Kartica sela:
Novi Sip Sip [002]

(m. sg.) Sipĭan • (f. sg.) Sipĭankă • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ĭ ś ź

NOVI SIP (812 st.), pogranično (ka Rumuniji) ratarsko-stočarsko i ribarsko (2,2% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, pored (70-80 m) desne obale Dunava i savremenog puta Kladovo-Donji Milanovac, 6,5 km SZ od Kladova. Površina atara iznosi 2.104 ha (K.O. Sip). Nastao je raseljavanjem starog Sipa, koji je povezivao dva "kraja": Gornji i Donji. U ataru se nalazi ostaci kastela Diana (podignut u I i trajao do kraja VI v.) na lokalitetu Karataš i turističko naselje "Karataš" (550 ležaja). Današnje naselje izgrađeno je nizvodno od brane HE "Đerdap" (izgradnja započeta 1965) na Karatašu, naseljavanjem st. iz potopljenog Sipa, koji se navodi u popisu 1740/41. (21 žitelja). Sip 1924. broji 134 doma i 601 žitelja. St. je pravoslavno (slavi Sv. Stefana, Sv. Jovana i dr.), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, crnogorsko, rumunsko i dr. Indeks demografskog starenja (i ) kreće se u rasponu od 0,3 (1961) do 0,7 (1991). Pravoslavna crkva posvećena Sv. ocu Nikolaju izgrađena je 1967. god. Ima četvororazrednu OŠ (1999/2000. - 50 učenika). Vodosnabdevanje je kolektivno (83,9% domaćinstava) i individualno (kopani bunari, uređeni izvori i dr.).

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Novi Sip
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
72 326 397 2 383 96.47 561 4 556 99.11 767 711 x 0.26 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ravničarski 2104 ratarsko-ribarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 767

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź