Kartica sela:
Podvrška Podvrşka [012]

(m. sg.) Podvrșćan • (m. pl.) Podvrșćeń • (f. sg.) Podvrșćană • (f. pl.) Podvrșćeńe • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ĭ z č ğ

PODVRŠKA (1.944 st.): ratarsko-stočarsko (31,3% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na (140- 180 m) padinama Miroča (768 m) i dolinskim stranama Podvrške reke (Rečice), desne pritoke Dunava, 12 km zapadno od Kladova. Površina atara iznosi 3.913 ha. Objedinjuje tri fizionomska dela; Podvršku, Unhgurjane i Ciganski kraj. Spada u stara sela. U XVI v. pominju se Gornja (10-20 domova), Srednja (5-10 domova) i Donja Podvrška (10-20 domova), zatim 1740/41. (52 poreske glave), 1844, kada ima 56 kuća i 256 žitelja, Primiritelni sud i čini jednu opštinu sa Manastiricom i Rečicom. God. 1924. broji 254 doma i 1.233 žitelja. St. je pravoslavno (slavi Petrovdan, Sv. Alimpija, Sv. Nikolu i dr.), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko, vlaško, crnogorsko i dr. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,2 (1961) do 0,7 (1991). Pravoslavna crkva Sv. oca Nikolaja nzgrađena je 1897. god. Vodosnabdevanje je kolektivno (57,5% domaćinstava) i individualno (ulične javne česme, kopani i bušeni bunari, sopstveni vodovodi i dr.). Ima osmorazrednu OŠ "Ljubica Jovanović Radosavljević" (1999/2000. - 91 učenik) i dr. Mnogi meštani zaposleni su u Kladovu, a poljoprivredom se bave kao dopunskom delatnošću. 

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Podvrška
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
53 285 528 6 517 97.92 1317 0 1317 100 981 838 35 3.57 7

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno ravničarski 3913 ratarsko-stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Ključ

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 1384

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź