă 3978
4238 în kruś ș-în lat 5432
4239 în kuzńița lu tata a fuost fuaļiļi, ńikovala șî alat în tuot fĭeļu 3166
4240 în laută măĭ frumuos sa kîntă źuokurļi aļi batrîńe 2838
4241 în lok să lukre înśet șî să ginđeaskă bińe, ĭel a lukrat ku pripă, șî a greșît đe tot 5417
4242 în lokșuor în burta mumi traĭașće șî krĭașće kopilu pănă la noă luń 4632
4243 în lume s-a bagat o ćamă đi fuamiće 1131
4244 în lung șî-n larg 2973
4245 în luok đi Busuĭaka, rumîńi sîrbizaț ĭ-a pus la fĭaće nume Bosiljka, da a strîgato Bosîlka 3305
4246 în luok đi stiklă la ferĭeșć alu koļibĭ pi śuoś s-a pus șă pĭaļe đi bĭeșîkă porśaskă 5647
4247 în luok să fiĭe mĭarńik, ĭel kîta-kîta pă sa uĭtă pi ferĭastă 2439
4248 în luok să latre kînd vińe vrunu, mîrțuaga-ĭa đi kîńe sa-nćins kît ĭe đi lungă șî ḑaśe supt ļemn la umbră gruasă 5189
4249 în luok sî sa iskaļaskă frumuos, ĭel trasă o dîră pista fuaĭa-ĭa đi arćiĭe, ș-o lupadă înapuoĭ, la poștarĭ supt piśuarĭe, parke ĭe aăsta đevină 1206
4250 în luok sî taĭe bîrna đirĭept, ĭel ĭa fakut ćeșîtură 1138
4251 în Ļiskuauă kokiĭa la pomĭeń sa kĭamă șî patruḑăśiļi, kă atunśa ĭa petrĭaśe pĭ-al muort pista punća raĭuluĭ în raĭ 4228
4252 în malaua nuastră a măĭ ramas numa șapće kăș 6369
4253 în marta în luok đi nopîrkă sa ḑîśe đ-aļi lunź 3041
4254 în marta nu sa puaće trai đi zmĭeuratu mîțîlor 4190
4255 în marta ńima nu kućaḑă să ḑîkă nopîrkă or balaur, kî aļiļi atunśa ĭasă đin pomînt, sînt flomînđe, șî kînd aud numiļi-luor, vin șî ći muśkă, numa ḑîś aļi-lunź 470
4256 în mižluoku batăĭ a ramas făra gļuonț 3061
4257 în momĭent bun aĭ veńit, tuman vorbim đi ćińe 3426
4258 în moșîĭa-mĭa, pomîntu ĭe țăļinuos 1099
4259 în mulće saće sakara a fuost poļikra lu ńișći uamiń saraś 4427
4260 în ogașîaļe nus pĭeșć, puaće sî sa gasîaskă numa bulobrĭeț 3829
4261 în oraș întîńieșć numa lume ńikunoskută 3206
4262 în Osńiśa buož uskaț sî kuļeg đi fokorĭaļe la Žuoĭ marĭ 771
4263 în parĭețî lu gaura pižđi ĭastă ńiskaĭ dulurĭ kare sa kĭamă kîrțmiĭe, șî kare duk la muĭare măĭ mare dulśață 6202
4264 în patru 2538
4265 în patru părț 5953
4266 în Peko-l đe Sus la pomana đe patruḑăś sa fak patruḑăś șî patru đe kokiĭ 4228
4267 în peșkariĭe aĭ batrîń s-a dus nuapća, ș-a prins pĭeșć ku uostiĭa la vapaĭț 3565
4268 în pivă a fakut mînkare đi uară: ku maĭu s-a batut vrĭežî, mistakaț ku kîta fańină, șî s-a dat la puĭ, la gaiń, la rîață 2687
4269