CHANGE LINGUA:

Zajednički fond reči u vlaškim dijalektima i rumunskom jeziku (odnos narodnog jezika i njegovog književnog standarda)

Analiza bazirana na fondu od: 4305 reči.

I. Apsolutne vrednosti:

Kategorija

Broj

Svega

%

1 - Zajednički fond reči u vlaškim dijalektima i rumunskom književnom jeziku   3535 82.11
2 - Reči u obrađenim vlaškim dijaktimaa bez nađene paralele u dostupnim rečnicima rumunskog jezika   770 17.89

1+2=

  4305  
Glagola:
Imenica:
Zamenica:
Prideva:
Priloga:
Predloga:
Partikula:
Brojeva:
Veznika:
Uzvika:
Svega:

Fraza na vlaškom:
Svega reči u tekstovima:
587
2617
41
628
258
20
7
58
9
64
4289

8978
282535
   

II. Vrednosti u procentima:

Zajednički fond
(1)
82.11%
Različit
(2)
17.89%

VIDI I * VEZI ŞI :