Kartica sela:
Bačevica Baśeviţa [061]

(m. sg.) Baśevĭan • (m. pl.) Baśevĭeń • (f. sg.) Baśevĭană • (f. pl.) Baśevĭeańe • Centralni Vlasi • Munćeni ? • Narečje: subbanatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi/pe ń ś ź

BAČEVICA (523 st.), stočarsko-ratarsko (75,1% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na (315 m) dolinskim stranama Bačevačke (Negalice) reke, leve pritoke Lenovačke reke, i padinama Ježevica (709 m) i Orlovog brda (718 m), 14 km JI od Boljevca. Površina atara iznosi 2.091 ha. Po predanju, naziv potiče od mnogobrojnih "bačija" - sezonske stočarske stanove, koje predstavljaju preteču današnjeg naselja. Prostorno povezuje šest "krajeva": Donje bpdo, Šumlaticu, Obložine, Orešac, Ježevicu i Selo. Osnovana je na mestu sa značajnim tragovima starije naseljenosti (arheološki nalazi iz mlađeg kamenog doba - na mestu Lasovski deo, ostaci rimskog rudarenja - kod Orlovog potoka i na brdu Šumlatica, tragovi rimskog kastela - na Ježevici, i dr.). Posle oslobođenja od Turaka (1833) broji 34 poreske glave, a 1834. 36 kuća i 258 žitelja. St. je srpsko (slavi Gospođindan, Sv. Petku, Sv. Alimpija i Sv. Nikolu; seoska slava Rusalni petak), vlaškog porekla. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1,4 (1991). Elekgričnu energiju dobija 1959, asfaltni put 1982, telefonske veze 1992, a vodom se većinom snabdeva preko lokalnih vodovoda (90%). Ima četvororazrednu OŠ, koja je počela sa radom 1894, i MK.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Bačevica
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
24 198 599 45 547 91.32 1097 103 990 90.25 344 110 154 44.77 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Crna Reka

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 585

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź