Kartica sela:
Miloševo Koroglaş [034]

(m. sg.) Koroglaşčan • (m. pl.) Koroglaşčeń • (f. sg.) Koroglaşčană • (f. pl.) Koroglaşčeńe • Istočni Vlasi •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

MILOŠEVO (913 st.), ratarsko (29,4% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (55 m) desnoj obali Kanala Jaseničke reke, desne pritoke Dunava, s obe strane magistralnog podunavskog puta Negotin-Kladovo, 4 km severno od Negotina. Površnna atara iznosi 832 ha. Do kraja XIX v., kada dobija sadašnje, nosi naziv Koroglaš (Okruglica ili Okruglaš). Obuhvata dva spojena "kraja": Gornji i Donji. Ostaci ranije naseljenosti su mnogobrojni (razvaline crkvice, staro groblje, nadgrobni spomenici sa urezanim krstovnma i sl.). Smatra se da su osnivači sela Srbi sa Kosova. Kroz istoriju ima promenljivu naseljenost (1530. - 15 kuća, 1586. - 12 kuća, 1783. - 80 vlaških kuća, 1846. - 54kuće, 1866. - 78 kuća: 1921. - 124 doma i 692 žitelja itd.). St. je pravoslavno (slavi Trifundan, Jovanjdan, Aranđelovdan, Petkovicu, Mitrovdan i dr.; zavetina Spasovdan), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (većinom) i vlaško (starosedelačko - osnivači naselja, i doseljeno uglavnom u XIX v. iz Bugarske, okolnih sela - Samarinovca, Dušanovca i dr.). Antropogeografskim i etnološkim ispitivanjima svrstano je u vlaška sela. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0:3 (1961) do 1.1 (1991). Kod sela se nalazi Koroglaški manastir, jednobrodna građevina moravske škole (sada u ruševinama), izgrađen početkom HV v. (po predanju, sagrađen je u vreme cara Dušan, pa se zbog toga prvo zvao Dušinac i Dušica). Vodom se snabdeva preko javnog vodovoda (96,1% domaćinstava), iz kopanih bunara (1,9%) i dr. Ima četvororazrednu OŠ (2000/2001. - 10 učenika), MZ i MK i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Miloševo
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
57 312 391 0 391 100 691 133 558 80.75 443 351 50 11.29 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno ovalan ravničarski 55 832 ratarstvo

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Krajina

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 696

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź