1. Home Vorbar |  2. Home site |  3. Admin |  4. Acţiune |  5. ANALITICĂ |  6. Atlasul lingvistic |  7. Etimologia |  8. Descărcare |  9. Harte |  10. Concurs |  11. Konvertor |  12. Contact |  13. Link |  14. Afişare |  15. Literăture |  16. Metodologie |  17. Moto |  18. FOLCLOR LITERAR |  19. Cuvânt nou |  20. Despre limba rumânească |  21. DESPRE NOI |  22. Ortografie |  23. CĂUTARE |  24. Căutare tematică |  25. Print/PDF |  26. Sate |  27. MOARTEA LIMBI |  28. Statistică |  29. Forum |  30. Expresii |  31. Şcoala de scris |  32. Copyright |  33. UG Pekus  |  34. HELP

a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


Listanje reči na slovo: 17 : î svega reči: 116. Play sound:
a * ă * b * ţ * č * ć * d * * ğ * đ * ď * e * f * g * h * i * î * ĭ * k * l * ļ * m * n * ń * o * p * r * s * ş * ś * t * ť * u * v * z * ž * ź *


împalma смешати * împăkaśuńe мирење * împuţîna умањити * împuţînat умањен * împuns убоден * împunźe бости * în у * înainće напред * înapoĭşa унатрашке * înapuoĭ уназад * înbaloşa балавити * înbătrîńi остарети * înblînḑî питомити * înbufna дурити се * înbufnat надурен * înbuĭba кркати * înbuĭbat пресит * înţîpeńi јачати * înţîpeńit ојачан * înćingatuare опасивач * îndată скоро * înđemna нагонити * înđirĭepta исправити * înđirĭeptat исправљен * înfireka оковати (се) * înfirekat окован * înfluri цветати * înflurit расцветан * înfluritu цветање * înfluritură украс * înfoĭa накострешити се * înfoĭat накострешен * înfrikoşa плашити * înfrikoşat уплашен * înfrunḑî олистати * înfrunḑît олистао * înfrunta увредити (се) * înfruntaśuńe увреда * înfruntat увређен * înga још * îngădui причекати * îngăduĭală сачекивање * îngîlbińi пожутети * îngîlbińit пожутео * îngîna подражавати * îngînat подражаван * îngînatură подражавање * îngļimpa пробадати * îngropa закопати * îngropamînt погреб * îngropat закопан * îngropat сахрана * îngrozî згрозити * înka још * înkalţa обувати * înkalţat обувен * înkă још * înkeĭa спојити * înkeĭat спајање * înkeĭat спојен * înkeĭatură зглоб * înkina метанисати * înkinatură метанисање * înkîlţamînt обућа * înkļeşta укљештити (се) * înkļeştare укљештавање * înkļeştat укљештен * înkoluo надаље * înkotruo куда * înkreţî наборати * înkreţît наборан * înkreţîtură набор * înkroşńa упртити * înkroşńat упрћен * înkuaśa овамо * înkućinat успорен * înkura тркати се * înkuratură трка * înluntru унутра * înpuţînat умањен * înpuļi силовати * înpuns бодење * înpuns убоден * înpunźe бости * însańina разведрити се * înśet тихо * înśetuńel лагано * înśins опасан * înśinźe опасати * întaļirit интерниран * întămpina саставити * întămpinare састав * întămpinat састављен * întîńală сусрет * întîńi сретати * întođeuna увек * întrĭeg цео * întrokĭat оболелих очију * întruna једнако * întruuna једнако * întuarśe враћати * întuńerik мрак * înuntru унутра * învaţa учити * învaţat учен * învaţat учење * învaţatură учење * învargat пругаст * învăţ навика * învăţamînt образовање * învăļituare сноваљка * îrţarĭ црни јавор * îrţuagă стара жена * Îrnaglaua Рудна Глава * îrnaglavĭan Рудноглавац * îrnaglavĭană Рудноглавка *