Kartica sela:
Savinac Savinaţ [068]

(m. pl.) Savińanţ •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
ĭ z

SAVINAC (501 st.), ratarsko-stočarsko (44,9% agrarnog st.) seosko naselјe razbijenog tipa, na (200 m) desnoj strani Crnog Timoka, u podnožju Crvenog brda (500 m), pored novog puta Bolјevac-Zaječar, 13 km SI od Bolјevca. Površina atara iznosi 907 ha. Ime dobija po ličnom imenu - Sava, tadašnjeg službenika u Ministarstvu unutrašnjih dela. Prostorno povezuje četiri zaseoka: Selo, Crveno brdo, Paralvu i Ćimuoku. Do 1903. god. predstavlјa zaselak Valakonje, koji tada nosi naziv Crveno brdo (130 kuća i 630 žitelјa). Formiran je na mestu sa značajnim tragovima praistorijske (neolitsko nalazište, stara rudarska okna, gomila šlјake, alati od bakra i dr.) i rimske naselјenosti (ostaci utvrđenja, rudokop bakra i dr.). St. je srpsko (slavi Petkovicu, Sv. Aranđela i Sv. Nikolu, seoska slava Gospođindan; zavetina Sv. Pantelije), a ima i Vlaha. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,7 (1961) do 1,2 (1991) Struju dobija 1958, asfaltni put 1968, telefonske veze 1989, a vodom se snabdsva preko lokatlnih vodovoda. Rudarski radovi na brdu Tilva Roš vrršeni su od 1898. do 1928. god. Ima četvororazrednu OŠ (počela sa radom 1902), MK, zdravstvenu stanicu i poštu. Žitarice su glavni agrarni proizvodi.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Savinac
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
- - 0 0 0 0 670 5 648 96.72 288 120 162 56.25 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno brdsko-plan. 200 907 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Crna Reka

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 650

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź