Kartica sela:
Valakonje Văļekuańa [066]

(m. sg.) Văļekońanţ • (m. pl.) Văļekońanţ • (f. sg.) Văļekońanţă • (f. pl.) Văļekońanţă • Centralni Vlasi • Munćeni • Narečje: subbanatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pi đi ĭ z ś ź

VALAKONJE (1.684 st.), stočarsko-ratarsko (40:6% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, na(240 m) dolinskim stranama Valakonjske reke, desne pritoke Crnog Timoka, 5 km SI od Boljevca. Površina atara iznosi 4.665 ha. Po predanju, naziv je vlaškog porekla i potiče od glavnog geomorfološkog i fptogeografskog svojstva okruženja - osnovano je u udolini sa značajnim prisustvom drveća jove (na vlaškom jeziku valja ku anjin - dolina jova). Objedinjuje šest "krajeva": Selo, Arnautu, Grnčarski potok, Bukovo, Kurduman i Timok. Preteču današnjeg naselja predstavlja selo Paraleva, koje se pominje u popisu iz 1455. god. Nakon oslobođenja od Turaka (1833) broji 188 poreskih glava. Do 1903, sa danas samostalnim selom Savinac V. predstavlja jedno naselje (tada zaselak). St. je srpsko i vlaško (slavi Petkovicu, Mitrovdan i Sv. Nikolu: seoska slava Đurđevdan; zavetina Trojice). Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1.6 (1991). Struju dobija krajem 50-ih god. XX v., asfaltni put 1982, telefonske veze 1986, a vodosnabdevanje je centralno (priključak na gradsku vodovodnu mrežu Boljevca) i individualno (lokalni vodovodi). Ima četvororazrednu OŠ (počela sa radom 1869), MK i zdravstvenu ambulantu.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Valakonje
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
228 1334 1850 0 1835 99.19 2151 13 2135 99.26 1095 360 644 58.81 15

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Crna Reka

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 920

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź