Narodna književnost Vlaha: kartica zapisa, obrađena: 15.12.2011.


Skraćenice: 

Karta oblasti: 

Copyright: 

Broj pogleda : 955

(9) POEZIJA (lirika) (36)


KOLO-N VAĻE, ÎNTR-O GRAĐINĂ
TAMO DOLE, U BAŠTICI

Kolo-n vaļe, într-o građină,
Plînźe mîndra şî suspină,
Kă mĭ-o baće barbațîălu
Să spună ibomńićelu.

Spuńe mîndro, kî će bat,
Ku kare ć-aĭ sărutat?
Stăĭ, barbaće, nu ma baće,
Ka ț-îĭ spun ĭo pi tuoț şapće.

Să ț-ăl spun ĭo pĭ-al đi-n tîĭ:
Ala ĭastă đe-n komşîĭ;
Să ț-ăl spun şî pî-al đi duoĭ:
Veńa sara pi la nuoĭ.

Sî ț-ăl spun şî pĭ-al đi triĭ:
La vaḑut komşîiļi,
Pi la nuoĭ kînd veńi.

Sî ț-ăl spun şî pî-al đi patru:
Ala la vaḑut tot satu
Pănă mĭ-a ļeganat patu.

Kî ț-ăl spun ĭo ş-pĭ-el đi śinś:
Ala mĭ-a luvat opinś;
Kî ț-ăl spun şî pĭ-al đi şasă,
Veńa pi la nuoĭ a kasă.

Spuńe mîndro, kî će bat,
Ku kare ć-aĭ sărutat?
Stăĭ, barbaće, nu ma baće,
Kă ț-ăl spun şî pĭ-al đi şapće:
Aĭ, numa drumu ne dăsparće!

Tamo dole, u baštici,
Plače draga i uzdiše;
Mužić njezin mi je bije
Ljubavnike da otkrije.

Kaži, draga, da ne bijem,
S kime si se ljubakala?
Stani, mužu, ne tuci me,
Otkriću ti svih sedmoro!

Otkriću ti najpre prvog:
On je među komšijama;
Otkriću ti sad i drugog:
Dolazaše pred noć k nama!

Da ti kažem i o trećem:
Videle ga sve komšije
Kod nas kad je dolazio.

Da otkrijem i četvrtog:
Videlo je celo selo
Kako krevet meni klati.

A kazaću i o petom:
Darivo me opankama;
Kazaću ti i o šestom:
Dolazaše kući, k nama.

Kaži draga, prebiću te,
S kojim si me još varala?
Stani mužu, ne tuci me,
Otkriću ti i sedmoga:
On je odmah preko puta!

K o m e n t a r: Kînćik rumîńesk, đi duor, đi o muĭare, kare avut şapće ibomńiś. * Vlaška pesma, o ženi koja je imala sedmoro ljubavnika.
Napomena: Prilikom manipulacije sa snimkom, obrisan je prvi stih pesme. U pogledu dijalekta, pevač je odstupio od svog maternjeg dijalekta, koji se govori u Porečkojh reci, i napev izgovara prema uzoru koji on smatra „uglednijim”, a koji je blizak rumunskom jeziku koji su oni bili u prilici da čuju preko rumunskih radio stanica.

Kazivač: Peva uz violinu Nikola Petrović iz Topolnice. Snimio 1978. godine etnomuzikolog Ljubinko Miljković, u saradnji sa P. Durlićem.
Zapis obradio: Durlić Mesto: Topolnica Opština: Majdanpek
Područje: 05 Munćani (Porečani)
PRETRAŽIVANJE * CĂUTARE
Po gnezdu reči:  
Komentar o zapisu šalji:

Upis na listu za praćenje obrade novih zapisa


aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź