Kartica sela:
Lukovo Lukova [063]

pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

LUKOVO (1.386 st.), ratarsko-stočarsko (30,5% agrarnog st.) seosko naselјe zbijenog tipa, na (330 m) dolinskim stranama Crnog Timoka, u podnožju Rtnja (1560 m), s obe strane savremenog puta Bolјevac-Paraćin, 11 km zapadno od Bolјevca. Površina atara iznosi 4.204 ha. Naziv dobija po srednjovekovnom manastiru posvećenom Sv. Luki (pominje se u turskom popisu iz 1455), na čijim temelјima je 1895. god. podignuta sadašnja crkva Sv. Bogorodice. Objedinjuje tri fizionomska dela: Centar, Ciganski lug i Pršanovac. Ostaci starina su mnogobrojni i višestruko značajni: arheološki nalazi kulture halštat 750- 400 god. pre nove ere na mestu Pranovac; tragovi rimskih rudarskih radova na mestu Vrelo i utvrde na mestu Gradište; ostaci glavne rimske ”rasputnice” u današnjem naselјu - više puteva ka dolinama Zapadne i Južne Morave i Ponišavlјa; tragovi srednjo- vekovnog puta (”Jerski put”) između L. i sela Krivi Vir; srednjovekovno naselјe Vir (?) (1455. - 23 kuće) na mestu Šaški deo, pored leve obale rečice Vrelo i dr. Selo se pominje u turskim popisima 1455. (16 ku- ća) i 1560. (10 kuća. Nakon oslobođenja od Turaka (1833) ima 53 poreske glave. St. je srpsko (slavi Sv. Stefana, Tpojuce, Sv. Petku, Sv. Nikolu i dr.; seoska slava Đurđevdan), a ima i Vlaha i Roma. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,5 (1961) do 0,8 (1991). U ataru postoji srednjovekovni manastior Lapušnja, sa natpisom pisanim srpskim pismom iz 1501. god. Električnu energiju dobija 1937, asfaltni put 1968, telefonske veze 1990, a vodosnabdevanje je centralno. Ima četvororazrednu OŠ (počela sa radom 1870) i dr.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Lukovo
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
40 265 851 447 271 31.84 1225 1224 1 0.08 584 484 36 6.16 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
zbijeni duguljast brdovit 330 4204 ratarsko-stočarska

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Crna Reka

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 616

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź