Kartica sela:
Vlaole Vlauļa [095]

(m. sg.) Vlauļan • (m. pl.) Vlauļeń • (f. sg.) Vlauļană • (f. pl.) Vlauļeańe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ

VLAOLE (949 st.), ratarsko-stočarsko (483% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, u dolini Božine reke, na zapadnim padinama Malog krša (929 m), s obe strane puta i železničke prute Majdanpek-Bor, 28 km južno od Majdanpeka. Površina atara iznosi 4.329 ha. U ataru ima lekovitog bilja (menta, tamjan i lavanda). Prostorno se razvija u visinskom pojasu 480-700 m. Deli se na osam fizionomskih delova, "kulmja" - vlaška reč sa značenjem kosa, vis, breg, padina i sl. (Bugarska, Bučanska, Meje, Lunguluj, Lipa, Pogare, Vrac i Kornjet). Osnovano je posle II srpskog ustanka, kada se doseljavaju vlaške porodice iz Crne Reke (Krivelj, Bučje, Bor, Luka, Topla i Dubočane). Prvih decenija XX v. ima veđu demografsku veličinu od današnje (1921. - 1.005 žitelja itd.). St. je srpsko i vlaško, pravoslavne konfesije (slavi Sv. Jovana, Sv. Aranđela, Sv. Nikolu i dr., seoska slava Petrovdan, vašari 4. juli, 10. septembar i 20. oktobar). Indeks demografskog starenja (is) kređe se u rasponu od 0,4 (1961) do 1 (1991). Pravoslavni hram posveđen Sv. apostolima Petru i Pavlu izgrađen je 1890. god. Električno osvetljenje dobija 1963, vodovod 1971, a telefonske veze 1989. god. Ima osmorazrednu OŠ "Miladin Bučanović", dom kulture, spomennke borcima poginulim u I (pored crkve, podignut 1932) i II svetskom ratu (u centru naselja, postavljen 1974), zdravstvenu i veterinarsku ambulantu, MK i dr. Do 1959. sedište je istoimene opštine za tri naselja (V., Jasikovo i Leskovo).

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Vlaole
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
41 233 470 6 464 98.72 1005 4 1001 99.6 604 204 330 54.64 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Gornji Pek

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 629

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź