Kartica sela:
Dobro Polje Dobropoļe [062]

(m. sg.) Dobropoļan • (m. pl.) Dobropoļań • (f. sg.) Dobropoļană • (f. pl.) Dobropoļańe • Zapadni Vlasi • Ungurjani • Narečje: banatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

DOBRO POLJE (175 st.), stočarsko-ratarsko (59,3% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na (350 m) dolinskim stranama Arnauta desne pritoke Crnog Timoka, u podnožju Banskog brda (479 m) i Starčevog brega (542 m), s obe strane savremenog puta Boljevac-Knjaževad, 11 km JI od Boljevca Površina atara iznosi 2.953 ha. Povezuje šest fizionomskih delova: Selo, Prekostenje, Gorunov vrh, Orlovo, Ježevicu i Obloge. Pominje se u turskim popisima 1455. (6 kuća) i 1586. (19 kuća). Od Turaka je oslobođeno 1833, kada ima 27 poreskih glava. St. je srpsko i vlaško (slavi Sv. Alimpija i Sv. Nikolu, seoska slava Spasovdan). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1,9 (1991). Električnu energiju dobija 1969, asfaltni put 1975, telefonski saobraćaj 1991, a vodom se snabdeva sa izvora (30%) i preko lokalnih vodovoda. Ima četvororazrednu OŠ (počela sa radom 1909), zdravstvenu i zubnu ambulantu i MK. Mleko i mlečni proizvodi imaju tržišni značaj.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Dobro Polje
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
30 203 736 1 538 73.1 996 19 977 98.09 305 78 174 57.05 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Crna Reka

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 601

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź