Kartica sela:
Milanovac Maguđiţa [103]

Zapadni Vlasi • Ungurjani • Narečje: banatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

MILANOVAC (619 st.), stočarsko (44,8% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (220-250 m) obalama (veći deo na levoj) Krupaje, leve pritoke Mlave, i padinama Magugla (376 m) i Selskog rta (450 m), s obe strane (veći deo na desnoj) asfaltnog puta Krepoljin-Despotovac, 29 km zapadno od Žagubice. Površina atara iznosi 1.647 ha. U lokalnom govoru pominje se i pod imenom Magudica (kod Vlaha). Nepravilnog je okruglastog oblika. U blizini sela postoji termalni izvor. Pod imenom Magudica pominje se 1818, kada broji 19 domova. Na predlog meštanina N. Novakovića, trgovca, selo dobija sadašnji geografski naziv, po imenu kralja Milana Obrenovića. U XIX i početkom XX v. ima znatnu demografsku veličinu (1830. - 21 dom, a 1910. - 549 žitelja). St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Sv. Nikolu i dr.; seoska slava Sv. Pantelejmon), srpsko i vlaško. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,3 (1961) do 1 (1991). Vodosnabdevanje je kolektivno (javni vodovod - 80,8% domaćinstava) i individualno (kopani bunari - 17,9% i sopstveni vodovodi). Ima četvororazrednu OŠ, MK, zdravstvenu ambulantu i dr. Mnogi meštani ekonomsku egzistenciju ostvaruju u rudniku mrkog uglja "Jasenovac" iz Krepoljina.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Milanovac
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
37 229 282 0 272 96.45 0 0 0 0 365 66 221 60.55 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno 220-450 1647 stočarstvo

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Homolje

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 531

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź