Kartica sela:
Jezero [108]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

JEZERO (669 st.), stočarsko (31,5% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na levoj dolinskoj strani Resavice, leve pritoke Resave, 3 km zapadno od asfaltnog puta Despotovac-Senjski Rudnik, 15 km JI od Despotovca. Površina atara iznosi 1.154 ha. Naziv, po predanju, potiče od nekadašnjeg velikog jezera ("ili neke veće vrtače") pored koga je osnovano naselje. Prostorno se razvija u visinskom pojasu 290-505 m. Obuhvata dva "kraja", Srpski i Vlaški. Spada u mlada naselja. Krajem XIX v. ima 88 poreskih glava (1870), a posle oslobođenja od Turaka 85 kuća i 525 žitelja (1892). St. je srpsko (slavi Petkovicu, Sv. Mratu, Sv. Đorđa Alimpija, Sv. Nikolu i dr.; sabor i litije Trojice), doseljeno iz okoline Aleksinca, Sokobanje, Crne Reke i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 0,9 (1991). Električnu energiju dobija 1955, telefonske veze 1984, a vodosnabdevanje je kolektivno (68,2% domaćinstava) i individualno (sopstveni vodovodi, kopani bunari i dr.). Selo ima četvororazrednu OŠ, koja je počela sa radom 1900, dom kulture, spomen-ploču borcima palim u II svetskom ratu (postavljena 1950), MK, magacin Zemljoradničke zadruge "Sloga" iz Despotovcai dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Jezero
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
10 71 396 224 172 43.43 985 876 109 11.07 366 358 4 1.09 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Resava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 547

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź