Kartica sela:
Tanda Tanda [081]

(m. sg.) Tanđan • (m. pl.) Tanđeń • (f. sg.) Tanđană • (f. pl.) Tanđeńe • Centralni Vlasi • Munćeni • Narečje: subbanatsko
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pĭe/pi đe/đi ĭ:ń ś ź

TANDA (442. st.), stočarsko-ratarsko (ranije stočarsko) seosko naselje (54,8% agrarnog st.) razbijenog tipa, u klisuri reke Crnajke (Valja mare - velika voda), desne pritoke Porečke reke, s obe strane puta Zaječar-Donji Milanovac, 40 km severno od Bora. Površina atara iznosi 4.076 ha. Prostorno se razvija u visinskom pojasu 350-450 m. Prvi put se pominje u XIX v. St. je srpsko i vlaško (slavi Sv. Petku i Sv. Nikolu; vašari - 25. maj, 21. jun i 15. septembar), doseljeno uglavnom iz sela Gornjana. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,6 (1961) do 1,4 (1991). Većina porodica nastanjena je po obroncima Deli Jovana (1137 m), gde se koristi više potesa za ispašu: Krakuokni, gde postoje ostaci nekadašnje rudarske aktivnosti; Krakukrčag, gde su ranije izrađivani zemljani lonci; Kraku Ursul (mesto sa mnogo medveda); Krakograda (nekadašnja zajednička ograđena ispaša - "samopas", gde se držala stoka bez pastira) i dr. Vodovod dobija 1969. god. Ima četvororazrednu OŠ, dom kulture, zdravstvenu ambulantu, Zemljoradničku zadrugu "Poljoprom" i dr. U ataru postoji nalazište granita.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Tanda
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
81 496 498 0 494 99.2 559 0 559 100 319 139 119 37.3 -

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda
razbijeno nepravilan brdsko-planinski 350-450 4076 stočarsko

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Poreč

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
Broj pogleda : 633

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź