Kartica sela:
Samarinovac Sîrmănovăţ [033]

(m. sg.) Sîrmănovičan • (m. pl.) Sîrmănovičeń • (f. sg.) Sîrmănovičană • (f. pl.) Sîrmănovičeńe • Istočni Vlasi • Carani • Narečje: oltensko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi d' ĭ z ť ğ

SAMARINOVAC (1.021 st.), ratarsko (42,8% agrarnog st.) seosko naselje zbijenog tipa, na (50 m) obalama Dupljanske reke, leve pritoke Kanala Jaseničke reke, s obe strane savremenog puta Negotin- Prahovo, 5,5 km severno od Negotina. Površina atara iznosi 1.324 ha. Ubraja se u stara sela. Podeljen je na grupe kuća sa rodovskim nazivima (Jovanovići, Jonovići, Marinkovići i dr.). Od postanka tri puta menja lokaciju (Konoljište, odakle je premešten sredinom XVIII v. na Selište, pa potom na današnje mesto). Tokom istorije pominje se više puta od turskog doba (1530. - 56 kuća, 1586. - 42 kuće, 1723-1725. pod nazivom Marinovatz - 35 kuća, 1736. - 50 kuća, 1846. - 75 kuća, 1866. - 89 kuća, 1921. - 141 dom i 742 žitelja itd.). St. je pravoslavno (slavi Petkovicu, Nikoljdan, Aranđelovdan, Đurđic i dr.; zavetine Uskrs i Spasovdan), a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (većinom) i vlaško, doseljeno uglavnom iz Vlaške nizije. Antropogeografskim i etnološkim ispitivanjima svrstan je u vlaška sela. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 1,2 (1991). Vodosnabdevanje je kolektivno (97,4% domaćinstava) i nndividuapno (kopann bunari - 1,3%, ulične javne česme savodom iz posebnog izvora - 0,8% i dr.). Ima četvororazrednu OŠ (2000 2001. - 14 učenika), MZ i MK i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Samarinovac
       
O poreklu stanovništva: Klik ovde!
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
68 329 403 0 391 97.02 721 88 638 88.49 437 325 76 17.39 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeno četvrtast ravničarski 1324 ratarstvo

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Krajina

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 705

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź