Kartica sela:
Duboka Dîlbuoka [152]

(m. sg.) Dîlbokan • (m. pl.) Dîlbokań • (f. sg.) Dîlbokană • (f. pl.) Dîlbokańe •
pi/pe/pĭe/pră/pă đi/đe/ďe/dă klańe/klaĭe ău/zău śe/će/če/ťe ź/đ/ď/ğ
pră ń ś ź

DUBOKA (1.646 st.), stočarsko-ratarsko (30,6% agrarnog st.) seosko naselje razbijenog tipa, u središtu Zvižda, na desnoj dolinskoj strani Peka i dolinskim stranama Dubočke reke, s obe strane lokalnog puta od Kučeva prema selu Radenka, 5 km severno od železničke pruge i magistralnog puta Požarevac-Zaječar, 11 km SI od Kučeva. Površina atara iznosi 3.208 ha. U selu se nalazi Dubočka pećina (1960 m istraženih pećinskih kanala), koja je služila kao sklonište ustanika za vreme Kočine krajine. Naziv se dvojako tumači, potiče od položaja sela "duboko od puta, duboko u šumu"; i vodi poreklo od duboke peđine locirane u selu. Prostire se u visinskom pojasu 180-360 m. Objedinjuje sedam "mala", Zabare, Porću, Miku, Valja mare, Valja Repiće, Sat (središte sela) i Pic matu. U višim delovima atara postoje mnogobrojne letnje "stočarske kolibe" - "kotuni". Ostaci ranije naseljenosti su mnogobrojni (tragovi ispiranja zlata iz rimskog perioda, rimskog puta koji je vodio za Brnjicu i Dobru preko D., srednjovekovne Bogorodične crkve, gde se i danas okupljaju Srbi i Vlasi, turskog utvrđenja iz XIV v. iznad pećine i dr.). Pominje se 1721, kada broji 35 kuća, a na austrijskoj karti iz 1723-1725. ucrtana je pod nazivom Duboko (1818. - 90, 1840. - 300, 1868. - 358 kuća itd.). Do 1920. pripadali su joj "kotuni" Radenka i Ševica (danas samostalna naselja). St. je pravoslavno (slavi Sv. Stefana, Sv. Jovana, Petkovicu, Đurđic, Sv. Nikolu i dr., seoska slava Trojice), doseljeno tokom XVIII i XIX v. sa Kosova, iz Stiga, Braničeva, okolnih sela, Almaša (Banat), Vlaške (Rumunija) i Timočke krajine, a nacionalno se izjašnjava kao srpsko (većinom) i vlaško. Indeks demografskog starenja (is) kreće se u rasponu od 0,4 (1961) do 1 (1991). Vodom se uglavnom snabdeva preko sopstvenih vodovoda (47,5% domaćinstava) i iz kopanih bunara (34,4%), a telefonski saobraćaj dobija 1991. god. Ima osmogodišnju OŠ (počela sa radom 1865), MK, zdravstvenu ambulantu, poštu, zanatske radnje, otkupnu stanicu agrarnih proizvoda, Zemljoradničku zadrugu "Duboka", dom kulture sa KUD "Rusaljka", Sportsko društvo "Duboka" i dr. D. je poznata po rusaljkama, ženama koje na Trojice padaju u specifičan vid transa kojim ostvaruju kontakt sa mrtvima. Većina meštana zaposlena je u Kučevu i Majdanpeku.

• Izvor/Source: Geografska enciklopedija naselja Srbije / pod rukovodstvom Srboljuba Đ. Stamenkovića
Beograd : Geografski fakultet Univerziteta : Agena : Stručna knjiga, 2001, e.j. Duboka
       
O poreklu stanovništva: (U pripremi!)
S T A T I S T I K A
1850.1) (Vlasi) 1866.2) (Vlasi) 1921. (Rumuni)3) 2011. (Vlasi)
Kuća Duša Svega Srba Vlaha % Vl. Svega Srba Rumuna % Rum. Svega Srba Vlaha % Vlaha Rumuna
310 1637 2339 11 2283 97.61 2524 850 1763 69.85 890 550 x 0.22 x

G E O G R A F I K A
Fizionomske karakteristike Nadmorska visina u m. Površina Tradicionalna
Tip Oblik Reljef Centar Visinski pojas ha privreda

GRAĐA U REČNIKU: Reči Narodna književnost Saradnici Kazivači Etnogr. oblast: Zvižd

LEGENDA: = vlaško = Vlasi i povlašeni Srbi = mešovito = romska mahala = bajaško (Romi)
1) Prvi popis u Srbiji u kome se beleže Vlasi kao posebna etnička kategorija sproveden je 1850. godine. Broj njihovih "kuća" i "duša" obradio je i objavio Jovan Gavrilović, vidi Гласник Друштва србске словесности, св. 4, Београд, 1852
2) Broj Vlaha na popisu iz 1866. obradio i objavio statističar Vladiomir Jakšić, u delu:  В. Якшич, О племенном составе населенiя в Княжестве сербском, Типографiя Майкова, С. Петербург, 1872
3) Od Berlinskog kongresa (1878. g.) do kraja II sv. rata, sve administracije Srbije, Kraljevine SHS i Jugoslavije, smatrale su Vlahe Rumunima, i tako su ih tretirale u svojim zvaničnim državnim popisima!
x u rubrikama popisa iz 2011. godine o značava mesta u kojima je broj popisanih lica bio manji od 3 (Strategija, p. 19
Broj pogleda : 708

aa
  
ăă
  
bb
  
țț
  
čč
  
ćć
  
dd
  
  
ğğ
  
đđ
  
ďď
  
ee
  
ff
  
gg
  
hh
  
ii
  
îî
  
ĭĭ
  
kk
  
ll
  
ļļ
  
mm
  
nn
  
ńń
  
oo
  
pp
  
rr
  
ss
  
şş
  
śś
  
tt
  
ťť
  
uu
  
vv
  
zz
  
žž
  
źź