Popis Vorbara na dan 27.02.2024 
Ukupno dana neprekidnog rada od 1. IX 2011. godine: -4797!


R.br.

O b l a s t

Broj zapisa
1Broj obrađenih reči: 6.354
2Broj nedorađenih reči: 46
3Svega varijanata: 240 (3.8%)
4Broj vlaških fraza: 12.272
5Svega akcentovanih fraza: 672 (5.5%)
6Svega ozvučenih vlaških fraza: 12.272 (100%)
7Svega reči u frazama: 115.000
8Broj zapisa iz oblasti narodne književnosti: 1.028
9Proj primera s(a)mrti jezika: 92
10Broj ilustracija: 617 (9.7%)
11Broj reči u lingvističkom atlasu: 34

12Broj sela planiranih projektom: 173
13Broj rekognosciranih sela: 130 (75.1%)
14Broj registrovanih saradnika: 55
15Broj stručnih konsultanata: 16
16Broj kazivača (informatora): 189
17Broj korišćene i citirane stručne literature: 81
18Ukupan broj pregleda reči: 4.965.570
19Svega pregleda narodne književnosti: 476.519

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź