Kartica sela:
Sena [155]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

SENA (354 st.), stočarsko-ratarsko (19,5% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, između Braničeva i Zvižda, na (140-380 m) dolinskim stranama (veći deo na levoj) Peka i njegovih pritoka Velike reke i Glodarca, u SZ podnožju Homoljskih planina (940 m), pored magistralnog puta i železničke pruge Požarevac-Zaječar, 11 km SZ od Kučeva. Površina atara iznosi 1.209 ha. Podeljena je na dva zaseoka (Ćetaći i Smiljana. Nastala je na mestu sa značajnim tragovima ranije naseljenosti (nedovoljno istražen arheološki lokalitet na Bukovoj glavi, u Ćetaćima, sa tragovima kule osmatračnice iz kasnog antičkog perioda; pronađeni ostaci topionice olova iz IV v. i dr.). Pominje se 1381. u povelji kneza Lazara. Tokom turske najezde st. se iselilo u Banat, a uspostavljanjem austrijske vlasti (1718-1738), se vraća u zavičaj sa novim doseljenicima (Vlasima). Doseljavanje znatan obim ima i posle I i II srpskog ustanka (1818. - 28, 1840. - 36, 1868. - 43 kuće itd.). St. je pravoslavno (slavi Sv. Trifuna, Petkovicu, Đurđic, Sv. Aranđela i Sv. Nikolu), doseljeno iz Timočke krajine, Banata i zviških sela, a nacionalno se izjašnjava kao srpsko i vlaško. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1,8 (1991). Vodom se snabdeva iz kopanih bunara, elektrificirana je početkom 70-ih, a telefonske veze dobija početkom 90-ih god. XX v. Ima otkupnu stanicu poljoprivrednih proizvoda. Mnogi meštani su na privremenom radu u inostranstvu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Sena
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
37 200 248 16 228 91.94 428 22 406 94.86 175 104 x 1.14 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Zvižd

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 525

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź