Kartica sela:
Bobovo [119]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

BOBOVO (2.265 st.), ratarsko (55,3% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (195 m) dolinskim stranama Bobovskog potoka, desne pritoke Resave, između Straže (233 m) i Točkovog brda (201 m), s obe strane puta Svilajnac-Dubnica-Petrovac, 8 km istočno od Svilajnca. Površina atara iznosi 2.783 ha, a naselja 300 ha. Povezuje pet "mala", Selo, Resavu, Bulinjak, Vodicu i Sudovac. Po predanju, spada u stara naselja osnovana "pre Kosova" (Kosovskog boja). Prvobitno selo - Trobovo, formirano na Selištu bliže toku Resave, premešteno je na sadašnju lokaciju ("u sklonitije mesto") tokom turske vladavine. God. 1921. broji 450 domova n 2.232 žitelja. St. je pravoslavno (slavi Sv. Jovana Krstitelja, Cv. Aranđela, Sv. Nikolu i dr.; seoska slava Spasovdan), vlaškog porekla - srpsko, starinačko i doseljeno uglavnom u XIX v. iz Erdelja, Timočke krajine, Homolja i dr., a ima i ostalih etničkih pripadnika (Crnogorci, Makedonci, Rumuni, Vlasi i dr.). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1 (1991). Električno osvetljenje dobija 50-ih god. XX v., a vodosnabdevanje je individualno (sopstveni vodovodi - 55,8% domaćinstava, kopani bunari - 38,7% i dr.). Ima četvororazrednu OŠ (odeljenje OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" iz Svilajnca), M3, MK, zdravstvenu stanicu, poštu i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Bobovo
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
171 1105 1568 5 1543 98.41 2235 1707 528 23.62 1226 958 137 11.17 37

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno 195 2783 ratarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Resava

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 552

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź